Ihr Suchauftrag hat 399 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-10

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915399

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 188 m i i »wi iTi m m MWMiWMMMMiiMMitn raninwBnn— Vijf centiemen het nummer Dinsdag26 Octofcer lUlo De Belgische Standaard Door Tau! en Volk DAGBT.AD Voor God en Ha&rd en rja,nd AboanoMonUpi-y* voor 60 Hmwn (S bij vooraitketallaK : Voor do ooldoton : 31,60 tt. Vooï do iM-ioUitus — la 't la»<t J<50 tr» s butttu t ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENÀÀR - DE LAJNDWACHT BE KLEINE PÂTEIOT sw&fâ? OIIiGiBOlB MISÉS toiGlîi. KEHHISSEVIHS. De gerst, welke nog in het Efappengebied vcorhaaden is. wordt van nu af voor deuver-koop rian de gistfabrikantea vrijgegeyea. Iedere uit.oer uit het Etappens ebied bbjft «venais vroeger vcrbodea. (I va 38/10). Gent, dea 13 October 1915. Ba ...

Belgisch dagblad

iste Jaargang- ZATERDAO 1G OCTOBER 1915 No. 27 * . . ABOB N'E MENTEN. Per 3 maaudeû voor Holland i 2.50 franco per post. Lossé immmers : Voor Hollancl 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, ttelef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.80; Keclameà i—5 regels ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2V ANNÉE.—Série nouvelle. - -N* 558 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi 15 Octobre 19151 , —- j. . — ' m PÉDACTION ^ADMINISTRATION giir ni de !a Bonne — LU HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD HEDRAT fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressée& o€%rue de la ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijbîad van " VOORUIT „ ZONDAG 24 OCTOBER 1915 Nr 32 Prijs : 5 eentiemen De verloren zoon « Zie hem eens loopen ! » riep moeder terwijl zij mij vreugdevol achterna zag. « Ik geloof dat wij aan dat kind veel genoegen zullen beleven ! » « Ja, dat zal een harddraver worden ! » zei Coletta, onze meid, die mij terug naar huis ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 1279 Gesetz- und verordnungsblatt _fiir die okkiiDisrten Oebiefe Beloien lC 1- re- Wet- en Yerordeningsblad voor de kzeUe slreken van België. ie o o I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belse occu Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgo rerneur in Belgie. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Verc ...

Het Vlaamsche nieuws

R_ SsTrJl _ lï-ï£%eéf} **•■ " '""" - iVr et Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Wieuwbblad van Beigië. - Verschijnt^ maal per week MMiaMsaanrafiniw^MnH7raan?raflii!9aMaBe»âai«BMiBH«aBn»cmim49iKMii»iiai ihjuriius* iiii iiiii ■ ■■nui iii , miulUL1 iimai im n i h mini ai m n iih hinm 11 u ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 1 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.425 'IwèriON & RÉDACTION : s>\ *51 VLEMINCKX, 14 W'&f ANVERS "iviV —^ Téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

f "LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of Sfaniarî» was removed to this country after the destruction by the Geraans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 34. Rotterdam, 16 October 1915. 1s,e Jaargang. HET VLAAMSCHE LAND VLAAMSCH :ORGAAN: ^voorBelqië enMederlarvd.^ Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam, T Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPKIJS : ===== AD VERTENTIÊN : Per 3 maanden, franco per post . / 0.75. Per regel 15 cent. ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfeaT^iîiiigsie Jaar. \ 285 Gôdsdisnst — Hnlsgezln — Elgeiidoia Zaterdag, 23 OiSèiar I91S Allé bricfwisgelîrfTT) vriu-ht* Vîij te zn d« n a an Au g. Van rH i < v< rvoor densaml. n sfiircl . -In lij Eet Yolk», S.*f eiM< i jr, u 0 3G, Gent. Bureel voor West-Ylaanderens Gaiiton Bossuyt , Recollelten-ttraat, 14, Kortrjjk. 1 ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E Xj •—fffor Àankoûdigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen 24 October 1915 Nr 49 GESLLUSTREERDE 5 Centsemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. ÀANKON DIQINGEN (op voorhand bataalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 ...

Seiten