Belgisch dagblad

569 0
02 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 02 December. Belgisch dagblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7940r9n080/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

£5© Jaa^iù^ iiiinill III i l"i| | I I - -mniju» -. JgJLriL'KRIXA.O- S I>EOEHVJL13E:iML916. No. e» AB ONNEMENTEN. Per 3 maandea voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse *juunmers: Yoor Nederland 5 cent voor Buifcenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclifc 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD testuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URF. EN VAN 2 TOT 4 URE. r v AD VERTENTIEN» Yan 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.30; Réclamé! 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7, Belgische zending in Zuid-Amerika. P&0It^SE en A. IWELCST. Een onzcr rédacteurs heeft het voorrecht genoten den heer Arthur Buysse, Kamerlid yoor Gent, die met zijn collega, den heer August Melot, van Namen, door den heer Schollaert, président der Bel-gischo Kamer, met eene zendiug naar Zuid-Amerika was gelast, in Den Haag te ontmoeten. Do lange reis had het svmpathiek Kamerlid niet vermoeid. Blakend was hij fan gezondheid. — Het is reeds een heel lijdje dat u 0ns verlaten hadt? —• Sedcrt einde van Juli. Vier maan-den bon ik afwezig geweest. — IIoe zijt u naar Zuid-Amerika ga-reisd?— U vraagt me de rcden? Zie-hicr: Esn der ' grootste staatslieden van Zùid-Amerika, Z. E. Buy Barbosa^ oud minister vân finantiën van de Ver-eenigde Stalen van Brazilië, had te Buenos Ayres een uiterst welsprekende rede-.voering gehouden om het verdrukte België te verdedigen. De fédérale Kamer en Senaat van de groote republiek van Brazilië stemdcn er zoo gansch mee in, "dat het Parlement besloot dit meesfcer-stuk van welsprekendheid en dit prach-tig betoog van het Recht in zij-ne jaar-boeken op te nomen. Z. E. Barbosa is een sommiteit van het internationaal recht. Ilij' was Brazilië's gedelegeerde in den Haag, wa'ar hij acht maanden heeft verbleven. Iïij was een persoonlijk vriend van wijten onzen staatsminister Beernaert, die veel van hem en van zij'ne welsprekendheid hield. Te Bio-de-Janeiro is Z. E. Ruy Barbosa een der nanzienlij'kste burgers der republiek. Ycrscheiclene straten van Braziliaansche steden dragen zijh naam. Hii is een ridder en een g&ntleii^yj, een ridder van het rampzalig België en een gentleman voor do Belgen. Nooit vergeet ik het koniriklijk onthaal, waarop hij ons .vergastte, Nooit vergeet ik den geestdrift, do liefde en de onderscheiding, die ens in Brazilië door aile klassen der samen-leving vau af den président der republiek tôt het volk zîj n ten deei ge-vallen. Van hier ze'nd ik aan het groote, no bel en Kefderijk Braziliaansche volk, mijii eerbiccligslen en dankbaarsten groot ! De oogen van onzen zegsinan, den diepvcelenden patriot, den waardigen ver-tegemvoordigcr van de stad der Arte-vcldcn, werden vochtig bij1 de herinnering àan bel onbcsehrijfélrj'k onthaal der Bra-ziliarien. Wij zelf Waren onder den in-druk van het geestdriftig woord van onzen Vlaamschen landgenoot. — Nu moet u me vertellcn hoe do reis werd ontworpen. — 'Onze eerbicdvvaardige président ^*tler Kamer, Z. C. Staatsminister Schollaert, oud-kabinetshoofd, verzocht mi) en mijn aehtbarcn collega, August Melot, van Namen dus een Vlaming en een Waal — den dank van het Belgisch parlement aan het federaal parlement van Brazilië over te brengen.. — Federaal parlement? Of ja, de Ver-eenigde Staten van Brazilië hebben een Congres als de Yereenigde Staten van Ajnerika en clke staat heeft zijn parlement met zijn gouverneur, is 't niet? — Zoo 'is het. Met den heer Melot en den heer Cor raies, als secretaris, ver-trok ik uit Le Havre naar Lissabon, waar wij ons inscheepten aan boord van een Engelsch schip, de Drina. — Dit herinnert aan de bekende Ser-yische ririer. En de overtocht? — Hij was niet vrij van gevaren. 's Nachts vaards ons schip met gedoofde lichten. Na over den EveHaar te zijn getrokken, waar een zeeman het gewoon doopsel voor aile passagiers ontving — kwamen wij na veertien dagen in de baai van Rîo-de-Janeiro aan. Het was in den ochtend en het was lente. De Tago voor Lissabon is heer-lijk, de baai van Napcls is prachtig — eerst Napels zien en dan stervenl — maar de baai, waarin do hoofdstad van Bamilië zich spiegelt, overtreft ze, ja, moet ailes overtreffen'. Het is het Eden op aarde. Het was een eenige bloemengarve mot kleurige vlinders en vogels allerhande. Het licht was verrukkelijk en plaste in mil-lioenen en millioenen vonken op de zee, de stad en do hoogten waarover de blau-we hemelkcepel hangt. — Was m en van uwe konist ver-wittigd?—-. 0 ja/ want eene deîegatie van den Bond der gealiieerden en van de Belgische kolonie kwarn aan boord osn ons in roerendo woorden te verwelkomen. [Wij antvvoordden op die aansprakeii. Na afgestapt te . zijn in het Hôtel Moderne, beg'aven wij ons 's namiddags naar het • Lycée Français, waar de heer Melot en ik /.elf çenc conferentie over België hielden. De groote imprésario Darosa had een galavoorstelling ingericht in het "gemeente-theater. De beroenide imprésario is het geweesl, die de voordrachten van Clemenceau, Jaurès, Anatole France, enz. lieeft ingericht. 0p dien feestavond was de élite van Rio de ^Janeiro aanwezig. De diamanten waren oogverblindeiid en da dames, die er. zich mede getooid hadden, waren bekoorlijk en hemelsch schoon. Men voerde op Manon en André Chénier. Messager, de directeur der groote opéra van Parijs dirigeerde. De Belgische baryton, Crabbé, die nog verbon-den is geweest aan den Muntschouwburg ta Brussel, maakte deel van het gezel-schap en zong er verrukkelijk en forsch onze Brabançonne. Aan de ovatiën, aan de kreten: Leve België 1 kwam er geen einde. Tusschen haakjes gezegd, heeft het theater 30 millioen fr. gekost. — Zoo een theater kunnen wij in België niet bekostigen! — De plechtige ontvangst in het Congres was zeer indrukwekkend en een eenige onvergetelijike ceremonie. Eene dè-legatie van de Kamer en oene van den Senaat, ontving ons plechtig. Al die eerbewijzen zouden ons, nederige par-lementsleden, versmaclit hebben, doch het i gold hier ons rampzalig land, ons klein landje., dat door een reusachtfge republiek werd kehuldigd, als den marteiaar svan do Eer, het Recht en den Plient. 'Overweldigend zijn daarvan mijne indruk-ken.— Wij hebben uwe boodschap en ook do prachtige antwoorden van de presi-denten van Senaat en Kamer gelez-en en zelfs gepubliceerd. 