Belgisch dagblad

905 0
13 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 13 November. Belgisch dagblad. Seen on 03 August 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b854c3m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-isste Jaargaïijsi ,4 ... * 2iATERDAG 13 NOVEMBER 1»15 XNo. £5X ABOSNHMENTEE Per 3 maanden voor Hollani f 2.50 franco pet post. Losso nommer s: Toor Hollani 5 cent ♦o6r Buitsulfuid 7Vt cent. Den Eaag. Prinsegrachfc 39, Telef. Eed, Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3e$tuur : Or. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON, ADVERTENTIEN! Van 1—5 regels f 1.50: elk. regel meer f 0.30; Réclame! 1—5 regels f 2.50; elke reg«i meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Lvenue E. C. DREIGENDE HONGERSNOOD. Vele teekenen wijzen er nu op dat de Bckaarschte der levensmiddelen op een bizon-der verontrustende wijze voor de Duitschers toeneemt. De „Temps" die eertijds niette veel geioof aan de gezegden nopens het snelle uitputen van allen voorraad in Duitschland hechtte, toont nu duidelijk aan hoe de toe-stand daar benauwd gaat uitzien. Toen de Entente tôt den zeeblocus over-ging, heeft Duitschland niets onbeproefd gelaten om, door beroep te doen op de menschlievendheid der neutralen, die toch niet zouden toelaten dat millioenen en milli-oenen burgers aan den hongersnood prijs-gegeven werden, het dreigende gevaar af te wçpden. De gevoelens van verontwaardiging en van medelijden waarop de vijand zoozeer speculeerde, bleven uit; maar velen hebben zich door den noodkreet die heel de Duitsche pers slaakte, laten misleiden; toen zag de toestand er niet zoo somber uit! Anders is het er nu mee gesteld. De ge-allieerden hebben van hun krachtdadig optreden niet afgezien. Nu eerst laten zich de gevolgen ervan op een afdoen de wijze overzien en kan men er zich geinakkelijk van overtuigen dat de kritische tijden voor Duitschland met reuzenschreden naderen,. De gemeenteraden, de groote volksorga-nisaties, de dagbladen van aile partijen komen tegen den huidigen toestand op en maken er de hooge administratie verant-woordelijk voor. De prijzen der levensmiddelen zijn nu zoo hoog dat de grootste nood onder de bevolking heerscht. De prijs van het brood is met 70 % gestegen; de aardappelen zijn nu 100 % duurder; de eieren 180%; het vleesch van 100 tôt 160 %. Dat zijn officieele gegevens van den Berhjnschen Gemeenteraad. Daarbij dient opgemerkt dat er ook nog door sommige groothandelaars op een schan- delijke wijze gespeculeerd wordt', waar geen maatregelen van de overheid tegen bestand zijn. De „„Kôlnische Volkszeitung" stelt met verbittering vast dat een dergelijk „treurig schouwspel" zich tijdens den ver-schrikkehjksten der oorlogen voordoet. Ande-re dagbladen verklaren dat het volk be-schermd wil zijn voor den innerlijken vijand zooals men het voor de Franschen, Russen en Engelschen beschermd heeft. In den „Tag" van Berhjn stelt de nati-onaal-liberale volksvertegenwoordiger Schiffer vast dat de burgelijke orerheid, door het voortdurend stijgen der levensmiddelen, haar gezag totaal verliest. Dat zijn ernstige aanwijzingen over het afnemen van Duitschlands weerstandsver-mogen en van het ineenstorten zijner zedelijke krachten. Het Duitsche volk haakt naar een snellen vrede; het begint allengs te begrijpen dat zijn zoo luidruchtig gevierde „zegepralen" louter bedrog zijn. Dat er op een schandelijke manier gespe-culerd wordt en dat de toestand er aldus nog hachlijker uitziet, lijdt geen twijfel, maar het staat vast dat de vooraaamste oorzaak der krisis in het uitgeput raken aller voorraden te zoeken is. En dat is iets dat niet door het afleveren van broodkaarten en het vaststellen van maximaal-prijzen kan bestreden worden. „Laat ons stilzwijgend, teruggehoudend en bescheiden zijn" schrijft Maximiliaan Harden, directeur der Zukunft. Deze woorden ge-tuigen niet meer van den geestdrift der eerste oorlogsmaanden. Het „uitverkoren" volk, de ,,verhevenste" natie komt weer — onder den invloed der verdiende kastijding die reeds aan den horizont verschijnt — tôt dé werkelijkheid terug. " '<i i i h —a————— De toestand. Van het punt dat hefc meesfc onze aandacht trekt-, hefc iront tusschen Krugewatz en Nisj, komt het bericbt dat de Bulgaren bij Alexinatz de Morawa overtrekken.Hoelang dien overfcocht zal duren vooralesr het Orient-spoor in handen van den vijand is, de taaie, stoutmoedige weer-Btand van de door twee legers bedreigde Serviërs geeft er ons een voorgedacht van. De Bulgaren zijn aan hun moeilijkste stuk : De Morawa ligt in een dal, waar zij zich moeten blootgeven tegenorer een vijand die een uit-stekende verdedigingslijn vindt achter de spoorwegbermen en de nabijgelegen berg-hoogten. Het forceeien van de rivier kan voor den overrompelaar slechts met ontzaglyk veel offers bereikt worden. Op het Noordelijk front steeds langzame vordering der Oentralen. Maar aan do Drina valleu de Montenegrijnen onverzwakfc de Oos-tenrijkers aan teikens ze willen vooruitkoiuen. Op het front evenwijdig met de Bulgaarsche grens loôpend, kunnen de Bulgaren geen vooruitgang meer boeken. Hunne kansen efcaan blijkbaar op het keerpunt en de toekomst zal hen meer noodiottig zijn naarmate, de uit het Noorden wijkende Serviërs, hunne troepen nabij het Bulgaarsch front kunnen masseeren en ook naar gelai) g de Entente-troepen versterkfc worden. Een blij vooruitzicht wordt ons langs deze laatste zijde geopend. De Fransche troepen rukken uit het Zuiden op. Nabij Veleshaduen tusschen Bulgaren en Fransche verwoedde gevechten plaats. De Bulgaren lieten een groot aantal dooden op het slagveld. Hun zegetocht voortzettend, veroverden deoverwinnaars Veles. BERICHT. Het Koning Albert-nmnmer verschijnt morgen. Het zal uitmaken eene garve van bij-dragen ingezonden door Belgische voor-mannen in Nederland, bcIToorende tôt het Parlement, het Léger, de Ge-estelijkheid, de Kunst en de Letteren. O. m. zullen verschijnen bijd*agen van de volksverteganwoordigers ARTHUR BiUYSSE en Dr. TERWAGNE. generaal-majoor DE SCHEPPER, Kanunnik HEYNS-SENS, Baron PEERS VAN NIEUWBURG, .CYRIEL BUYSSE, JOHAN DE MAEGHT, iWALTER VAES. Mevrouw LOUISE DU CASTILLON, EDWARD PREUMONT, LÉONCE DU CASTILLON. enz. Onnoodig te zeggen dat dit nummer den Koning zal bewjjzen, hoe eendracatig aile Belgen in Nederland strijden. «a ook streven naar de vrymaking van hua land. Onze verkoopers worden veirxocht om te laten weten hoe veel exeimplaren van dit eeaig Albert-nunimer zij verlangen. Een geheimzinnig gezant Wj het ïaticaan. De Giornale dei Lavori public i meldt: „Wij vernemen uit goede bron, dat se-dert eene week een persoon zich te Rome bevindt, die gelast is vanwege het hoofd van een der oorlogvoerende sta-ten een eigenhandigen brief aan den Paus te overhandigen. ,,Deze persoon, die uit Lugano kwam, heeft vier-en-twintig uur te Rome ver-toefd en is dan naar de Italiaansche hoofdstad vertrokken. ,,De zending van dezen geheimzinni-gen gezant is nog niet geheel vervuld; men weet niet of hij antwoord van het Vaticaan of orders van Berlijn afwacht. In ieder geval is zijne tegenwoordigheid te Rome van eenen dichter sluier ge-huld. Zelfs in de omgeving van den Paus zijn maar enkele bevoorrechten op de hoogte dezer zending." DescMjrara,,J'&c»" Men heeft lang getwist over do ware per sonaliteit van den schrijver van „J'accu-e'' Er werd vei zekerd dat het de gewezen c nsu van Duitschland in LJern was ; andeien ze_dei dat het een Duitsch ambtenaar der reoiiter.ykt macbt was. De schrijver is nu bekend ge worden. Het is Richard Grelling uit Berlyu, dit naar Zwitserland geviucht was, wegens „kwadi