Belgisch dagblad

1052 0
29 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 September. Belgisch dagblad. Seen on 30 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk9540v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de Jaargang-, ZATERDAG 39 en ZONDAG 3O SEPTEMBEH 1917. TVo. 13. BELGISCH DAGBLAD abosnementen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse liummers. Voor ^Nederland 6 cent, voor Buitenland 7'/i ceilt- Den Haag, Prinsegracht 12b. Telefoon Red. en Admin. 7483. Verschijnend te 's-Gravenhage, eSken ^eMag te 12 ure mïddag* BUREAUX. OEEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r ^ ADYEETENTIEN. Van 1—B regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclamea 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Hoase Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Oorlogsschade. Wjapnjeer we alteii a&iista&ndo jaa^r &aar bet vrijgevochten vaderland ziullen iteitugkeeren, zullen wij ©r re&enschap van onze wooidan, gesdhriften en daden, moe-f'ten geven. f1 Ouzo zwaar b'ôproiô'fcl© .b rots dors vain, inicii jbezettie land zullen ons vragen: „Gij!, die in voile vrij'heid hebt motgea_ spreken,. ' pclhrijiven en handelen, als wijl moasten îfwijgen, zegt ons wat giji be'bt gjedaan. Hebt gij gaijiverd vootr het herstel dar oorlogsclhade ? Wee ons allen indien wij geen voi-i doende ajntwoord zullen kunnen gjaven. De Belgische nationale vereeniging voioir )het herstel der oorlogschade en dei ver-: esniging der béscfoadigden van West* iVlaanderan de]den hun ' plicht toen zijl den 7 Auigustus een wenscb stemden om te vragen dat de regeering zonder uitstaj de noodige maatregelein zou nemen, om doiCHr besludtwetten, niet aiï'een de vasit-stelling en da schatting der oorlogschade te regeln, maar ook bat r echt der Ibuirgers tôt herstel en in bet S.taatsblad de wetsvoioirstellen aangaande de maferi© zou laten drukkan. Sedert dien is aan dien wensch vol-daan.De Bedgiejn van 'het binnen- en buitenland vriagen zich echter ai wat de Belgische regeering zelve over die îioogat gewichtige zaa!k denkt. Ilet Koninklijk Basluit van 15 Augustes 1917 sclheen tei belovan, dat de vijiand tôt volledig heraLel v-an aile scih,ade, geleden dooir _ dla Belgische parti-culieien, zou verplicht wiorden. Minister Vandervelde beeft aan e en rédacteur van de Weekly D'ispatcih (2 Sep-tetnber; veirklaringen afgelegd, die zijne landgenootcn wat teleurgesteld bebben. De minister van de> intendance die te<-,vens deiol maakt van het Belgisch oioiru lcgsûO'miteit, drulrte zidh ait als volgt: lu hofifdzaalk is het herstal van de gevarieerde daden van barbaarsic!îibeicl en eerloiosheid, die hunne weerga in d© gie-scihiedenis niet liebben, onmogelijk, docb de xieisteliing voor de matérielle* soii.ade zijin i ;n&gelijk em mioeitfn geëischt "vyor.Jen," v- . .. Dr® meont de minister dat do misdaden ten aanzieai van individuel met kunneii ihersteld worden. De bloedvervvantein van duizendem vermoiorde, gewonde, n.isibandiel-de Belge» zoudein bij" gsvolg geen reobt jhebban op ven-goeding als de> rechtbanken dagelijks schadelooisstellingein toekennen aan •buirgerlijike partijen! De heer Vandervold© zal zich waairschijelijk slecht uitgedrukt ihebben of de redact^wir van de Wieieïdy Dispatcb zal zijin Engelsob verkeeird ver-si,aan hebben. In aile geval nemen we niet aan dat do beeti- \'andervelde da ganscbe regee-ring en in bet bijzondeif den oorlogsraad verbindt. Overigsns beieft de achtbare minister zich misrekend voior dei vaststelling van ue vaststelling van de stoffelijike scihade — de ©anige die liij erkent. • Ziehicr zijine gcbattiagén : lo. Bonis van belastingein op 'jaarlijikscbei begL'ootingen in vradiestijd, die de vijand v >n de stedeiri, de provinciën en van bel rijiii baelt opgeaischt: 21/2 milliard fi ink. 2o. Gestalen grondstoitem, macbie» nen, paarden en 21fa milliard franik. 3o. \rernielde gebciuwen , wegen en kunstwerkem, gepltmderde stedeu en dor- yETÛESTâlD Het was te verwacMen dat Micbael's zich niet zm uiJaten over België noch over andère concrcte voorstellen. ^ojr den val van Riga zou hij mis-Bcli en wel mi î of meer duidelijk mogen ' spreken hafobon, docb Hmdenburg de d juist lïiga nemen om de Berlijner regee-riiïg to dwing n den inhoud Van het an woori aan de pauselij';e ncta te wij-zK%ea waarin spr„ak was van België- in den Rijksdag moebt Micliaelis, die h wer-:tuig is van de militaire kliek, zi( Ii niet over de oorlog/sdoelcinden uit-sin-eketa. Uit zijn sti zwijgen blijkt eens te meetr hoe valscb en boe sriood de Duit. sche polit ak is ten opziébte van Belg ë. in de gansche zaak «tisrtàelijk is, l . t vermeend recht van een Belgisch vuistpand. De roovers hebben België v-lsch overvaillen cn gestolsn. En. dit Ë 1 tolen goed willefl zijn uitwisselea te-gen. b.y. de Afrikaansche koloniën, die Zy m een open oorlog hebben verloren. îe mental,teit gaat ailes te boven. , de Duitschers maar knoeien. Hun vrais en spel ten aanzien van België is aan het licht gakomsn. Bit zal Dr. K'ay- d!e m zijn v», , ,1 , gië den ezelsstamp Wt begebraeht. Beweert hij niet dat loo nipf i reeds voor den °or- loniet bestoncl en m&ent hii nipt inpf VooSelS B6lgië ^ Duite0h9 BeS ï » i ®anvaardea? Dus moet InVlaaaderen gaat het er over devrii- 'teî hlbh^ 7 tn.Van ^te°Pa-DeBril ten hebben Zonnebeke en de andere ver overde _ stellmgen bohouden. De zaiverim? ■ ,ervan is geëindigd. ® ' ' 0 - ranschen hebben aile Duitsch« ! pen, veiwcieiste veaden^ anvru.cn thaar voo-r ]aren en jaren: 2x/2 milliard franik. Die. scb.ade zou otp 10 milliard frank kcmein te staan. De heer Vandervielde voegde er bij flat de plundeiraars de midldelein moeten ver-sobaffen om de natie beroip te boowen, dat het giestolen geld, materiaal, maohie-nèn uit Duitsclhland teruggegeven moet worden, of dat anders een sîimn'e gelidfe de veriiezen dient te vervang'ein. De minister zwieeg eohter over dfâ ver-mindering van de waarde der goederen, het ver lies van de voortbrengingskracht, de onbekwaamb'eden tôt werken, enz. - Hij zegde efmnmin indien bij de scbaldle scihatte naar detn standaard van vôôr dfeln oioirlog of naar dezon van heden met iio-trest van intre&t. Hoe brioos zijine berefceningen warein be-wees de heer P. Tilmant in de M é-, tropio'lei van 12 September. Deze Belg herinnjerde dat, in begin van 1916, het Ramerlid August Melot in hieit Comité France-Bel g iq u,tei te Parijs leen zieer naïuiwkeurige studie over de te dorâr Diuitschland te betalm vergoeding had me. degedeeld, Het câjfer bediep ^[2 milliard Irank. De beeir Loiuis Marin, Kamerlid voor Nancy, besctoeieif de Frajnsche méthodes van sebattinjj; dc-^r^Hogsehade in Charn^ pagne voioir dein aftocht naar Reims en de aldus -rorbeferde schatting bedroeg niet meer 9% milliard doch 11% milliard. Sedert bet begin vian 1916 is de te betalen rejkening niet weinig verhoioigd. Als wij 15 milliard vootr matérielle se ha de alléén zieggein, 'overdrijven wij niet. De beejr MeJ.ot__ beeft zich niet be.zig gehouden melt bet berstel van het lucrumi cessons o£, hiebeir van het volledig indi^ vidueed beiristel. Asquith en Lloyd George: heibben die zaak altijd zoo opgievat net aïs onze in België ge(vangen broieders. De Antwerpe are.i, die Sir Cecil Hertslet, consui-generaal van Graot-Bntannië ge|kend hebben, zullein met genoegen vemeroiein, dat hij zijine landgenoalein aanraadt in rekening tiet brcngôn de h.uishuur vOiCHr de gabouwein, die zàjiniet bonuttigd fieiM ben en die loioinen of vergoedingen aan de bewalœrs van buinne eigendommen. E;n-geland en Frankrijk zetten trouweny hunne ondeirdanen, die in België wioonaobtig waren, ten steirkste aan hunne rekenin-gen te biaseeren op wat zij zouden be-zitten en vmlianc^ nâ den aoriog, indien Diuitschland niet den oorlog fi,ad verklaai En wij, die den 4 Auigustus 1914 nog een neutraie natie waren, zouden zooweie rechten als Franschen en Engelschen niet liebhen om hetzelfde i .:^ te vragen? Onzin. En de uitgcputtei en ellende geu dcanpelde airbeiidersstand ae»u zich tevredein stellen met de matedeele schade die aan zijne bazan zoraden betaald wioirj den, terwijl zij met ledige fi,andenJ v«?,r-Oiuderd en viarzwakt, met onze deer vier jaren verarmd© soldatan cpnieuw zcàden mogen ga,a,n slaven? Db gedeporteerden en dwangarbeiders zouden geen recht op ver-goeding heibben ? Wjat denkt dan toeh die heer V andervelde ? De individuieele sebadevergoeding mcet dooir de Belgiscba regeering gaëisoht mxci den anders is bat beloofde herstei \>xn België maar sebijn. Léonce du Castillan. De bedienden van den Belgischen Staat Sioromige categoiiën van jStaatsieidieindien oht-vaaigen in België 'n deeil van hun lt;on on-der vorm van- voorschot toegestaan door eene tôt dit doel gestichte instellmg ouder den naam van Samenwerkende ^Atereeni-ging van voorschotten, en leeningen. De-ze voorschotten worden verstrekt onder zekere voorwaarden. Deze zijn than® als vclgt veranderd: ln princiep blijiven de voorschotten vastgesteld tegen den koers van 60 % ^ an de jâarwedde of dagloon in vredes-tijd. Indien in aile geval de voorschot-îen aldus berekend, voor de beambten geen 1j0 frank per maand bedragen en voor het werkvolk geen 100 frank-, zal de Ivoers op 80% gebracht "worden'met maximum van 150 frank voor de beambten en 100 frank voor het werkvolk. Anderzijds kunneo de bedienden in tij. delijke^ disponibilité^ en waarvan bet tv achtgaldi geen 170 frank per maa.nd bedraagt voor de beambten en' 120 ir. voor de werkiieden, van bet boyenge-noemd comiteit "eisn voorschot ontvang'en dat aangevuld door het wachtgeld geen t>0% van de giewone jaarwedde of dag I0011 in vredestijd overtreit met maximum van 170 frank voor de beambten en 120 frank voor de werkiieden. Dr. Dumont aangehouden. Vlen verneeimt uit Brugge, dat dr. Dumoni lid ran den Rar.id1 van Vlaandaren, deor de Dluit-ïchers gevangen is genomein. Deze aanboiu-ling zoa in verbanld staan met den handel, lie Idcze zoogenaamde bescheirmieir van /laandetens rechten met H|e Duitschers dreiefj (De Tei.) B E R I C H T. Do g'asbesparing eu de papieirschaarscbte verplichten ons om zoo zuinig mogelàjk te zijn. iWe verzoaken onze medewerkers en be-richtgevers hunne meded'eeiling koitbondig cp te stellen. Links en Rechts. Hei aniwoord van eon Katholieken Belg. Mr. iMprcel .Wijinen, een Antwerpsch kathoi-Jiek, heeft een tieffend antwoord aan „te Tijd" gezor.den 1er ge.egenha^d van do in Den Haag gehouden katbolieke vrediasmefâ-ting.Zijne oonciusi© is: Indien tîius de onzijdige ka.tholieklein het mensciidom uit deze vresseilijke e lande-van den corl-og willen r,Alden, knnnan zij | geen twee uitaenlcojpence wegeia volgen. Eén en.-cei middal staat hun ter beschikk ng : zich tegen Duitschland a,'.s aanklagers cip le wer-pen. Mogen zij ainuelijUc getiuigenis a,.egigen voiotr de slachtoflers te^en de gewe denaran. In plaats van te vexdwa'en in een nutte-lûiC>s, zelfs gevaaxlijk „jpacâfisme"^ in stede ons, de giealliee'-dlan, aîtoos van wreedl'eid of oo.riogswaanzin te willen ovart.uigen, laten zij1 ons biengen ©en bc-rouwvol Duitschland, en zij zuïen de .Wereld den Vrede schenekn. Nederland en het Vaticaan. Dezier dagen verklaaide Jhr. Loiudon, minister van buiteinlandsohe zaken, diat Nederland des pousen viedes-initiatief niet mede steunde. Ho-udi, da Verklaring van den Ne-derlandscJien minister misscihien, verbend miet het vojgende dat we in de „*Frankf. Ztg." van 25 Septembeir aantrot'fen : Zooals de B. Z. zich uit Munchen Jaalr mialdeia, had reeds voor idie mededeeli-ng van de antwoord-noitas van Diuitschland en Ooslenrijk-Honga-rije het Vatikaan verbinding met flo andere neutraljen gezccht en 00k wel yeik.e en met lie,, d jel bij een giunstig antwoiotrd van wege een eigr:eip mo0eadbeden, ge 1 e:inschappelijk door voorstellingeri «bij de ande.e duarop ta drukken, dat zij de tegensland zonden op» ^gevien . Ook al vredesbemoeingen. De „Nieuwe Oo'Urant'1, die zoio' Bikwijil^ het anti-Beigisoh proza vam een Léo Mcert, een Rudelsheim en andere aniti-Belgische doch pao Diuitsche aktivisieui drukte, verlean-de den 2 dezer de gastvrijlhieâd aan een andenen aktivist. Beze is Léo Picard, oud-redacteur van de Vlaamsclie Pest te Gent, waaraan ook Diomela Nieuwenhuis Nyegaard, Kimpe, Eg-gen ônz. medewerkten en gesticht yrerd met Duitscb geld via Rot.e.dam. Do student Pi-caid, die thans te Vcorbuag jrenleniert, waan(t zich e«n Von Kuhlmann en jjarmuieert, waar-schijnlijk op fcevel, de volgende voorwaarden voor BeJgië's berste". : België motet neutraal biijyen; het vrija handelsverkeer (ook miat Diuitschland) moet lieinornen worden. Hij veegt er bij: D© yia-mingan, de llamingaiaten, allen zonder jait-ziondering zijn besbste te^enstandierS, van een Grooter België en hauden vast — >,Vrij Beligië" en „De Stem uit België", zoow'ei als de verstandige (sic.) activislen — aan de Belgische neutraùiteit; geen huniner duifb ie.s -gioeds verwachten van een boycott tegen Duitschland." Vrij België, De Stem uit België en de verstandige (sic.) activisten, zijn nog het Vlaam-sche volk niet dat te positief is om zich nog met droCKmbesI«len zoca's Belgische neu-traliteiï ei- een is geble'.œn, te laien paaien. Dat de Duitsche bar.ldie^en tôt do meest beg-unstigde naties in Beigie zouden b&hoo-ren, mag Picard aan de gekken van Geel ga,an vertellen. ,\Ve moeten de Duitschers in hun ged^eu-gei treffen, wililen ziiji ions gerust laten. De gezondheidstoestand in BeSgië. GEBREK AAN GENEESHEEREN. — In België ia groot gebrek aan genees-heeren. Te Thuenen waren vôôr den oorlog 58 geneesheeren, thans zijn er nog slechts 9 in dienst. In andere plaatsen is het verschil soins nog grooter. In eene zekere cliniek is de zorgi over 100 ziekèn toevertrouwd aan 4 loerling ge» neesheeren. DE TERING. — Deze vreeselijke plaag breidt zich meer en meer ui: onder, onze diepbeproetde bevolkmg. Niet alleenlijk verschijnt zij onder dearmere klassen, doch ook onder de kleine bur-gerij, waaronder zich tientallen duizen» den sohamele armen bevinden, die hun nood en lijden in het gebeim verbergen-de, niet genieten van de soeplokaleai o£ de bijrantsoenen. Ten einde daaraan zoo-teel mogelijk tegemoet te komen, heeft do stad Brussel voor uitsluitend gie-bruik der kleine burgerij een disjensa-rium laten oprichten. Het schrikbewind. Het ïielgksnt bbetea en straffein in België. De kleinsto futiliteit is voldoende om ver-volgd te worden. Een boterboerin van Diepenbeek werd tôt étn jaar gevange-nisstraf veroordeeld om in. het openbaar een Duitschen soldaat ean snedig anifc-woord gegeiven te bebben. i Bijzondere telegrammen. DE BREUK DER ÂRGENTIJNSGHE REPUBUEK MET DUITSCHLAND. PARUS, 28 Sept. TeBueno Ayres. beeft een reusachtfge optocht plaats bebad van meer dan twee honderdduizend geestdriltige betoogers, die de straten der stad zijn doorgetrokken om de breuk met Duitschland te eischen. Tal van rede -voeringen zijn uitgesproken waarin van de regeering geëischt wordt, dat zij han-deland zal ôptreden. Een deputatie heeft aa.11 de volksvertegienwojordiging een adresi overhandigd, waarin instemming wordt betuigd met de genomen beslissing. Onder de betoogers merkte inen tal van bekende poùtieke personen op. Eea comm'esie voor de -wetgeving be-staande uit bekende personen uit Lra-guay beeft aan de betooging deeigeno-men en men houdt bet ervoor, dat président Grigoyen van plan is, in verband met de internationale kweetie, een ge-meenschap j: elijk optreden der Spaansch-Amerikaansche republieken te organisee-ren, dat zal steunen op de grondslagen van de begin se; en van bet recht en van de démocratie. DUlTSOHE SPIONNAGE. PARIJS, 29 Sept. Uit Zweden wordt gemeld : Er gaat geen dag voorbij of eene ondiulling o£ ontdekking bremgt nlau we inlichtingen over de duistere complot-ten en sp:onnageintriges die Duitschland! overal spint, terwijl het oveiral misbruik: maa,1' t van de gastvrijheid der neutraleni. Zoo vertelt het blad Sozial Democraten dat men in den kelder van' een Duitsch] ondcrdaan, Conrad Bondorf te Stockholm verscheidene honderdtallen geweren ea revolvers gevonden he,eft van het modal dat bij het Duitsche leger in giebruik ia en een groot aantal in het Finscb en Russisch gedrukte circulaires. De Zweedsche politie stel't een onder-zoek in. Yan den anderen kant melden blalen uit Petrograd dat een belangrijkg Duitsche militaire spionnenorga.nisatie ia ontdekt. 17 Agenten van Duitsche en Zweedsche nationaliteit zijn gearres'teerd. De autiriteiten hadden reeds lang inlich-lin'gen over deze organisaties, maar zij hadden met de arrestaties getalrrul daar men de organisatie den tijd wilde latéa om zich ig, ontwikkelen om baar dan te ontwortelen. SLUTTING VAN DE DUITSCH-ZWITSERS CHE EN DE OOS-TENRIJKSGH-ZWITSERSCHE]GRENS. ZtiRlCH, 28 September. De Nieuwe Zùricher Courant meldt, dat de Oosten-rijksche grens van Maandagavond afge-sloten is. De Duitsche grens is gcdeelto-lijk afgesloten. Dit feit verklaart, dat er sindsdien geen Duitsche en Oostenri]k> s-che bladen meer zijn aangekomen — —-Legerberichtea der GeaSlieerden. HEcài&eEis durft zicli o*er Bslgië piei uitspreken. De vorderingen der Engelschen bij Yperen. — De pers ovef Asquith's redevoering. — Uruguay en Duitschland, Van het Wesielijk front. Het Engelsche legerbericht. LOA'DEN, 2S Sept. (Rautier). Heden zijn door dan vijand geen verdere tegeaaanval'ea ondernomen e.i de infanterie-actie aan het gevechtsfroîit heeft zich toit patrouille-ont-moetipgen bepeirkt," waarbij wij1 meer dan 100 gevangenen maalden. Fe-n stei-ke vijandelijbo a.dce^ing, dia in den moTgen onze linies trachtle te naderen Oostelijk van het Polygoon-bcsch, ward d-3or bet ge-schut en de machinegewe.en ^nder viuur genomen. Vele vijandan werden ge-dood, de ovedeveindeii gevangen. ganetnea. Gedurande dan' nacht heeft eetà. onzar lich-te niachinegeweéirafdeelingen ean Duitsch ma-.chinegawee'rdetachement verrast en na ten gioot aantal bunner gedoed o£ gevangan ga» noman te hebben, voerdeb zij dJ rûac! i e-geweie-n mede. Op den (isteu wasbet-weer des oeb-tends mistig en later op den dag woei er een sterke Westenwind. ISiiettegen-ôtaande dat waren onze vliegtuigen zeer ijverig. aan bet werk m verbinding met da artillerie en de infanterie. De troe-pen van den vijand, die in het gaveeht waren, alsir.ede zijn reserves, werden bestookt met vuur uit machinegeweren. Van een hoogta van 100 voet en hooger zijn een 30.00 patronen afgevuurd. Verscheiden groapen Duitsche infanterie werden met verlieizen uitaengejaagdi Eenmaai werden drie Duitschekanonnen, die op marsch waren, aangevalan. De bespanningen van de twee voorste kanonnen oegonnen te steigeren en het der.-de kanon kantelde om. Onzxj vliegers ondarvonden steirke te-genweer van de vijandelijke vecbtvlie -gers en er ontstonden een zeer groot aantal gevechten op geringe hoogten. i'aardoor waren aan beide zijden de ver-Dezen z^aar, want het was mceiiijk op-zoo geringe boogte de machines weer onder contrôle te krijgen, aïs ze averij kregen. Het weer maakte he.t over dag onmogelijk om ondernemingen op langen afsiand ten uitvoer te brengen, maar des nachts zijn ruim twee ton bommen ge-worpen op de vrljandelijke reserve ach-ter het slaglront. Er zijn zeven vijan -delijke machines naar beneden gebracht in luchtgevechten, drie tôt dalen gedwon-gen, en vijf door het vuur van onze infanterie naav beneden gebfacht. Wij ver miss en 13 machines. Het Fransche legerbericht. PARUS, 28 Sept. Havas Op bet groot-ste deel van het front was de nacht on-rustig. De Duitschers hebben een serie aanvallen beproeld aan bet Aisneïront in de streek van bet Panthéon, ten Zuiden van La Royère, in de streek ten Zuiden van Ailles on- op de f ransche loop-graven ten Noord-Oosten van Courey. Zrlj zijn aile teruggeslagen door het i'ransche vuur. In Argonne, bij den Four do Paris, verder ten Noord-Wes-tenvan Tahure en ten Westen van Navarin hebben de Duitschers op do Eran-1 sche Atelliauien achtereenvolgens drie aan- • vallen gedaan, maar de Fransche artillerie en infanterie hebben bon verhin -derd de Fransche linies te bereiken en liejben hun zware verric/en toegebracbt. Levendige art'llerieactie op den rechter-oever van de Maas en in het bijzonde* 'n de streek van heuvel 344. Nieittegenstaande de slechte weersge-steldheid hebben de Fransche bombarda. mentsescadriJes in den loop van den nacht een groot aantal bommen gewon> pen op de vliagterreinen van Marville en van Mars-la-Tour, de stations van Brieulles Flexille en Romagne Bons-lest. Côies, de cantonnementen van Peuvi.lersi en Sivry-sur-Meuse. Aile doelpunten zijn( getroffen. Van liet ÔasTpJjjk front, Het Russischa legerbaricht. PETROGRAD, 27 Sept. (P. T. A.) Offl-cietl. Gaweervuur en verkertningen. Det^ 25sten September voerde de vijandl in de Golf van Riga ean aantal luohtverî-kenningien uit. De vijandelijke vliegtuigen ble-ven buiten bereik van onze kustbaiterijen en van ons scheepsgeschut. D'en 24 s ten hebben onze vliegers aan het front een vijandelijk vliegtuig geveid. Dfâ vliegiervaandrig Smirnof bahaa;de daarbij zijlri zasde inchtoyeti-winning. De Duitsche vliegeE en zijn waarniemer zijm zwaar gewond get-vangen geniomen. Wisseling van geweervuur tussohen .mzlal verkenners en benden Koeiden. In de rioh-ting van .Roetbos hebben wij de Koarlen, teruggaworpen in de richting van Oioanar (30 werst ten Ncordwesten van Roea). W^j namen gevangenen en maakten groot en klein vee buit. Van het Zulïelljk front. Het Itaiiaansche iegerberieht. ROME, 28 Sept. (Stefani). In den nachî van 26 op 27 Sept, daden vijandelijlke aidee» lingen in het Camcnica-dal en fn JudïcaiilS. aanvallen op de voorgescbio.en Itailiaanscha wachlpiostan, waardoor levei di e paatsaiijke gevechten ontstonden. De veidedigers joe« gen den vijand cp de vlucht en veidreiven liem uit twee deu posten, waarin hij was binnengedrengen. In het Tonalc-gebied was da beiderzijdschel artillerie zeer actief, De vijiand beantwooird1* do het Ilaliaansche vuur opi zijb steiUingen door brandboimnen te werpea op da huiz«?n van Ponte di Le jus. Gisteren richtlen ItaJiaanschei aviaiteura, J"3 naar het B-azzadal waren gevûogen ten-einde het vijandelijk sjpuoiwe^verkear ta be-< lemmeien, grooto verwoestingen aan in dej stations en op de spojai-we0en yan Pcdherda. In den afgeîoopen nacht vfo|dg eian fta-liaansch l'uchteskader, in weerwii van d-Mf dichten nevel, naar dla versterkte plaats PoUa. en wierp meer dan drie ton homme®, op het arsenaal en de- duikbootbasis yan Scog» lio> 'O'Iivi. In den avond van 26 Sept, vlogen eenig^ • vij'ifidelijte vliegtuigen orvietr de Benedein-Ison< zo en wietrpen bommen op eanige bewoiandl^j contra., evenwel zonder echadu aan; ricb* ton iof slachtoiffe» t|e| makeio,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods