Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

713 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 July. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 08 December 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fq9q23v74w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

"vr,~ o 4 11 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIli VAN " " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENT) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezina voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Priis 5 cegriLiemen Wie is die Visscher? Het is ontegensprekelijk een bijna tachtigjarige maar nog stevige kerel, die zijn tevredenheid laat blijken op zijn open, lachend gelaat, gevrijwaard tegen de julizon door de veruit-stekende klen ziiner muts. Dat hii behebt is met ver-zichtisr- heid, als meest al de oude lieder blijkt uit de manier op dewelke h het lokaas steekt op den vischhaak daartoe hoeft hij geenen bril, e met eenen stoot kwam deze laatst terecht op het voorhoofd. Het mari deken vol met pieren, van de eenen kant, en waarschijnlijk me mondbehoeften langs den anderei kant, (o gevaarlijke naburigheid ! staat half open, want de hartstoch telijke visscher komt er een wormp je uit te kiezen dat hij wensch aan te landen zoo gauw mogelijk in de maag van een dikken karpe of een baars ! Helaas de goedi man weet door ondervinding, da opgeruimdheid, vertrouwen en zon neschijn geen rijke vischvangs waarborgen en dat 't werpen vai blieken niet altijd snoeken doe vangen. Geene loopbaan is mee blootgesteld aan teleurstellingei dan deze van den visscher. Toch 'toII a H I riti oie Qiti r o v uiiv i> i-tii. • v-ji Pieter, zal hij de hengelroede, op Gods genade, in den wî terloop neerlaten. * * * De plaats is wel gekozen. 't Duurde jaren en jaren ee de liefhebber ze vond en er beslag op legde als op zijne eigendom. Ja, hij bleef meester van 't slagveld, maar ht kostte hem, jandorie, moeite om er nijdige mededingers va aî te weren. VprhpplHf ri Wprs rlat ppn rlriptal mp.rlp.vissrhers. vriende van den oude, zijn herhaalde goede kansen opgemerkt heb-bende, op gezegde plaats, daar, achter den lischstruik, er zich hadden neergehurkt en gevischt, tijdens eene kleine on-passelijkheid van onzen vriend. 't Kwam aan zijn ooren en die lieve man, dien gij hier ziet als eene verpersoonlijking der vreeedzaamheid, schoot in eene gramschap, eene gram- schap dat de meer dan zeventig jarige vriendschap verbroken werc als een solferstek. Sedert ontmoe ten zij elkander zonder een woord. zonder eenen oogslag aan malkaai te gunnen ! Zij vinden zulks na-tnnrliik ! Maar wie is die visscher in d samenleving? 't 1s niet gemakkt lijk om raden en wij dagen onz lezers uit, zijne betrekking t schrijven onder zijne vervaarlijk klep. Men merke op dat er lie! hebbers van hengelroeden bestaa in aile maatschappelijke stander Is deze mogelijks een kruidenie die zich komt uitrusten en vet kwikken na uren lang koffie, rijsi suiker, boonen, enz. te hebben ge wogen ? 1s het een oude penne lekker, een deurwaarder (verschoo ning, dat ziet hij er niet uit), eei notaris, een advokaat misschien di< even kunstig visschen vangt als.. menschen ? 1s het een professor, een beoefenaar der Ooster-tersche talen, een geschiedschrijver, boekworm en tevens wormenkweeker ter vischvangst! Een ontvanger van contribuées. Aan zijn grijpzuchtige vingers zou men 't zeggen ; Op een schilder ? Neen, dat niet ! Een dichter ? Ook niet, die man is daarvoor al te natuurlijk. Wij geven het raadsel op. Schijnt het niet, lezer, dat de man zijn naam op de lip-pen heeft eVi vermaak schept in ons vruchtloos zoeken ?... Dat hij abonnent is aan « Allerlei » zulks lijdt 'geen twijfel :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods