Ihr Suchauftrag * hat 51428 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel

  Filter

  Het tooneel

  Het Tooneel 3e Jaargang Nr 19 — 19 Januari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HENRIK IBSEN, Schrijver van «John Gabriel Borkman». Kon. Ned. Schouwburg "Op Hoop van Zegen " Dit spel van de zee, zooals Heijermajis zijn werk noemt, is wel niet het beste dat hij heeft voortgebracht, maar toch vast en zeker het ...

  De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

  De Vilvoordsche Demokraat ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel-en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten véér Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) De Kiezingen «9 Buitcn ...

  Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

  Zondag 21 November 1915 5 GEINTTiiEiMiEasr Tweede Jaargaiij er Nrl GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. liet ]aar ^ -A.a.2^.1cojaciiQ-in0-©x3. : 4e blad*., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Rpo,TflfAnicV»fti»ir»Vit. R nn Bij dit blad behoort ...

  Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

  Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES ...

  Het volk: christen werkmansblad

  l'i. i ■ . ^—- ■■ ■ ■■ ■ r 11—' ■ toenen-TwiatlgsIe Jaar. — N, 48. . — i ... .^ Goâsiienst — Haisggzln — Eîgenâam Dinsdag, 27 Fekraari 1917 Aile briefwteselinze» vrecht» ! vrlj te zen den aan Aug. V&a Iseghem, uitge ver voor de naamh maatsch. < Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor ...

  L'indicateur - De aanwijzer

  !3" jaargang. Van 16 tôt 22 Juni 1918. N® 24. DE AANWTJZER Teîefoon : 261 Sixreel : OUDB HEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 fatreielii k Tram , Buurt- ea Spoorwegen, Post- ea Teleparaverkeer ZZIHS 2"' Stuaie van Aiiviiin LrnEi x on.!*o, notarié te Antwerp n, Markgrave-straat, 12. BIJ STERFGEVAL Openbare verkooping van schoone en ...

  Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

  LE ES ^itn teoelenrfan roman B0ÊTVAARDI6E MAGDALENA welke thans ais mêngelwerkvorsohijntin de Anissrpsohe Tijdingen Hat blad is in alla dag-blao .'.inkols en blj da var-keoper» te verkrijgan aan 5 centiemen 2;_^L——ll2.GEILLUSTREERDE 5 ce""eme" Z OMPACy S GAZET a m—i—■himi iwiii—i ii i il >i il mm m ■mi' il muni h ...

  La semaine: feuille d'annonces et revue des cantons de Stavelot et de...

  LA SEMAINE JOURNAL D'ANNONCES ET D'INFORMATIONS COMMERCIALES Administration : 53, Eue de la Madeleine, 55, BRUXELLES TARIF des Petites Annonces 2.5 Gmes LA LIGNE1 15 Gnies A PARTIR DE LA 4e|_IGNE LA SEMAINE PARAIT LE JEUDI LA SEMAINE EST AFFICHÉE PARTOUT LA SEMAINE ! EST DISTRIBUÉE GRATUITEMENT AU = Comptoir Commercial = 53, RUE DE LA MADELEINE, ...

  Seiten