Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

659 0
10 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 10 October. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x34mk67447/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ALLERLEI brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gEN'1 ) j vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 senfiemen Eene Naaiîes Thans is alweer het verlof ten einde, en hebben onze kinderen weer hun vrij en openluchtig spel verlaten voor schrijfwerk en schoolransel. Mietje echter heeft die lan-*e, lange vakantieweken niet îitsluitend aan spel en ver-naak gewijd, maar ook al îens een handje toegesteken lan moeder in 'thuiswerk, of ?ene oude les overzien... Liefst van al echter zat ze )p de stille achternoenen in t kamerken dat op de straat litzag. Zij bemerkte daar de îeele beweging der voorbij-jaande menschen en de log lommelende wagens ; ze zag ;r haar gezellinnetjes blijlus-ig in de koord dansen, maar îiets van dat ailes kon het >rave kind er toe bekoren ôôk >p straat te loopen en de uidruchtige spelen harer ge-:ellinnen te deelen. Zij achtte zich daar geluk-dg, in dat kamerken. omdat :ij er in 't geheim een plan ton volvoeren dat zij zich eeds binst het schooljaar had ^emaakt : Als 't vakantie is, lan zal ik vader... Maar sst ! 't Is een geheim ;n ik zou het daar zoo dwaas-veg verklappen. Alleen moe-ler weet er van ; zij is het mmers die Mietje aile be-îoodigdheden moet aanschaf-en en daarenboven 't meisje vaarschuwt als vader soms onverwachts van zijn werk terugkeert en het kamerken kon binnenrukken. Dan wordt ailes ras onder in het werkmandje verborgen en Mietje zet zich onschuldig aan het breien. Want het is eene « verrassing » voor vader... Komaan, de sers en zelfs de lezeressen van « Allerlei » mogen het wel îten : zij zullen het aan Mietje's vader niet gaan vertellen. et ge, weldra is het de feestdag van dien goeden, braven vader-liet, en tegen dien tija moet Mietje hem een paar prachtige pantoffels gebor-duurd hebben ! Zij is gelukkig op voor-hand, bij de gedachte aan de vreugde en de verrassing die zich zullen afteekenen op va-ders gelaat. En daarom geeft ze er niets om, dagelijks eeni-ge uren aan haar spel en vermaak te ontnemen. 't Kleine Treesje wil met haar wedijveren. Eens, toen het stout was, en huilde omdat het niet buiten mocht spelen, zsi moeder : « Zie eens naar Mietje hoe braaf het is en hoe vlijtig ! » Dat was genoeg om bij het naaperig kind een verlangen te doen ontsteken dezelfde loftuiting over haar uit moe-ders mond te hooren, en het zit geerne naast Mietje in 't kleine kamerken, eenig snip-perwerk te verrichten. Ze zal een nieuw voorschootje voor hare pop maken ; daarvoor staat moeder Treesje geerne een ouden versleten zakdoek af, waar het meisje gretig in snijden en naaien kan. De pop is de maat geno-men, ligt nu in stille ver-wachting haar nieuw gewaad te verbeiden. Mietje heeft net honderd waarschuwin^en eene naald gedraad, en deze met honderd waarschuwingen haar zusje ter hand gesteld : Steek in uw vingeren niet !... Pas op voor uw oogen !... Miene, de kat, heeft uit het werkmandje den bol saaiette Mietje, is 'tgoed alzoo ?... — Ja, Treesje! 10 October 1915 IVr 47

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods