Ihr Suchauftrag hat 363 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • 1916-02

Filter

Datum der Veröffentlichung
1916363

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

giwe Année i N". 48» S cents fio centimes) mercreai 33 février ï9ic L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer ournal Quotidien du malin paraissant en Hollande Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au taureau de rédactions N. Z. VOORBURGWAli 334-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

De legerbode

12 Febriiarl 1910 Niimmer 225 den DInsd&g, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit bladL is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagriie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Een belegerd Rijk Wij hebben, in onze vorige artikels, reeds doen uitscQijnen dat de toestand vau de centrale ...

Het Vlaamsche nieuws

■iflsdag 22 Februari tgié. Tweed® J&arg. Mr 53 Prijsï g Gentlemen do@r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mereîicht en meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschimt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN: Per week 0.35 Per 3 maanden 3.7S Per inaand 1.25 Par 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— [AFGEVAARfîlGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ...

Belgisch dagblad

le Jaar^angfi ZATERPAO 12 FEBRUAHI 1916; No. 137> ABOiîNBMENTBN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent foor Buitenland JjJf tk'ùT.l DenHaag. Prilîsegracht 89, Telef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. f—v ...

Het Vlaamsche nieuws

^Bondag 6 Februari igi6. Twefcde j 37 • . • Frljs ; 5 Centiemen door ■ geheel België g»»HBS2*«!ra£ -r-- smM&œx s** ••-irrrrmr a—anrm---n-miTT ■ -wi-n- ■ ■■—.■ ■■■■■■ Het Vlaamsche Nieuws Het beat msre licht en messt versoreid Meuwsblad van Belarië. - Verschîint ma.&ï ner week ._ ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

V ANNÉ CAMrrvi in T?f7\ /n irro in " r- rr» rc r-1 An ra X7 .nYrjcz=xu r^î o i rft :XJHr i » p""^ ABONNEMENT Belgique : 12 francs par an l Etranger : 15 * 1 1 J»i_ REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxellei U/N ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ 7nnn&r, « ffrriiart iîhg Nr 47 Prijs : 5 centiemen Oude Lastdieren. i « Is Lambrecht nog met thuis ? » vroeg mijnheer Vincke met bekommerd aangezicht aan zijn bejaarde dienstmeid, « met het paard, met Reus? » hernam hij. De duisterms viel in, en zij was bezig met in de woon-kamer het lamplicht ...

De stem uit België

I verxakèn aan zijn plicht om tegen-stand te biéden aan den wederrechte-lijken indringer en zijn leger " terug te trekken naar Antwerpen." Dat was immers " in 't voordeel van Duitschland ! " En wie zou om het zedelooze Duitschland te believen, niet zelf oneerlijk worden ? Zoodus, ten einde zijn doel te be-reiken, zal de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

88e JÂÂR friWàjç 4 Fébruàri 1916 30 DE GENTENAAR- DE LANDWACHT )Tî'if|§ per nummer © eentienteo. ES KLEINS PATRIOT E-np^e! »n le Geui m* 13 Ksiiilvesi: Aan onze lezers. Wat beieekent dat nu? Zoo eea klem papiei ke ! Waai cm is dat ? Onze ie^erige veikoopers souden onge-twijfe;d Zaterdag die bemeikingen moeten béai.twooiden, indien wij ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE RÉDACTION «.V ADM1NISTRATIOK jfti: rte 41 la BtrnrsB — LE HAVRE I Téléphoné: Le Havre»-14.05 Directeur : FEMD HEURAT Tonte* ita -communications concern/in la rédaction doivent être adresséet I a8"',rue de la Bourse, Le Havre. london office i [ gl.Panton Strcst (Leicester Square s.w). Quotidien fc>elge paraissant au ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UN! : OME PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- m/'v ^ n OT î R q F (3 MOIS 9 SHILLINGS ) rcDOR HOUSB. TUDOK st.. london. B.c. «•ILACB ,311-57 et LONDRES. VENDREDI 11 FEVRIER 1916. abonnements: 5 6 mois! 17 shillings: ; Conservation par le Progrès. TELEPHONE: OITV 3960. ...

Seiten