Ihr Suchauftrag * hat 81 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De godsdienstige week van Vlaanderen

Filter

Reihe oder Titel

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (too dagen Aflaat voor de leden des Genoolscbapi). ZEVEIV-EiV-VEERTIGSTE JAAR. — IV- 2 ITE AD JOSEPH. VAN DEN H. JOSEPH. UJNDLKWIJS EJN oTlUnTlMu. 8 MEI 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en inet den posl ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en mef de» post fr 4,r,0. — Aunoncen aan 33 c. den drukregel. Men schrijfl in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te OeDt. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (iOO dagen Aflaat voor de /edeu des Genootschaps). VLAANDEREN .N DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. - IV'3 ITE AD JOSEPH. 18 MEI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. s jaars en met den post fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN \UA\IIEIIE\ ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootscbaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEJY-EN VEERTIGSTE JAAR. — N'4 ITE AD JOSEPH. 22 MEI 191 i 'J Dit blad verschijnt aile Vrijdageri 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. U. (100 dagen Aflaat voor de leden des Genootscbaps). ZEVEN-E1V-VEEUTIGSTE JWR - IV' 4 VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 22 MEI 191 î ITE AD JOSEPH. Dit blad versehijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. | 's jaars en met den post ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt aile \rijdagen avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 5 jaare en met deD post fr. 4,.r 0. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 e Gent. — Het abonnement kan sleehls eindiger met 00 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (10G dagen Aflaat voor de leden de! Genootsehaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN VEERT1GSTE JAAIl — IV'S ITE AD JOSEPH. 29 MEI 1914 Dit blad verschijnt aile \ rijdagen 's a\ODds. — Prijs: voor Gent 4 fr. Men schrijft in bij A. & ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGË WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de leden des Genootschaps). ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — W 6 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICIITING. S JUNI 1914 ITE AD JOSEPH Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt allé Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent A fr. 's jaars en met den post fr. 4-,50. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANPER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Met abonnement kan slechls eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de (ederi dus Genootschaps). ^ VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N» 7 lia AU JVÙtA'ti. 12 JUNI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

, ôp (gotisî>t«nsti0f .^t£% «an Waantiî^ { ^ ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR - Nr 8 s _____ 19 iUNI 1914 00 OO i Dominus ccnservet eum et beatum faciat eum! Dat de Heer hem bewarc en £elukki£ make! ^—v. pi -OO*- i» ^^ « --O— v>x~-^ p> ^)fv (« ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

g v.;- ^(^°°^^fe ^f'^W^^ ...

Seiten