Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

Extension Universitaire s.u.c.w. - s.k.v.h. W I sous le haut patronage de an front son Excellence M. le Ministre de la Guerre Prenez, et lisez... par JOS. NEUJEAN. Yser, Janvier 191? 1 Imprimerie, Maurits Gliyssaert-Deleye, ...

Stem uit Gheel

2L0NÛAG I OCTOBEft 191S Hr 5 STEM UIT GHEEL HE Stichtcr en Besteiairder J. VBUfflTEIUtîWS M. GIK.IS. VEBSCHIJNENDE ALLE M A AND EN ORUKKERIJ DE KINDEftS B€JtlHOMME, Nieupoortstraai, IQ, Veuriïe. Aan de Geelsche soldaten. Voor de vijfde maal reeds komt de « Slem uit Gheel >* u cpzoeken ze sprcektn over uw plicbten, ze. beurt a dp, ze ...

Stem uit Gheel

ZON0AÇ 8 JULÎ 1917 Nr 14 STEM UIT GHEEL SI t ciller ci» Bcstiiurdci* J, ¥EIMJEHMiîVS C 9 aalm. «S? Jf. GIMS G 273. 3e gr. VERS CHIITE N DE ALLE 31A AN DEN >. î - •• ■ CRUKKERIJ DF. KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. De ochte zegepraal. ■ ïlaar zull ge nie zeggen toch niet allen y.ijn zoo, on daaFbij^gij^ovfcrdrijt't ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : 1.400. W il idl^mgyggail 1 WHIIIHMBII • Door de Krijgsoverheid nagezien D. 770. 20-9-1917. Nr 7. September 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderenwaren vrij TJ, sonen van ons Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Behee? : V. Vangramberen, D. 128. II Aan luitenant Baron de Vinck (zie ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

SEPTEMBRE 1917. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves V. x » t ' ' / J- iLdc. Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. Colleqe, Antwerpeen. ! Autorisé par l'Autorité Militaire (O. J. A. 11.6.17) Directeur : François RAEDEMAEKER. Brancardier D. 225 6° C'°. Maria Mater gratiae Tu nos» hoste ...

Stem uit Gheel

fflAAfMfîAG 28 AUGUSTI 1916 W 4 STEM UIT GHEEL Stichter en Bestuurder «ï* VKWMEKIKWS VEliSCf/JJNENIJE ALLE M A AND EN DRUKKERIJ DF. KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraal, 10, Veurne. |!îengelu3efjg uoof "De Stem uit Gheel., Gheel, zcs maanden onder Duitseh bewind Vrijdag 31 Juli 1914 Hfii was er zoo rustig. zoo sli! en zoo kalm. De lieve ...

De Rupelgalm

Door de censuur toegelaten. Nr 9 DE RUPELGALM LE VEN IS STRE VEN OPSTELRAAD : E. H. A. YanLinden, aalm. — E. H. C. De Neubourg, aalm., 1JJ/D. 174, Boom.— O/Luitenarit Rombouts, J., D. 40, Rumpst. — C. Van der Plancken, C. 1. nr 3, 5e Cie, St-Lô (Manche), Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heytidonck : H. Fouquet-, 9e Cie, C. 143. — Voor ...

Tusschen Brussel en Leuven

!N" 11. Oplage J55U Aan de kriisrsoverheid voorsrelesrd. Ortii sf 1 Q1 S TUSSCHFN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen waren vrij p.nd.e, nvii (toi: bliiren ii'ii ! U, zonen van ons IVrabant. ¥i i.: -i a.. -i « 'Opfttel en lieheer : V. Vangramberen, H. 31. B. Col de Caire, Cap Jberrât. (Alpes Marit.) FranJcrijk. Laat.ons UW Z=AI(RES geworden. ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autoris�e par l'Autorit� Militaire .78� 12. - OCTOBRE - NOVEMBRE 1917. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens El�ves du Coll�ge N.-D. d'Anvers. Directeur : Fran�ois RAED.gMAEpiR. Brancardier D. 225 6' G*. I TABORAli ^ PAB LE LIEUTENANT L�ON ANC1J|4JX. Tout � coup upe f^^lade uqurxie cr�pite en ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

GOEDGEKETJRD DOOR DE MILITAIRE OVERHEID N° 17. APRIL - M El 1918. ENTRE NOUS. ONDER OHS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerltngen van het O.L.V. College, Antwerpen. Directeur : Brancardier F. DE RAEDEMAEKER. Maria Mater gratta* Tu nos ab hoste protega. MORATORIUM Het woord.« moratorium » heeft ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

Seiten