Ihr Suchauftrag * hat 244 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Satirische pers

Filter

Thema

Uilenspiegel van Leuven

EERSTK JAARGANG MUMMER 33 Prijs : 10 Cetitiem. ZOMDAG 15 SEPTEMBER 1918. Abonnementea : lien jaar, ti.UU ir. — Z,es maaiid, 2.50 tr. — Une maand, 1.25 fr. Elk medswerker is Terantw»ordeljjk roor zgn epstellen. Te Brussel De Vlaamsche Ministerie's en het Franskîijoiis ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. BEHEER en OPSTELR A AD : 41. CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. Elk medewerker is verantwoordelijk voor zijn opstellen. De Triomf van het « Jusqu'au boulisme » Blijde Intrede der "Alliés,, in België. » EERSTE JAAR GANG NUMMER 23 Prijs : 10 Cenlicm. ZONDAG 7 JULI ...

De afrosser

Vijfde jaar, N' 4. 25 Januari 1914. weèkblad ROST AF WIE 'T VERDIENT ABONNEMENTSPRIJS : s frank par jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL .EN BEHEER : 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALi Paroohianenstraat, 16 te Brussel (Spreekdr. A ...

Le clairon: satirique, théatral

LECLAIRON g-C^-S Propriétaire-Editeur : E CARIOLAN Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire sera envoyé à la Rédaction Satirique, Littéraire, Théâtral (ANVERSOIS) Dépôt principal du " Clairon ,, : RUE JÉSUS, 33 g-C^-s AUDACES FCRTUNA JUVAT Les manuscrits ne sont pas rendus. Les articles signés engagent leur ...

De afrosser

Vijfde jaar. — Nr 22. — 31 M«i 1914. DeAfroS Ser WE EKBLAD ROST AF WIE T VERDIENT ggg ABONNEMENTSPRIJS : S frank por jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemon OPSTEL EN BEHEER : 16, Paroohianeustraat, Brussal. Spreekdraad A6953 Voor all* a*nkondiging*n, zich w*nd«u lot d* AGENCS B2EL.ÖK DE PUBLICITÉ -.GÉNÉRALJI Paroobi&A«n>trMt, ...

De afrosser

Het Lied der Werklieden Wij dragen sedert eeuw en eeuw den reuzenlast van 't werk ; Wij hebben stad en dorp gebouwd, de huizen en de kerk ; Wij ploegen door den harden grond, we varen door de zee ; Wij houden zweerd en spade vast in oorlog of in vreê. Ten oorlog trokken ook te Gent" onze oude gilden uit ; Hun stap weerklonk bij trommelslag en ...

De afrosser

ABONNEMENTSPRIJS : t frank par jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL EN BEHEER : 16, Parochianensiraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt d» AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE Parochianensiraat, 16 te Brussol (Spreekdr. A 6958). Sene cflutlige 2litvinding Wordt het hierboven afgebeelde stelsel ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang — N1 41 ——Mlllill— I I HM■—■IM■ 11— ■■ ■ 5 Gentlemen het numœer 3 Mei 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen -ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachkvrij gestuurd worden. Al wat ...

Le sans-fil: organe irrégulièrement bimensuel

...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang N' c.6 5 Cenftenacn het nutnmer 29 Maart 1914 TYBAERT DE KATER , BUREEL VAN TYBAERT TUINBCMJWSTRAAT, 26 ANTWBBPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, raoet aan zijn bureel ...

Pourquoi pas?

■Neuvième Année. N° 230. Le numéro : 50 centimes Jeudi 26 Décembre 1918. Pourquoi Pas ? GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR L. DUMONT-WILDEN — G GARNIR — L. SOUGUENET 1^ Grand Duché de Luxembourg : — Il y a 87 ans que l'on t'attend chez nous ...

Seiten