Ihr Suchauftrag * hat 97 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Poperinge

Filter

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — No 10 (27) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1000 (12-7-18) 1 Oogst 1918 De Poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maa! te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-JanterBiezen(Watou) | ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-.JanterBiezen (Watou) Pakjes aan Krijgsgevangenen Verschillige stadsgenooten, bekommerd met het lot van familiele-den en vrienden ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaa] No 8 (25) Nagesien door de Krijgsoverheid N' 843 (8-6-18) 1 Juli 1918 De Doperingsche Keikop. Bladje der Poperingnaars in tleger ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTEL.OOS Andere soldaton : 2 00 fr. Burgers .4.00 fr. Verscnijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

NUMMER 24 MEI 1917 Het Poperinghenaartje A V V C V Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van 't college van Popering'he Beheer : M. LAIBRECHT leeraar aan het eollege, nu aalmoezenier Villiers-le-Sec (Calvados) De Paus. 't Was in 't jaar 1899 'dat de tsaar der Russen Nicolas II, aan den Paus van Rome een nieuwe werking voor den wereldvrede ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperinsnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 /1- M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje friscli en blij te moè, Zijn volk is vroom en lief en goed, Eu 't leven is er toch zoo zoet; Daar zingt un lacht u ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje (1er' Poperingnaars in *1 leger. Bahaer: E. H. Jal. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 jj. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAH ONZE LF.ZERS. Ons bladje verschijnt aile maanden en woi'dl Jteostelooss gezouden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten st i 1.) Tôt heden hebben wij ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : K.OSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt {als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Janter Biezen (Watou) HOOF3 % V ei' u ziekte overkomen, GlJ klaagt, gij mort, gij zucht. De eetiust is u gansch ontnomen, r En 't ...

Het Poperinghenaartje: oorlogsblad van de leeraars en oudstudenten van ...

...

Seiten