1 — De gansche Biraziliaansche pers heeft ze ook gedrukt. We kunnen niet genoeg die ons zoo vriendelijke pers danken. Zi{ Jieeft oneindig bijgedragen om de sympathiën voor België op te wekken en warm te houden. — Dit stip ik als Belgisch journalist met bijzondeie blijdschap aan. Aan de Braziliaansche bladen zou ik ook wel een diep hart'elijken groet willen sturen uit naam van de vrije- Belgische pers in het builenland. — Moet ik u vertellen over het banket, dat het Congres aan de Belgische missie te Corcovado, heeft aangeboden.. Corcovado îs een h$e£Je van het paradijs, gelegen in de bergen, die Rio de Janeiro om-ringen, de prachtige stad, die bijna een millioen zielen tel t,- zooals u weet. — Er zuilen nog ai recepties geweest zijn? — Zeker. Ik nœm het feest bij .Z. E. Ruy Barbusa, die ailes te boven ging en waar de high life van Brazilië aanwezig was. Het paieis was vol zeld-zame bloemen: orchideën, die we in Gent zoo beminnen, rozen, enz. Drie orbes ten verlustigden het oor en de zinnen. — U maakt van bloemen en van muziek, niet waar? Uvv cello hebt gii vier mdanden lang niet kunnen bespelen! Wat een màrteling voor een muzieklief-hebber als u! — Had ik maar mijn cello aan boord van het schip geliad! zuchtte de heer Buysse. De receptie bij Z.Esc, den pi-.esident der groote republiek was opbeurend voor onzo zaak. De eerste magistraat der republiek vond warme woorden van sympathie vo'or het lot en het herstel van lïelgië Diep bewogen vorlieten wij het paieis. Onze uitstekende gezantj de heer Del-coigne, die do taalc van de missie zoo gemakkelijk heeft gemaakt, heeft ons ook ontvangen op cen groot feest. Dit deed ook onze ' konsul, prof. Virassoura, een econoimist van eersten rang, die zeer goed ons land kent. Op aile feesten en' plechtigheden wqs de geestdrift voor België overweldigend, reusachtig. '0p eeii banket sprak ik in het Vlaair.sch op verzoek der deelnemers en gasten. — Hebt u nog andere gewesteri van Brazilië tezocht. — Ja zeker, de staten Saoa Paolo, Parana, Santa, Catarina, Rio grande de Sul, zooals we ook Uruguay en Ar-gentinië hebben bezocht. Rond liio' hebben wij Belgische fabrieken bezichtigd: een spinnerij, een weverij, de banque Italo-Belge, een koelfabiiek, etc. Het beheer van spoorvvegen was zoo lief ons een waggon te reserveeren voor onzo reis naar Saoa Paolo, waar wij dezelfdo ziedendè geestdrift ontmoetten. Daaroyer spreken wij een andere maal. Veranderingen op iil. Le Journal van 28 Novembe'r meldt, dat de Fransche regeering beraadslaagt over do ^ henTormingen van het ministerie van oorlog, en over het ministerie van levensmiddelen, maar ook over de nieu-we grondslagen voor do leiding van den oorlog pn de betrekkingen tusschen de regeering en het opperbevel. De beslissingen zielen aan de kamer onderWorpen wor-den, die 28 dezer in het geheim ver-derde.Als Theodor . 77" Uit Gcmt wordt ons gemeld, dat mr. Den-terick, stafhouder der advocaten-orde, bij het hof van beroep te Gent naar Duitschland is gedeporteerd. RedenT Mr. Centerick had e'-'-n brief van rof. Paul Fredericrr B^zonden, L Links en Rechts. Een verdiende les. Kardinaal Mercier beaît bij den Paus geprotesteerd tegen de hou.'ling van kardinaal von Bettinger, aartsibissdiop van Miinchen, die m de kathedralen van Luik en Brussel is opgetreden zonder de toe-lating te vragen aan den b'issoliop van Luik en den aartsbisschip vaa Meche-len. Aldus heoft de peiersche kardinaal de "kerkelijke wetten overtredon. Hindenburg op den îroon. Hmdenburg heeft in figuurlijken ziin den koizer overtreden, doch het is 011-betwisObaar dat hij de dictator v»p Duitschland is. Hindenburg heeft het ko-ninkrijk Poîen laten uitroepen. Hindenburg heeft de Belgen laten ontvoeren. Hindenburg heeft de massalichting opge-drongen. Hindeoiburg is boven het hoofd van den kanselier gegroeid, die geroeend heoft ontslag te nemen. Hindenburg is in één woord, meester van aile ailmini ■ stratiën in Duitschland. De -ket'zer, die van hem niet houdt, moet die vernederingen opkroppen, wanl hij is afgunstig van al wie meer talenl ot verstand heeft dan hij. Een vuile tactiek. Wij zijn verp-licht vermofte bladen uif het bezette land te leaon. Een jager moél wel <toor het slijk h een stappien. om zijn wiid te schieten! 0n7j&ggelij3c is de Walg die we voor dk bladen gevoelen. Dat de Duitsche bladen van aile strekking als raven op ons ldllend Be|lgit Malien en het verscheuren is hun roi, maai dat zij daarin geholpen worden door liyena's. 0! dil gaat de grootste schelmerij te bo ven. De Gazet van Brussel — mot p©rniissio — onderscheidt zich onder die vuilw lijkschen ders, wanner hij de arbeidande klasse ir België lastert en besmeurt, ten einde ai du; de monsterachtigheid zijner meester to recht vaardigieto; Hij steekt zôlfs in eenvoudigo gebroken-ar men-en-beenen het venijn. Fen staaltje: In een kaberdoe te Brusse heetf de politie een „spe3lhol" ontdekt. Aanstonds meldt dit papier,. da er werkloozen omtrent waren, d i : speelden voor 1 tôt 25 mark . in zetli Millioonai^ zeker? Want de eenter moeten reeds lang op zijn of anders zouder die werkioozen niet mogen doppen. Doo: die ongelu'kkigen in een hatelijk daglicht t< steilen, hoopt' de Gazet van Brussel do de portatio der Belgen te doen gcedheeten. Voor ^e vrijwilligers. Reeds meer dan een jaar geleden vra gen wij aan de rogeering een onderschei dingsteeken of een eervolle vermelding voor de jonge Beigen, die vrijwiilig ni het bezette land zijn vertrokken om he léger te vervoegen. Zij verdienen dii onderscheiding, daar zij spijts voie ge varen, zijn vertrokken. Met genoegen zien we dat onzeknappt confrater Maurice Des Ombiaux hetzelfdi vraagt. De minister jran Oorlog, die de dap per en bemint, zal ongetwijfeld aan onzi bede niet kunnen wederstaan. Tenderiîieuzs berichtsn. In den laatsten tijd doen tendenlieuzi beiichten de ronde — niet uit Frankrijl maar uit Zwitserland, Duitschland o andere vreenide landen gezonden aai Nederlandsche bladen — bijvoorbeeld ove; zit ingen der Fransche kamer, of iets dergelijke, waarin den indrulC wordt op gedrengen als zou in Frankriik moede loosheid heeraehen, als zou zich oen neigiag kenbaar makon om den striji op te geven, enz. enz. Deze poging om de pers to be'ïnvloe den en haar gefingeerde feiten op t dringen, is eigenlijk te doorzichtig ci: signaleering te behoeven. Indien men d Fransche bladen goed doorleest zal mei ontwaren, dat er geen sprake van om moediging is in Frankrijk, integendoel j dat de laatste overwinningen aan de Som ! me en bij Verdun, die betrekkelijk, i; verhouding tôt de beliaalde voordeelen. ; zeer weinig oi'fers hebben gekost, niet al leen het Fransche leger, maar het ge heele Fransche volk g.estaald hebben ii hun onwrikbare overtuiging, dat om hui zaak gestreden moet en s;al worden ,,jus qu' au bout". Hij onderteekende nog doodvonnissen. Aan -de Corrierç délia Puglie word gemeld, dat Frans Joseph nog op d' laatste dagen van zijn leven doodvon nissen heeft onderteekend. Het waren d< laatste Scevereine daden des Keizers. Hi stierf echter te vroeg om de doodstra to laten voltrekken op de Tsjechiscb Kamerleden Kramantz, Cervanka en Za mazal. Cari I zal te beslissen hebben ove het leven of den dood van die anti Duitsche patrioten. Belgen brengt een bezoek aan di bestendige tentoonstelling derSociet; of Friends, Pletterijkade 12 (bij he HolSandscha snnnrV Op^n 100.000 Vfamingen zijn als siavetr weggevoerd. Voiksopbeuring enAlgemeen Keder-landsch Verbond durven niet pro-testeeren I ; Heî grooîsie scMisM m ûbzi tiji. 35.000 mannen in de Kempen weggevoerd.Met ongekeiidio hardvochtig'heid Iredcn de Duitschers .ook op het platteland van «n Tàmburg op. Omder do goarresteerdm zijn w©d!©rom — vooral op h&t platteland — v°r-scheidene . honderden, die niet tôt de werkloozen en niot tôt de armilastigen konden g<=re-kend worden. Op bevel van Z. Ern.-kardinaal Mercier hobben de verschilleiLde Dekens on paatoors een poging gewaagd om d'e clem&ntie van den overwoldig-er in te roopen, maar naar li£n wordt niet geluistord. De landbouwdistriolen worden thàns stefeolmaldg van aile manmeiijke krachton ontbloot. Zclfs zijn hier ccnigo vrou-won aangiboiiden. _I>e algemeene arroataties van buigcrs zijn vcofafgegaan door het vegvoeren. van ver-sàhiller.do kopstuikken, waarvan. ge\aoesd werd, dat zij een algemeesi vorzet zouden kunnen vj^oicken. Daaroader waren onderwijzers en lSc'n van gempenitcrad&n, waarvani ^ee^s vroe-gor hooîte bekend te zi^i, dat zij tegenover „d'e Duitscbers" onverzoenlijk waren. Turnhout, Areitdonok, Herenthals Neer- en Ove^pelt Bree, Hasselt, Aarsohot, Diest en a!Io gemoenten uit de onr.peving zijn ^etrof-' fen. Naar ik van betrouwbare zijde ve.-n«em zijn uit bovenbedoelde plaatsen in drie dagen meer dan 85.000 mannen en jongelingen weggevoerd. , s De verbittering is lii r tôt een ongekend pijl gastegen. Do vorderingen van mensehen hebben h'er echter steeds plaats met b.eod , militair vertoon om den birrgers onJzag. en sohrik in te boezemen. Tinns duren do de-L î-oitatiCa iiog vcoit. 1 Hoe men met het Gentsche werkvolk beult. Wij laelden reeds hoo godeporteerd® bur-gors van Gent in ârbeid-bataljons ingedeeld en r«aar h?t front bij Soissons gezonden wor-d'?n. Wij vcrn-emcn hîeroveT nader : Burgers, dio in ae Gantois.e, de fabriek bij 't Rabot, goconeentreerd waren, werdîn onder geleide van milifaii-en naar de ha\ enwijk • Port Art-hur, buiten G-ont, gebracht. Ze, moesten ei ^ loeren Joopgraven maken. De Duitsc'aeis kon-v den tt-vons nagaan, wie \ olgzaam en gewil-lig was en uit deze kozen zo peletonscbefs. Burgers, die daareat^gen hardnekkig weigor- > den een schop op te neanen, werden mishan-deld. Na een vrij lange oeferaing, worden de-z° burg.:rs ingedeeld in groepen, compagniee en bataijons en naar een voor familieleder à onbekond'0 bestemmingsplaats ge'ransportierd Nu is, do waarheid doorgedrongen. Di' rjeuws wekt to Gent natuurlijk veel onrus' on vero n t waardigi ng. > ' Vrijdag 1.1. wildo een burger uit de 'com-; mandatur op den. Kouter ontvluchten. Solda E ten zo.ien liom na en sehot.n. De man vie; i in do Korto Meer© bloedend neer. Do solda-: ten sloegen hem toen no1® on droegen hen weg. Teekenstd is het echter ook, dat lal var - aPwoji® soklatcn do burgers aanraden, niet t! 3 wetrken, daa.r ze aldus don oorlog verlengei i en do ellendo ook voor de Duitschers voort duurt. In groote magazijnen kregien do bediendei e bneijes ter invulling mot lwm namen, dienst 1 ouderdom, enz. De wantrouwende burgers B vreesden terecht, dat al dio inliohtingen moes 1 ton dienen, om een lijg'j op le maken van on nilstere/i en misbaren, welke laatsten dai , candidaten zijn voor de doporatie. Zeer ve - len hebben het briefje eenvoudig verscheurd i Do Duitschers hangen nog r.Itrd plakkatei op om vrijwiilig1© arboiders t© kriigen, dii - zioh moeten aanmelden. Dezo plakkatea ziji uitsluitend in 't Ylaamscli gosteld, om 't ver i moedon f© wekken, dat ze niet uitgaan vai i de Duitschers. 't, Daarvoor bestemdo bureai - bi; d«n KalandlsbeTg hoeft echter weinig t -doen Er is te Gent veel cavhlerie. Vcrloden wecl werden eensklaps een groot aantal stallen ge requireerd voor d«ze rui'eTij. Ook zijn e ^ veel artilleristen. In de fabriek Kerkhove, oj do Coupure, moeten de vroegero werkliedej 4 van dr ze inrichting draaibanken voor de Duil . schers maken. E'irst hebben *z© go^velgerd | dooh toen werden ze in het Flandria-Hotel op ^ gcsloten. Eindolijk gaven z© toe, maar d Duitschers klagen, dat zij niets uUvoeren e; dan verspreiden de Duitschers nog communi ,. qué's, dat de Belgen tôt geen militairen ai • beld godwongen worden, De Duitsche opvatting. ■ Do Deutsche Kriegsnachrichten, een blad da in het oorlogepersburoau to Berlijn -worc 3 samongfsteld, verdedâgt do wegvoering van d Belgen op dejso groindcn : y Twee feitén staan vasf. De maatregelen t( gonover de workeloozo Belgen waren nooe t wendig — de ekonomischo nood van deBe] gen is een govolg van dèn uithoagerii"rsooi Hoe de Belgen in Duits;hiand worden _ ' behandeld. Omtrjnt do wijz©, waarop do naar Duitschland gevoerde Belgen behandeld worden, ia mon het nog. niot in aile opzichten eens. Hier volgôn oontge bijzondorhoden, die on» van vorschillende aijden ter oore zijn goko-mon e-n in hooîdzaalc overeenstemmen : Met groote troepen tegalijk worden zij in boesienwagens ged'awd, tôt deze meer dan vol zijn. Zij arriveeroa in een hun onbefaond© I Caats van beslemming na een reis, die sonia een ctmaal gaduuxd heef, z^nier dat mea zich bekomaierd hoeft oveir h'-t vers-trekken van voedsel als anderszins-. Nadat zij in d». oen c£ andere industriestad zijn gearriveerd, v/ordt hun oen middagmaal voortgezet, dat in de m este geraJlen oneetbaar is. Men geeft hun in •overwegin.g c-en vrijwillige verbinte-nis to onderloekenen voor bot aanvaarden van work in Duitschland. Zij, die zulks weigû-ren, word«n aan hun lot oveirgalaten. Zij ioopen door do straten dor stsd, zouder geld, zonder bestaan, ten prooi aan honger en «1. lecde. Op aile liooken der straat vitiût men plak-katen, waa.bij worklicden worden gevraagd vfoor aile soort werk in fabrieken tegen-hoog loon. EJlten dag, ieder uur worden d® Belgen aangezccht we-rk aan te nemen. Is het wonder, dat eonigen, door honger gedrcreij, zich ten slctte lconien aanmelden ? Een ittgenieur der sad Mons, die gewei-gerd had zijn kennis in dienst der Duitscliera te stellen en 'eekenin^en te maken, die men. hem had opgedragon, had men in een fabriek opgeslotcn en vijf dagen honger laten lijden. Ten slotte zwichteride vcor den honger, verzocht hij, dat mien hem aan 't werk zou zft-ten en dLoeg men hom op lan.taarns aan la s elaen to Berlijn. De werklicden, die zwaar werk moete-n verrichten in de fabrieken, verdienen, naar gelai!» van hun bekivaamhed'en, 7, 8, 10, 12 Mark pej dag, cLoch deze ver-diehste is in werkçiîjkheàd- niet loereik'end, om in hun onderhbud te voorzien, want na al-(rek van bijd'ragen voor hulp bij ongeluk-ken, wedtiwen- en weezenfonds, leveneverzo keringen, pensioen, onderlingen bij&tand, ziek-teverzekering enz., rest hun van dat ailes nog slechts 50 tôt 80 pfennig per dag voor hun dageliikscho behoeften, een bedrag ton oenenmal^ onvoldoende. Mon kan dus wel zeg-gen, dat zij bij zwaar werkon niet cens be-hoorlijk te eten lcrijgisn. Als een frappant staaltje r,og het volgen-de ; Men weet, dat do weggevoerd© -werklio. den onderweg uit de treinen strooken papier werpen, om zoodoonde hun. famihe van hua wedervarcn le verwittigen, Zoo vond mon d©. ser dagen langs den spoorweg te Chenéeeen'* oudo linnen boord, waarop met potlood ge. schrevcn wras : ,,Ik ben onderwijzer, 55 jaar oud, woon te Mons in de straat. Ik ben onlvoerd geworden, terwijl ik nog voor mijn ; lclas stond. Wil mijn vrouw en kinderen ; waarschuwen. Koept zoo iejs niet om wraak ? ! (Tel.) • De tusschenkomst van président Wilson. ( De Daily Telegraph verneemt uil New-York, dat Gérard: d'en 2n December naar < Duitschland vei-trokt om zijn g-zantschap ta , Berlijn te aanvaarden. Hij zal een persooa-L lijke boodschap van président Wilson me©, nemon, waarin aangPdrongen wordi op her- ' ziening van de ye-ordening betreffende liet v^egvoeren van Belgische buirgers, waardoor Belgiô zich van de welwillendheid der onzij-| dig1® vervreemdt. De soiidariteit der Fransche socialisten. t Het is bekend, dat Vandervalde bij het Internationale Soejailiistischa Bureau giepi^oteg. teerd heoft tegen de deportaties. Het beetuur van de Fransche socialistisohe partij heeft ' lieni geantwoord, dat het met hem is in zijn ^ protesta Frankrijk zal den strijd niet opge» ven voor Bolgio in zijin fiere onafhankelijk» heid hera.eld is. Dit antwoord is ook onder-1 teekend door d© Fransche socialistische mi» J nisters Sembat en Thomas. De wegvoaring der Belgen naar : x Duitschland. Naar aanloiding yan de wegivoering \an r Belgische burgers naar Duitschland stelt da 1 Haagscho rédacteur van het Handelsbl. 1 de vraag : ,,Kan niet d© Nederlandsche Regeering, 1 indien er niets anders overblijft, tôt de Duit-; seihe het aanbod richten om den uit Belgiô ; te evacueeren Belgen de keuze te laten om naar Nederland uit te wijken ? Velen van dia ongehikkigen zijn?i in 1914, uit Nederland te-ruggekeerd in goéd vertrooiwen op het woorct van don Duitschen gouverneur. Nederland i» ongetwijfeld bO-'eid om dis mensehen opniouw t te ontvangen On te onderhouden als het moet. t D© Duitsche regeering is dan van. den !ast e af en zij toont dan metterdaad, dat het haar niet te doen is om, ondor eanig voorwendsel^ h dwangarboidors to trekken uit het overheers-' i- te land. Wij «tellen de vraag met eenigen r,an» ■- drang. AVant er is liaast bii de beslissina."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods