Belgisch dagblad

2012 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 April. Belgisch dagblad. Seen on 30 May 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qm5h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaargang. iZOTVDAO 30 APHIT, eu MAA1NDAG- 1 MEI 1916. No, 193. \mê BELGISCH DAGBLAD ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Jjosèe Îummers : Voor Holland 6 cent oor Euitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 89. ïelef. Red. Adm. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. y- ■m ADVERTENIIEN"? van 1—5 regels f 1,50: élit regel meer f 0.80; Exclame» 1—5 regela f 2.60: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloycig Avenue E C. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. 'lie nieuwe oflicieele taal in Selgie, WAT ZAL AMERIKA DOEN? Dezer dagen - hadden wjjl de gelegenheid met eea landgenoot te ispreken, die voor een paar maanden uit de Vereenigde Staten was teruggekeerd, waar hij! een bijzoridere zending had vervuld. Ons gesprek liep over de jongste en hot is le hopen de laatste nota van président Wislon aan de regeering van Ber-Jijn.Onze zegsman deelde ons o.m. het .volgende mode : De Eùropeanen, die Amerika bezoeken, meenen dat New-York gansch het land is. Dit is zoo min waar aïs de bewering. ilat de Vereenigde Staten eene gesloten eenheid vormen. Amerika is geen homogeen volk. Vele jAmérikaansche burgers zijn Ieren, Duit-.scliers, Griekeri, Italianen, Slaven en zoo .verdeiv Daaruit komt dat géene '-aanvalloii op de eer of de waardigheid van het lAmerikaansche volk door een vereenigde Jiatie worden gevoeld. Builcn kijf sympathiseeren S0 pet. Amerikanen met de geallieerden. Doch die ' sympathie beduidt niet een inzicht 6m aan hunne zjjde tegen de Duitsche bar-baren te kampên. Dit blijft brj hen een vrome wensch. Men verliest ook uit het oog, dat de alsland die New-York van Californië en do Westelijke staten scheidt even groot is aïs de breedte vaq. den Atlantischcn Oceaan. Zoo komt het dat West-Amerika weirrig onder den indruk staat van het-gecn in Europa gebeurt. Dikwijlis heeft men hooren zeggen, dat de aanwezigheid van millioenen Duitsche Amerikanen, président Wilson verlamt, wan-ueer hij' tegen Duitsehland optreedt. Voor-eerst zijn er niet meer dan 3.000.000 Amerikanen, die Duitschers zigh of kin-deren van Duitschers. Onder hen zijn er talrijke elementen die niet met Pruisen sympathiseeren. Zijn zij niet uit Duitsehland gekomen om zich aan het juk der militaire kaste te ont-trekken? De Duitschgezinde Amerikanen zij'n juist de afstammelingen van oudere □ifgewekenen, kleinzonen of acfrterkltjia-zonen van Duitschers. Voor hen is de keizer een halve god, maar zij wachten zich wel over den Ociaan te steken, om door zijne sergeanten te worden ge-drild.De totale bevolking van de Duitschers ol' afstammelingen van Duitschers in de Vereenigde Staten is niet hooger dan 8 tnillioen. 'Niet meer dan 105.000 nummers van Duitsche bladen worden dagelijks ge-di'ukt.. Dit côjïer is onbeduidend, wanneer men ziét, wat de in het Engelsch geschreven bladen in Amerika zijn. Voor België zijn zij allen. Dank aan die pers begrijjpt de deûkendc Amerikaan dat alleen de verdere ontwi.c-keling van zijn land en het bestaan' van zijne idealen van _ vrijheid en démocratie mogelijk -zijn, wanneer de geallieerden er in slagen te overwinnen. Eene démocratie als de Amerikaansche republiek is wars van militairisme en oorlog. Het is dus ernstig als présidant Wilson met oorlog dreigt. Men zou echter ongelijk hebben het hoofd van eene natie die meer een is in naam dan in wcrkelij'kheid, van zwak-heid en weifelachtigheid te betichten. Ariierika bekommert zich weinig oui 'deti oorlog in Europa. Toen- ons land werd geschonden, toen Duitsehland het verdrag van neutraliteit aan flarden scheurde^ werd het Amerikaansche volk, dat onder de menschelij'kste volkeren ter wereld mag worden gerekend, diep geschokt. Het vçr-oordeélde Duitsehland uiterst streng <en deed geene doekjes aan zijne woorden. Wat deed Wilson? Hij volgde eene ijs-koude neutraliteit, hoewel het volk België zeer genegen was en nog is ge-bleven.Wanneer- de Belgisclie deputatie naar Washington ging, was zij1 niet bij machte die neutraliteit te doen wijzigen. Toen de Lusitania was gezonken, met Amerikaansche burgers aaji boord, zona Wilson eene nota. Amerika „ had geen loger om zijn rechterarm te stijven. Overal stichtte men de National Security. league met vertakkingen in elken staat en met tienduizenden lieden. -- Die bond heeft echter de republiek geen millioenenleger geschonken. Doch is zij geéne militaire mogendheid, zij is niettemin een machtig huis dat veel ver-mag om te verhinderen dat de vrijheid bezwijke. Met Duitsehland komt het dan zeker niet tôt een oorlog. Beide tegenstrevers kunnen hen niet wenschen, noch willen. Te Beriijn heeft de keizer een vriend en een hclper in den Amerikaanschen gezant, die het on-' mogelijko zal doen om het geschil bij le ieggen. ' Amerikanen zijn eerst en vooral businessmen en beschouwen de eerezaken uit, een anderen hoek, dan do Westerscïie mogendheden van Europa. En juist omdat zij businessmen zijn, zullen zij de Belgen wel helpen om zicii ganseh te herstellen. Zoo kometi zij reeds kijken of er niets zal te doen zijn in -België ^elf en stellig in Congo. Na den oorlog -zullen concessies in onze kolonie door Amerikanen worden aan-gevraagd, zooals* ook door Nederlanders. In plaats van hun geld te besteden aan kanonnen en aan munitie zullen zij er zaken mede drijven. DE T0EST Zou het echt zijn dat de Duitschers let spel voor Verdun opgeven daar hun-le verliezen te aanzienlijk zijn en zij jen ander offen.sief tegen Yperen en den [Jzer beramen ? Zeker is het dat de bedrijvigheid der Duitschers rond de Lotharingsche ves -fin g zeer verzwakt is,. Het gesch-nt dondert er slechts nog bij nsschenpoozen. Vliegêniers zetten echter hunne ver-tenningen voort. Aan het Engelsch front is er meer be-lrijvigheid, vooral in den sector van Loos. Hier ook zullen de Duitschers we-;en wat het kost. Aan de Strypa, ten_ Z. W. van Tar-lopol, hebben de Russ'en eene nederlaag loen lijden aan de Oostenrijkers. Een paar- honderd gevangenen vielen in hun-le lianden. Aan het Italiaansche front 2etten de ttalianen hunne aanvallen voort. De verovering van de Karsfr. In Armenië hebben de Russen ten Z. W. van Erzeroem de Turken terugge -slagen. In de streek van Bitlis zijn de Russen ook opgeschoten. **" nui m i ii m wu mi ■iiTnmTmmrTi i il i ©US LEGER. Verklaringen van den heer de Broqueviiie. Eeu vertegenwoordiger van L o Petit Parisien heeft een onderhoud geliad met !en heor do Broqueviiie, minister van oorlog, ten hij afschildert als een Staatsman in den Olsten zin van het woord. _ Onze premier zegde o.m. : De Duitschers beweren, dat het Belgisch eger van het front is achteruit gebraclit. Gij ;omt het daar te bewonderen in de loopgra-'en op eene lengte van vijf en dertig kilo-oeters.2ij houden staan, dat het numeriek en àoreel verzwakt is. En lk antwoord dat het m talriikar en beter uitgerust is dan in het ,egin van den oorlog. Gij zult begrijpen, dat. ; geen cijfers mag opgeven ; maar wanneer k zeg dat het beter uitgerust en talrijker is atî in het begin, dan moet zulks in letterlij- ken zin versUan worden. Dit zijn geen woorden, maar is de werkelijkheid. En de gemoedstemming der soldaten ? Al de )fficieren, al de journalisten, welko cen he-zoek brengen aan ons front, zijn allen het aens om vast te stellen, dat onze soldaten in de beste stemming verkeejen en kunnen hunne bewondering niet verbergen. Het Belgisch leger blijft op het front net zooals zijn opperste bevelhebber, de Koning, 'n België gebleven is. Nooit heeft onze sou-verein er in toegestemd de lieftalligste uitnoo-digingen te. aanvaarden. Hij heeft er aan ge-houden midden zijner soldaten te vertoeven , waarvan hij de gevaren met de verwachtin -gen deelt. En de Koningin wil haar gemaai niet verlaten. Het niet bezette België is met puinhoopen bezaaid en wij zullen deze puintn nooit verlaten, besproeidt met zooveel edel-moedig bloéd. Ons vertrouwen is onwankelbaar. Met den Koning en met gansch het leger geloof ik aan den zegepraal der Entente. Ik heb de diepo overtuiging, dat België zal herst ld worden in zijno volledige politieke en econo-mische^ onafhankelijkheid. Wij- hebben onze plicht gejaan. Wij be-treiiren niets en ik ben overtuigd den tolk te zijn van mijnen Koning, van ons leg r, van de regeering, van de Belgen, die ons ver-wachten in het bezette vad-erlarid zoowel ai.s die in ballingschap leven, van de Vlamin-gen zooals van de Walen. Al do inlichtingen die van ginder tôt ons Icoinen zijn hartversterkeod. 't Is niet alleen to Brussel, dat de houding do,.- bevolking be-wondorenswaardig is, maar ook te Antwc-r '-pen, Gent, Luik, Bergen, overal. Ho!l-ndsehe dagbladen, welke eerder op de Duitsche hand zijn, hebben menigmaal huldo gebraqht a n het weerstandsvermogen der Bel.'en en den ; Duitsche bladen zelf zijn verplicht de voile- j dige banlcroet van von Bissing te herkenn n. | Noch vleiercien, noch bedreigingin, noeh bc-loften, noch veroordeelingen hebben ons vol.; ontwapend, zelfs niet de vijandelijke gemoeùs-stemming onzer fiere bevolking om het even aangeta-st. Gij weet met welken prachtij:<n afkeer de verantwoordelijke hoorden der Vlaamsche beweging geprotesteerd hebben tegen de vervlaamsching der Gentsche hooge-school door den algemeene gouverneur ; her-vorming, welke sinds lang aan de dagorde staat : ,,Wij willen niets van de vijanden van ona vaderland", hebben zij krachtdadig geant-woord. Ah ! ona dapper volk, wat zijn wij er fier om J Links en Redits. Minisi$rieel bezoek. Maandag namiddag a.s. zal de Minister van Weleuschappen en Kunsten, Jhr. Prosper Poullet de beroespafdecling .van het vluchlelingenkamp te Ede bezoeken, ter gelegenheid van de tentoonstelling der vakschool aldaar. Ridder Carton de Wiart. In ons verslag over het ontbijt van Nederlandsclie on Belgisclie Kolonialon in het hôtel des Indes en over de prachti-ge voordraclit van professor V. Denijn, is een naam oiitvallen, de naam van den zeer verdienstelijken oud-secretaris van Leopold II, ridder Edmond Carton de Wiart, bestuurder van de Société générale te Brussel. Ridder Carton de Wiart vergezelde onzen Minister van Finantien, den lieer Van de Vijvere naar Amerika. Jules Desirée en de Eeigische r Congo. In de Circolo di Studii Colonial!, heeft Jules Destrée eene lezing gehouden over onze Kolonie. De bloem van de Romein-sche wereld was aanwezig. Het Kamerlid voor Charleroi besprak uitvoerig de jongste verklaringen der geallieerden, nopens de onschendbaai'heid van den Belgischen 'Congo. Ook ten- aanzien van Congo heeft Duitsehland zijn eed verbrokeii, want die mogendheid onderteekende de akto van Beriijn in 1885. Destrée besloot t3s volgt : Aile redeneti van zedel-eer eu recht, die het herstel van' België doen wenschen, passen zich ook toe op deu Belgischen Congo. Niet alleen zal men de onschendbaarheid van België's kolonie moeten verzekeren, doch ongetwij'ieid zal men moeten lerug-komen or zekere grenswijzigingen, die we vro'eger hebben moeten aanvaarden, omdat wij zwak waren tegenover den kolossalen buurman, die onze wettigste rechten ver-trapte. In zekere gewesten moeten wij eischen wat ons toekomt. De Ka'ser wordt . . . sociaal-lemccraat.. . — _ D% «Kaiser, die na den oor log, eea I socialistischen vlaed voorziet, tracht zooveel mogelijk de sociaiisten tôt zich te winnen. Vooraleer naai Verdun Le vertrekken ontving hij te Potedam livert eii Scheidemann, zijn foeiier. Hij ondervroeg hem over de houding der partij dn geval de oorlog werd verlengd en verklaarde hun nooit den socialisti-jclien geest te hebben aangevalltn. België en Verdun. De Zwitsersche kolonel Feyler heeft in het Journal de Genève onderzocht welke de toestand zou geweest zijn, indien het Duitsche leger niet den omweg langs België zou hebben gemaakt en over Verdun naar Parijs had willen oprukken. „In 1914 was de plaats gansch andérs versterkt dan heden. Zij was niet zoo uitgebreid als nu, ten gevolge van de lesson van den _ oorlog. Toen kendo men zoo goed het systema der veldversterkin-gen niet en de bewapening der forten op een kleine strook gronds en bestaande uit bestendige werken, bood wende pdekken aan, die er nu niet meer zijn, dank aan zijne uitbreiding. De bewçpening zelf bezat de technischo waarde niet, die zij sedert verkregen heeft, door cen zware veldartillerie, die in 1914 —1915 werd gebouwd. De aanvaller zou het dus veel gemakkelijker- hebben gehad. De Fransche versterkte plaatsen zouden door de groote 420 verrast zijn geweest en niet de Belgischc sterkten." Daaruit * blijkt eens te meer welke ko-lossale fout de onfeilbare (!j groote Duitsche staf heeft begaan door de Belgische neutraliteit te -schénden. Indien do Duitsche legers den historischen rechten weg naar Parijs hadden gevolgd, d. h. over Verdun en Chatons, de hoofdstad van Frankrijk zou door hen genomen geweest zijn. De tegenstand van het_ Belgisch leger en de tusschenkomst van" En-geland hebben die plannen verijdeld. Het Belgisch trekras. Een gecensureerd Belgisch blad meldt dat baron de Kerchove van Exaerde, voorzitter van het genootschap: Het belgisch trekpaard, zich bij. onzen eerza-men vriend, baron von Bissing heeft be-geven om hem te vragen welke zijne in-zichten zijn nopens de Belgische paarden-Eokkérij. De kolonel-generaal heeft een schrijven geriebt tôt de commissie dier maatscliappij om haar te verzekeren, dat hij zijn vroeger besluit bekrachtigt. In dit dekrect is er spraalc dat de fokkers in het algemeen hunne fokkerij van paarden mogen hernemen. De gouverneur looehent dat hij Hunnenmanieren tegen de fokkers wil gebruiken en dat hij een dekreet heeft uitgevaardigd waardoor aile paarden zouden opgeeischt worden, wanneer de oppervl^kte van, den eigen-dom van denzelfden fokker of eigendom zeker getal niet zou bedragen. De fokkers hebben niet vergeten hoe de Duitsche legerkorpsen, die in Augus-tus—September 1914 door België trok-ken, hunne prachtbeesten stolen of deden bezwijken. Koniïikrijk België. Vraag gericht toi de regeering en antwoord van den heer Minister 16. — 11 April 1916. — Vraàg gericht tôt den heer Minister van Oorlog. Op het tweede alinéa van het eenig ai'tikel van het besluit-wet van 15 Maart 1916, die het aftreden der volksvertegen-woordigers en senators tôt een lateren datum verschuift, werd eene toelichting uitgebracht eenparig goedgekeurd door de H.H. Ministers en Staatsministers, ver-gaderd tôt het onderzoek van genaamd besluit-wet. Het verlengen van het mandaat der vûlksvertegenw'oordigers en senators spruit met voilé recht, volgens die toelichting uit het feit dat de verkiezingen niet kunnen plaats hebben. Vindt de heer Minister van Ooi-Iog er eenig bezwaar in, dat- deze toelichteng, zooals zij werd vastgesteld in het verslag over de besprekingen van den Minis-terraad, " worde medegedeeld ? 21 April 1916. — Antwoord. • Om bij het vrij" onderzoek der vraag-slukken waarover in den Ministerraad heraadslaagd wordt de algeheele vrijheid van ieder te waarborogen is het gebrui-kelijk, dat geene enkele nota genomen wordt en dat nooit de verslagen over de bespiX)kingen medegedeeld worden. Maar ik kan de verzekering geven, dat al de leden van do Regeering altijd van meoning zijn ge^'v^Cs't, dat het in over-eenkomst is met den geest van de Grond-wet, dat, de verkiezingen verdaagd zijade om reden van hierkracht, de verlenging der manda ten er met voile recht uit voortvloeft. BBBBnwnmmH»: i i ■ ii ■■■ nwi >■» i n imamaam De heer Louis Franck en de overgaaf van Antwerpen. _ Op 27 Juli 1915 legde de heer Henri Mayer, van Antwerpen, in eén procès voor de High Court of Justice, King's Benet Division onder eed eene getuige-nis af waarin er spraak was van de roi, welke door den heer Louis Franck werd yervuld. De heer Mayer verklaarde er op een vraag van advocaat Leslie Scott, prayuauïxfmilpQLt vM n dr-n hppv jt -rr-.-,.)- fo Londen, dat de koning het Kamerlid voor Antwerpen benoemd had tôt voor-zittér van de intercommunale commissie vooraleer de regeei'ng de stad had verlaten. De burgemeester van Antwerpen was, volgens getuige, eene oude heer, die geen Duitsch kent.De heer Franck is joiiger en krachtdadiger. Hij spreekt ook vreemde talen en de koning had hem gevraagd te Antwerpen te blijven en voorzitter van de internationale commissie te wezen. Die commissie bestond uit afgevaardigden van aile partijen om de burgemeesjers van Antwerpen en voor -steden te helpen. Uit naam van die commissie heeft de heer Franck met de Duitsche militaire overheid onderhandeld nopens de over -gaaf van Antwerpen. Le XXe Siècle merkt op dat, volgens de verklaring van den heer Mayer, die secretaris van dien commissie is geweest en Belgisch onderdaan is, de Belgische regeering den heer Franck zou hebben verzocht zich aan het hoofd van de intercommunale te stellen recht-streeks met de Duitschers te onderhande-len over de overgaaf Tler plaats. Het Haversche blad dringt aan opdat de regeering nadere bijzonderheden ovër die hoogst belangrijke zaak -zou verstrekken. Belgisch Staatsblad. De heer Hutchinson (.T.) is tôt consul van België te Leith benoemd. -Eervol ontslag van zijn ambt is aan den heer Fyfe (.J.-H.), consul van België te Kurrachee, op zijn aanvraag, ver-leend.De heer Dufaure de Citres (A.) werd tôt vice consul van België te Cannes benoemd, met rechtsmacht over de kanton- * nen van Cannes in het Département Alpes Maritimes en Frejus in het Département Var. De Italiaansche universiteiten en de professors Pirenne en Fredericq. Do vereenïging der Italiaansche hoog-leeraars heeft aan minister Poullet het volgende teiegram gestuurd ,,Aan de collegas der Gentsche uni-versiteit H. Pirenne en P. Fredericq, dio hoven" aile andere gevoel het opperste belang van het vaderland wisten te plaatsen en wegens de edele weigering nationalen strijd aan te stoken, en de ha-telijke veroordeeling van de teutoonsche macht zich op den hais haalden, druk-ken de hoogleeraars van Italie liunne beste gevoelens van soiidariteit en broe-dersclîap uit, met den wensch dat zij weldra aan hun vrije land en hun on-derwijs zullen worden teruggegeven, toonbeeld voor de wereld van de wijze waarop de waardigheid van den leer -stoel moet worden opgevat." y Dit is eene mannelijker taal dan de-Algeineen Nederlandsch Verbond in Holland of van neutralen, die van een ,,ad-ministratieven" maatregel durïden razen. De Smerlkaansche ûeSeerden en België?! De Amerikaansche geleerden hebben eea. vertoogsebrift geteekend, eene heerlijke plew dooi voor het recht en de gerechtigheid, eeng veroordeeling van het misdadig gedrag deij Duitschers tegenover België en eene warm® getuigenis van bewondering en sympathie vooi België. Wij geven hier enkele regelen uit ait betoog; „In onze oogen is de overweldiging vaiî België een misurijf dat nooit zal kunnen ge-rechtvaardigd worden. Zij zal als eene vlek op de geschiedenis van Europa blijven aan>< kleven... „De heiligheid der verdragen, de rechten der kleine naties, het vraagstuk of het milU tarisme op de beschaving moet de overhand hebben, dit al zal van den eindzege afhangen. „Eene vrede waarbij -België niet aan et Belgisch volk en aan zijn eigçn( "regeering zou teruggegeven worden, en dit land geene vol-doende sebadevergoeding zou erlangen om zijne verwoeste steden en dorpen weder op ta bouwen, en in zijnen vorigen bloei hersteldl te worden, eene vrede, waarbij de rechten van de kleine Europeesche nationaliteiten niefc ZitfUUtJil erlicmi TTUIVIOUJ \j£ geouc wnarfc/uagv*» zou oplevcren tegen de vernieuwing van eenen ramp als die welke de huidige oorlog teweeg-bracht, zou een onheil en geen zegen zyn. „En daar wij denken dat het succès des wapens van Gxoot-Brittanie, Frankrijk, Itali® en Rusland tôt het herstel van België en Servîë, en de afschaffing van het militarisma zal leiden, drukken wij onze vurige wenschen uit voor hunnen triomf. De toekomst zelf vaa de beschaving is onafscheidelijk met die hoop verbonden." ^ERBOD£NJACHT. Onze eerzame vriend, vadertje ' voni Bissing, heeft een règlement op de jacht uitgevaardigd. Het iachtjaar is volgens dat règlement begonnen den ln Maart 191G en wordt den 28 Februari 1917. gesloten. Hebben alleen recht te jagen : de ok ficieren, de Duitsche gezondheidsofficie-t ren, veeartsen inbegrepen, en de Duitsche ambtenaren, dio rang hebben van officieren, zooals onze waarde confratei' Julius Wcrtheimer, wiens roode kop wel voor een vossenstaart zou kunnen g©" nomen worden bij vergissing. De kreischef . verdeelt zijn kreits in jachtkreitsen. De jachten worden bewaakt door Duitsche gendarmen, een bijzonder personeel, alsmede door de jachtwakers en veld-wachtcrs, als dit noodig blijkt. " De Duitsche jagers bekomen een jacht-verlof zonder een duit te moeten beta-len. Als het noodig geacht wordt mogen onderofficieren en soldaten jacht maken op konijnen en roofdieren. In' de afgesloten gronden mag de jacht enkel gebeuren als de eigenaar lief toelaat. De jagers mogen -echter hun geschoten wild niet verkùopen. Hij moet' het wild koopen volgens eea vasten tarief : Ziehier eenige prijzen : hazen 2.50 M. per stuk, fazanten (hanen) 2.00 $ fazanten (hennen)) 1.50, eenden 1.20; patrijs 0.30, enz. Da schade, die de jagers veroorzaken, wordt niet vergoed. Yerboden is het vogelen blind te mai Ziedaar hoe de lieeren Duitscherai meester zijn in ons land. Van Belgische zijde kunnen wij ver-zeker en dat de jacht op vie Duitscliers in België het gansche jaar open is_ ^ - ^ ~ i-"" ■" ' •: \ ^ * ËT verliezen fler Oosteiriiïsrs. 3.000.000 man buiten gevecht. Uit Weenen wordt gemeld dat de massa-slachting van de mannen van 19 tôt 60 jaar, in Oostenrijk-Hongarije er eene diepe neer» slachtigheid heeft veroorzaakt. Aldus beroofè men den arbeid van zijne lâatste krachten en der familiën hun laatsten steun. Volgens de jongste berekeningen beloopen de totale verliezen in Oosfcenriik-Hongarija nat minder dan 8.000.000 man.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods