Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

914 0
28 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 November. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w68s46/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tweede Jaargang Nr 2 28 JNovember 1915 EDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLE1 „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, SÏ-AMANPbBERG, (GENI) Lezinq voor het Christene ïlaam; che volk WEE8C8LAB, Prijs 5 cesitisimen INHOUD : Een kort woordeken ter Inleiding. — De Leer van Christus. II. — Het Geluk. — Gazetten Vlaamsch, — Zedelijke Huishouding. — Geno-veva. (Ie vervolg). — Vergaderingen. — Brievenbus. Ee i kort woordeken ter Inleiding « Allerlei » zag er verleden week weeral merkelijk beter uit dan de week te voren. En z6ô gaat het van week tôt week. Ik ben oprecht benieuwd om te weten waar ge de stof zult blijven halen om het alzôô vol te houden. Qeloof me, veel menschen zouden zich op hun ongemak bevinden, moest er voortaan ook maar één weke voorbijgaan zonder dat « Allerlei » hun gemoed weer kwam verkwikken. » Zoo luidt de aanhef van een brief dien we dezer dagen op het bureel van den opstelraad ontvingen. De briefschrijver, een hoog titel-voerend man, wees ons verder op ettelijke leemten of tekortkomingen in ons blad en was zoo goed ons een zeer verlokkend middel aan te wijzen om die leemten doeltreffend aan te vullen. Uit naam opzer lezers bieden wij hem hiervoor onze oprechte dankbetuigingen aan. Zijn brief besluitende bezwoer hij ons, desnoods halsstarig onze roeping getrouw te blijven ondanks de onontwijkbare moeilijkheden die de tegenwoordige tijdsomstandigheden ons ziendelinge voorbehouden. Hoofdzakelijk wordt hiermee bedoeld de niet te verhelpen stramheid in post- en vervoerwezen, tengevolge waarvan we ons blad natuurlijk niet in zoo'n ruime mate noch met zoo'n kordate stiptheid kunnen verspreiden, lijk we dat in gewone tijden zouden kunnen doen. Onze briefschrijver stelle zich gerust op dat punt : we zullen de laatsten zijn om ons dààrover te beklagen. « Allerlei » is een oorlogskind en kinderen van dit soort gewennen zich, van in den bunseltijd alreeds, aan aile mogelijke en onmogelijke ontberingen, gelijk de duivel zich gewent aan 't branden. En men hoeft maar rondom zich te kijken om er zich van te overtuigen, dat kinderen, die in hun jeugd veel ontberingen geleden hebben, later, in hun mannentijd, ook beter bestand blijken te zijn tegen de wisselvalligheden van het leven, dan bedorven suikerkindjes, die hun knape-jaren fleemend doorbrachten op moeders schoot. Kinderen, die te veel gelikt en geflikflooid worden, hebben, nog vôôr ze tôt de jaren van verstand gekomen zijn, geen fut meer in hun lijf. Alleen zij, die opgroeiden midden de miseries in, banén zich zonder vare of vreeze een weg over aile hinderpalen heen. We vertrouwen er dus op, dat 66k « Allerlei s> met den tijd -zijn stuk zal weten te staan, al kostte het hem geheele kuipen zweet. Want we staan er voor en we moeten er doôr. * f * * Onze medewerkers hebben er zich weer eens achter gezet. Wat ze ons ditmaal geleverd hebben spant de kroon om tientallen van nummers die voorafgingen. Hoort maar! Pater Arts zet zijne beschouwingen voort omtrent de leer van Christus. Blijkbaar is het er den schrijver om te doen het netelachtigste vraagstuk, dat zich ooit voor de geleerden opwierp, vatbaar te maken voor den minderen man. Men weet immers hoe tal van schijngeleerden ten allen tijde het bestaan, niet van Christus, maar van Christus als God en Mensch, poogden te logenstraffen ; hoe Voltaire, Sue, Renan en anderen hun tanden op dit vraagstuk hebben stukgebeten. Pater Arts ontvouwt ons de bovennatuurlijke kracht welke daar^schuilt in de leer van den Grooten Nazarener, en levert er aldus een onomstootbaar bewijs van, dat Hij tevens God en mensch was. Lezers, schrikkelt dat niet over als 't u belieft. Het artikel getiteld « Het Geluk » komt vermoedelijk van iemand die een scherpen kijk op de dingen heeft. Zoo onmeedoogend de sch'ijver ervan in den beginne schijnt te zijn, zoo troostend is hij aan het' slot. Een en ander beamen we dan ook ten voile. Wie 't geluk in zichzelve niet en vindt zal het nergens elders vinden, al liep hij zijn hoofd te pletter tegen de muren. « Zedelijke Huishouding » brengt ons het accuraat-getrouw verslag eener voordracht, waarvan we niets anders kunnen zeggen dan dat het spijtig is, dat zooveel menschen hunnen tijd verbeuzelen in de kinema's terwijl ge ze met geen stokken er naartoe zoudet kunnen slaan, als er sprake is van ergens wat kennisse op te doen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods