Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

Willebroeck aan 't front

NUMMER 3. Willebroeck aan 't fromt ter aile inliuhflîsgen rassis sot ziefo tôt hst fjeslïiur: Frans âmeSissefe, S. 218, 1sla S'9 AAN ONZE WILLEBROECKSCHEJOKGENS DIE VIELEN VOOR T VADERLAND Nu dat de grondvesting van onzen Wille-broeckschen Soldatenbond stevig is neerge-legd, welt er, in ons aller gemoed, een spotaan gevoelen, een plicht van ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende ...

t Nieuws van St Truiden

■ïummer 19 Toâgelaten door de Cansuar N. iuôv. b-ii-j.7 IQi / 'tNieuws van st Truiden Oerîogsblad yoor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalvioezenier C 23o, IIIe gr. Be minde Makkers «Wie zal geven aan mija nooia water, en aan mijne oogen een bron van tranen ? En ik zal dag en nachtb^weenen de verslagen zonen van ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2'' Jaf p ~ N 7 Ket numme? fOeentiemen Juli ...

Sint-Rombouts

NUMMER 14 Goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N' 1004 JULI 191°. SINT-ROMBOUTS Maandblad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te Mechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeued en heldenmoed vermae. Verspreid door = E.ffj-h aalmoe^eniers lâoon, % 179, ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op tiet vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor Bclgië en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten Beigië en Frankrijk ; 2,50 fou UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLF2F VRU DOC R UW .OOOD è. v. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van Ryckeghem ...

Willebroeck aan 't front

lste NUMMER Willebroeck aan 't front *Voor jalle inllchtingen wende men zich tôt het bestuur ; — (§>>— ^rans Jïmelinckx, €{. 218, lste die —= NIEUWJAAR ! « Gelukkig en voorspoeciig Nieuwjaar ! » zoo klinkt het ten aile kanten en wij, bij het uitgeven van ons eerste bladje, houden wij er aan dien wensçh aan al onze vrienden en ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 1]. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front ^ Bestuurder : FRANS AMELINCKX, sergeant, 15e linie. Onze terngkomst te Willebroeck Eene koortsachtige gejaagdheid doorliep liée front. Het gerucht van een aanstaand ofïensief verspreidde zich ten aile kanten, door de eenen onthaald als eene onmogelijkheid gezien de gering-heid van ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 16 April 1917 't Nieuws van St Truiden Oérlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 23o, IIIe gr. (Kapelaan van S1 Marten S1 Truiden.) Beminde Makkers, ZALIGE Paschen ! Mocht de goedejesus, die in uw harte gekomen is op dien schoonen dag zijner Verrijzenis, u zijnen milden zegen schenken, in ...

t Nieuws van St Truiden

...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 7. — OCTOBER 1918 MET TOELATING DEE KRIJGSOVERHEID N" 1327 — 5-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Zooals het klokje t' huis tikt Tikt het nergens. Gesticht door Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K1C gecensureerd MIJN MOEDERTAAL Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal be- [mind Dan sinds ik, in den vreemde, ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

Seiten