Ihr Suchauftrag * hat 81 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De godsdienstige week van Vlaanderen

Filter

Reihe oder Titel

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de ieden des Gcnoolsciiaps), VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N> 18 ITE AD JOSEPH. 7 AUGUSTUS 1914 Dit blad verschijnt allô Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jaars en met ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootschaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVE1V-E1V-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 13 .- ITE AD JOSEPH. 7 AUGUSTUS 1914 TW1TT lH> Hllil'ir i IWfM'l'IliHllf'l I MHilll Ht" "l < » \ Dit blad verschijnt aile Vrijdagen ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Bit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. s jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 33 c. den drnkregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan sleclits eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERM1NG VAN DEN H. JOSEPH. II. FBANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. ONDERWIJS EN STICHTING. (400 dageo Aflaat voor de feden des Genootscbaps). ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M' 16 ITE AD JOSEPH. 14 AUGUSTUS 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG H. FRANCISCVS SALESIUS, fi. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de (eden des GenooUchaps). VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR — N'17 ITE AD JOSEPH. 21 AUGUSTUS 1914.. I Dit blad verschijnt aile VrijdageD 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met deD ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars en met den post fr. 4,KO. — Annoncen aan 35 <| den drukregel. te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elle jaar. ANTONIUS STILLEMANS, Door da ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. fiûû dagen Aflaai voor de feden des Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN VEERTIGSTE JAAR. — N' 13 ITE AD JOSEPH. 28 AUGU8TUS 1914 Dit hlad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (dOO dagen AÛaat voor de feden des G»;nootsehaps). ^ ZEVEN-ENVEERTIGSTE JAAR. — N< 48 f 1TE AD JOSEPH. VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 28 AUGUSTUS 1914 j. Dit blad verschijnt allé Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AOaat voor de /eden des Genootschaps). VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWUS EN STICI1TING. ZEVE1V-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 18 ITE AD JOSEPH. 4 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijfl in bij A. & V. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de ieden des Genootschaps). ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. - M' 19 VLAANDEREN rAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. 4 SEPTEMBER 1914 ITE AD JOSEPH. Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. j Men schrijft in bij A. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden des Genoetscfaaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICIITING. ZEVEN-ENVEERTIGSTE JAAR. — IV' 20 1TE AD JOSEPH. 11 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps). ^ VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTiNG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N« 20 ITE AD JOSEPH. 11 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars ...

Seiten