Ihr Suchauftrag * hat 1724 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Panne

Filter

De Belgische standaard

De Belgische Standaard u u jj %# disfe W * «*—xs. .«r"»* -sr~-»-a- /& ■ <v Mb Wfe Ml «i Wft voor ixod 'vn Haard en Land Door Taai eu Volk « DE BEL6ISCHE STMDMRDi virschijDt dagelijiis Abonnementsprijs voor 50 numraers bij vooruitbetaling. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 7ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. OUYKERS, Victor ...

De Belgische standaard

i* Vijf eenfciemen het nummer Zondae 10 en MaandaK 11 October 19 i De Belgische Standaard Door Taai en Volk DAQB3LAX) Voor Qod en Haard L&nâ ~ AbïanomenUprlj» voor 60 noiamers f* bij *eor*ltfciUliï* i Voor de ao4d*ten : 2,50 tr. Voor de nl«t-«ol<Uton - In 't 1»»* S.50 tr, ; bmlUn 't i*nd : 6.00 tr. ladleo meer exçmpiaren vtn elk ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donrierdag 25 ftlaart 1915- De Belgische Standaard Door Taai en Voiir ■•«MMinaaEfcB BvmmacM mt'iU'aaKBin— Fbor God en Saard en Land « DE BELGiSCHE STAMDfiARO » versehijnt 3 maa! te week. Abannemenlsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 ...

De Belgische standaard

4*» —■ il» i 1 6 fy&7# Woensdag 12 J uni 1 i 1 i a agaurawwy» û' ÛÎÙHSBiliKTSIl —43-"" Vetr Soldâtes X oiud fr. it9j a maudn 9,50 I maandca s»7S —o—■ Kist Soldâtes i« 't taudi I pjsmv ft. 1,75 9 maaadeû 3,50 3 maasdcs s,aj; —O-o Baitcs 't ltmd: l matsd fr. 3,50 • IB&Ml&WS *,00 S mxwden 7,50 DE ...

De Belgische standaard

' Bo or TaaI an /olk Z3j^C3kISZL^^3kJO Voor Gocl an Hâ&rd an Lundi ■ s*-' sii.. m-sm "ï&ûkm* *'4wm-xfi~iù*>yxaa.*.**. ^OMax-.x^ .•• - a». ...v:, ssvva. sx-v e,..---.vsïuwt . .•■..*»-*. *^a£#*^^sato^Si.'«<0miK!mi4t0im»wu&im**m*v*-i. f.. .... ^ ,_ ï4WMj,«ngct^-nw ,7,^.'-^ '■ j-mr-' u m «HE LSiSCHE ...

De Belgische standaard

■ gnwni mu iimii ni 11— ii i !• Jaa? — N* 887 — VJjf centiemen het nummer Vrijdag 10 Decemrjer 1S15 De Belgische Standaard Door Ta&i en Volk ¥®of God m fiaarcf m rMmâ AiwM«a#i»UpriJ« voor 50 ■««•r» f* MUlnK DH »ooruitfc«taU* i Vwar di Hiiatm : 4,50 tr. Vww is swrt-soUalw - In 't Ia»4 J.5« tri { kwlt» '» l**é : t. ...

De Belgische standaard

" J -i. * r, 1Q74Î -3 sé , si * - . .— .. t -*>W . ( •' . tv . i -«à5!-. Woensdag ^ September JL&i6 îiBOlWaMBHTBH 4 —< n >*; voor Soldâtes ! mtiaad x.as fr. a nJswadeB 3,5o ', 3 masndea 3,75 r «™n— ■ Sieî Soldâtes J in 't l&nd k 1 m**nd fr. 1,75 amaanden 3,30 3 maa&den 5,35 0—• Bnitcn 't laad 1 ...

De Belgische standaard

Belg. Gr. Hkw. 18 Juli, 15 uur. Beschieting- van onze loopgrachten bij Diksmuide en artillerie-duel bij St. Joris. Parijs 18 Juli, 15 u. De duitsche aanval van 16 Juli gericht tegen de stellingen rond Souchez (Atreclit) en inzonder tegen La Fontenelle werd gedaan door 2 bataljons die belangrijkfe verliezen ondergaan hebben. Twintig obussen werden ...

Seiten