Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

193 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 June. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 02 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ww76t0jp87/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde jaargang IVr 30 PH^s 6 ceMiemen Gent 10 Juni 1917 HOOFDREDACTIE : VROU WENSECRE T A RI A A l MET MEDEWERKING VAN HET ALGEM. SECRETARIAAT EN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTH EKEN "DE STRAAL,, ALLERLEI We@kblad woor ons VBaamsche Volk BEHEER : PEPERSTRAAT, 17. — «O» ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 ZES MAANDEN: » 1,60 DRIJ MAANDEN : » 1,00 1NHOUD : Aan het Goddelijk Hart. — Vaderlandsliefde — Er is geen God. — Mario en Beppino (vervolg en slot). — Hoelang bestaat de Wereid. — Ons Hoofd. — Zoo zijn er. — Een gevaar. — Eene Rekening. — Lachen is gezond. — Lessen en Voordrachten. — De Verloofden (38e vervolg.) Aan het Qoddelijk Hart Heiland, Wien bloedroode vlammen Uit de zijdewonde slaan, ^ Mochten tôt U aile stammen Rei aan rei ten hoogtij gaan ! Mochten zij de liefde erkennen, Die Uw Hart in vuurgloed zet En hun wuften geest gewennen Aan Uw vorstelijke wet ! Dan eerst bloeide er ware vrijheid, Liefde en vrijheid hand aan hand ! Eeuwig-groene lentebiijheid Streek er over stad en land ! Vrijheid ! Kostbaarste aller gaven, Door de zonde hun ontrukt En door U den armen slaven Weder op het hoofd gedrukt ! Liefde! voile stroomen wellen Uw verschroeiden boezem uit, Stroomen, die steeds hooger zwellen, Door geen perken ooit gestuit ! Maar de dartele geslachten Schaat'ren en begrijpen niet, Dat 't geluk, waarnaar zij smachten, Uit Uw Hart hun tegerivliet. En zij gaan zichzelf vereeren ; 't 1s, helaas, slechts slavernij ! Want U dienen is regeeren, Ware Yrijheidsvorst zijt Gij ! Laat nog eens Uw klachtén hooren, — Godd'Iijk Hart, heb medelij ! — Klachten, die de rots doorboren ! Wellicht luisteren ook zij ; Wellicht oop'nen zich hun oogen En ontvonkt hun kil gemoed ! Dan, van weerliefde opgetogen, Houden zij hun huldestoet ! Dr A. SMOOR. Vaderlandsliefde Vaderlandsliefde was voor velen onzer tijdgènooten een ijdel woord. Velen beweerden dat vaderlandsliefde een ge-voel was, dat uitgestorven en volkomen verdwenen was ; het vaderlandslievend gevoel werd ontkend en geloochend. Doch nu zijn wij het allen goed bewust dat vaderlandsliefde in ons aller harte smeult en, eenmaçl getroffen, opvlamt in blakend vuur. Vaderlandsliefde is zoo oud als de mensch-heid, in ieder tijdperk der wereldgeschiedenis zien wij dat de vaderlandsliefde den volkeren onontbeerlijk was, dat van-daar de redding uitgaat, dat ze is als een bliksemstraal die bezieling schenkt. Vaderlandsliefde zal bestaan zoolang er menschen zijn, in aile tijden en op aile plaatsen. Het is een edel en gezegend gevoel dat zetelt in iedere menschenziel. Wij beleefden een tijdperk van vrede, van welvaart, doch van historische onbeduidendheid, wat voor gevolg had : het stilaan meer en meer verflauwen van trouw en vereering voor het geboorteland. Doch tijden van vrede gaan onver-mijdtlijk over in tijden van omwenteling. Om het even in welke landstreek ik in deze dagen van algemeene oorlogs-ramp mijne blikken wend, in al die verwarde puinhoopen, die afbrokkelende en neertuimelende staten, diepbeproefde volken, door haat verteerde menschenharten die grijnzend d'eeuwigen doodsvloek spreken, uit dit ailes, ook uit de met bloed doordrongen slagvelden, stijgt toch immer ongedeerd, onontwijd die liefdezucht op voor eigen volk, voor eigen land, en dat gevoel is het, dat ieders hart met moed en vol-harding vervult. In tijden van zulk een întens geestesleven als deze, gaat het niet langer, eerbied en gehechtheid te vorderen voor een stuk aarde ; doch wat die aarde voor elk gezond denkend •n voelend mensch moet dierbaar maken, dat zijn al-de ge-beurtenissen van den meest verscheiden aard, waarvan die lap gronds het tooneel was. Zooals onze voorvaderen hun land verdedigden ten koste van hun bloed, het vruchtbaar maakten ten koste van hun edel en vroom zweet, zoo ook hebben zij het ingedijkt tegen de wateren van binnen en van buiten, hebben de moerassen drooggelegd, ontgonnen de heiden en uitgeroeid de wouden, zij hebben handel en nijverheid gesticht, dorpen en steden gebouwd met hunne heerlijke tempels, beelden, schilderijen en symphoniën ;§zij hebben kunst en kennis gesticht, zij hebben het heidendom verjaagd, het slechte, het onzedelijke, het onrechtvaardige, hei onware bekampt ; zij hebben de foltering getrotseerd en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods