Belgisch dagblad

919 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 August. Belgisch dagblad. Seen on 21 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm72z59/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

" gtie o aar'jang' MAANDAO 26 .A.TJGUSrX^ US IX o. 289. V— ^ ABONN EiLENTEN. Per 3 œaanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Lossa jummers. Voor À'ederland 5 cent, ^oor Buitenland T'/j cent. Den Haag, Priusegracht 16. ielefoon lied. en Admin. 7133. BELGISCH BAGBLAD Ifea-setaïjnesitil ie 's-Sraueïsïssge, eilsesa rj es* Es sis g te 12 are middag. BUREAUX OPEN VAM 9 TOT 12 URE tN VAN* 2 TOT 4 URE. - A D V E It T E N TI E N. Van 1-5 regels f 1.—; elke regel meer f 0.15; Réclamés 1-5 regels f 2.—; elke regel _ ineer r U.30. London : Dixon Honse Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. jÉPoli-tielaL© snippers. JE POT VERW1JT DEN KETEL DAT HiJ ZWART iS. ■ Le ruzie duurt voort in hat kamp van 'Agameumoin. Gean Homeros is gr moodig cm çte aktivistitchc Liad© Ce bèzingem. ZeJfs js Offeobach ei nog te1 goed voor om muziak t tchrijvea voor die- misOukte operel'ie. Ear-giei dan de mauijbjideu van Hoim^ros sohel-die pars-omnages #cand'eF uit voor ver-toolitan. Le eai>a is nijdig op da 'liad-ere icmïdat de IHiitsctars zijn varraad hoo-ger io iliiigen' batalan. Ueniegatus Deplerôq is het r— ma're h û refeuans — die daaaràm voora.1 bij zijn oinge'kamden baard wordt gatrokkein. Uij jankt daarner in de Gaz. v. Brassai jwàai liij hooldradaetear is honoris 'causa, pit k .'in Duilsch papiertje, d^t n|og op $■?. I.e'ift is g. -k.nkea, wat z.eisii' hinderlijk (wor<ït voor Lot verpakkan van pruimian op ]àe Ho|M"and-ch© marktein, geiçft kaloiein op (aktivis'ic. ej karakkars", vbekramçem ,Wi! draagza&mLcid „wed©rzijdson!a vari<atte-Jring", „patho'l'ogi?.c.he gevalka", „inkwisit> y i aïe geas tge s tel d h©id' '. - „Mciat îi.e.L m het buitenklad niiejt d®n-tea, vraagt het, dat we in Vliaanderein nog Piiilijd ottide-r den tijd van Alva levea ;ils mien door sommi .an — brdceijid zijn hier da )Fl! 'landscba prédisant Domela Nieiuweinhuis Nyegaard, Brijs, Bornis ei Viethc^. — hooit .,§pKÎ e.i van varbour Jve"k aitng, ver'banining, jCïi&eirdru&king vai'i de pars, veirhinderiing (j'an de bev, jgingsvtrijheid, ateof z.ulke knot-iingiaji van'de parsoorrijjfc© vrijhaid toi oiriz® prest a l daagrche bazighadan zoeden be-• |i(|Éjan e i a. i ievolutieigie3st ;in het violk |van ^ taandeten gefnuik't wftre? Zulk© pro>-fcéjlies zijn tegeimover nieanand tel rechlvaar-digtn — a fortiori «iet tegen e^gteln strijd-geiuolen."Tai AntJwerpein en te Ge|n:t Mggen de brcieders ondere^n te Vechten net aills Beieren )etn Pruisen. Het bliijkt dus dat zij op het t. : iciii dair pereooniljjke aanvallieln voared iu> ,|tivisl zijn. En hieit biiad van Renegatus DiecLeircq aon-jslateert hieit ViOi'igTOde: „Heft is te Brussel zdeer niet befer gieist^lld. Er zija menschen ld« melkaar zoo nijdig bekijkën rWsof ze ïiK'icaar weL zoudein verslindep. of.... amviex-Zi-Jû."* Hseft iraein dan te Brassai gieon resipdkt vooi clvam grrroiC':© i diohtietr dio, ziegt hij zelif, En îiâiaiiïohoiisch vraagt de krant: ^vvixar-.Cm ai die twë draoht? Waawt men^ soins dat ons 3o«L reads bei'edkt Is w al toiet ongetakkig geinoeg, dàt somimige pas-Sieven onze zaak v&rradan? Moet ir dain m'eieir twist ein itwoeidradht kom'-ein? /^O'O îctts, vcegt hij' er bij, is de meleist forraeeto pinzin., het ergste verraad, dat mie» aianiiteji aWat bliijdfe w-erald is "Vlaanideriein gawo^rdcnl j\V«t joviale lui wordea m da Gas. V, Brus-Istiil naar het teven gete(3fkend. Wie die posteirinciMe van oudsher kent, Met dat het pontret nog ta gteJ'-dtt is Vr>e-gcir i/ras het reeds wlidoeindia twee bieiila-raingantein tegen ellkainidei1 to plaatsen. om te?rstomd te ziem dat zij! aïs t-weia kemphanea ften cilikaai' ia de 'mat otpvlogfein-. « lait het nu ails er vesl geW tel vwdienen is ! DEEG VOt)R DENRELFDEN KOEK Eie: circns van Ilagendcck kan gernakk^lljk da akUvïstem. van aile kleur beiv^'^ein. W v.j.c»r hun gobruil zwichtten in heit beigin van dit jaar Bciligisclhie1 ministerg te S,amte Acir?., e. Van Cauwdlsiert, die op die leeuvr-Iktjis steiînt, tocedt nog ai.'i ni^ist-eii'singex op. Er to Sainte Adresse had maa tciem ver-gc.ten dat cir fiiraer dein 7.500.000 Bcig®r zijn die gor^ed staan met itiouwen OTn ^ 'ja'ictivistiscl : Judassen op te knoopein. E« 'pav !««: aktiristea inioie'en zioh geen< iilusics nu' e.i crr& betgepft ^iun wac"^!'1 Et-ial aïs zij coit naar een zegevieneind be Ttijl Eeiligië terug dunneln beeffte®. Ka de mioi i . en de ak'tivistanj. wat betzeï'dia is ea Vt '•!' Baron Z'eep gaapt cen Idovia voor d L cî.flrmiers «en rcicdeplichtigen van de akt vish-che saturnae die de Vtaamsdhe zaa tea onbérekenbare sohade hpietft toegébraoh Bct Be'gisoh volk, da,t gedurende jaretn zi; hart heieft moetea opv^otan, zai guen viersoh m.:ifô?ln tusschej. aktivisfcin eci passiaTO akl vision. Piei^g voor, denz^liidian koek za,l h zïggei.i. Dîji passiieve akti'vistieia kunnen h< on v, ver sl:chts afaeoran Jo.jt 0indelijk klar« .wijû te se! «a&a, reeiht in "da sch^ieimen t gaan ahs 93.99D Belg^â op lOO.OOi) «n do: hmn verdere houding te bejwij'Ziàn dat hu B'c«g-zijn niet micer dabbotzimnig is. Wij zvv v^n in getan wol'ton en we huilen oir in g^een rLeval. Alla bdriclhtein uit het b zicitte iiand feoanicn op helaelf'da neder, m mei'ijk dat d© aktivisCicin niiet all^eia de Viaar sohe beweging maar oor:c de yiiaamscha ta. habePijk makian. L'© gevolgein zulleia vrees li^k zijn. D© laatsle dc-otr béai ingegev« t.aa,LmaatJiegelen van ^Icn ' baael-ljer, zooals i zakls ondeii'wijs, hebben da kroon op h» .•wfcjfc geaet. Door het vrij1 ondanvijs lia wi Ten ringeloorein liebbaa dia aHiviskin thaï: ail'i? katholiedcen tegein zich, zie(i£ degene die met hen in het geihie|im heuMen. D bekeir is boordavoi. DE AKTIVISTEN HEBBEN HET GEDAAN. In oon Aatwc p i kiivistisch orgaa lewam veffiiedeïi wo^k de votgende karakt1: risfelke briel : ,jttèa kian tegeinwioordig^ geiefn enkeie rei. Kiaar buitiein deen of rnan hoort in tTaii ie(n tram soledati op „di© smi0r:ge a1 t' i tan" die de m«nsoiîen han pata .ejn, hui graan ,hujn botor, ernz. ainameinl „lk hfôb tôt hiertoe regafenatig dia'ie ge zegdea ' alis cinzin wcdeirlegd. Zij dukej éditer ajPtijd opnieuw op, hardneikkigar dai ooit. „ls hier " georgamisoiard opzet aan h® wcjik? Is dit, dan is ecrne algc nie|3ne e, opanbare logenstraffing bapaald noodzako lij5r, b.v.b. per pîakbrieif." Och arme ! Aie het nu na;ds zoo>ver gatomen is^ ho: zai het laler zijn, wanmeer de Ouitschar, tnieit de liaintaarin aan dam dissel opbrokgi naar Moffri.ka? VEEL GERUCHT QM NIETS Ee gansohe aktivfefibdhe l^bvvaging zaL i^ei windbuil gwaveast zijn. Eens, ^uraei. ik, d : il'idericm na aandaohtig voiligen v<jn da bj wejxi) c.i \ ,i , iiP« fimf /lift Pirtn/4;! nsîiPi rn .'^ot^ ' 1 ( . <1^- La Juive. ludion fet ande»rs g^wieost wan ziciu die regeering van Bartijn anoe s t, spreken en gehandeild tieb':en. Zij zoa eoi v-judig tôt de Vllamiagea geizegd hisbltati , Gij willt aan vrij en zetfstandig volk wo. deai? Welinu, hebt den moieid er voor vechten en er uw Moied an w bven vo te «iflerein. Een natia wordt ook in b ! 'J'i eïi pijinen gebaard. Het is waar dat de a. vibim iin pillaats van bked vcial v fBOibein- hebban. . , "vYat hu,n feven batreift, zij hebban lu ruooit zoo lefckeirtjeB gahad aan d>n btaat ruif. Vieohtea doen zij atlaeA miat dan mon-Dit behaagt den Daitscher zalie<rliijik n.:« diici sediGirt vior jar^n h&rd ixucieit s jrijicLcin.. 1-moet zijn bxiiîk vol h.ebben van Ylaamsc aktivisnio. i ■ ak>i i . d-o t-' ko^p 2.ijin de eairste do_ besite si'jraa,tslet, mi\ ]j,ij niet vertrû'uiwen in. de miceniing dai ; voor ander geld hieim ooik kunnen vicir-ade Hij is dus op de hoedo an heieft geen n eêiâjfc. liai beliachelijlk Vlaamscih en W,aalsoh a tivisme, dat ïiirpiïzanet zijn© bande wat< beisiem in het leven haeft geroapen, he< E'uitschiand cen niet te Zieggen kwaad £ t'j,ui3/îl. .. : Keveos de s'ohanding vian da nautraiiu d}3 "wieadhedan van de0- invah, de vern ) van da Eelgische nijverheid, de < i pcirtaliën, hieeft de Duitsoher door zij - taaVpclitielk ©n zijn© vruohjelooze pogm» - cm Wplein en Vlamingen vain elliand^r i sciheiden, zich een haat op.dan halls _get» 3 kHn, dian hij vôôral, na den oorlog, in zi - î p latte bauirs zal voetetn. i I Léonce du Castillon. I r* n ^ V, r.n T /1 l ./ l \ t'( l P T1 Al* 9Û O l'T1 île. TIIEsT ftiw Tusschen de Somme en de Scarpe heb-beu de Britten' een grooten stap vooruit gedaau. Zij zijn te Bapaume en overvlea-gelen die stad ten N. en ten Z. Zij z.ijn ook te Mametz tein 0. van Albert en naderen Combles. Ook ten Z. van de Somme zijtn zij in de richtmgi van Peronne opgesfcho-tea. . > Dit beduldt dat zij bij de Hindenbui-gli-nie zijn opgeschoten en haar ten O. van Croiisielltis, qpn dorp, dat in Britsche han-den is, naderen. ' — Dit beduilt dat het oude slagveld van Bapaume opnio.uwe grootandeels in onze handen is met de boogten, -wier verovering in 1916 zooveel moeite had gekost. De Duittschers zelî beweren <Jat zij hui vooruit&pringende linies teamglegden. De toestind der Duitschers wordt hache lijk des te meer daar ontvangen verster kingen er niets konden toe bijbrengien on hun aftocht te verhinderen. De Franschen hebben krachtig© a ans val len aan de Ailette gedaan en niet minda kraehtige aanvalle.n vain den vijand gie broken. Tea 0. vaa Baigneux tusschen d Ailette en de Aisne werden de vorderingej ten 0. van B'aigineux Uitgebrdd. Aile belang, is echter hedeoi op hlet Bii l naamen 20-000 gevangenen, meer dan kanonpien en den spoorweg. Men meldt de verloving van den kro prins van Beieren met prinses Antonia 1 Luxemburg, een 20-jarig prinsasje. I precht is weduwnaar van de zuster var koningîn der Belgen en moet de 50 n zijn. Het is een politiek huweiijk. Daa blijkt hoe do groothcrtogelijke famille Luxemburg Duitsch is eta haar lot aar van de Central en heeft gfâbondie)o..X>ie.' lo-vmg zal de Luxemburgeir een doorr het oog wezen. Amerika heeft nog het léger varste terwijl de contrarevolutie in Rusland wint. (Gedeeltelijk niet geoorrigserd.) ✓ - De Belgische regeering en geinterneerden. r Uit ofiieieele bron kunnen -we verra h ren dat de Beigisdh© regeering; «tolke i op ce ho'ogle is f>ver den toestand vai i ze geiintenneerdep, omirent wier lot steeda bekomimierd is. Sajnen. met de, N< lanoHehe regeering poogt zij liun toes Het mémorandum van Van Cauwelaert. *1 0,nzie correspondent van Vjissingen was l. gcved-ingeticht, toen hij melddo dat op da eerste vjrgadering van da aideeiing van , het VI1. B. Verbond aldaar, er gezagd was geweest. dat mon in „Vrij Be.gië", adas bat ® ,,Laatste Nieuws", den gan-schoo ttfct van het bcruciht rniemorarièuim voii F. Yan Lauwe->r laert zoa publicecron. Waarom hv-ett inen dit û 'niet eerst gedaan en waarom is hier ge-¥ beiimidoonerij, gebaurd? „Vi'<j Be,_,io a ias het f „Laatste Niauw&" pub.iceert Uas hc» stu'k. — ©on ezevsdracht. A" Tôt vo jediging van de br-ok die we'druk-ten. vù'igt het s'tuk dat tevorgpefs aan dan pigr^oon .gèvraagd hadu.n, van wiién we ■non overigen toksi haddan bekonien. Het 111 aatwoortt iUidda, dat het ùe mociie niât '? loîîiKta, i Inderdaad. Nochtaiis willca wij het onze lf-z,ers mad djaveu, opdat zij aidus den vjI-s ledige.n tekst zouden k^nnui. n Het is het vo.^ande: 10 „De Beù'gische r^gw; riag zoa vôôr ailes van de ttaniinganten het g^v>x.-l m-jeien weg-nanien, dat zij ai te ,d?kwyl3 ais vordachun worden bohande.d, n;jtt.gansil.à,andé .»e n «.hitterenu» e bevv.jzai vaa u>,n vad r ands-r licfde; vervo.gans hûoâd^-k ij>.t in l.«t loger de door dj V.amiagan g vroa^tle t. rv jirii.in 3 gan vji'vvez n.ijk «, \ o i; ZiX>vcr de oji'i j-î toastamd da,ai'juc* go.n . sal vomit, c in rie-, ,ij!k, aang, lulè haar La> a-ijo taaijo i i ,.c i ujid-.ijkj veriluraig:u ,^ui, (lia ■ ind haar ÏKi v ruouwea tl . . . ; in ,o , pw<&- - 'kjn. i xN'iets van dat ailes o ;^chryd. de hui-i dige bavje^d dan van ~a Be.giseiie îv ua-ring en <lCK.r dj aanna-àn'g van dia poiili ■& ' zou zij g. oii-^-iiis gevaar ;».,open op avon-1 turain uit te gaan. \i,ant dén diing is zeU r: bat Viaan. .: .e program zal toch eans verwezéniijkt worden in Balgië, onida.t ha„ die drang .o vur een on /erzvstte.'ijke en onvar-; anderbara mâatschappe.ijlse behoctté. Indien > 'de rege rjng bawijbt, d. 1 ze de zede.^ka l beiangofl uer Vlaaaisscbe l^voking in Belgià 1er har.e ûeoa^ onjxamt zij- ônnii'ildeilijii aan de i ■ - n^.O'.L.k dar Duitschers haar .. atsten sal. n van roeiii-vaardiigheid. Indien z.j iï^c-g.u iï~A voihardt in'haar zvvijgen an n.aisao n, ..ut zij tee, da.t de bûtcrhiedd, | we.'ke de zeifbewusfce Vlamingen zoo léven-i i die«tvu.'fiJùdûedsjnjt_r»JdiLeii dat<lc -inidiulk. : ... à ^ v..a xieigië wn de reelium \m v , . c..ie voik, ziab uawler d« lUueJoi- • e*. " oaat verbreidan, tôt groot nadael • y", là ti - -msugen samenhanig van Belgie. '• 1 L';,. ... ,..as z^ia v. û hef soprt, tet men -• |",>i xu^.. .a.an verergai&n, omdai *' evoote 'd-ciotea vàÊ bet l«ven der voxkereml fl b ,, M „ i Coura/nt" van, Vrijidagav'oiod, - " ^ rj Ci ovar bet meuiocaindum- ii^x- , haa,t, laat ,r op volgan: ^ Het k duid ijl'i dat deze passage, hwwel 3" o, ii«e u adora a-taixs toeuchtend, wch /den h.o-^iaLii "'-d vuii bet ixiiei^oranduirn met wo- UJ 2"zSdaV\v^:'aog steeds het oordeei hand, 111 hav.n. dat wij nierbovea weargaven ■ un ! mi; uw i \. tt d-aioir de pubi-ïcatie var e' b\ v> '..uLoraixi^aii va A >up U'C ^ i Zi.ct.llv j• i A u.- N. Cit. ^ . , °- ' Dit wckt dan indruk, dàt de vn .nojeir va.n F. Van t...A\..aort gepougd hebben ,k" dit Ned jr.aiidscii blad, we.k absolu ut me ! tegen Vaii tauwejuart is, zijn syrang oor !Ît deal te herzian, waarin zij mat gaslaagj Ie" zijin. Men weet dat da „N. Gt." de antj ., Praosche streteing van dan Fransohhate ?" Van Cauwelaert naar behaoren hadft d-oe. 3®" uitschijuion. . u, . k*" Wat gezegd van den jongenheer Host< ,nie die eerst het beetaan van het memorandai 01 van zij u Kathoiieik ènvriend had gelooehen 1,0 tn het thans nioet t ,.ioe©ren? 3'-c' Er is "geen par.e^ntaire tenn cm zo lln0 iets ot zoo îemand naar beho-oren ta b : S Kan 'een fatsoenijk mensch nog 'vertrw wan hebben in het woord en net sdbri — van den zoon Hoste? - 100 ' Generaal Mangm. on- - Generaal Mangin, die zieh thans-zoo soh ^ " teiend oindersciheidt, is aeQ Lojianingt L d,e. klieinz-oon van ©ain piroouraar geinieiraal ond a-bij ^ R'etîtauxalie'. Twie^i zijirueP* broeders z cuit ^ oftioieMtt in de kploiniën gesnauvd van Eie(n ûarda, broeoar is een père blanc, t ldit tbane ate adjudant di«int. Genieraal Mang ?er- 1S ,ook eiaa kolioniaal. Hijl kommandteer L in die spahis — de spahis vain Mangin; ; .lluite iiiamit was hijl weds gedeooreierd n rkt, lne;t ferais en * aene viji&le wonde. _ Hajl ko reld mandnerda d® asc-orfca van de missie JVL ehand toit Fachoda. Eindâftjfe onderschend hij zich in dietn ooïfog van Mardkko. ' w|a» hie'ifc k die dlei Ewriopiaërs te MaxaK< = vtejrliostei lein deto vtr©d|ei in hieit Ooslen v zieterde door zijin praehtigeni'v^Mtochit s de. T'adla. Gietoeraal Charles Mangin wbb 1915 lOtVaiwinniaar .te Neuiva'ïlifl Saint-V,> ie,i' in 1916 te Vetfdun, ini 1917 aaai de C min des Dames. Toeto wierd hij mrf Nm de ao|n.dienbok die aange^wo^a was d. eke- dis benide van Malhny. In 1918 verspei mien Mangin da|n Dnitstiheus aeW ^yeg toaar L a t on- ren wèl le CotuafeelM. Bif Soissiote deteid zij de Diuitsc-hers wijjdeln toieln! zij de Ma; idoi'- haddein" overschr-eiden. Thans Ijreiidt toji z-tand ovfii'w'inining nlaar Chauny ujt «n n,aar Go-. a rlpin Chamin des Lan Legerberîchten sisr Entente. De Britten nàar de iliiuleiilHirirlinie. De Engelschen in Bapaume, —De vijand ontving versterKing doch moesten aan de Somme wijKen. — Na Braye te hebben veroverd rukken de Engeischen naar Peronne en ce H.indenburglinie op — Zoo nt men de Britten CroisiSles. "î wee Britsche legers nampn sedert 21 dezer. tôt 25 meer dan 17.000 gevangenen. — Krachtige Fransche îegen-aanvailen ten Z. van de Ailette- — De strijd wordt onverpoosd voortgezet. — De Amerikanen wiilen al een te Berlijn den vrede dikteeren. — In den naclit van Zaterdag totZondag weid Brugge-zeehâven gebombardeerd- — Verloving van prins Ruprecht van Beieren met een zuster van de groot-iwt jgin van Luxemburg-, — De fcontra-revolutie in Rusland. Het Engelsche legerbericht. I.iONDEN. 24 Aug. (Reuter). Haig communiqué. Wij maakten geaurende dan nacht v&rderiagen 'in den s©c.tor van Aiberi. ; en maa'kte krijgsgevangenen; ia de vroe-& n iiio-rs-oO werd de aanval hervat. binas L i A a gus tus maakten wiji 14.000 knjgsge-vangan^n en veroverden iiano-mjen. 1 | Vvii d-eden eèn gc-sLaagde plaatselijka î cperût'e ban N.W. van Neuf Barquin ëû " ! .drevan na hevige plaats-eajto aanvallen, dan i ! viiianri terug tea Woo'rden van Baiilecu. otin Zuidea vaia Lokeraa en teia Nooardein van p i Kiemniel. \ Het-gevecht werd 's morgans un ons voor-dSel voortgezet. tea N.oordeia van hat K.a s naal' vain Labassé© en ia dea s-octor van Givenchy. d LO.NDEN 24 Aug. [(Reuter.) Ofliciee avoinabericht : Sedert hiedenocihlend vioej o duurt de strijd op het gevac.htsfrp.at ao-orde ]j« van de Somme voor t. Wij brengan den viiaad overal' in het naaw, geven hem geea i- gajegenheid op adeim te koman" en v^rd-ai ft den op het geh-ee;e aanvalsfront, o'ndanks _d koiinst van aanzieBL.ijke vxjandelijke vars'terkir gea. Een aantal gevangenetL en hoevaeLh* = den en materiaal van alleriai aar dv'iale in onze haaden. . n , I De Auistraiiërs deden kort na- rn.iddernacr leen aan-val laags den noiordelijka,r oav< it- van de Somme, niairnen Bria.y) esn inaanib-m ec in", aaataï gevangenen. Zij aetten hua voorm er gang met groote b^^waamheid viaort^en ve ja mees terden de vijandeiijke steliingen: ia ( d. n'abiiiheid dier plaats. ia Op huin liinkervlaugel zijn de troiepen i in Londen en het ooisten des lands 's jjacli da verder vooruitgedrangen langs aet hoo.get< uls rein ten Z.O. van Albert. We maakten v< iet saheidan handerden gevangeneni; m- Op hua leohtervlieiugel «u het can.ru ar- vioirdierden troepieia uit Wiailfeis en het niooird .de I d)es l'atads ovar hieit oude Sotmime s^S^ il9 vain ^1916 in d)ei buiuart van lia Boisai .ah Oviliera, de Mouqaethoeva, Thiepyal ar- Gran-dcourt. We namen al deze steiVig v wn dedigde p'iaatseoi tegiaa vr ..boradon teg< in! sland in, waarbij we mear daa \ st. vaiaaielnea maaktea. Onze trpieipea »'jaaia ( ha- nteuw aaa waeirskantan van delà IhiepvaLi nll© an rukken oostwaarts. . }0!T I In het centram. wlaien de Otosit-Lanc;a.shi rde( tiloepen den gehaedlen dag ini eea strijd rij's: wikkeljd bij Miraumioint, waar de vijand n hij1 I giiootje , harrlnékkigh-eid sta.njd liitcki, ^ èot» ma liiat doinp gedaidig door onze Voorldi'inger j'aia ooèonines werd overvleuigald. Noordelijk \ xcy I Jif^K dorp stie. een NiaaW-Zeetonidscilie divi ;es. ' met .onweaa:staànbare vasiberadenheid in j rxchting vain Bapaumie v.ooruit, veiunciestai'de do vo d. .igiiiigsvverkaa -van het beceli van L-.i.upuiit eui maalrte 40t> gevangenen. Zear muvdig vooruitdringend, .'V'art1«7erda _za Uie/illars jen Biafvillers, ze bêreikte Avs«i eJeu-jiapaume aan d©a rand vaa Bapaume.Aan t.1a.u fliank van dejen aanval bazatten de L.i.ce. oiiiau lrlaâ an marchearden ze ia d; rieim.jg vaa ^apign.aj, waarbij sac forsch vtcxze; te irtes ea beuostien Bihuoonrt ta boffcu kwaaiea. bp i, u r s.ag-'rO'n-t strijden d J Engel-selie (-a .^otijciie t.ivisies en o© ga.i'de op eon frçç vun Mury-Croiiiiles-Neuville Vi-tasao en .« on bain-t Juegir, H nin-sur-Co-jeul ci lad hetive-x oestj iîfe hiei'van ver-mcœstcud. Je bait is nog idet te schattan. Op do rctoi; va-n hat j-.rit che front ga-slaiagdû p .. ts& y^e ar.nvài a i. Bancorden de Sc^q.J vtro'» ardtn wij ct>n (,aè.l deir Duitsehet froatiijn beoosiieii Fampoux. Tell 1*. vaa hpt a Ba-s ce-kannal verni, irtcrdin \v ij da o-, d. Britsche eeiste linie ten O. tn ...O. van Gbcaehy en sêboftoo. in i!e i àclie «teilingcm op, waarbij we. aile beoc^ûo puaton l ereiktn ca GO gayau-gc.."n ri ak:en» Ouzo p..troel;ea bezetten '« na-tiila is f-Borqain, wa .r een aan ai doo-de Dui. cJtrs werd gavondeij'. -, m bruçu-en. ya.jOcù-tend de iinie oo eea lijkc fT lo bJîi '-V5-1 LOND'EN ,25 Aug. DiD© uegemstand van dea viiand nam heden toe na de aankamst vaa Duitsohe versbanUngen. Tallarijke teganaaa-j vailen op verschillande puntein zijin çndeç viariiiezan door ons vuur misluikt. Onze trijepen baanden zien mat giooc© d.uppieirheid ©en weg en ruktan, na den ta-giemstand ovarwonnen t© hebben, verder op, waarbij zij. veet gavangenan maakten. Op o!3iu NoordeiijU'an ^an de bomme heblea de Austratprs vroeg in de.n motrgenl in .ceu gesllaagden aanval de vijandelijk© steliii e ■ »p bat hooge l©nein ten )0. va» Braye \èrovard, terwijli op hun linketrvleugai div i^ii&s int Lar.dan en de OOpsta'ffjke graar-scliappeû in o© richting vati Carnoy bte-vfiin oprukken on Mametz naurain. Iroepea uit WiaDas veroverden het bo~cîi van Mametz. In hiat ce i tram van anziein aanval sfakieo, wij den \.e van Albert naar Bapaume oveR zijn tc.a langt© 4©n Z. van Bapaume .û'Vtefi en v ar u ver den Martinpuich, L0;ars en De, barque. i LONDEN/ 25 'Aug. (Reuter.)* Mair-. schaik Haig rapporteert : Onzie aanval ten Noorden van da Sommiel WKWdt voortge e . Wij1 ziju m estar oyer den wag Al'bert-Bapaome to.t aan de buitenwiji-kien van Leaars ©n hebban Cointatmaisan, l' Wiartencio-urt ei Faucoa.rt g .n .men. ' Tan ' Nooruan van Bapaume- h.e.bban wij Sapignieb © i Bahagnées golpioaien. Het aantal gevangenen door de ùefde ©u vierge I iiegeis siiids dein morgen van 21 derer ge-maakt, bedraagt thans meair dan 17..000. g * LONDEN, 24 Aug. (Reuter.) Reu-s" ter verneemt : Rawlinson's vierde léger II heeft op cen Oostelii en oever van .te Ancre tegenover Albeït aanmerkelijk veld Lt oewonnen en de westelijke buitenwijk van r Bra'y bereikt, dat nog in Duitsclie handen III is Ten Z. van de Somme kwam Bymgs derde leger tusschen nwee en drïe mijl !'■ voorwaar s. Een patroelje van het derde 10 léger drong in Miraumont, dat vermoede-, liik geheel in Britsche handen is- Be vorderiagen van Bying s loger be-lts slaan tusschen de v'ier en vijf nujl op een r front van 13 mijl. De Britten rukten zeer s>nel in de richting van Bapaume, waar ze nu minder dan twee mijl vandaan staam, m Onze vooruitga-ng ten N. en ten Z- van ^ den Thiepval-rug bedreigt deDuitsche stel-1 lingen op het oud® Soinmesilagveld ge-l,a> ducht. Het h.eele aantal geiviangenen, door 011 de Britten en Franschen slnds h.et begin iT~ van het geallieerde contra-offensicf op 18 'n" juii genomen, heeft nu op zijn miast da 100.Ow) bereikt. Tengevolge van het op-)p" rukken van generaal Ma/igin zija de Duit-^ schers beroofd van het gebruik van deo spoorweg langs den noordelijken ®e\ er rfl" yan de Oise tusschen Noyon en Chauny» S De Engelschen te Bapaume. Lat LONDEN, 25 Aug. (Reuter.) Reuter'» ida correspondent mieilldt, dait Britseto aa te Bapaume, Thill-oy en Croisellas vP- ^ t i^S^volg Tweede. Pagina|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods