Belgisch dagblad

570 0
23 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 December. Belgisch dagblad. Seen on 18 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6s02d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4da Jaargané MAAPi SB DEOE3MBBR 1918. fiBOHKÏMENOT. ' Per 3 ntaanden voor Nederland ,12.50 franco per posfc. Losse Înummers. Voor Nederland B cent. Voor Buitenland 7]/î cent. _Den Haag, Prinaegracht 16. Telefoon Eed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD iferschijjnend fe 's-Grswenhage, elken werkdag te 12 ure mirfdag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIBN. Van 1—5 regels f 1.— ; elk« regel meer f 0.15; Réclamé* 1-6 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. Bestuurder-Hoofdredacteur : f LEONCE DU CASTILLON.1 De hoofden koel. Da basfcaan.de wrijving tuaschen Nederland i «n België of beter tusaeken Nederland en de î'overwinnende Ententelanden, kan tôt aen ka-ttastroof voeren ala beide parfcijen aandacht ichenken aau romantische poëfcen uit Limburg overprikkelde dominées in nauw verband met jjiet uustav Adol£verein, jonkheerlijke reserve-'luitenunten die Zabern of het portret Yan den rBeigisokeu Koning-soldaat in bioakopen na een fu.ifpa.rtij uitflaiten, gevluohte aktivisten en andere Belgische 1 indverraders , (iroot-fN'ederlandera en LimburgerKoeriers,die steeds fintiem verkeerden met het Duitsch persbureau le Hasselt. Wie die ledspoppen in beweging brengt, [tan iedereen raden. Daifcschland heeft er be-lang bij Holiand met de Entente in onmin to doen leven. In België hebben wij wel ia waar ook onze ckauvinisten en heetboofden, die meenen de jhangende k westies op te lossen met het sebeid-woord keeskop. Nochtans heb ik niet gehoord 'dat een enkef Belgzick oneerbiedig uitgelaten heefo over do Koningiu van Nederland. De vlegel, die zioh tegenover H, M. zou te buiten uqaan, zoa er den prija van betalen. Wat zien we tkatis in Nederland gebeuren ? ;>Dafc hefc verfcrek van de Belgen uit Nederland gekenmerkt ia door spontané en galle demon-îstraties en sympathie voor de genoten gaafc-Vrijheid.De Belgen toonen aidas dat zij het tafel-"ailver niet uiedeneman. Integendeel, onderde 'hanJelaara en zakenmensohen vooral in de pteden, heeraeht spijt omdat de Beigen vertrekken. Oe Hollanders zuilçn ook wel ge-taigen dat de Be gea leven en laten leven en op geen vertier zien. Dezer dagea was ik te Bruasel. Ik kwam «r in aanriking met ailerlei officieele personen en ook met menschon van allen atand. Ik boorde er geen enkel miaplaatat woord dat «en Hollanier zou kunnen kreDken. Ik stelde integendeel vaat dat de Nederlandache zaak-gelastigde, de heer Van Volleuhoven, de popu .îrste vreômdeiiDg is en de mees'geziene îlip.omaat. Het is noodzakelijk dat raffen aan deze zijde van den Mo rdyk wete hoe de Belgen gezind zijll ten aany n van de Nederlandera oui ] sc'ne ve voorjtellingen en nog soheever ge- j Volgen te vermijden. * * » M Tusschen de beste vrienden en naaateburen 1 het ai eens tôt een gesehil of een 1 eel. Waarom dau niet tusschen buui- Jtaten ala Nederland en België, die gewoon c fcjjn meer wisselenJe doch bonté geluchten tien dan den diepulauwen, doch eentonigen s pemel van Italie? ^ Beide volkerui zijn te realiotiach indeziel 1 »m groote of grove weorden te gebruiken 1 Jen einde iets, dat verward ia, in de plooien te leggen. Dit toonde de Belgen aedert 8 Aug. ' J914 en dit beweea de Vereenigde Republiek in c Vroegere eeuwen. Daarom vereischt de huidige i jty'd ook koele hoofden, zoowel in België als z In Nederland. Het beataan en de toekomst van beide lan- i i8en zijn hier ojj het spel Elk acherpzinnig Hollander weet in welke ] precaire t-oestand zijn vaderland thans ver- z fteert. Hij zal getuigen dat dezea isolment 1 Jiiet splendid is, maar dat Holland's toekomst 'c ïerder hachel^k js, vooral met het oog op flen na-oorlog. e Ik bepaal me alleen te wijzen op hetdiep c gedrukt economisch leven van dit land, dat piet kan bestaan zon ier den handel met de c itvinnende oorlogspartijen en van hen de i ^oodlge grondstoflen, het noodige brood be-\Hoeft om niet ten onder te gaan. * . * « Een „geaohte zijde" sckreef in het avond- Jblad van de Nieuwe Gourant van 20 1 December : „Een gebeel nieuwe toekomst opent zich. „Leefde Nederland voor eon belangrijk deel Tan de voorziening van het Duitsche achter-land, dit 'zal tientalien jaren behoeven voor fcijn herstel, zal zich moeten nitputten tôt be-taling zijner schulden aan de vijanden en ook aan ons en kan langen tijd onmogelijk zijn . Bcouomiache beteekenia voor ons van vroegfer hernamen. Daarentegen ia Prankrijk een Rijn-Jand geworden, dat groot balang heeft bij de poaden, d. w. z. Rotterdam, en omgekeerd. * Door zy'n herkrijging van den Blza3 en Lotharingan ia het geweldig toegenomen in Bconomische beteekenia. De groote meerder-peid van hot Nederlandsche volk houdfs van prankrijk, bewôndert dit en heeft het getoond. ï^it kan zijn weerslag niet missen. België heeft door zijn moed, bloed en tranen een jrooter plaats gewonnen in de wereld dan ►oii te voren en speelt een roi in de inter- v i»tionale politiek, welke voorheen door de n froote mogendheden uitsluitend voor ziob ç »erd opgeëiacht. Raeds doet het mede aan bezetting van Duitsche steden en aan let acheppen van orde in Rusland met de ge- % f^apende vuiat. Engeland z^et door de aanheeh- v iing van Egypte en (zooala te verwachten is) z; ran Duitsch Oost-Afrika, het droombeeld ver- n vezenlijkt van Cecil Rbode3, een Britsch Rijk js raa Kaapstad tôt Caïro. Daar slu.it het aan v. !aJ de op Turkije veroverde landstreken en de zj sxitsohe zoogeaaaaide invloedafeer in het on-pacbtige Porzië, om aldus over bijkans ge- w Nel eigen land Vôôr-Indië te bereiken, van-jj™r Achter-Indië en in Singapore onze L.i'^hoefti nog gevraagd waar ons bela&g ligt? M laJit antwoord moet de richting bepalen onser „ Vsatkunde. g îjGewend moet het roer niet, maar een paar eekjea op het kompaa verder geworpan." * * ifc De Hollander, die dit echreef, i« een man van gezond verstand, die de zaken inziet zooala zij zijn, Op Duitsehland valt er inderdaad niet meer te rekenen dan op een doode musoh. Gaat Nederland zijn bestaan en zijn toekomst missohien verspelen door zieh aan het verleden rast te hechten, droombeelden na te jagen en zich om sentimenteele redenen te zelfmoorden ? Onmogelijk, want dan zou Holiand geen Holiand meer zijn. De waarheid en werkelijkheid ia dat de vierbond Engeland, Prankrijk, België, Italië oud-Europa en in«eenklank met de Ver. Staten ook andere werelddeelen zal beheerschen. Die vieroond is zoo sterk dat men glim-lacht bij de kinderachtige berekeningen van de Nieuwe Rott. Ct. van Vrijdagavond 20 December, die zeer alim meende te zijn tus-schen Erankryk, België en Engeland te stoken ter wille yan Antwerpen, de Schelde en Rotterdam. De Franachman zoa zeggen : Gros malin va. * * * Het is ons bekend dat zeker Belgisch Kamerlid, dat reeda verleden zomer acbter den rug van zij ne regeering hetzelfde Engeland ter hulp riep om binnenlandsche zaken ip België te regelen, thàns van zijn reizen uît en naar Belgiô een veibond tusschen België en Holiand zoekt te makelen. Het is zijn recht, hoewel hij beter zou doen niet met mannen van de pro duitsche N. Ct. sn Vaderland bijeen te komen en met andere perdachte Hollanders te beraadalagen. Van zu'k verbond zijn wij veel vroeger dan oedoeld Kamerlid een aanhanger geweest, iocii toen wilde Nederland er niets van hooren smdat België door zijne open grenzen en zijn leutraliteifc zijn buurman te zwak leek. Het roer is thans omgegooid. De Belgen, Franschen en Britten zijn van meening dat Soiland nu zeli te zwak ia en dient versterkt rooral er het ne/ena België zou deeimaken ?an een bondgenootschap met Prankrijk, Sngelân I en Italië. Die vier lande u zouden zioh niet ongeneigd >etuigen daaraan mede te werken als Holiand let verlangt. De nieuwe vierbond van het Westen zou Lus oereid zrjn tîotiauda upoii Uostgrens uit e breiden tôt de Eems, in het land van Ians ter en Weser. Holiand is te nuohter om zich te steunen p de roode Duitsche republiek, die om-roeld is door het Bolsjewisme dat den Holland-chen schuldeischer van Rusland reeda zoo reel gekoat heeft. Een steunen op Duitsch-and zou Hollanda opslorping voor gevolg lebben eu daaraan heeft de Hollander ook niets. ïntegendeel, een samengaan met den vier-lond der vrije volkeren, zou de politîeke en conomische toekomst van Nederland, zijn lijverheid en zijne havena en koloniën ver-ekeren.Als Holiand al die voordeelen wil inzien, ,al zeer vriendelyk gepraat worden. We zijn bij voorbaàt overtuigd dat de lollandsohe koopmansgeest in dit geval er al toe leiden een duobele vergelding te lereiken voor hetgeen het land m Limburg if in Zeeland zou yeriiezen. Gebeuren verkavelingen niet in de beâte n eendrachtigste familien of tusschen vrienden f buren? Verkavelingen verarmen niet als de eigen-LOmmen van een partij, ten wier schijnbaar ladeel dit geschiedt, elders dubbol en dik rergoed worden. Thans zou de spreuk gelden : qui perd jagne. Hier is sentimentaliteit een misleidend xgument. Dat Nederland nuchter en zakelijk kieze. Van Nederlands keuze hangt Nederlanda oekomst af. Zoo spreekt een rechtzinnig vriend van ïederland. Léenot da Castiilon. Ds Bolgen aan den Rijn, Een Belgisch Generaal is zoogoed ons een rief van een zijner beschermeiingen, een envoudig Vlaamsch soldaat, mede te deelen. Dit achr.ijven is gedagteekend Birth, 9 December. Wat moet het een genoegen geweest zijn oor U wanneer U het goede nieuws ver-aamt, dat de Belgen zoo goed vooruit gins,en. 11 neea, nooit had ik gedroomd Duitsehland innen te mogen treden en toch ia dat gebeurd. Wij hebben hier niet te klagen en de burgers jn hier goed voor ons. Zij zijn toch zoo bang jor de Belgen. Nu weten die Duitsohers hoe j ona hebben mishandeld. En wij, Belgen, ign generaal, gedragen ons hier goed. Wij ,ten zien, dat wij mannen zijn welke ona iderland beminnen, maar geene bandieten als j. Met fierheid en trotschheid rijden wij door s steden en dorpen van het vijandelijk land aar de Duitschers ons aanachouwen als echte rijgers. Velen zeggen als wij in een dorp ijven liggen : Gij ziet er niet vermoeid nit i vier jaar oorlog. 0 j*, mgn generaal, wat zijn al de dagen t schocw Toor ons, omdat wij met fierheid aâtsohland mogen bewandelen. R. H. Z 209. 77e batterij. Duitsch karaktert Toen in 1914 de Duitschers het land be-zetten en bealag legdan op deBelgische pers, weigerden aile bladen, zonder eenig onder-soheid, voor den bezetter en onder diens cen-cuur te versehgnen. Dit optreden, dat den Duitsohers duidelijk bewees, hoe fier zijne slachtoffera waren, hoe vaderlandslievend zij bleven, ciettegenstaande aile barbaarsch-heid, die tegen hen ward gebezigd, is des te meer te bewonderen, daar België maar een klein land is en derhalve zoo goed ala mach-teloos was. Ziende, dat aile pogingen nutteloos waren, besloten de Duitschers eigen organen te schep-pen, en., deze door hunne creaturen te doen verschijnen. Deze laaghartige Belgen, die jammer genoeg den naam van iîelg droegen, stelden meer belang in het Duitsche geld, dan in hun edele natie en het eergevoel van hun land. Maar, wanneer ik van Belgen spreek, .bedoel ik zelf aprekend deze renegaten niet; zij zijn trouwena geen consideratie waard. (1) De Belgen hebben botweg geweigerd voor den overweldiger hunne nieuwabladen verder te doen verschijnen en dit feit moet aan de Belgische pers als een eeredaad worden aan-gerekend. Het is de uiting. geweest van het nationale gevoel, vao die fierheid, die voor niemand buigt en zich door niets laat inti-mideeren.Wel verschenen er eenige geheime, echt Belgische bladen, zooala „La libre Belgipue" waarvan de samenatellers iederen dag gevaar liepen hun heldhaftige, patriotische propaganda met den dood te betalen, doch dit waren de helden van de Belgische pers en hun naam | moet voortleveu in de geschiedenis van het land. De rollen zijn echter thans omgedraaid, de Duitsche eadelaar ligt vernietigd in het slijk en de Belgen bezettnn met de geallieerden het Rijnland. Hoe gedraagt zich daar de Duitsche pens? De bekende nKôlnische Volkszeitung" uit Keu en verschijnt met net opachrift „Gedrukt met toestemming van de Engelsche overheid. „Der Voiksfreund" uit Aken verschynt met de bijvoeging : „Door de censuur goedgekeurd." De machtige Duitschers, zij, die in hunne gezangen en gedichten het Duitsche karakter als zoo onein .ig groot ^n verheven bezingen, zij, die in hun overmo&i het edeie Belgische volk wilden uitroeien, zij toonen zich klein j zij kraipen voor de bezettende machtl Waar zijn dan zijne „unbe8iegte" legers, die zoo wreed optraden, omdat zij zoo sterk waren ? Waar was toen hunne karaktergrootheid, waar is zij thans ? Zij zij met veranderd, zij zijn echt Duitsoh gebleven en wat dat beteekent weet ieder onzer. „De Belgen moeten maar liever ona land niet komen bezetten," luidde het in de Dait-ache couranteu en was stilzwijgend het beste bewijs, dat de roovera en moordenaars zich van hunne miadaad bewust voeldeu. „De Amerikanen moesten maar liever komen 1" Ja, het eeuwig Duitsche gevlei tegenover den machtiger I ' Maar Amerika kent Duitsehland, het weet wat het waard is 1 De Amerikanen weten hoe dapper de Belgen zich gedragen hebben, hoe dapper zij geatreden hebben onder leiding vanhunheld-haftigen koning. De Amerikanen zijn men-schen zooala de anderen, geen uitzonderinga-menachen, zooals de Duitschers. Hun verstand ia niet verbijsterd door hoogmoed en grootheidawaanzin en zij weten te oordeelen. Zij weten, dat de Belgen oorzaak zijn, dat Europa verschoond is gebleven voor eene Duitsche overheersching, voor een plaag zonder gelijken, en daarvoor bewonderen zij dit handvol helden. Niettegen8taa de België slechts door een lan Igrens van Duitsehland gescheiden is, heeft zijn volk zijn aard rein en zuiver weten te behouden ; het is fier en onomkoopbaar gebleven en în tegenstelling met den Duitscher, heeft het nooit erin toegestemd eenige daad te verrichten, dia in strijd was of kon zijn met zijne nationale gevoelens. En volk is niet groot door grondgebied alleen. Ware grootheid ligt in eene gezonde vaderlandsliefde, die voor niets terugdeinat. . H. LE COCQ D'ARM AND V1LLP. (1) Slechts één enkel Belgisch beroeps-journaliat heeft zijn pen geprosutueerd. Red.) DE BRUSSELSCHE DRUKPERS. De Brusselsehe afaeeling van den Bel-gkchon Perebond heeft ztjn buroau h-er-nieiuwa als volgt: voorzitter, Fernand Ber-nier (Etoile beige), ondervoorzitters Edmond Patris (Soir) en Bm. Hoiisiaux (Le Peuple), secretaris M. Ooms (Libre Belgique.), schatbewaaxder Maurice D-uwaerts (GrazttK), oommi&sarissen A. Hardy C-Joor-nal ae Bruxelles), E.'HirscJi (Agence Ila-va&), Guenne (Dernière Heure), C. Roussel (Indépendance belge), Peeters (Nieuwa van acn dag) va Ch. Tijtgat (XXe Sièkle;. Marie Verstraete. Woéin&diag 26 December a.s. (le Kerst-ôiagv zal mevrO'UW Marie Yersiraete, de Antwerpsehe artiste, in den Grooten Schouwburg te Rotterdam haaj* 55-jarig to.cncedju>)iieum vieren in „Be Hofslach-tc/, bii- spel van Waicher enALca Stem. BERICHT AAN DE BELGEN. Het Officieel Belgisch Comiteit voor Nederland brengt ter kennia zijner landgenooten, dat de personen, die naar België wenschen terug te keeren en welke ia Den Haag, Rotterdam, Leiden en emstreken vertoeven, een vrijgeleide kunnen aanvragen, te beginnen van Maandag 23 December, 21 Pluweelen Bnrgwal en Lange Voorhout 17, Den Haag en in het lokaal Sesino, Utreehtsche straat Scheveningen. De bureelen zijn open van 9'/j tôt 12 en van l'/ï tôt 4 uur. Voor de andere plaatsen van Nederland zal eerstdaags een lokaal aangeduid worden. Het vrijgeleide zal tijdelyk slechts afge-leverd worden aan personen, die op eigen kosten reizen en de gewone treinen gebruiken. Er zal één vrijgeleide per gezin worden uitgereikt. Het hoofd der tamiliegroep moet zich voorzien van twee portretten, alsook van stukken, die de identiteit vaatatellen der personen, die onder hetzelfde dak vertoeven en die tegelijkertijd met hem vertrekken. De samenstelling van het gezin zal op zijn vrijgeleide vermeld worden. Er zal slechts een vrijgeleide verstrekt worden aan personen, die eene „Indentiteita-kaart" zullen bezitten, afgeleverd door de Nederlandsche Overheid. Gezamenlijke vertrekken met bijzondere treinen zullen eerstdaags ingericht worden. Belgisch marine. Bij Koninklijk beslui. van denl5nNovem-ber 1913 wordt M. Van Brabant (L.-M.-J.-J,), kabinetoverste van den Hinister van Spoor-wegen, Zeewezen, Poaterijen en Telegralen, benoemd tôt algemcen opziener van het beheer van Zeewezen. Belgisch feest te Tilburg. Een. laatete maâl zou een feest gege-v!e<n wordiein van aile Belgen hier ia den ointrek voo ralle Belgen en ganoodigden. raartoe was genomen "die dag van 5 December. Ëet feest gold vooral het verblîj1-jc'ende feit^ dat kèming Albert zijne in-tre..e had gedaan in TÔjo. bevrgd land. Op ! de toone elvertooning waè oeite vorsiering aaageibracht met de vlaggen der geasso-cief rden en prijktein de beelteiiissen van ehi Belglsclie votfrik>npaai- op tk» wsmr plaats. De voorboreidmgen tôt dit feest tevens afscheidsf&est waren getrod^en door de „Fr tt.aTuelle belge"" het Belgisch comiteit alhier, de „Souvenir belge" en de &ecJ.ion belge die la Croix Rouge; daar-b ijvcrleenue het muzieikkorps der intea> neering&groep zijine mediewerking. De so listein voor dezem avond waren mej. Si-monsi, sopraan-zangeres te Amersfoort, R. Meiiot, bariton, B. die Metz^ ténor van het Antwerpsch Lyrisch tooneel eai de beer J. Beukar, piamst. Mej. Simons be-schikt over een praohtig, vol sopraan-gelui^1 dat vooral te bewonderen viêl in een auo voor sopraan en bariton uit de opéra Thaïs van Massanet. In nog meer-atre nummers deed mej. Simons de aan- 1 wezig^n van haar mooi stemgeluid genie-ten .Daarvoor had' zr]1 een levendig applaus in ontvangst te nemen, terwtjl zii ook met een bloemstuk vereerd werd. Buiten het program om gaf zij ten beste „ Belges ctebour'' muziek van A* Diepenbroek «p woor 'en van F. H. de Puymaly. In plaajs van dion hieer Uailly trad 0;p idËe heer Caron, voorzitter der «Souvenir belg die m het Fransch eene rede hitld ov _r koning Albert en zijn glorierijk leger. Spr. wees er op, dat net doel van Olen &trt]d is bereikt. Het land is weer vrb. België is gewrokem. Aan de ge-rechtighetQ is voldaan. Door voor en naast ailes blijtft daar het beeld van den Belgischen vorst, den fieren verdediger van het gekrenkte recht. De koning is het zinnebeeld, de vlag het kenteeken. De vlag kan een vod zqn, doch het mein-eedige Duitsehland zal ondervinderi, dat <ïïe groote beteekenis heeft. België dat steeos gestreden heeft voor eer en recht he&ft oaardoor de bewondering gewekt van de grootste mogendheden. De koning is groot doo rde liefde wa-1-fce zi]n volk hem toedraag.t Zeker zal er parti'îschap zqn en blij'ven, eene nerin-nering. aan die dagen van 1914 zal vol-doende zijn om te doen gedenken, dat eentiracht maacht maafet. De heer J. Grangé dankte de mede-werkers aan deze plechtigheid, met name dlei sobsten, de geinterneierden, den Bel-gi&chen vice-consul met zijne echtgenoofce en verdere aanwezigen. Spr. kwam nog çiens neer op die barbaarschheid, wellce den overweldiger had gekenmerkt en noe dit ailes toch met zijiien terugtocht_ is geëinaigtt en nu de _ koning met zh'ne e^gerierende troepen in 8e groote steden van België zijine mtrede ïteett gedaan en overaï met de grootste geestdrift u be-groet.De heer Grangé bracht ook huîde aan de liefaadigheid van mej. Simons en aan het zeer verdienstelqlke werk van zoovele uitgp weken daines, die hoaiderden, ja dui-zenden brieven door hunne tusscheinkomst aan de naastbestaanden der strrjdera aan 0)rn IJzer deden geworden. Mej .Simons ve.rklaarde 'gaarne als tôt teitlen te willen voortgaantmet hare kraoh-ten te besteden ten bâte der oorlogs-vterminkten.Het ïeest eindigde ongeveelr te midder-nacht met de Brabaaiçonne gezongen ûoor 'de solisten met begeleiding der hannonie. Nederland en België Majoor De Civrieux gaat in de Matin de] nieuwe waarborgen na^ \velke voortaanj België., vrij en bevrijdi van aile verplïch-j tingen, zulllen beschutten voor leaeren' Duitscnen inval. D® Belgische grenzeni kunstmatig vastgesteld, zullen niet iran-j nen blhven als ze op 4 Augustus 1914' waren. Daar een oorlog Voor ailes samen-! hangt met de gemeenschapswegen te wa-! ter, moet de Schelde onder de ahsolute contrôle van België gesteld worden. De ]N tderlandsche enclave in België vanZee-' land (Zeeuwsch-Vlaanderen) is een anc^ malie^ welke moet verdiwnîien en de? weistkost vaa de Hont of Wester-Scheldaf moet in haar 'geheel aan koning Albert* overgerdagen worden. Zoo niet dan znl-1 len de bepalingen over de vrijheid van' de Schelde een zekerem dag evenveel j waai : zijn als gisterem in de verbroken onzijaigheidsverdragen. Terwijl zijn ver-' buKiing over Antwearpen met de rest van ae Wereld verzekerd fe door het vuur ! van zrjn kanonnen, moet aan dlen anderen"' kant België een verdedigingsfront hebben,-waarop het bij voorkomende gelegenhe-' den zijn leger kan terngtrekken. Dat front kan slechts liggen op de lijn Maastricht —Luxemburg met een centraal oastion in d?îi EifeL Eindelijk moeten de àtad Maastricht en de „landzak" van Nederland fot de1 peorten van Aken aan België terugg<*geven worden. Op dit grondgebied van Limburg is niet alleen de Duitsche ned&rîaag van 1918 geschiedj maar ook de inval van 1914, zooals bewîj'zen het zullen onthullen. AIj er voorts reden is om aan Nedef* land eenige vergoeding toe te kennen, zal deze gemakkelijk gevonden kunnen wor-■aen in de Rijnprovincie of in Eems. Aîleen op de voorwaarden, die wij uit» eengezet hebben, welke zijn concentrar ties dekken en het gebruik van zijn ver-bindingswegen veroorlooven, zoodat alla nieuwe verrassmgen het bespaard Dlijvem Na zco zware beproevingen' moet Belgia in qci onbekende toekomst betaald wor-^ den, niet door beloften maar door ieiten."- Oe verradersc, Het parket van Antwerpen heeft aaïi-hoac ingsbavelen ultgevaardlgd twgen dr« A. Cl-3 us, Max Oboussnr, beide V ervièr< &traat, Flor. Heuvelmans, oudi-volksver-, tegenwoordiger, G. P. M. Roose, jour-nalist, J. Van den Broeck, advocaat, Be-, noit van Exterghem, Raf. Yerhulst, Ch.1 Watcrnaux, Edw. Joris, die zich allen in Holiand bevindeo. Zijn reeds achter slot en grendel: Wa*»1 telet en andere mannen van Volksopbea-ring. ( Huifcizoeikingen werden gedaan bôtji Dei Smenit, Talrijike papieren werden in be* slag genomen, die oew^zen dat de acia-visten België en FranschrVlaanderen Duitsehland wilden inlijiven. , Te Mechelen werd aangehouden Hejy man Baccaert. , De adivistisebe prefect Loos van het Antwerpsehe atheneum en drie profea-' sors van dat gesticht zijn aan de deur gtaet. De Cercle médical van Antwerpen n™?e£tl gefechrapt: Drs. Pretorius en Yetter, DuiW sche onderdanen, J. Bussens, mevr. Beo fer—Tamm, A. Claus:, Y. De Knop, Gevaerts, mevr. Gabriel—De Knop, F« en E. Jacquet, Lindekens (Schooten), J< die Keersmaoker, A. Picard, P. Sano, G, Scham^-lhout, W. Tamm en Van der Ou-deiraa■ ■ j Vertrek der Belgische geïnterneerden. Nadat vroeg in den morgen reeds' eeM groot santal vrouwen en Idnderen Waren vertrokken, keerden heden 10.29 va® het station der H. IJ. S. M. een 700-tal Belgische geïnterneerden van de mter« neermgsgroepen Den Haag en Wassenaar per Belgische trein naar nun land terag. Aan het station was een tairnlk pu-bliek aanwezig om de vertrekkenaen raarwel te zeggen. Mede werden opge-mrrkt generaal Onnen, chef der afdee-ling interneering aan het departemenl van oorlog en generaal Dossin, militait attaché bij de Belgische legatie. Het bewakingsdetachememt dat met den trein mede ging, stond onder bevel van den reserve-eerste-luitenant van der Meer,' commandant van de interneeringsgroept Den Haag, die de geïnterneerden, waar-, bij zich 11 Dordrecht nog eenige hon-d^raen medevertrekkenden zouden voe-gen, naar Etesen haa to begel^iden ona hen daar over te geven aan de Belgische autoriteitm. Toen de met enkele Belgische vlaggen getooioe en van opscliriften, die de vrc-ugae over den terugkeer vertolkten, voorziene trein wegreea, weerklonk lnid, langdurig gejuich van de vertrekkendem en uit net publiek op het perron. Te 12 64 vertrok opnieuw een treia met een 700-tal geïnterneerden, de nog van oe groep Den Haag overgebleveneo en de groep Loo&duinen, onder gel van luifenant Ki^uwkoop, van de nter- Haag. m Loostoa»" naar hun vaderland teruggekeera, etnkelen, die werlczaam zyn bi] de i.eigi sche! legatie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods