Ihr Suchauftrag * hat 1724 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Panne

Filter

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 14 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Februari 1^15. . V- De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning! ...

De Belgische standaard

aie Jaar, - M® 126 " <rtjf wîfeieman liât nugimer Vrijdag 13 Ooyst 1915 De Belgische Standaard oor Ta: 1 stà Volk DAGrBLAD Foor Ood au Haard en L&ik * SE KLM fTAUDMRG » tfiftliptt, Abonnc-mectsprijs ••oor 50 nuramer* bij voormtbetaling. Voo) de soldâtes 3,50 fr. - "&#ï Voor de nietaold?.ten — in 't tane 3,3e ir. 1 ...

De Belgische standaard

mil£MEHfSFRtl8 Ftor soldats* ' lina&nd f. i-3! ■ m&nden a-5< S mut'lKi 3-7' NUt soldâtes |itt 't land s maaad f.1-7 I Kaanden 3*5 j «uuuidea 5-a Butte» 'i land * x m«*nd f. 9-3 f munden S-° 9 «Mcdsn 7-3 m - ' X) EB E a ÎSCHE l., /: -A€Mï^Â'- '■/ TfsN? , , *> î< | :"* iji—r "ri i iini""rr''^ ^ ; m ...

De Belgische standaard

Donderdag 16 Mei 1918 ASOOTdifimM ▼ooriSoldataa X maaad fr. I,a5 9 mMBdn a,jo | maandca j,7j Hiat Soldataa la 't land. X Buad fr. 1,75 a maanden 3,50 3 maanden 5,35 BniUa 't land: I maaad fr. >,50 ■ maaad## ],oo DE BELGISCHE STAnDAARD ilSS" ^ ^ ^ ^ W ^ » *Éft«sMÉg$ mée^mam mm&m IOpstlIt iblK Vill* " Ma Coquille Zeedtyk ...

De Belgische standaard

DE BELGtSCHE , Cvo^ejjy AA^n^e/j^A nd 1/ STAHDAAHD V~'*" *"' " '' ' "'nm' ' ^fflatHiir r BDWBS'i^îim ;; R rsse* S>#!^«ê*n ?" jsasûiâ fc, tJ»| A,S* fi itK:«W IJS K< M ïi ' îîîat éf-wi-M»*# . '/' . f»i» 'Ils»** ;j\l ®ai».s4 »rt ï,»3 , ! I issêiaèv |,|ç i | auumâw |,*f ; —*~- " ; t<i«4 ; S ...

De Belgische standaard

Abo wbmektbk p Voor'Soldttea | X tnesad fr. ï,35 f a msaades a,50 ' S masoulcE 3.75 f* Niet Sr'sktv „ te '4 iaed. I tESi«iï1 fr, t,ju, s œ&a. . -v« 3,5e S twaanà«is 5,35 ' è ■ I I QtJK Btsiten 't Ussd: z mated fr. 3.50 a maasd^a 5,00 | O/rtsI S Biittr nu« " Ma Coquille» Zeedijk D* PANNK Klein® aankoa- dijimgen : 0,261. de ...

De Belgische standaard

Abonnementei —0— Voor S il dit en I maacdi,35{r. a maanden a,50 3 mucden 3,75 —o— Niet Soldaten in 't land 1 m iaod tr. 1,7; a maaadcn 3,3c 3 maanden 5,3; —0— Bniten 't lasd X maand fr. a,y a ma«od«n 5,c< 3 maanden 7,55 ~o— | Opstel en Beheer hi Villa " M* Coquille " Zeedijk | DE PANVB pi ® L Kleine aankon - digingea : ...

De Belgische standaard

Jwxf 1 S i i ,68 Woensdag 19 Septembër iliï BillffSïSïïSII!- ^iôjî -w ?<*«r Éai ; HMànd. fr, ï.aj • mftkudse 3.jo fKstsdett S-VS met Soldaient ' ih 't lind : I maàcd fr. 1.75 » rasjinden 3.50 jraaass^s §,.&s Buitm 't ,3ii<i : l ma*nd fr. 2.J0 • aiaaadsia g.a-®8âad«S f4o DE BELGISCHE STANDAARD T * = SA fi- (Ni ...

Seiten