Ihr Suchauftrag * hat 23 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

Filter

Reihe oder Titel

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DEVLWAM1CHF Ie Jaargang - Nr Zondas, 21 April 1918. Pwîï e in ronti om DE ESM1GE WEO NAAR VRïOE! —- Het vToegere België komt nooit meer terug. Het heeft nooit zijne internationale plichte* vervîi'd. Hat moo t cL iwee adrtavijanden, F ankrijk en Ddittchlanci van elkander houden, Dat kon het al e^n door stipte onzijdigheid. — Was hut ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

* Ie Jaargang. — Nr 3 Zondag, 28 April 1918. Prijs 10 centiem. HOE ZE -JNS VERACHTEN! — In elk besrhaaid land bestaat een klasse van menschen, die door hun rijkdom, Kunne hoogere kultuar, hua meerdere wetenachap. boven aile andere klaasen uitbliaken. Die klasse noemt men de leidende standen, oradat zij in elk land de arme menschen YOOf» ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DEVLAAMJCHE s Ie Jaargang. — Nr 4. Zondag, 5 Mei 1918. Prijs 10 centiem. EENE DOMSVIc STREEK ONZER R£CHTERS ! — Een der burchten van het verfranschend steLel in Vlaanderen, is seder.t 1830 het gereht. <*'■ Die rechters stonden altijd boven het volk. Om ons te dwingen te ontvlaamschen, deden zij ons op elken oogenbiik ondervinden in ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

NATIONAL TENBLAD DAGKLAPPER MEI Zondag 12e Mei. — Geboorte van T. M. Looman, prozaschrijver, Amsterdair 1816- Maandag 13e.— St-Servaas van Tongerer en Maastricht. Dinsdag 14e. — Dood van dichter J. B.Wel lekens in 1726, Woensdag 15e. — Ste-Dymphna van Gheel Dortderdag 16e. — Dood van Antoon d( Roovere, dichter, Brugge 1462. Vrijdaç 17e. ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

" Fransche Cultuur „? Oh!,.. 't Wordt waarlijk bela'chelijk als men sommige menschen hoort rede-neeren over de Fransche beschaving. Nu, het moe'c ons eens van het hart. Die « Culture Française » zooals men dat ding heet, en is waarlijk zooveel eer niet waard. Zeker ware het onbillijk te beweren dat in Frankrijk op het gebied der ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

Mijn groet aan Gent! Onder bovenstaande titel schreej de heer Georges P. M. Roose, de leider van het fynappe Antwerpsche wee\-blad « Ons Land », tijdens zijn ver blijf te Gent, volgend arti\el voor « De Smeder » > Ik ben gelukkig geweest, schoon en fier Gent, oud en eeuwig-jonge Gent, U te hebben bezocht tijdens dezen sta-len tijd, terwijl ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DE VLAAMSCHE SMEDER Ie Jaargang. — Nr 9. Zondag, 9 Juni 1918. Prijs 10 centiem. DE CHINEESCHE MUUR. — Komt niet bij een gekonfijte volkt- of taalverd; ukker voor uw Viaamich recht op, of hij tnauwt U toe : Waar gaat gij met uw Viaamich? Gij zijt isgsn Het aunleeren van vreemde talen, gij wiiï een Chineeichen muur rond Viaanderen oprichten. ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DE VLAAMSCHE SMEDER Ie Ja^rgang. - Nr 10. Zondag, 16 Juni 1918. Prijs 10 centiem. Eë.&ST£l TRÉOîVIF D£R VLÂSV9INGHM l — ISrOCfUGVilEOg de ongluksvogel van ons laad, had gezworen Vlaanderen en de Viamingen te vernietigen! Hij, aie met eene Françaia; gehuwd, road St-Qaentia iu Fran'irijk reasachtige domeiaen en belangen bezit. Hij, die ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DE VLAAMSCHE SMEDER Ie Jaargang. — Nr 11. Zondag, 23 Juni 1918. Prijs 10 centiem. —11 ■" —— :^rrz!BHBa i EEN NiEUW£ TRUK! — Sinds tientallen van jaren heerschten op het Gentsehe stadhuis eenige invloedrijke politieke mannen, dis met het geld derstad omspion^n, uitslmtend fen voordeele hunner politieke kreaturen. Al wie niet slaafs ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

DEVLAAMSCHESMEDER Ie Jaargang." — Nr 12. Zondag, 30 Juni 1918. Prijs 10 centiem. DE VIERKANTSWORÏEL. — De politiek van rood, blauw en geel is in ons land de schuîd van al de miserie die onze bevoiking thans lijdt.. In plaats van de algemeene voikswelvaart te beoogen, hebben onze politiekers nooit anders dan hun eigen welzijn en dat ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

tMEDER Ie Jaargang. — Nr 13. Zondag, 7 Juli 1918. Prijs 10 centiem. DE KIEKENS ETEN HOOII— VLAAMSCHE ARBEIDERS, De volksvrienden, die on» zoo zeer beminnen, dat zij on9 uit pure liefde op zouden willen eten, hebben weer wat nieuws gevonden, om uit te leggen waarom de oocialistische leden altijd de taal der rijke mensehen moetei) verde-dîgen. ...

De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

Ie Jaargang. — Nr 14. Donderdag, 11 Juli 1918. Prijs 10 centiem. De Vlaamsche Nationalisten Blad Smeder VLAMIN0ENI VIERT DEN GULDEN SPORENSLAG! In School, in Huis, In Famille, maar ook In Vergader- en Feestzaal l Bij onze Plaat Beste Smeder-lezer! t Is heden hoogtij ! En zooals het een deflig hurger past heeft onze Smeder zijn beste kleed ...

Seiten

  • 1
  • 2