Ihr Suchauftrag * hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e M'AROAN<7 Bijlage aan « Averbode's Week-blad » 3 Mei NUMMER 18 ^HETV ? , r - * ^ VœrdekaLbolieœ^ PRAATJES VAN HEEROOM. «Koninginnetje)). — IL Hoe klein ze ook was, toch luisterde a Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGÂNd Bïjîâge aan « Averbode's WeekMad » i Fefor uaii NUMMER 5 S'HERMAN-JOZEFSBLAADJE Voor dekatboliefe^^^^P^laaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « Heeroom i wat 'n tegen val - ■ I lertje !... » Vy — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u, we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijlage aan «Averbode's Weekblad» 2 Augustus NUMMBR 31 rIET Vœr de kotbolick^ PRAATJES VAN HEEROOM. Bîdden vôôr het eten. Waar ik het onlangs gelezen heb, herinner ik me niet zoo juist meer. Maar toen ik het las, heeft het me diep getroffen, en daarom wil ik u naver-tellen wat eeri eerbiedwaardige grijsaard van zoowat 80 jaren ...

  L'ami de l'ordre: journal politique, commercial et littéraire

  go' ahkee, Ht 258 mix sftmn f lo cïhtikes tîinsi et rarii, re it 15 ra ,4c ;si3 Tm*tf *«« tMMIM » O - Knacww, h rvoc o.» jUm.ftnancJèreg (avis l'tMemiil d« »oe.) 1.0» Nioralogle 1 l.M Faite dlvtr» » IW Ckraalqut locale t LU *&»fattoa* IuJKj,. ut L'AMI DE L'ORDRE » Abonnements pœtatm S 1 mois. . . S 1 8 moU. . . *.»• , ! Le» ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3® JAARGANO Bijlage aan « Averbocîe's Weekblad » 5 Julî NUMiWER 27 Vœrdekatboiiekè vlaaîDsraeJeuod PRAATJES VAN HEEROOM. Van dank en ondank. .... r—w oodus, meester Vos (herinnert ge / u het nog van den voorlaatsten keer ?) kwam, volgens afspraak, om zijn belooning..., Maar toen de zonen van den boer zagen, hoe de vos onder hun ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  PRAATJES VAN HEEROOM. Gesnapt. Ik heb dezer dagen iets heel merkwaar-digs gelezen, beste kind, en ik heb daarbij iets heel bijzonders gedacht.... Ziehier dan eerst wat ik gelezen heb : ln Amerika bestaat er ergens een maat-schappij voor spoorwegen, die, zooals aile dergelijke maatschappijen, veel bedienden en beambten telt. Nu is het voor een ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  î« .IAAR<iAVn Riilaffe aan « Averbode's Weekblad » 14 Juni NUMMER 24 PRAATJES VAN HEEROOM. Vliegkunstenaars. — « y t ijk ! daar is-ie !... Maar wat een Ja leven maakt dat ding toch !... » JL 3L. Jan en Grietje komen juist van school. Daar was alrneteens iets komen aanronken ginder verre, dan almaar luider, en : « Hoerra ! een ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  fAAunAisjjr; Bfjiage aan « Averboiïe's Weekblad» 25 Januarà NOMMER 4 Praatjes van Heeroom. Nieuwsgieri^heid. — !. *k T TT Tas eigenlijk van plan geweest, w w 3u^e vandaag eens een preekje te houden over de « kurieuze neusjes », maar 't ma g niet elke week een preekje zijn, hé ? En daarom verteîikjul-lie liever eens een heel raar ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e J^ARGANG Bîjlage a an «Averbode's WeekMad» 17 Meî NUMMER 20 PRAATJES VAN HEEROOM. « Komnginnetje ». — IV. / O 1 _ i \ .j Eindelijk brak voor Treesje de tijc aan, waarop zij zich tôt liaar eerstc heilige Communie moclit voorbe-reiden. Zij was nu ongeveer tien jaar ge worden, en toentertijd hadaen de kinderer nog het geluk niet, zeer ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachfer Maandschrift gewijd aan ZZZZZZZZZZZZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en ZZZ=ZZZHZHIZIZIZ Hendrik Heyman. Inhoud : Oude en nieuwe riehting in de Vlaamsche beweging, door Adv. Dosfel. — Van Jan Muylaert, door Bert van Mettenijen. - Op de manier van wijlen Pater Loriquet, door Kan. ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG - Bîjlage aan «Averbôde's Weekblad» 15 Februari NUMMER -1 vœrdenûUiuiieiieN^^^^/vmaiifôaiejeuyu PRAATJES VAN HEEROOM. Sneeuwklokjes. \<r te gaan zoo zoetjes-aan naar het '\t einde van Februâri. Nog is de V winter niet voorbij, maar wie zijn oogen goed openhoudt, kan in de natuur al lezen, dat de lente niet verre meer is. De ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZUZZZZUZIZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik fleyman. w Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche ietteren rond 1830. door Lodewijk Herbert. — De Bêeklok, door Floris Audenaert. — Ter Kermis, door J. Storme. — Te Lande, door Octaaf De ...

  Seiten