praktijken zooals de Duitsche pers hem tei kvvade aanduidt. Deze kwade praktijken strek ken hem tôt eer, want zij toonen dat bij hen recht boven macht staat: een militair wa onschuidig in een rechtsgeding veioordeek geworden ; Dr. Grelling natn de zaak voo tiem op en dreef de verdediging van dei veroordeelde zoo hardnekkig door, dat hi onvermijdelijk zijn aanval tôt de Regeerin^ moest doorzetten. Verbitterd door de tegenkanting der Duit sche Regeering, welke nu min dan ooifc he Pruisische milttairisme mocht laten aanvallen verkoos Dr. Ureiling bannelingschap bovei de verzaking aan het recht. Zooals steeds bi goede menscben, het kwaad hun tôt edele daden aanzet, vatte hij het plan op, eeniuaa vei'ig op Zwitserschen bodein, een volledij rekwistorium tegen het Duitsche Regiem ti schrijven. Dag aan dag tôt 3 uur 's nachts werkti hij in een hôtel aan zyn manuscript. Er word verteld dat het typen op de schrijtmachiei in een eerste hôtel als „nachtelijke rustver storing" werd beschouwd, zoodafc hij eem andere kamer moest zoeken oui zijn historiscl geworden boek af te schrijven. Eere zij den dapperen verdediger van he Recht 1 Links en Rechts. 'sKonings Naamdag te Glasgow. Het Belgisch Verbond van Glasgow heeffc besloten in korps deel te nemen aan het Te Deum, hotwelk op 14 November zal gezongen worden in de kathedraal St. Andrew, om 3.30 ure, ter gelegenheid van den verjaardag van Koning Albert. D® „ Brabançonne" en „Vors l'Avenir" zullen gezongen worden door M. Begond. Engeland en Serviê. Sir E. Qiey lei in hefc Lagerhuis als anfc-woord op een vraag die hem werd gesteld betrekkelyk de verhonding van Engeland tôt Servis, eene verklaring af die een nieuw licht werpt op deze druk besprokeh kwestie. Hij meende dat 't kabinet op 24 September besloot een grootere troepenmacht naar Servië te zenden. - In antweord- op -een andere vraag, liet Grey weten, dat de Servische gezant te Londen op 7 Juli verzocht, dat de mogelijkheid van het zenden van Engelscbe troepen naar Serrië zou Worden overwogen, dooh toentertijd meenden de militaire autoriteitèu, dat de troepec niet ter beschikking kondeh worden gesteld. De munitie in Amerika. Rusland sloot in da Ver. Staten nu weer contraeten af voor levéring van munitie en andere oorlogsbenoodigdheden, ter grootte van M 11.400.000, Aan één maatschappij werd de munitielevering toegewezen ter waarde van S10 millioen. Hieronder zijn begrepen 1.000 OCO geweerpatronen Met een andere firma werd eea contract atgesloten voor 5.000.000 el stof voôr overjassen Het goud, waarmee de geallieerden hun rekeningen betalen, hoopt zich te New-York zoo op, dat de regeering geen raad weet, hoe zij al dat goud moet versmelten en er Araeri-kaansche inunt van slaan. Aan de bankiersis medegedeeld, dat de essayeurs van den staat in den eersten tyd geen groote goudzendingen in behandeling kunnen nemen. Krijgsgevangenen over de grens. Uit Enschedé wordt gemeld, dat drio Rus-sische krijgsgevangenen, bij Glanenburg er in gelukt zijn de Nederlandsche grens te over-scbrijden.Een van hen droeg op den rug het woord BRirc5irp,l.,. " 6*""UiiUv' gevluchfc uit Hamm, waar ze,'tegen de regelen van den oorlog in, gebruikt werden aan het maken van munitie. Daar ze nog in militair uniform waren, werden ze bij hun aankomst op Nederlandsoh grondgebied aangehouden Onder geleide van een sergeant zijn ze naar Rotterdam overge-bracht.Te Maastricht kwam een andere krijgsge-vangene aan, eveneens een Rus, die bij Borg-haren over de Maas, Duitschlaud was ontvlucht. Ook hij is door de militaire overneid aangehouden om geïnterneerd te worden. De Gtobe-kwestie voor het Lagerhuis. Het in beslag nemen van de, lobe" heeft weerklauk gevonden tôt in het Lagerhuis. In de loop van de debatten over de schor-sing van de „(xlt>be ' ontkende A^quitb na-drukkelijk en met