Ihr Suchauftrag * hat 275 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Filter

Reihe oder Titel

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Lvangswedde lOOQ frank; lia 4 jaar dicnst [fr.; na 8 jaar dicnst 1200 fr.; na 12 jaar l ,t J300 fr.; na 16 jaar dienst 1400 fr.; na i ardienst 1500fr.; na 24 jaar dienst IGOOfr. i i 3. — De Wedden vastgesteld onder b jvtikel 2 golden nict voor leeraars en Jaaw-h, die min dan 12 les-urcn per vrcek hebbrn ; IccilrraçSiten zullen eene ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

îuilsche Medcdeelinges enVerordeuingen, Voorstaande verordenîng wordt voor het fappengebied van liet 4' leger in werking ge-tcld.A. H. Q., den 4 Januari 19X8. Der Oberbefehlshaber, I. V. von S CH RODER, Admirai und Komn'.andierender Admirai des Marinekorps. >9. — VERORDENING betreffende het ver-bod van Iwncngevechten. 1. — in het Opéra ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

BuifschcMededeeiisgen cd ïerordeningcn. <101. — BESOHIKKING. Op grond van de wettea van 1 Juni 1850, 15 Juni 1881, 19 Mei 1014, van iiot koninklijk besluit van 24 December 1912 en van mijne yerordening van 10 November 1917, beechik ik. het navotgende : Artikel 1. — Te Gent wordt een Rijlca rriddel-baro Heisj"srorimfilschool mot ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

2T J» - H; 26; S!SS5iM-lÉi2ll-EtoM® îriani 1 FsSniar! 19: 'T VOLK I • VSSSCHIJNT 6 MAAL PER WEEK mmKmmmmmt um/wsitam immc-WM 3 CENTIEMEN H ET NUMMFI ^— ——— STSSTSWEHBIK6EB1 Geneven, 28 Januari, - Volgens eene meld van dea Matin, behelst de New-York Wt over dea diplomatischen toesland een telegr Dit Washington, in hetwelk verklaard va ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

DE OPDRACHT. MJBJ Ui MSiWili. En toon do dagen van hunne reintglng volons do wet van Mozes verloopen waren, brach-en ze Hem naar Jérusalem ter opdracht aan leii Heerc, zoonls gcschreven staat in de vet les Heeren : Al het mannelijke dat den moederscjioot )pent zal den Hccre Hclllg heeten. En ora een offer te brengen volgens de uit-ipraak in de ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

De Haren. fCit eene zeer belangrijke Voordracht va Dr P. VElîSTRAETE.) ÇP Vervclg en slot. — Zie nummer van 27 Jai Lang of feori? 6 het betar het haar lang te dragen, zooa! •l»l>!(srouwvclk ofwel kort zooals Iiet mansvolk Ofiéa scbcoiior kop haar, zegt man gewoonlijl dan deza, welken de fîchaar nooit gaschonda hetift. Sat 13 eenigzins ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

OfficieeleMededeelingen ?b VlaandereD, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 2 Februari. — Uft het groote fcooîdkwftrtier : Vavi de crorlogstoôneefcn iâets nieuwB. 3 Febr. —Legergroep van hroonprins Buppracht van Beieren. — Aan het Vlaamsch front kwam bot tôt levendigen artilleriestrijd tusschen net Hetîthalster-bosch en de ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

IN DUITSCHLAND. ORderhanflellngsn te BsrlHn. BERLIJN, 3 Februari. — Valgens wij ver-ncmen zullen den staatssekretaris von Kulil-maan, mirust-T praaf Czernin en generaal Lu-slendcriï, to B rlijrf aankomen, om deel te ne-Bien san eene beepreking over polhicke en eco-noraischo kwastiën op liât gemeenzaam gebied van Diritsehland on ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

28s" Jaar. - N; 31. Itidsdieast —• flnlsgezlir— Eigendom IBonfi8rdag; 7 Februari 1918 'T VOLK IDUITSCHI-AND. Hssprskiagea is Berlijn. IJN, 4 Februari. — Een aantal hoogere en militaire persouen zijn te Berlijn îen voor eene onderllnge bespreking. De idelingen gekten, volgens çien ver-i voedin^kwestiç Jangs tien ëénen kant zijds de ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

i;he Mededeeliogen euYerordeningen, . VERORDENING voor hel Operalie-d van het 4* léger. — Het verwerven of vervrcemden van e kleedings- en uitrustingsstukken of tlere voorwerpen toebelioorende aan het stuur, is aan de bevolking verboden, xiver niet de bcwijsbare toelating van itair bestuur ertoe verleend werd. Het onbevoegd bezit van militaire ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Een Jelangrijke Prijsvraag. Zeer belangrijk was de zitting der afgevaar-tligden van de maatschappijen bij den Antis. Werkliedenbond van 't air. Gent aangesloten, «lie donderdog laatet, in het lokaal Oudburg plaats had. Ze had dit belang doordat het Be-«tuur van den Bond er een voorstel voorlegde, «trekkende om eene prijsvraag uit te sehrijven, ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Ml M I "T .«.irnnnr.1 OfficieeleMededeelingen Î4 VlaaodereD, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 8 Februari.—Uit het gtoote hoofd kwartier : Aan bijna gansch het front was de gevcchts-yiedrijvigheid gering. Op den Oostelijkcn Maas-%>ever, bij Bszonvaux en Zuldwestîlijk van Ornos brachfc onze infanterie va'n verkennlngen ...

Seiten