Ihr Suchauftrag * hat 64 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Filter

Reihe oder Titel

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 1 Maart 191*? DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie (ter Poperinsnaars in 'I leger Eehser : E. H Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 1 j. M. (trktv Hp.rnslinob. hrankard:ar Beleian field hosnita Aan de Poperingsiaars in 't Isger. Eindelijk! Reeds dertig mianden duurt de ooriog, en de Poperingnaars streden. ledeu . . . onbekend. Misschien wel kwam ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Maart 1917 N° 1 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't loger. Behoer: E H Jul, Vanneste, Legeraalmoezenier, C £0 ' j. M. Gasp. Herpslinck, brankardler Belgian field hospital. Aaii de Popering:>aar3 in 't îeijer. Eindelijk ! Roeds dertig maanden duurt c.e oorlog, en de Poperingnaars streden. leden . . onbekend. Missehien wel ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperinsnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 /1- M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian field hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje friscli en blij te moè, Zijn volk is vroom en lief en goed, Eu 't leven is er toch zoo zoet; Daar zingt un lacht u ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

April 1917 N° 2 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Beheer : E. H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C SO j. M. Gasp. Herpelinck, brankardier Belgian îield hospital. POPERINGHE " Daar is in Vlaandrens gouwe Een stadje frisch on hlij te moê, Zijn volk is vroom en lief en goed, En 't leven is er toc h zoo zoet; Daar ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Mei 1917 N° 3 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Bàheer : S, H. Jul. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30/j. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAN ONZE LEZERS. Ons bladje verschijnt aile maandeii en wordi ïcostoloos gezonden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten sUl.) Tôt heden hebben ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje (1er' Poperingnaars in *1 leger. Bahaer: E. H. Jal. Vanneste, Legeraalmoezenier, C 30 jj. M. Gasp. Hsrpelinck, brankardier Belgian field hospital. AAH ONZE LF.ZERS. Ons bladje verschijnt aile maanden en woi'dl Jteostelooss gezouden naar de soldateu van Poperinghe (binnen en buiten st i 1.) Tôt heden hebben wij ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 4 1 Juni 1917 DE P0PER1NGSCHE f KEIKO bladje der Poperingnaars in 't leger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 fr. „ Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanueste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A. Baert, Noordstra&t, 13, Pöperinghe AAN ONZE LEZERS. Van heden af zal ons bladje ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° E Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't léger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgérs: 2.00 fr. Verschijnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Koordstraat,13,Pcperingli; AAM ONZE LEZERS. Nieuwe ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nagezien door de Krijgsoverheid. 15 Juni 1917 DE POPERINGSCHE! KEIKOP bladje der Poperingnaars in 't leger. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 ir. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER : E. H. Jul. Van neste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 B. A. Baert, Pioordstiaat, 13, Poperinghe AAN ONZE LEZERS. Nieuwe ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 6 Nagezien door de Xrijgsoverheid. 1 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperinffoaars in t lesrer. Abonnementprijs. Soldaten: Kosteloos. Burgers: 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe AAM ONZE LEZERS. — Wie kan ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 6 Nagezien door de Krijgsoverheid A T„K AQ4 1 DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der PoDerinsnaars in I leger Abonnementprij Soldaten: Kosteloos Burgers: 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maand BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 I H. Gasp. Herpelinck, brank. C 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperingt AAN ONZE LEZERS. — Wio kan ons net ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

N° 7 Nagezien door de Krijgsoverîieid. 15 Juli 1917. DE POPERINGSCHE KEIKOP bladie der Poperiosnaars in '(. loger. AbonnementpDjS. Soldaten: Kostkloos. Burgers: 2.00 !'r. VerscMjnt 1 maal te maande. BEHEER: E. H. Jul. Vanneste, Legeraalm. C 30 /1 H. Gasp. Herpelinck, bfank. C 171 H. A. Baert, Noordstraat, 13, Poperinghe EEH W00R0JE TOT RfSIJN ...

Seiten