Ihr Suchauftrag * hat 1546 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Filter

Reihe oder Titel

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36eJAAR Vriiîag El Auguste 1914 .S' 197 DEGENTENAAR-DELANDWACHT BS KLEINE PATRIOT Gezondh ^idstoestand van Z. H. Pius X. De gezor dh< idstoes'and van Z. H. den Paus ls verslecht. De voorgaande nacht was onrustig. Da f enr esheeren in overeenkomst met den kardinaal Meriy del Val hebben besloten *s morgerds en 's avends eea bulletijn af te ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAAR Zât&rdaâ' % 2 Aurustus 1914 15 198 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEIN 5 PATSIOT Oe Toestand. De Duitschers zijn Dondeidag Brussel bir.nengetreden. De Belgen die nog altijd *l!eeri waien in den omtrek der hooîdstad hebben geenen verderen weerstand ge-boden, die nutteloos honderden inenschen» leveris zou gekost hebben. Men heeft ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAAR Dinsdag 25 Auguste 1914 201 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Dat blacl ma g maar, zooaSs aStijd, aan 1 "cen| (twee centiemen), verkoçht worden. Do©d «an den pans Tweeda vergadarîng- der kardinalen. De kardinalen hebben Zondag eene Iwcede vergadering gebouden. . H et gehehn der besprekingen wordt çndcordringbaar ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36eJAAR Boniïerdâg 2 7 Augustus 1914 W 20 3 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELE1NB PATRIOT Dbî blad maçi maarj zoo al s*" aîtijd^'aan 1 cent (twae cerstsemen), verkocht worden. Aan oraze Lezers en Verkoopers ian den buiten. Wij kunnen dea dienst met verzekerea *oor het zerden onzer palîken. Indien men ziin blad niet ontvangt, dan is het ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

86e MAS _ Maandag 31 Angustus 1814 20 7 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE Eïlï PATBIOT Dat blad mag maar, zooals altijd, aan 1 car/; ftwee centiemeo), verkocht worden. OORLOGSVLOTEN De Paatse?îchepen. De pantserschepen vormen de ware zee-Biacht, want het zijn de eenige vaartuigen in staat : Ie om lang in zee te bîijven, dank ean hunnen ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36' JAAR ^insdag 1 Septante 19 î 4 H' 2Q8 DEGENTENAAR-DELANDWACHT Bureelen te Gent nr 18 Ketelvest DalThlad mag maar, zooaSs altijd, aan Y" cent (twee centiemen), verkocht wordan. ï' 1tn« «M /) n nln^AAUn'i*<< <rllinUl> l'ûn Uitstrooisels Pat er veî<î leugens verteld worden in «ezen tijd van coriog, weet i^dereen. Dat ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAAR Woens(Iag 2 Septemkr 1314 W 209 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE SL1ISE PATSÏOT Biîreeïen te Genl Rf 18 Eeieîvest^ fgcsasK3gKg»6acm.t^^sME3ag«a*Ba»ji**«gs*^«^^ -—---— = —— — Di^fed mag maar, zooals altijd, aan 1 cent (twee centlemen), verkochî wordan. _ *'e ■ , m m-nr-m-nr-1asBa«BE^K9si BERÏCHT. Bericliten strckkende ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JÂÂR londerdaff 3 Seiitemkr 1914 F 210 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE KLEIN S PATR10T Bureelen te Genf wm ■§ a wr Dit osao mag rnaar, zooeii© amju» aau i (i\M/zs.es> ron^îAmenl w^rkocht WOrd-MI. Beriehten strckkende tôt het jnliehten of wedervinden van familieleden worden door ons blad kosteloos opgenomen. Vriendelijk verzoek aan ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAAR Zâterdâg S September 1914 fr~213 DE GENTENAAR- = DE LANDWACHT DE KLEINE PATR10T Bureelen te Gent iir 16 Ketelvest BERICHT. lîet aantal vluchtelingen, wier vcr-fclijf men vsrzoekt in ons blad te melden fvordt zoo aanzienlijk en neerat zooveel plaals in, dat wij, verplicht zijn onze nieuwstijdingen ecnigszins in te korten. Onze lezers ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3S« JAAR Zondag 6 Sejitemkr 1914 i - - H' 213 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE FXEINS PÂTHIOT Bureelen te Gent nr 16 Ketclyest Vluchtelingen. In de lokalen van het « English Club ». Savaanstraat. te Gect, zijn 52 vluchtelingen van Meche'en opgenoinen. Twee groote zalen zijn tôt slaapp'.aats imjericht; de vluchtelingen slapen in de bedden der ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAAR Maantfag 7 Seutemkr 1914 EU. DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEIÎÏS PATRIOT Bispeeîen te Geai m* 1® Ketelvest é^^r. -nf. -^jf Oorlogsvloten Torpédos. De grootsîe vijand der oorlogschepen is de torpédo, die wordt door de torpedoboot uitgeworptn. Het zijn visch- of sigaar-votmige voorwerperi, gevuld met eer.e groote lading sterk ...

Seiten