Belgisch dagblad

401 0
23 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 February. Belgisch dagblad. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g73824v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jàarg-angv. ^OËNSDAO &3 FEBRUAR X 101G. IVo. 136. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Lossô nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegradht 89, ïelef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIENî Van 1—5 regela f 1.60: elk» regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. WAT DUITSCHLAND IN 'T SCHILD VOERT ? Het Duitsche plan van 1911 roorziet de exploitatie tôt in de verste streken van het verre Oosten door den aanleg der Hamburg— Persische golf. De verbinding Duitschland— Turkije heeft reeds aan de Duitschers toegelaten de verwezenlij-kino- van het • Aziatische doel van o liun plan. De heildronk van keizer Willem te Nisch, geboudeu op einde Ja-nuari 1916, en waarin bij zegde : „Wij bebben een zwaren maar zegevierenden strijd geleverd, de-welke weldra zich nog zal uit-breiden", is beteekenisvol. De inzet van den strijd „Voor den Islam" kriigt nu voor. Berlijn zijne innerlijke beteekenis ; de verbinding Duitscbland-Turkije moest eerst verwezenlijkt zijn vooraleer heroep te kunnen doen op de IMusulmaansche massa's. De basis van de Islamiseke actie van den Duitschen keizer ligt on-getwijfeld in Turkije. Reeds jaren bebben de Duitscbers met metbodiscbe zorg de toestan-den en vooral het weertitandsver-mogen van den Turkschen staat doorpeild. e finantieele toestand van Tur-Kije is verre van scbitterend, inte-gfindeel. Duitschland heeft zeer behendig gebruik gemaakt van dezen wantoestand door het iop.-kennen van geldvoorschotten, ook sindsdien heeft Turkije zijne totale onafhankelijkheid verbeurd. Constantinopel is het uitgangs-pniu van de verschillende militaire acties, geleid door Duitschland en gericht l elijktijdig naar r gypte, naar den Kaukasus, naar Perzië, naar het Centraal Aziatisch Iîus-land, naar Afghanistan en naar Indië. In Azië bestaat de Duitsche politiek in het zaaien van wan-orders en opstanden. In Noord-China steunen zij de politiek van den keizer Yan-Chi-Kat, in wiens omgeving zij talrijke partijgangers-tellen. Dank aan deze invloeden, bekleeden thans xeeds tal van Duitsche officieren zeer voorname posten in het Chiueesch leger. In Zuid-China integendeel hitsen zij de bevolking op tegen de kei-zerlijke autoriteit. Het doel, dat Duitschland zich voorstelt en op het eerste zicht tegenstrijdig is, ligt besloten in 't feit zulkdanige toestand te scheppen in China, dat Japan genoodzaakt zal zijn er al zijne aandacht aan te ver-leenen en in de onmogelijkheid zal gesteld worden militaire hulp aan zijne bondgenooten in Europa te kunnen bijzetten. Een Grroot-Duitschland zou no'oit aan Japan vergeven de nederlaag van Kiao-Tchéou. Het gelukken en uitvoeren van het Duitsche plan zou vbor Japan beteekenen : de Duitsche heerschappij ofwel den oorlog, waarbij China aan de zijde zou staan van Duitschland en de positie voor Japan uiterst gevaarlijk en bedenkelijk zou worden. Het besluit luidt : de Entente moet ten prijze van wat ook coorkompn rio vprroftzpnlyUng rl Hamburg—Perzische golf ; het loopt hier over eene levenskwestie voor Frankrijk, Engeland, Rusland, Italië en Japan. De sleutel om dit gevaar van de baan te krijgen, ligt in Salonika. Vandaar uit kunnen onze bondgenooten, de Duitsch—Tarksche verbinding afsnijden en het Grer-maansche plan verijdelen ! Dat zal gebeuren ! DE TiEiTÂiO àan het WesteJijk front zijn de viiegen aan het werk. Langs beide zijden wordei boinmen gewoipen. Zoo hebben de Duitsche vliegers Veume, Poperinge, Lens en Lune ville geboinbardeerd, terwijl de Engelschei de ops.agplaatsen der Duitschers te Dor troffen eu 5 Fransche vliegeniers Duitscht mumtiedepois bij Dieuze d,eden springen Dn'tscue rnarinevliegtuigen hebben Deal er Lowestaft bezochfo De- Duitschers beweren il deze iaatste stad aanzienlijke schade te hebbei aau^,erictit. tlet zal moeilijk wezen de waarheic te kennen. * Dit is de kleine zijde van den oorlog. He vo staat dat de bondgenooten zich ernstigei dau ooit voorbeieiden. Engeland, aan ^11 oomkoppen ot moilen vervvijten zyn pïïch niet te doen, heeit aiie ongehuwde manner van 19 jaren onder de wapinen geroepen. tlet Lagerhuis komt 10 50J.000.000 fr. to< le staan tôt voortzetting van den oorlog. Italië zal ook kiachtiger optreden, danli aan de samenwerking met de "bondgenooten In den Balkan is de toestaud niet roos-kleurig voor de Bulgaren, die rond Monastu van honger en koude omkomen. De deserties nemen toe. Van Erzeroeni zijn de berichten schaarsch Laat ons hopen, dat de bondgenooten all< logische gevolgtrekkingen zullen putten ei geeu tyd vernezen ♦ tlet is wensehelijk dat de Kozabken i( Klein-Azië de tusschen gemeenschapshjner verstoien en de Anatolischen sppoiweg opbla^ zen Wanneer de Bussen in staat zyn om der nederlaag van het Tuiksche Uenter te be wilhgen dan zullen wy binnenkort grooft dingen beleven. De on0eduldigen zullen dar besetlen waarom de geallieerden te Salonik zijn. Kardinaal Mercier op weg naar België. VoigBins een bericht uit Rome is ka.iv umaaj; Mietrcier gisteren va.ndaar vertr.k-f®11 0m <w«r Zwitseniand nair België fetug te keeren. D1.1 Keulwche co®ries pondent van d» Tijd scririjfi o.rri. : "Er gaan in die pers versoh.ixnide poJi-tieke stemmen vau onteviedeaheia en va,n J^an'1'ouw»n tegen kaïdinial Mexc-er. 'Oin-f.f.', fel-, dat geruchten cwnlrjnt po. •l1 Ve6 gesPi"Bkken van Z. Ejn. met, den Paus îrnaaMeli.k ; iin te^engeSf.roken, eluiken tel- tens weer praatjes op en lfegt rqen ialler'ei gebeurtenissen zoo onguinsLig mugeiijk uit. 'l'wtee grO'ndea worden rooi; hei wantrofu-wie*i jegeus Z. Ean. gen oernd : TOOreerst do uifgavie van don „Brief der Belgischo Bis-schoppian'* in versch'Ilende laen, waard-oor lie brief in 't gelieol niet meer ais leén ;VéE-trc.uwielijk schirijven beschoawd kan wcrd-ei.j (men weet, dat de rogeering te H ivre — niét te't Belgische Eptscopaat — den bdel liet uitgisven, nadat aiiderhalve ma,and zemier antwoord "was vieïstreken), ©n de oatmoeting van dian kardinaal met Bjriand. Om begrijpe-llijkB redemon moet il^ me hier tôt cje:i k i.e aanduiding bfepaùen. Het veiwondoî'l mij ech.-tter„ dat ze!ts de Kolnische V olksieitung het vermoedïen oppert ais wSrfc genoemdiei cntmoeiing volstrekt niet toevaliig gesohied an als zou de Duï.sche regeeïmg ook daac. in een aanl'eidijig kunnen vinden, cm inin. dier vriendelflk legen don Belgisenen pri-maat op t féitieden. Dat bij de Duitsche ka-thoïiie'ken de bew-ondering voor den kardinaal'.,aartsbisschop zmr bekoeld is, heb îk vroeger reeds doen ui komen. Ook dat is op rekening der politieke gebeurtenissien te schrijven, welke zooveel naiiuui'ljjke sym»-pathieën hebben doen verdormi Na'.uuilijk mog©n we op het daorzicht en de rechlvaardigheâd der autoriteitea ge-rust zijn, (en kardinaal Mercier zal rûstig en otiëarbiedigd naar België lerugkeei'eu. .tir Eesi ver>gissiii^H Londen, 21 Februari 12.20. (Aangekumen Den Haag 4.140 (P ai r t. c o r r e a p o n d e n t i e.) Reuters telegramnwn die melden dat Vandiervelde. minister van Oorlog, is b&-noemd, berusten qp eene vergissing. Zijne benoeming betreft enkel de aidjeeling Coim-missariat (intendentie) op 't verzoek vaaa de Broqueville. Baron de Broqueville blij'ft de vollf» macht van minister van Oorlog behouden. Belgiscb legerberlckt. 16 F|eibraari. De bedrijvigheid is vanctiag vlermindeid op heit Belgische Iroint waâï die gewone kanonnade zich oatwikkeld biyelt. In wteerwraak deac 11 ia.it s te beschieiingen, itor de vijandelijke vliegtuigen, heeft ®én oiiyea- smaideelen met bijval, in den ve.rloo-pten nachit, 16 groote benamen gevvorpen on htet vliegplein van Handzae;ne. Links en Redits. Plechtige overeenkomst. De heer St. Pichon, de uitstekenxle politieke directeur van Le Petit Journal schrijft onder bovenstaanden titel: Dq verklaring die gegaan werd uit riaam van de jgeallieerde mogendibedlan ?an d'en minister van Buitenlandsche Za-ken van België, is het minimum dat aan dât edel land (België) was verschul-digd- - Het was niet aannemelijk dat eenige twijfel kon bestaan over het besluit d«r regeeringen door Oostenrijk en Duitschland uitgedaagd, in hare onafbankelijk -heid en integriteit te herstellen de natie die bare eer gev«tel(î heelt in de verdedi-ging d'oor de «apenen van de neutrali-teit, die haar ,vas gewaarborgd. Het minste dat men kon dioen was haar meteen te beloven dat zij zou geroepen w orden aan de vredesonderhandelingen d.eel te nemen. „Do toekomst zal het zeggen, indien het intelrnationaal règlement, dat door twee der . onderteekenaars onbeschaamd werd geschonider, en toepasselijk was op het Belgische rijk, zal moeten behouden worden of niet. Die kwestie zal ook moeten geregeld worden. Het zou echter on\ ergeeflijk geweest zijn van nu ai niet dcor een plechtige en positieve verzeke-ring te bekmohtigen de volheid zijn»;r rec-hten terug te geven aan een volk dat zich opgeofierd heeft aan d'e zaak der gerechtîghëidi en d'31 de martelaarschap verlîoren heeft aan den knieval voor den earlooste en den vreeselijkste d«r aan-vallers.Dio voldoening was Koning Albtert rerscliuldigd, wiens roemrijk gedrag als eern eeuwig voorbeeld in de geschiede-•nis zal blijven. Zij was aan zijne regee-1 ring verschuldigd die geen bogenbl'k ge-aarzeldi heeft hem te volgen op dten weg van den tegenstand aan de verraderlijke bekoringen van den vijand ; zij was verschuldigd aan gansch België, dat sedert 18 ma®nden geen minuut zwakheid heeft geteond, noch heeft gebogen ten aanzien c1r\ /">f \ , 1/JVlyil tT ■ tA-ix den vijand- Het antwoord van baron Beyens is waajrd'ig van de door hem ontvangen ver-zekering. De overeenkomst, die tusschen de geallieerden moest bestaan om . een der monsterachtigste misda.ien van dien oorlog te herstellen, zoo vnichtbaar noch-tans in eerloosheden, voor de gansche werelQ publiek gesloten. Dat Duitschland thans als het wil, de knoeierijen van Jflifzonderlijken vrede voortzette, die het nog onlangs met evenveel mislukking als onbeschaamdheid in het werk etelde. Aile bondgenooten, de Belgische regee-ring inbegrepen, hebbon hem door de de-claralie van gisteren de eenige taal ge-sproken die het verdient en hebben zich aile zwakheid. ontzegd om in de straf die zij hem zullen toedienen." Het kabinetshoofd van minister # Vandervelde. De heer Joseph Wautors, lid der Kametr * voor Bcipchwoinni {WarBinme)-Hoei, Les'.u.uar-dex van Le Peuple, is kabinetaho fd vin miinisi'Jetr Vandervelde -benoemd. Het is eiem j bteste keus. Het niemw katoirieLshoofd is sym- | pa'.hiiek, die de gulheid van de W a al ax/i de ! tijtihi.id van den Vliam'ng paart, waiit W,au_ j t(3r kent beide talen. D^e landbouwingeuiieuir ' die, vooraleer jouxnalist te worden, aestuur- j dier van een bloeLende coopeiratieve was, i is leen iman van prakiijk, en een mail met j handateeuvaEiing die vo or eker ve e d e.'is ïan 1 zal kuni.leiii -bewijzen in de intendentie,, d e hij zal hielpen komfeoleéien. Minister Vaudeï}-vlelde zal in hem een krach.tigen en schi andieiren medewerker hebben. , „Omdat ik Vlaming ben". Die leus gebr»ikt Haller, gezegd von Ziegesar, die inteekemde op één enkel boekje voor Declercq. De hoofdtagent der pangeamanen in België, die steeds over geheime fondsen beschikte, kon mildier wezen. ,,Omdat ik Vlaming ben..." Brandon die woorden hem niet in het vleesch als een gloeiend ijzer, dat een schandemerk op den schouder van een la.ndverrader teekende? Ondler de inschrijvers merkt men ook E. Van Bergen, de g e wezen redacteur van de Gazet van Brussel, thans Oifficieel vertaler van de dekreter van Von Bissing... Zijn er nu nog blinden die niet zien in wat water Declercq is verzeild ? ,.Eelgische" gruwèîen. De heer E. Grimwooa Mears, een der secretarissen der ofîicieele eemmissie vatn Engeland!, die een onderzoek ingesteldl heeft over die Duitsche gruwe-len, heeft eene weerlegging van het Duitsche Wit-boek uitgegeven. De auteur s.telt de vage en onduid'e-lijke Duitsche documentatie tegenover den ta effende feiten der rapporten van de onderzoekseommissie. Overigens zijn de Duitsche gruwelen een stelsel om schrik en verwoest'ing te verwekken. Het steekt den Belgen een riem onder het hart, zulke vrienden als den heer E. Griinwooa Mears, aan te trelfen. Onze kolonie. Vervolg van de redevoering van den heer Renkin, minister van Kolonien. VII. De economische hervorming. En alzoo bleeïc in 1914 d&t d® economische hervorming van 1909 de noodza-kelijkheid van eene finantieele hervorming na zich^ zou slepen die aan de fi-nantiën der Kolonie bestuurde en sterke grondvestingen zou geven, alsmede eene cidlministratieve hervorming die de vade-ren der Koloniale regeering zou vereen-vouoigen en plooibaarder n aken. Wij hebben ze be^den d^delijk onder-moityen. De grondvestingen \ a i de almi-nistratieve hervorming werden bepaald door een besluit van 29 July 1914, in den voordvond van don oorlog versche-nen.. ei> itaar wij trouw aan eene on buigljare gedragslijn wilden houden, hebben wij het — niettegenstaande den oorlog, dadelijk in voege gebracht. De commissie der finantiën, die uit m-ftrmen 'goed op de hoogte van de finantieele en koloniale zaken, bestond, heeft een volle^ig plan opgemaakt dat bei'ust op bekohiene feiten en de wijste vooruitzichten, en dat zal toelaten, bin-nen kort, het evengewicht van 't budget vast te stellen. Dio commissie heeft ook geoordeeld dat oe vermeerdering der inlandsche be-iastingen in zilver d'ie frs. 516.000 in 1908 en meer dan 8 millioen in 1913 opbiacht, alsook de vermeerdering der fcol-oritvangsten, volkomen vertrouwen moeten inboezemen in d'e finantieele toekomst van don Congo, op voorwaarde <3tat de Regeering d® noodjge maatrege-len ncemt voor de ûitbireiaing dor ver-bindingswegen.De huidige omsiandigheoen bevestigen dit vooruitziqht vermits dat, niettegen -staande den oorlog, de opbrengst dor in-landfcche belastingen niet is vermindord. Wel is waar hebben de tolrechten in do eerste tijdfen geleden, maar nu hor-leeft de hanoetsbcd'riivrgheid en het door do -/viriKaiiîist'iic ovt&uëW uuiir jet, geeft voor 1916 eene vermeerdering van bijna frs. 2.000.000. Te en do oorlog uitbrak, ging de commissie der finantiën hare werken eindi-gen De plannen die zij gevormd haj, zijn niet verwezenlijkt kunnen worden daar da omstandiigheoen het bqlettjcn. Maar het eerste budjet diat zich nà den oorlog zal voordoen, zal de finantiëele hervorming in werking gebracht worden. De uiivoerinp van het programma. Onze bedoeling is naderhand het programma der spoorwegen te hernemen dat ik de eer h«d in 1914 voor te leggen en dat bestaat in den aanleg van de lijn Stanley-Pool tôt Katanga (de studie daar-van wordt voortgezet teneinde de Stan-loy.F'alls met 't meer Albert te verbin-dten) en van een derde lijn die zal loo-pen van de bevaarb®re Kasaï tôt Kafoa-lo, hootd der lijn van d'en spoorweg Tan-ganyika.Wij zullen zeker crediet noodig hebben om ons programma te verwezenlij-ken.Vôor den oorlog waren wij zeketr dit crediet door de eenige hulp der Belgische bamkiers te bekomen. Wij zijn nog zekerdêr dlit crediet mor-gen te bekomen daar die hulp van onze alliè's, ingeval onze krachten niet vol-do ende waren. _Wij zijn ervan zeker om reden van het objectief katakter van onze politiek, van de waarde der kolonie en ook van eene nog belangrijkére beweegreden i. e. de moreele waarde der Belgische nat'e. De baaïzuchtigheM van Duitschland had de Belgische Congo Voor doel, want niettegenstaande de verzekeri/ngen due men ons gaf begrepen wij toch wel het eigenlijk doel van den vijand- De groniaf stand door Frankrijk in 1911 bekomen, waren zorgwekkenid. De twee vooruitspr'togende punten van den grond gelegen langs de Lobaye en de Sanga vertegenvvoord-igd'en twee gevaren voor onze veiligheid. Maar wij waren besloten die opslor-ping te keer te gaan. Onze wensch was 'voorzeker dat de kolonie-oorlog zich verwijdeid'e van het ovoreengekomen punt. Maar de aa.ival-lingsgeest der Duitschers heeft het niet toegelaten; in Augustus 1914 vielen zij Op 't meer Tanganyika aan, vemielden onze teiegrafische draden, boorden onze schepen in den grond, en beschoten onze posten die op den rechteroever van 'î meer gelegen waren. Toen de oorlog aan de Belgische Re-geei'ng opgedrongen was, deed zij al wat mogelijk was om er de oorzaken van te begrenzen. De algemeene Akte van de conferentie van Berlijn van 26 Êebnjari 1885 bepailde dat de scheep-vadrt. var; aile nation; — fll waren zij bij de oiorlogvcerende — gedturende den oorlog vrij zou blijvsn v'oor den dienst van d6n handel op den «^engo en hare rivieren. Wij bevolen het algeinsen^ be-stuur va-n den Congo dit voorschrnt nauwkeui-ig na te komen en geen beslag te leggen op sommige Duitsche handels-schepen die in Augustus en September 1914 in de zeehaven van Beneden Cou- Engeland enBelgie. Gisteren bebben wij den, brief van Siï Sdwar Grey aan onzen gezant, den heeï Jaul Hijmans medegedeeld. Uit dat stuk is gebleken hoe duivelachtig duitschland te werk gaafc om het door hem [eplunderde en beroofde Belgen tegen ingeland op te hitsen. De Belgische bandel en nijverheid weten hans dat niet Engeland maar wel onze aitsvijand Duitschland ons land uitput. Engeland wil niet aileen onzen handel en nze nijverheid ter hulp komen, maar tevena nzen landbouw. „Sprekende over den landbouw in de ver» voeste streken van Frankrijk en België in een 'ergadering van de landbouwers vereeniging-, eide de Engeische pepningmeester van de teunconimissie der geallieerden voor den land-(3uw : „Later, wanneer de Duitschers uit îeigië verdreven zijn, zullen wij pas de vol-îdige verwoesting kunnen zien, die da )uitsche wreedheid heeft aangericht, Hoa rijgevig wij ook mogen zijn, wij kunnen niet open meer te doen dan de ellende in da erwoeste landstreken verzachten. Het werk jr leniging van den nood, dat begonnen werd oor de Koninklijke Landbouweravereeniging i nu overgeno en door aile landbouwers in et geheele land ; in bijna elke provincie van Ingeland is een commissie gevormd, die itingen van sympathie organiseert en plaat-îl ke collectes houdt. De bijdragen zijn zeer jyaal ; ieder stuk vee, dat wij in staat zijn t te staan, iedere zak zaad, die wij kunaen itdeelen, ieder landbouwwerktuig, dat wij unnen zenden is een practisch middel om n het overwinnen van den vijand bij te ragen. „Ten slotte verklaarde lord Robert Cecil in et Lagerhuis irr antwoord op een vraag, dat e regeering tevreden was over het werk, at de commissie in België doet. Hij kon heî liste bedrag van de particulière inschrij-ingen in Engeland, ten behoeve van hei ieunlonds, niet zeggen. De bijdrage van d« sgeeiing Is door de Belgische regeering ge-rokken uit de leening der geallieerden en edraagt een millioen pond sterling peï laand. .w—J:. I- • „ v L-:.l e Duitschers verrichten, ontvangen den steun iet, welken de commissie aan de geheel of ait' geruïneerden geeft. Ik moet erbij voegen, Idus lord (Jecil, dat de vaderlandSlietde van e Belgische weiklieden tôt dusver allen, op 3n betrekkelijk klein aantal, ervan weer-oudt, voor den vijand te werken, ondanks e uooge aanbiedingen." Do Duitschers, aan wie de Belgen uitslui» snd al hunne rampen moeten wijten, zullen r niet in siagen twist en tweedracht tusschen Ingeland en België te zaaien. Wie daaraan îchtstreeks oi oniechtstrceks door kletspraat leuedoet is een slecht patriot. ianneer ÛustscBiland zal . ontwaken 1 D'à „ Westminster Gazette" zegt in eenf espreking van den iloop der, gietbeuittek iissen in den laa,Lstein tijd, dat voor de uitsche oo^'logmakeirs halve ma,iire0e en. tel voidounde zuLen z-ijn. Eien vreao, iu hun. geen bui>t zou Ojjle^en die heu H heislei1 van den „status qao aute iel-, im" zou dwiingten, z,oodat zij zef hua sel der lasten zu.lie.i moeten dragon iin en vorin van nieuwe Ije.as-tinge.i tôt ?n . bedrag van ps. • 200.000.000 pe|tj iàr, zou hun oriediet hopeloos stholckeni il onveimijdelijk tot huunaa val loden^ Dis Duitschers woten d.ej in hun bin* e)fete, dat de oorlog ondeirnom»?in waa ue.t het deel uitbreiding . van girood-luied en vengirooiing van de bta ^tsmaeht : bereiken. Burine woede tegen -huinne mvowrdeirs vg,n heden aal dan ook gfâein^ :ieinzen kennou, als zij, op hun teigen .•oiidgBibiod teirnggeworpte.i, sl'echts tôt ze.f-irdediging in staat zullen zijn. Nog leeds gejjoven zij, dat wij hun het tharif aor fea bezette gobiod in .Eu,ropa zufi h afkoopan en da,t zàj zonder gelde, kte o' au der e veir,6oedirg het groote grondt î^ied builen Europa, dat wij hun ont-omten hebben, zullen leruggeven. "Voortaan zal hiet onze taak zijn, hun tel wijzen, dat dit een wanbegrip is. Dy ■ooi.ste dc.r huipbronnen, waarweir wij ben ïhdklijen , zai den doorslag geven. W ij ouwfân, dat wij, waar het om volhuding 1 den s l'ijd gaat, het langer kumnea uiti ouden dan zij en dat onze weermacht tcjj 3© te zamen met de militaire macht i/enff; in het verleden op den duu,r de| ve-rwinning zal' behalen op militaire racbt, alùeen. Weilk'e Ireuirige ontgooeheling VO'OT d# •uitschexs. o annlandden. Wij gelastten haar zelfa e hand.elaars van vijandelijke nationa-iteit die in de kolonie gevestigd1 wa-en, niet lastig te vallen, in zooverre dat lunne handelwijzo de veiligheid vain On Stfat of de algemeene rust geen nau leel bcrokkent. Het gedrag van do Duiit-cho bewoners liet niet toe altijdi dit oorrecht toe te laten. De verantwoorde-ijkheid van die politiek en van de naaat-egelen die er het gevolg van waren1, ait rechtstreeks op de regeering. (Wordt vervolgd-J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods