Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

St. Denijs Westrem aan 't front

7de nummer. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. Prijs : 25 Craen Opsteller : Coosemans Gaston, Onderwijzer te S1 Denijs-Wentrerai, Oud-strijder. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Pjetf.r, Gemeente-Secretaris, S' Denijs- Westrem. Aan onze Geachte BEVOLKING ! Aan onze Beminde OUD-STRIJDERS ! In ons voorgaande nummer — verschenen over een paar weken ...

De Bilsenaar

DE BILSENAAR v^v/iio^ui 11 i r i-- i. Kostelocs Couw- en Frontbïad voor de Soïdaten van 't Kanton Bîlsen ■ MET DE TOELATING 0E.R KRIJGSOVERHEID ===== BESTUURDER : A, Hanssen, Aalm. Z. 290 I. Tof onze Lçzers N° 3 van ons frontblad werd reeds begin september aan de censuur onderworpen. Een maand nadien slechts — in voile offensief dus — ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 3 Nagezien en goedgekeurd door de Krijgscensuur onder N° 449. JULI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verscliijnt als 't kan l Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 4. Toegelaten door de Censuur. Willebneck aan 't front ïsor aile inilchtingen «rende men zicli lot hat fesstaur: Frans âmelinokx, 0. 2ÎS„ îsts Sie VASTE NIEUWSJES UIT ONZE GEMEENTE Van af 1 Januari 1917, trekken de ouders (vader of moeder) en de gehuwde vrouwen van soldaten 1,25 frank per dag, in plaats van de vroegere 5o centiemen ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE ' " en omstreken, op liet vreemde VERSCHIJNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS G ROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR UW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 3. met toelating der krijgsoverheii n° 7i3 — i5-5-i8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Dietsch, geen Duitsch. We zijn 't éen en niet het ander !... Gesticht door: Maurits vandewalle(Eine) Z 220,9eKie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. Land van Oudenaarde O land van Oudenaarde, heuvels en valleien, En welig woudland ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 2 MAART 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studeitei van Sint-Anamls colteoe te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliis, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres te vragen, van de vrienden met wie ze begeeren in ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

Het nummer 10 eentiemen Mei 1917 2e Jaar — N<> ...

Seiten