Ihr Suchauftrag hat 385 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1915-12

Filter

Datum der Veröffentlichung
1915385

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-UltgeeîsteT Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder» P. DE "VÎSCH. Ledebsrg-Gent . . REDACTIE . . ADMIN3STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT Orgaan der Belgische Werkliedenpaptjj. —• Verschjjnende aile dagen. ABONNE/WENTSPR5J8 BÉLCiE i M Orle maanden. * . . . fr. 3.29 \ Zes maanden « » , » . fr. 6.501 Een jaar. ...... fr. 12.5® Men ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR mmfap 1 Defifimber f 9 f S N* £85 M?"! i-'-" 'Û» DE GENTENAAR = DE LANDWACHT SE KLEINE PATRIOT Bureelen te Clenft nr 16 Ketelvssi Bessarablë. Men ma s niet denken dat deze jtfgeleid is van Aiab ë, land dat in het Zarn-Oosten ligt, tusschen de Roode Zee en de go'if van Pezië. Bessarabie komt voort van Bessaraba, naam der ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogcn uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 43. Opstelraad en ver s end in g Keizerl. Duitsch Bestuur, atdeel. VU, N&menstr&at, 10* DrxiXherij : ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. / / > / s mW" 12 Bladz De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: xs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. >de Jaargang -Nr. 12. oPiage 2i,,ooo. VRIJDAG, DECEMBER 10,1915. Ab0™: 'fl' Price ...

L'écho de Belgique

Registered at tbe General Post Ofîice as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. De Stem uit Belgie mr 12 Blatte, L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : is. 6d, for three months. 2de Jaargang.- -Nr. 15. VRïJDAG, DECEMBER 31, 1915. nnement voor de Vere^nigde Staien, 40 cts. ; ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Ni 5 19 Decembcr 1915 ! », redactie en bêheer van " a i,leri.ei „ peperstraat,*17, — gent — ALLERLEI drukkerij a. de scheemaecker antw. steenweg, b7, st-amandftberg, (genl) Lezinq voor net Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemën INHOUD : Een onverwachte aanval. De Leer van Christus V. — In één winnut ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

êàAÊ ftû&M tu jeeember il il -.Léuim, Nr &93 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLEINE PATRIOT BttpseïsB te Qent »r të Itetelvssi Officieele Duitsche berichten VERORDENING 1. Wie voerralen van katoea (boomwçl), ia bevs-aring heeft, (fabrieVen, spinaerijen, twijnde-rijeo, wevfrijen, ververije», bleekerijcn, expéditeurs, voerlieden, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2&me Année s cents fio centimes) Samedi 11 décembre ï<3>SS L'ECHO BELGE L'Union fait ta Force/ «Journal quotidien du matin paraissant en Hollande, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 18 Décembre 1915 A JOURNAL QUOTIDIEN. — Le Numéro : lO Centimes. Zm° Armee. — N° LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS : Trois mois (janvier, février, mars) •••.*»., fr. 6.90 f Lee demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT 9ux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION SI, Mon ta ffne-aiix-.TIerh ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37* JAAR Donttr&g 2 December 1915 W 288 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT CE ELEINE PATRIOT Bnpeelen fe Gant Eî? 18 li.sïtùlv Mesopotamië. ' Deze streek, welke wij kenwen uit de Heilige Geschiedems, wordt nu ffeuoemd ; ze maakt deel uit van Klsjn Aae en staat »«der de fceerschappsj aer 1 urfcen. De naam Mesopotamië beteexent eigea-lîjk « ...

Vooruit: socialistisch dagblad

"si' <aar — W. 338 Prijs per nommer : Toor België 3 oentieœen, voor den Vreemde5 cantiemea Tofoison s Sîsdaciifl 241 « 4d«iinÉstpats® 2945 tïaa*iîav! & DEGEflJBSft 1315 i—ini ii im ■ i ■iMiniinuMiun. in ii'iii 111 ar-g?CTTgE?i'■t^-saaacrç'Sssi-TsxK1 •x&BPlSBSUBaam? 3tsï s ut... ;; te^^ssxr^Km^vxmBaz ...

Het volk: christen werkmansblad

fyfeiî-TwlPtlïgs!e Jaar. — N. 3# Seisiieasf — SalsggSa — figeage.® Mag, 16, ea laaudaf, 27 BeeesÉêf 1915 Alîe brîefwfcselfngeii vrsehi-ftîj te zende-n aan Aug. Vais ®se glw m, uif gè ve r v co r de n s ami. jSJEatscli. «Drukkerij Hct Voit», Slce^-ceg. n° 16, Gent. jSniC-e) voor West-Vlsarderen: ©selon Bossuyt, ...

Seiten