Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1558 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 30 August. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4m91835p8n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

A j§fr 41 30 Augustus 1015 brieven te zenden aan de redaclte van :: " allerlei „ :: anxw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent ) «A ALLERLEI vorige nu.mmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, PHjs 5 centiemen Legende van Ridder Riddert Het was in de middeleeuwen, in dien gulden tijd van het ridderschap, toen er zoo menige van die schoone typen ge-vonden werden welke even grootmoedig als dapper hun zwaard alleen ten dienste stelden van het eroede : om weduwen en weezen, altaar en haard te verdedigen. Nochtans de weelde welke zij genoten leidde ook menigen ridder tôt buitensporigheden, tôt slemperijen, zooals ge zult zien in dit verhaal of liever in deze legende welke ik u ga opdis-schen.In het nederig vlekje Heppe-neert, langs den weg welke van de Waai naar zopeven genoemd dorp loopt en op de plaats welke tegenwoordig door aile be-woners der streek gekend is on-der den naam van «aan Steemis» verhief zich eertijds een slot. Ridder Riddert, zoo heette zijn edele bewoner, schitterde onder al de ridders van de streek door zijne behendigheid in het hantee ren van speer en zwaard, door het werpen van den va-lk op het vluchtende wild, alsook door zijne grootmoedige inborst. Gods-dienstig en vroom was hij ook. Egga, zijne dierbare moeder, had hem die gevoelens van jongs af ingeprent ; en toen zij op haar sterfbed voor den laatsten keer haren lieven zoon zegende, zeide zij nog : aaijn zoon, vergeet nooit de heilige lessen welke ik* u heb gegeven.... maar bijzonder vooraleer grj 's avonds u ter ruste legt, aan-roep de H. Qertrudis, de patrones van ons stamhuis ; dit is de laatste wensch van Egga uwe moeder. En de ridder toen nog jeugdig maar reeds vol wilskracht, had gezworen, de hand op het kruisbeeld, aan den laatsten wil van zijne moeder nooit te kort te blijven. En inderdaad, verscheidene jaren nog bleef hij voortleven ^etrouw aan de lessen zijner moeder, tôt vreugde van al de nwoners van Heppeneert en omstreken, die in zijn machtig zwaard een hechten steun en verdediging vonden. Maar eene onbeteiigelde drift deed hem van het rechte pad afwijken en zoo diep vallen als een mensch vallen kan. Ridder Riddert werd verzot op net spel. In den beginne wist hij nog Dinnen de païen der matigheid te blijven," maar langzamerhand apng hij verder, hij kwam in aan-raking met slechte vrienden, die lem tôt de ondengd bmchten. Hij speelde voort en verloor, hij jronk en verkwistte, hij maakte ^roote schulden en daar hij den moed niet meer had om de ver-ledering van de armoede te i/erdragen, besloot hij een einde aan zijn leven te stellen ; en :erstond zadelde hij zijn paard Dm zijn boos ontwerp te gaan rolvoeren. Het was een sombere herfst-avond ; droevig was de natuur sn zwart ook in de ziel van den -idder. Op een oogwenk is hij aan de oevers van de Maas ge-^omen, nog een stap, nog een iprong, en ridder Riddert is niet meer ! Maar daar valt hem plotseling no? iets te binnen : dezen avond îeeft hij nog niet gebeden voor Ste-Gertrudis, dat zou de :erste keer zijn in zijn leven, hij heeft het immers aan zijne .tervende moeder gezworen ; eerst wil hij zijnen eed vol-)rengen en dan... sterven. Hij valt op de knieën en terwijl hij een gebedje prevelt, lringt een nieuw licht in zijnen geest : 't is als hoorde hij de item zijner moeder, welke hem al de lessen van vroeger îerinnert. Ja, zegt hij in zichzelven, liever wil ik mij met :igen hand het hart doorboren dan in het water een laffen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods