Ihr Suchauftrag hat 382 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-07

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915382

Le messager de Bruxelles

SAMEDI 31 JUILLET 1915 (Édition P. L. C. — N° 268 Ce Numéro se vend exceptioinellement 10 CENTIMES 31"' ANNEE. — H 20 LE MESSAGER DE BRUXELLES AunMPWUnlTV Bruxelles Banlieue et Province nDUlll'llilIlJjll lu et Faubourgs (servis par la poste) ; i mois. . . Fr. 1.00 1.50 3 mois. . . Fr. 3.00 4.50 i: 6 mois. . . Fr. 5.50 8.50 i 1 an . . . ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 33 4 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AM ANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS " Lezinq voor fieî Christene Vlaamsche volk WESElCilLAD, Prijs 5 centlamen De arme Zinnelooze Het was een echt wonderlijke ...

Het Vlaamsche nieuws

I Zon- en Maandag 25/26 Juli 1915. Eerste Jaarg. Nr. 192 ^«1MHHI■ <■ 11 IIHWB——I» Ml i|liKM II Priis : 5 Centîemen door geheel i>— Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbiad van België. • Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN T« week. #.85 i Ter 3 maanden i Jtr xistfid I.H J l'er fi maanden ...

De Belgische standaard

2 kï'o 1 i o - V'tit cmtferrf '1-:âfc r- Wocnrrîac ?8 Jrlî ISflS, " i.l; - ' ^ k ^ , „, t • ^ m winjtâMmmm mmimmmm** . • f'V ÏV • P« ■"►» ' ■■» T- -» ~ - vw •- ;,,,, Bn Von DM^BLAD N o or- God er, B/ are* m Land * 6E iMSHE STttQMffi» t*r •••»! «togtMfri Abonnement-■ ; > s v^of'^u aunumerj aij voor ...

Het Vlaamsche nieuws

ÏVrijdag 16 joli igg$. Èersfce jaarg , „ îjMIjlgflgtoMM Nr: 183 s**»'**- abcs r Prifgs. 5 Éesrôemeti door g*eheel Beigië HET Vlaamsche Nieuws Het hm^t ingaKcht ami meest ^arspreid Nieuwsblad wmm België. - VeMehijiil *7 maalper week ■ . ... . _ ! . . I«; motfsm mTswîMw fat week 0.3S j Per 3 maandea 4.— ' fer »a**< 1.60 Per 6 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakaî«r-lHtgeeÎ3fcer Sacs: Maatschcppij H ET L1C&8T bestuorder t P. DE VI5CH. L«deber2-Gen» . . REDACTÎE . . ADMINISTRATIF UGOGPÛORT. 29. CENT Orgaan der Belgische Werkliendenpartij — Verschijnende alle dagen. A 3 G N N E fv" E N T 5 P R î J S BELOIE f>fie roffanden. , , ♦?. 3.25 ? za n?r.andea • . , . . h. 6 50 Esnjaar. ...

De Belgische standaard

Belg. Gr. Hkw. 18 Juli, 15 uur. Beschieting- van onze loopgrachten bij Diksmuide en artillerie-duel bij St. Joris. Parijs 18 Juli, 15 u. De duitsche aanval van 16 Juli gericht tegen de stellingen rond Souchez (Atreclit) en inzonder tegen La Fontenelle werd gedaan door 2 bataljons die belangrijkfe verliezen ondergaan hebben. Twintig obussen werden ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

Men zegt dat 't Vlaamsch Geen rijker kroon VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der GROENINGERWAGHTEN van Antwerpen en Omstreken. \ BONNEMENTS PRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1 25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) - 2,50 Voor Oost- en West-Vlaanderen bljzondere voofwaarden. Men schrijft in op ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 21. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenei 21? Juli 1915 De Gedachte : Vaderland. (Vervolg.) Zoo er, spyts de inspanning die er zoo onaf-scheidelyk van is, een diepe zefvoldoening ligt in elk ernstig gedachtenwerk, by den staatsman, die gcnoegzaam doordrongen is van vaderlandsliefde, wordt die zelfvoldoening vooral ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 45 JUILLET 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT 9 FRANCS téléphone o 1268 -•7 4—7 /^TT\ vi j3 r~ 1 o * j V J ADMINISTRATION . LES IMPRIMERIES RÉUWIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités ...

L'indépendance belge

S6ème année. No. 175 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNYr BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION • BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON E C u- ÏLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 23alf 5 6t LONDRES, MARDI 27 JUILLET 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. > ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. I ...

De Belgische standaard

let* ei*aar. — N° 104 fljf centieme» uefc animer Zaterdag IjB^ J«( 1915 De Belgische Standaard Door Taal en FoIJk DAGBLAB ut Foor God -en Haard en La-nd « DE EïlfflSCHt SlNtm* dapfijts AboimementRnrijs voor 50 nommer» bij voornitbe'.aliog. Voot de acideten : 3,50 fr. 17001 ùo Eiet-soldatei» — in 'i land 3.5a fr. ; inaitn '# tond 4.5a ...

Seiten