vuur, dat Kitchener ooit hetzij aan hem zelf (Asquitii) hetzij aan den Kouing zijn oncslag had aangeboden. Kitchener heeft — voegde Asquith er aan toe — bet woord altreden niet in den mond gehad. Het Engeische oorlogscomiteit. Het biykt vase te staan d<it het nieuvre comiteit van oorlog bepaald is vastgesteld. Enkel drie leden van het kabinet zulieaerin vertegenwoordigd zijn : de heefen Asquitû, Balionr en Lloyd George. Nochtans zal Sir Uiey de ver^aderingen bijwonen indien er belangiijke kwesties be-t-prokeu worden, oie de buitenlandscbe zaken aanoe'angeu De doodendans in het Ouiische leger. l)« „ romps meldt, dat de gevaugenen, die de Eianscueu in de laatste gevechten ir i CLiampagne iieboen gemaakt, aangetoond heb-! oen, uit we.ke m au .ei le-regimenteu de zict .daar bevindeudo Duitsche troepen zijn samen-gesteld: Zoo behooiuen o. a. op H5U gevan-s genen van bet -J9 re régiment, 136 manner ! rot den laudstorm, 80 waren recru en van d< i licUtiug 1915 en 38 van de lichtmg 1914 - Van aeze rf50 mauuen, waren er blechts 1; i van het begin af in het vuur. Verscheiden< ) landstormmannen waienoorspronkelijk besteme 1 voor de kustveidediging en waren naar he :• iront gezonden na een kortstondig verblij ) in de dépôts. i r > Eert onze dooden. b î In ons nummer van gisteren hebbei j wij een stuk geplaatst, dat ons uit En r geland was gezonden. Het isdoorgegaai 1 zonder door de hoofdredactie gelezen t ; zijn. Deze verklaart, dat zij er grondig î wijzigingen zou hebben aangebrachl omdat de Belgische zaak te rechtvaardi| > en te edel is om met scheldwoorden ei b historische onnauwkeurigheden te woi i den verdedigd. Onze lezers gelieve; ■ het stuk als ongedrukt te beschouwen. Geeft dit Blad Uw vriendev t . ter lezing. Teraardebestelling van den heer Ferdinand Fléchet. Talrijke Belgen hadden zich Donderdag-middag, 3 ure, begeven ten sterfhuize, Laan van Meerdervoorfc, om eene laatste hulde te bewyzen aan den alom geacliten en betninJea doode, den heldhaftigen burgemeester van Warsage. Wij ontmoetten er den heer Poullet, minister van Wetenschappen en Kunsten, de volks-vertegenwoordigers Arthur Buysse, Terwagne ea Van Damme, heeren der Belgische legatie, den heer Aloeric Rolin, Baron Peers en andere leden van het officieel Belgisch comiteit voor Nederland, de heeren Gunzburg en Perer bestuurders der Belgische school waarvan de overledéne eea weldoéner was en talrijke andere vrienden en kennissen van den heer Piechefc. Ten sterfhuize hield de heer minister Poullet eene trelfende en diepgevoelde lijkrede die we hier laten volgen. Mijne Heeren, Getrouw aan deu eenvoud, die zijne lange en vruchtbare loopbaan heeft gekenmerkt, had Ferdinand Flechet den wenscu uifcgedrukt dat zijne teiaardebestelling in grootste intimiteit zou gebeuien. Tegen zijn laatste wilsbeschikking zal het niet indiuischen zijn gewezen collega's in enkele even eenvoudige woorden te hooren uitdrukken de treurige verrassing en de diepe onttoering die de Belgische kolonie voor- dit onverwacht afsterven gevoelt. Hoevvel ik niefc behoor tôt de parlementaire groep waarvan de heer Flecbet een der voor-caamste mannen was, heb ik mij verhaast naar hier te komen, om, op ' dit oogenblik waarop de rouw en de hoop van hefc Belgische vauerlnnd onder ons eene broederlijke een-dracht vastklinken, te beantwoorden aan den w.nscti der politieke vrienden van den be-treurden overledene en tiem, namens de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die ia 's-Gravenhage aanwezig zijn, een laatste tiulde te brengen. Als ltd der regeering wordt mij mede de gelegenheid gegeven om op dezen plechtigen stand, met eerbierl t» h»""™'»" "«meente-magiàtraat aie, op het meest tragieke oogenblik van zyn loopbaan, aan allen het voor-beeld der hoogste burgerdeugden wist te geven. Meer dan eens heeft men op die vreeselijke dagen kunnen beslatigen, dat de omstandig-beden dikwijls aan de gemeentemagistraten hebben opgelegd de dagelijkscbe beoefening der mannelyke deugden, die uitsluitend eigen sebenen, aan den soldaat, welke dag en nacht zijn leven voor het vaderland in gevaar brengt. Flechet zal prijken op de eersje rij van die Belgische burgemeesters welke onverzet-telijk aan hun plicht bleven gebecht. Up het uur des gevaars was hij trouw op z.,n post gebleven. De officieele verslagen stelien vast, dat juist wanneer de inval zyne gemeente bereikte, hy met zijn sluier van burgemeester omgord midden de baan stond in het hart van zijn dorp. Ondanks zijn hoogen leeltijd, onttrok hij zicii met aan een enkelen last van zijn zware gevaarlyke functie. (ielykvormig de voorschriften der regeering en in overeenstemming met de reglementen van Den Haag, had de burgemeester vau Warsage overal laten aanplakken de berichten om zyne medeburgers tôt kalmte aan te zetten en zicu van om het even welke demonstratie te onthuuden. Herbaalde malen had Flechet op het ge-meeutepiein en ten gemeentebuize de bevolking in dieu zin aangespioken. En de iuwoners van Warsage, die hem se-lert 27 jaren als den vader der gemeente vereerùen, bleven zijue opwekkingen trouw en zij weken g«en oogenblik van hunne vreed-zauie houding af. Nietiennn weri zij met hun opperhoofd op de onrechtvaardigste en Wieedste wijze be-handeld. ledereen herinnert zich de roe.ende gebeurtenissen in den nacht van den 6 tôt 7 ' Augusti 1914 en die Flechet rechtziunig heeft vertiaald. Door die gebeurtsnissen Jeeren wij | kennen Flechet's zielesterkte en koelbloedig-heid.„De gevangenen, zegde hij, bleven nood ge-[ dwongen sprakeloos Zy schenen versu>t en gelaten. Onder heu waren er die baden, doch in stilte. Watmij betieft, ik heb den zoo dikwijls ir l boeken beschreven zedelijken angst en dt lolteringen niet gevoeld. Ik wist dat ik vooi dea kop zou worden geschoten. Men had bel ' ons genoeg gezegd. „lk was gelaten in mijn lot. Ik leed echtei vooral omdat ik wist dat dergelijk eind< mijne bloedverwanten zou onuelukkig makei en mijne vrienden bedroeven." i Flechet die als door een wonder was ont - snapt aan het nakend gevaar, dat hij liep 1 kon zyn toevlucht nemen tôt de gastvrijbeic 3 van Nederland, waar bij met een onwankelbaa: 3 vertrouwen den dag der vrijmaking van he , grondgebied verbeidde. j Dit geloof deelen wij allen. Zulks verbit i tert vooral de gedachte dat, wanneer de her - stelling zal gebeuren, hij, de heldhaitige bur a gemeester, er niet zal zijn om deel te nemei aan de vreugde en aan de toejuieningen di de terugkeer van onzen welbeminden koninj ea van zijne dappere soldaten zullen begroeten I In de Kamer telde Flecbet niets dan vrien den. Gedurende byna het vierde eener eem natn hij een be'angrijk deel aan de debatten zoowel over de politjeke als over zaken. Zijne diepe ervaring, zijne hoffelijkheid, zijn levendig woord, zijne geestige, soma scbalksche welsprekendheid deden met zoo-veel bekoorlijkbcid als oplettendheid naar hem luisteren. Aïs ingenieur heeft hij groote diensten aan onze importnijverheid bewezen. Zijne raad-gevingen waren vol gezag. De Koning had hem geroepen om deel ta maken van het officieel Belgisch Comiteit voor Nederland. Hij bewees ontelbare diensten aan zijne gevluchte landgenooten en deelde aan allen zija geloof in de toekomst van z^jn land mede. Niet alleeu onder ons zal het te vroeg heengaan van onzen collega. beweend worden, doch zijn afsterven zal den pijnlijksten weer-klank in het bezette Belgîë vinden, vooral in de stad en in het land van Luik, waarvan hij zoo lang de geachte en beminde ver-tegenwoordiger was. Mogen de gevoelens van bewondering en genegenheid waarmedo wij zijn aandenkea vereeren de smart van zijne familie verzachten. Waarde en geachte oud-collega, uwe ge« dachtenis zal in onze harten blijven leven. Uwe dapperheid, uwe vaderlandsliefde zullen tôt toonbeeld dienen. Vaarwel." Deze vaderlandslievende en zoo waatf» deerende woorden maakte een diepen indruk op de aanwezigen. De lijkstoet vertrok naar de begraafplaata Eik-en-Duinen. De lijkwagen was omhangen met kransen van chrysanten, waaronder gesierd «met de Belgische kleuren. Op de rustplaats werd nog een laatsfc vaarwel aan den heldhaftigen doode uitge-sproken.Uit naain van de tijdelijke Belgische loge ,,Nous Maintiendrons" voerde de) hêer Tobie Claes het woord: Na de groote verdiensten van dea overledene als vrijmetselaar te hefoben ge-prezen en herinnerd te hebben, dat Fie- A1J1J CtUi 1-UVvU. UV1L I .. loge ontving, om hem te zeggen: Ik sterf. Zonder angst zie ik den dood komen naderen. Maak mijn vaarwel aan onze broedersover. Zeg hun dat ik steeds als eerlijk man hèb geleefd en dat Ik het u bevestigd heb op het oogenblik f van te sterven':, herinnerdei dei heer Claes de vaderlandsche roi van den burgemeester van Warsage : ,,0, dit onvergetelijk verhaal dat ge ons deed van die tragische uren, de eersten van die lange reeks uren van gruwel, die jaren van monsterachtigheid, misdaden, en vrees voor den dag van morgen zouden worden ! In eenvoudigfl woorden, wrekend door haren eenvoud zelve, verteldet gij ons de overro'mpeling die zich eerst op het lieve dorpje Warsage wierp, waarvan sinds eeuwen uw over-grootvader, uw groot-vader, uvr vader en gij zelf de beminde burgemeesters geweest waart. Aan uw lippen han-gend, doorleefden we met U die eenigo uren van verschrikking die, zij alleen, reeds voldoende zijn om de Duitsche horden te schandvlekken — die hen in ieder geval volstonden om van uw lachend dorpje, het oord van verdelging en rouw te makeD, die zich daarna over het land uitstrekte. Met u vastgebonden liggende op den grond die vertrapt werd door hunne paarden, door-groefd door hunne wagens en affuiten, hoorden wij met u de beleedigingen der ontaarde soldeniers, de onscbuldige slachtoffers die hun martelie afwachtten, toegeworpen; wy waren met u bij de fusillade aanwezig ; wy zagen met u de galgen optrekken waaraan ze zouden gehangen worden; met u maakten we de laatste nachtstonden van bloed en tranen mede. En wij allen die u aanhoorden met geprongd hart, ademloos, vroegen ons af hoe het mogelijk is, dat een mensch in zichzelf genoeg man-nelijkheid, genoeg karaktersterkte, genoeg levenskracht vond, niet alleen om levend uit dergelijke beproeving te komen, maar om tôt het bittere einde onder de foltering het hoofd hoog, de blik klaar te houden, met die onscbuld welke het kwaad niet kan ver-dragen, en voor welke zelfs de beulen de oogen moeten neerslaan. Sedertdien, hebben de officieele rapjnr-ten van de Onderzoeks-Comimissie over de Duitsche barbarij- in België en elders ' ons gehard tôt het dragen van reeksen misdaden en beestachtighedein zonder naam. Maar vandaag nog, kaii men slechts met 1 betraande oogen en de tanden knarsona 1 het yerhaal leaen van het draina van Warsage, die regels geschreven met bloea en Iranen, traneu van woede, tranen van , medelijden, bloed dat bloed eischt, dat 1 om wraak roept en dat die wraak zal " koelen. t Daar Gij zelf overtuigd waart van uwe schoone patriottisdie vurigheid en daar ■ gij niet opbieldt het te herhalen wanneer . de vloed zou debben kunnen zakken, zal - België uit haar bed van asch opstaan. Af-i grijselijke rampen zijn over haar nederge-3 daald. Dank aan den geest vol waardigheid ; en vol opoffering van onze bevolkingen, dank . aan d© dapperheid van onze soldaten, dank aan - de bewonderenswaardige heldhaftigheid van onzen Koning, hebben wij de grootste aller 7 rampen kunnen vermijden : de schande.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods