Belgisch dagblad

1291 0
27 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 November. Belgisch dagblad. Seen on 17 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27qt2h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4d® WOENSDAG 27 NOVEMBER 1918. m o. (> - * aBonnementen. per 3 œaanden voor Nederland 12 50 fr-îico per post. Losso iummers. Voor Nederland 5 cent. Wt BuitenUnd ?>/, cent Den Haag, Prinsegracht 16. <f Jefocm Red, en Admln. 2787._ BELGISCH DAGBLAD tferschijnencS ie '§>Qraven^age, eiken werkdag te l&ure mâddsg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentien. Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Reclame* 1-6 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Honse Lloyd« ' Avenue E C. * Parijs: 7 Avenue d'Aatin 7 TWEE BELmmwEKKEmmE boekeh. (INDRUKKEN VAN t-EN NEUTRALE.) SCY. 2,oo juist zijn er twea boeken versche-ncn dio, ook al zrjn zg door het emde m'den oorlog eigenlijk niet meer gan ch pctueel, toch ongetwrjfeld aile aandacht verlienen als histonsch document. Het jPfjte werd ons uit Parijs toegezonlen en Jraaçt den thans wel zeer ironischsn ti-■ei vau „Gross-Deutschland" (La Belgique i{ ia Hollande) *), door den bekwamen Biigisehen publicist. Louis Piérard. Het n'ij lijvige boek kan als nadere toeliclitmg in aanvulling geiden î het vroe^er door Gérard uitgegeven 1 je: „La Hollande lt la Guerre'"',' dat i\ «r^ôrie Pages d'Hia-cire i& verschenen. In deze korte studie rai l'iérard roeds blijk zijn langdurig 'crblijf in Nederland niet ongebruikt te lebbt'n gelaten - om de toestanden hier e lande nauwkeurig gade te slaan en xo.namelijk de houding van het neu-tal& Nederland tegenoyer den wereld-orlog aau een uitvoerige beschouwing 3 onderwôrpen. Naast veel schoons en ewonaerenswaardigs meende Piérard ook erscheiden toestanden in ons iand te iceten laken, voornamelijk wat betreft et ki'ijgsgevangenkamp te "Tunersfeort i de wijze, waarop enkele geallieerde Eficinen te Urk waren ondergebracht. M&ar over het algemeen vvas zijn waar-Etring groot voor hetgeen Nederland oor de Belgen gedurende den oorlog tf,fl gedaan. Van "dezen g^est van waardeering en enegenheid voor Nederland is ojk Pié-ar,"s jongste werk over de vernouding a gfvoelens van ons land tegenover het crrtîzen België doortrokken. Hij gaa-t er i na de verschillende uitingen van het olksgemoed trjdens den oorlog en kooit »t de conclusiG, dat het Nederlandsche t>lk ondanks zijn officieele neutraliteit î o r c e 1 tegen Duitschland partij geko-en heeft. Zeer belangrijk en getuigend au ecn groote kennis van zaken zijn de cicle hooîdstukken over het Groot-r\eder-widscho strevén en het „Belgische an-exionisme" Hij wjjst er op lioe tal van kderiandsche bladen gastvrijheid heb-en verleend aan het proza van Duitsch- 'Irimlngnutcm on <lo TÎiiifriplm p/ilif; aV -î" rlaanderen indirect heobon gesteund, om ich met groot misbaar te_ verzetoen. te-;en ketgeea zij het „Belgische annexio-iisme noemen, doch dat volgens Pié-aro ut werkelrjkheid niet besiaat. Hij -ntkent dat' er ôp een .wenk van hooger iand eon annexionistische beweging in tet leven zou zijn geroepen en wijst er ip dat de uitingen, welke men ten on-echte annexionistisch heeft genoemi, lerâoonlgke beschouwingen zijn van Bel-jistHo publicisten, die dan ook persoon-r.k voor hun geschriften veraïKWOordelrjk ajn. Piérard zelf is van oordeel dat Bel-;ië brj zijn herstel waarborgen behoort te îcbben, dat de Duitsche misdaad met een tweede maal kan worden herhaald. Tctn de schrijver zijn boek samenstelde, was het débâcle van Duitschland no'g geenszins in zicht, zoodat het boek chans ecnigbzms ten achter is bij de v/erke-lçkneid. Toch is het een kostbare bijdrage tôt de geechiedenis van de betrekkingen tusschen J3elgië en Nederlana gedurende ■jen wereldoorlog en het kan met anders of hôt zal door de Nederlandsche en B'el-o;ische lezers als zoodanig hoogelijk wor-clen gewaardeerd. Het tweede boek, d'it ook stellig nog aandacht verdient, voornamelijk als nisfco-rische beschouwing, is van' de hand van den ireer J. M. Sluys, kapitein van den Nedfrlandschen generàien staf, en behan-delt „Luitschland en de Belgische neii-tralii-eit». De schrijver geeft een >ver-zicht vin den oorsprong der Belgische onzçdigheid en de beteekenis er van, om daarna de vernouding van Duitschland le-gtnover België tôt 1914 na te gaan. „ln waarheid heeft Duitschland zioa tsgan-cvtr België aan grove recntsveriii'achting schuldig geimaakt", zegt kapitein Sluys m zijn voorwoord en hij herinnert er aan dat Duitschland voor den oorlog of^cieel mtn-mer, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdieliags te kennen heeft gegeven dat het de Belgische neutraliteit niet langer erkennen zou. Hetgeen niet wegneomt dat reeds in Ï859, toen Duitschland het plan iiad jp-gevat tusschenbeiden te tieden in een corlog tusschen Frankrijk en Sardinië eenerzijds en* Oostenrijk anderzijds, op last yan den toenmaligen Duitscnen "mi-niaier van oorlog,"» het vraagstuk van een aanval op Frankrijk met een vrijwillige of gedwongen coop.eratie van België en Neuerland door von Moltke in studie gène men werd. Wr; behoeven in dit Belgische olad waarlrjk niet de degeîirj^e en jfteta ar ru-menten te citeeren, die de»scarij. er aan-voert om de misdaad van het v^ormalige Duit&ciiland tegenover Be.gié duiae ijk te maken. Er zal stellig niemand zijn. die hier nog een oogenbhk aan twijfe.t! Vv'q hebben echte>r de aandaclt op ûet boekie xy/-.«rox>f i rrrî rvir»rlç>-4- lxûct o.<xr\ r\\CXi\xxT£X z/x - bait' brdrage is van een Nederianaocn deskundige tôt de historié der^ Duitsche rtchtsverkrachting jegens Beigië. Zij be-h( oit thans tôt het verleden en zal bin-nenkort bij den vrede van het recht ruim-schoots worden goeJgemr^.kt. Doch e ke bevcegde beschouwing over den on.z.L-tenden, laagliartigen aanslag, waarmede het thans vereiagen Duitschland den oorlog ii ingegaan, is van waarde bij ten latere bestudeering van Duitschland's un-dergang.LEOiWO. *) G. van Oest et Cie. De intocht van Koning Albert îe Brussef. De Brusselsche bladen van Vrijdag tegroeten allen den terugkeerenden ko-ling en drukken hun groote vreugde uit, lat zij eindelijk hun koning weer in hun nidden mogen hebben. De ,,Libre Belgique" richt zichîechts-itreeks tôt den koning en schrijlt: Sire, Te midden van eeu groote vreugde lie de straten der stad vervuit doet gij litbundig, toegejuicht, 'a!s koning uw ntrede te Brussel, als koning, maar ook j ils vader van dit leger, dat onze trots s, als de beste vriend van dit goede wlk, dat gedurende de lange en harde iczetting niet opgehouden heelt de terug-comst van Uwe Majesteit af te waehten. Gij komt weer met de Koninging aan iw zijde, die voor ieder onzer liet sy.n-)ool is van de hoogste en zuiverste îaastenliefde. De koningin. Zij is voor ons een ge-iiei'.igde persoon, want haar oogen hebben Se stervende blikken der heldan die sirieven in den strijd met den vijand, opgevangen. Haie lippen hebben teeder geglimlacht tegen de jonge soldaten, die op den rand van het graf haar moeder noemden. Sire. Tusschen de toejuichingen die als bloemen op den grootmoedigen koning, de verheven koningin en de koninklijke kinderen neervallen, zullen de stemmen Weerklinken van de dooden, die hun levn voor het vaandel gegeven hebben, de stemmen van de soldaten, van de gefu-Killeerden. van ,1e onbekende en roem-rijke martelaren. Zij allen begroeten ien koning, die roemvol een overwinnend België dat door «un oîfer bevrijd is, binnentreedt. Ook anderc dooden richten zich -^p, maar in schaduw van den koninklijken graf-kelder. Het zijn de leden van verheven jamilie, Leopoid I, die een wijs man, Leopoid 11, die een genie was. f j sP"ngen op bij de kreten' van een geh'oel volk, van de geheele wereld, die u toeroept : Albert de dappere en wij zijn trotsch CD il. God zij dank, onze koning gesteund door het leger was een onoverwinneliike kracht. In de toekomst zal België een schitterende bestemming te gemoet gaan. Met en doof Albert den dapperen zal het land in een vruchtbaren vrede leven. Daarorn weerklinktin den geestdriit dezer onvergetelijke uten, met de geheele kracht onzer, stem, met al de warmte onzer liefde en met al de grootheid van onsvertrou-wen, door de ianfares, het gedonder der kanonnen, het gelui der klokken en het wapperen der dierbare vaandels de kreet, duizende malen, door een vrij voik herhaald.Leve de koning. Onze koning voor altijd. Gnza houding. Onze lezers weten dat het Belgiscli Dagblad niet opgehouden heeft die verderfelijke politiek om iouter patrioti sche redenen te bestrijden. De verklaringen der Troonrede bewij-zen thans dat wij het goede eind vast-hielden^ en gansch in een klank met he Belgische volk handeiden. Wij hopen dat de misleide schaper ln Ho flan d tôt inkeer zuller k o m e n , eens dat zij in weldoendf voéiing met de bevolking van het be-zette land zullên zijn. Aanhoudingen van activister te Brussel. Onder de te Brussel aangehoudci activisten noemt men Adelfons Hende rickx, lid der Kamer voor Antwerpen ei secretaris-generaal van het Vlaamscl Minisierie van Justitie; Edward Core rtians, secretaris-generaal van 't Vlaamscl Ministerie van Kunsten en Wetenschap pen, en nog een aantal dergelijke amb tenaren. Een groot procès zal omtrent het acti "'«me gevoerd worden. Uit den prikkeidraad. cxxvm. Bij het „naar huis gaan". De geïnterneerdea iwaan op den voor-avend van den terugKeer r.aar België en mogelijks is #ze prikkel, de laatste der krouijk. £tn afecheidswoord is passend. Jef Prolo, joumalist? Neen! Wij hebben aan journalisme geiaan als de Yser-jongeiis ifeu wapengevechten, niet omdat wii^fe poiemiek aangenaam vonûen; maar omdat de plicht — voor ons geen iidel wooru —, ons gebood t-t ver weer' en aanval, tegen elkeen die iiet wa-agds te rakon aan de Belgische i .*nheid — ons credo — ; of tegen de laagstaande polilici, dt& midden do hongerlij^eade massa, het defar'tisme verspreidden. Aan politiek liobben wij nooit gedaan! Wann- er wij Lts te zeggea liadden, spra-ken v/ij niet aïs politicus, maar als soldait, die scflildwacht zijnde, niemand ont-ziet, noch ecn Gamiel Huysmans, noeb een Van Cauwelaert. Op het punt onzèr prikkelbajonetoen hebben wij1 de vijanden van België uit d* mtbxiieeringskampen gedreven. ikgelijks iiejben do Beîgis hs Socialist, Vrr België, de Toorts en andere roode of zwarte dompersbîad&n ons willen dood-zwi;,gein. Ons, om 't even. De prikkels hebben doel getrofien! I v gelukwenschen van werkjongens ge-intaTiëerden, trouwe lezers van den prik-kelaraad, zijn ons de heerlijks e aanune-diging en beloonmg'gtjwoest. Hun telici-tatiebrieven bev/aren wij als de mooiste souvenir uit onaen mLrneeringstrjd. (Jnze prikkeldraadartikels t had 1 n ten dos'k I De verùe^iging dor militaire ear der geïaterneerden. vVij de'en dit met gioed en overiuiging omdat \,ij ons als „soldaat" a' ti, heobun' te verwy an. Niet de officierai hebben ons in Holland gebracht. Onze interneering is een gevolg der mili-taire dis.-pline en kriîgstakt ele, II De .ta. arilgmg iè: st fi'olijke be-langen der geïntenibe-iL*n. Het olad De B^u'che Socialist h. immer voor zijn df moraliseeran e propr.ganda brandstof gezociit in oe iiongerel'ènde der geinter-netrden, om aie eileode te exploiteeren tegen de Belgische Regeering, en zoo het te'oua'èrinîjnèîî. Vy Testai W vtfakMîm durven schrijvén: Holland was verplfcnt inge v ;2 deV a v i Den Haag ons te v&eujn as zijn eigen militairen. Dat is met gebeurd. Wij zijn gelijk gesteld an a d" burgers. Die theoreiische gelrjk-stelhng is de oorzaak gew&est onzer treu-rice ondorvoeding. Thans is de Belgische Socialist ver-plicbt te erkennen „dat de Belgische Re-goanng oringende voetstappen aeeft aan-gewtna om ons rantsoen aan te vullen, maar op emstige tegenkanting stootte". Waaiom LjcIû lo Belgische Socialist dat zooïang vyrzwegen? um lafweg de geniternoerden tegen België en de Ver-bendenen te kunnen opruien. • IL. De ver-„e .igl.ig van Belgre. — iemand heeft gczegd: ,,de kampen van ku.gsgevangen en gteinterneerden z^'n Îojpgiaveîi, waa.r de strijd niet rust". Buiicn§taandors zullen nooit al het na-deel voor België bes&f en dat een demo-ralisocrende propaganda als die van La-mar en zijn blau onder ae geinterneer-den heeft verwekt. Tegen ket défaitisme hebben wij1 de jusqu'au boutische viag geheschen. In <le sombei-ste uren, hebben wij verkondigd: 't wtioof in de Zegepraal van het Recht! ÎV Vie- aan de Belgische Benheid raak-te — activisten of natte vingerpoliticd — hebben wij ontmaskerd. Als Belgische sol-daat kampten wij voor België! En hoe haruer de vijand België aan het kruis nagelde, hoo trouwer wij ons ge'ftiarteld Vaderland dienden. ... Met gerust gemoed, na volbrach-ten plicht mogen- wij, bij den terugkeer in rnzt haardslede, de prikkeldraadpen neerleggen. Geen enkel woord schrift is den DuiLsch dienstig geweest. Beroeps-jcurnalisten, die morgen ordelintjes zullen be rtien, kunnen zooveel niet getnigen. Belgisch Dagblad uw naam waardig! Dank voor de genoten gastvrijlieid! Leve België! JE* PRGLO. Kamp Harderwijk, 20 November 1918. K * * l e hoofdredactie van het Belgisch Dag-[ blad brengt hier een welgemeende iiulde aan haren voorb&eldigen medewerker ui 1 dezen oorlogstijd. Zoo onverdroten als on-i Daatzuchtig heeft hij zijne soldatenpen : ttn dienste van de Belgische zaak gesteld, ■ Die yolksiongen van Gentschen bloede ht eft ' enschatbare diensten aan het land bewezen door het moreel zijner kamera-aen, wier wel an wee, karig bestaan va gevangenis hij tôt den Iaatsten dag heeft willen deelen, te steunen en op ' te beur»n. Het défaitisme en activisme onder al zijne schakeeringen heeft Jef Prolo, die eèn apo&tel der goede zaak was, doel-1 malig bestreden. Eex-e en danli aan dien nederige sol-i d»at, die het vertrouwen en de gene-! genheid v;m aijne kameraden had ver-worveiL en blootgesteld is geweest aan ~ boèclrmping, laster en zeifs mishandelia-gan, oniclat hij Zï:ne plicht deed. Onze levers ^iiiien met een dankbaaJ " hait Joseph Pauwels herinneren,, dit toon-beeld van den Belgischen soldaat. W'v, wenschen hem aile heil en voor-j &poed in het vaddrlani tee De terugkeer der Belgische vluchtelingen. Door het Ned. Mm. van financiën is aan de directeurs der directe belastingen enz in de verschillende directives het volgende medegedeeld: Door veirtegenwoordigers van twee co-mité's, behartigende de belangen van de ta 's-Gravenhage en omgeving gevestigde Belgische vluchtelingen, is net verzoek gedaan, den uitvoer van de bagage en verhuisboedels van naar België terugkee-rende famitie's zoodanig te willen vei> eenvoudigen, dat. deze zonder al te vael tç dàverlios en vertraging kan plaats hebben.Ttin emde aan het verzoek tegemoet te lccmen, wordt het volgende bepaald: lo ln plaats van visitatie aan h»t grensstation van uitgang of visitatie met verzegeling der colli ten huize van be-langhcbbenden, kan de visitatie geschie-cfen/in een daarvoor aan te wijzen, voor behoorlijke afsluiting vatbare lokaliteit, welKe in dit opzicht kan worden aan-gemerkt als douaneloods. Hier ter stede zal als zoodairg worden gebrui it dedoun 1 ods van deMaa schap-pi; t< t Exploitatie van Staatsspoorwegen. '<20 Van e-lken vertrekkenden persoon, casu quo van elk gezinshoofd, wordt ovor-le ^inp gievorderd van een inventans in dupjo, benelzende onder meer eene spe-cifieke opgaaf van aile goederen die nij wenscht uit te voeren, gesplitst naar soort en. onder opgaaf van net stuktal Voor eu an inventaris behoort het modei t? worden gebezigd, waarvan een afdruk bij de mededeeling is gevoegd. D^ inventarissen behooren door de be-langlieôbenden, door het comité, dat zich vaii Belgsiche zijde met de /vervulling van formaliteiten belast, dan wel door oer» expediteur aan wien de verzendmg word." opgedragen, in duplo te vvorden overhaaiaiga aan den chef van den visi-tatieJien^t ter plaatse van inlading. •->0. Als verhuisboedrt of als reisbagage mogen alleen ten uitvoer worden toege-laten kennelijk gebruikte goederen ^n mit.^dien, voor zooveel kleedragstukken, hjf- oi beddegoed, ©n huishoudelijke lin-fltn-. katoenen- of wollen goederen be-treft, geene goederen, die niejiw of enkel mu idestefliirimg vau uen mmisrer vsui laiidbeuw, niiverheid en handel kunnen vcor ieder lid van het gezm de navol-gende levensmiddelen ten u tvoer worden tôt gelaten, te weten: V2 kilojram suiker, 1 10 kilogram kolfi^ 2/10 kilogram jam, 1 kilogram peulvruchten,_8 kilogram aard-appelen, 6 flessclren wijn of likeur, 1!«. kilogram gecondenseerde melk, 1 st-uk zeep, Vg kiiogram boter, 2/10 irilogram kaa^?, 2/10 kilogram chocolade, 1/10 kuo-gi'am sp&oerqen, 25 kiiog3*9-111 steenkolen. V.coris voor ieder mannelijk ( lid van het gozm boven zestien jaar 1/2kilogram tabak of sigaren, voor elk gezin twee doosjes schoensmeer en voor elk gezm, dat een of meer zang- of siervogels noudt, eon (kilogram papegaaien- of soort-gelrj vogelvoeder. -lo. Ter voorkoming, dat als verhuis-boeacl of als reisbagage goederen war-oen iritgeyoerd, welke overeenkomstig het yooraigaande niet ten uitvoer mogen worden toegelaten, behoort streng te worden gtvisiteerd aan de hand van den overge-Eegaen mventaris. Bij oevinding vanr andere goederen, ol ook'indien ernstig vermoeaen oestaat, fia' de >xebruikte goederen naar aard of stuks-tal "niet in overeenstemming zijn met dei staat en de samenstelling van net gezu van den vertrekkende, wordt de visitatu gestaakt en onverminderd het instellei van oekeUring, voor zoo ver daartoe ter men zijn, de laelanghebbende verwezei naar het Bureau Uitvoer van mijn depar te ment, ten einde aan dat bureau een uitvoervergunning aan te vragen, welk dan met zal worden verleend, dan n een opzettelijk daartoe ingesteld ondei zoek 5o. Indien de goederen in overeenstem ming met den inventaris zijn bevonden e tegen den uitveer van die goederen ui geenerlei hoofde bezwaar bestaat, word eif.n txemplaar van den inventaris ambtf lijk afgeteekend. Dit ambtelijk afgeteekend exempiaa geldt als vergunning tôt uitvoer en moe de g a'tleren oegeleiden tôt aan het kai 1-cor van uit-klaring, alwaar het door d amb tenaren wordt ingetrokken en via c inspecteurs, waaronder de kantoren va uitklaring en inladmg behooren, woi' mgezonden aan het Bureau Uitvoer va mîfn département. Ôp plaatseo, waar de inlading zond< tussciif nvervoer rechtstreeks uit de berj plaats in den spoorwagen of het vaa t-uig kan plaats hebben, behoeft geen col. v-. rzegeling te worden toegepast. De vo» den uitvoer te bezigen spoorwegen schepen moeten voor afdoende verzeg t img zgn ingeiricht. Indien tusschenvervoer wel noodig i kan ter voorkoming van de verzegeLu van etlelijke colli, ambtelqke begeleidii ■ worden toegepast, indren althans pers • neel daarvoor beschikbaar is. 6o. Ofschoon het voorafgsande m hool ■ za^!"' is'voorgesclireven ten aanzien v; centra van Belgische vluchtelingen, b • staat er geen bezwaar tegen die regelii • ook toe te passen op plaatsen, wa flechts enkele Belgisohe familie's geve • tigd zijn en waar mitedién geen comi "•ivofetigS is, dat in dit opzicht de b langtn der vertrekkenden waarneemt ^ Zvf die er de voorkeur aan geven eesft verzVek tôt uitvoer te jrichten aan hefl Bureau Uitvoer van mijn departementif zullen zich met hunne aanvragen tôt ge^ noemd Bureau kunnen wenden. Alsdan za| op de tôt nog toe gevolgde " wijze eert \ ooraîgaand onderzoek worden mgesteldt en voôr dat de goederen ten uitvoer woih den t ;egelaten, de beslissing van genoenid brutexu worden afgewacht. 7o Zooala uit het voorafgaande blijkt;-bestaat er verband tusschen den aard en ae hoeveelheid aer als verhuisboedel of reisbagage ten uitvoer toe te laten goederen en de talrijkheid on de samen-*] stelPng van de naar België vertrekkende' g' tinnen. Het wordt daarom den visitee-! ren-Jen ambtenaar aanbevolen, om by twrj-fel nopens de daaromtrent in den m?en«-taris opgenomen bijzonderheden, zich de] noodige zekerheid te verschaffen, doorï' , vt-tooning te vragen van legitimatiekaar-j ten, passen of andere bescheiden, waar-uit de samenstelling van het gezm kan' blrjken. Ook behoort er voor te worden gezorgd, dat niet ten name van den-zelfden persoon of van hetzelfde gezin meer dan ééne aanvrage in behandeling wordt genomen. Indien zich bij de toepassing van het voorafgaande v rnoeilijkheden voordoen, zullen de visiteerende ambtenaren zich hebben te wenden tôt den inspecteur die zoo noodig de beslissing kan inroepéa van het Bureau Uitvoer van mijn département8o De aan de directeurs der directe» belastingen enz. te Breda en Maastricht gericlit.e circulaire van 23 October 1918,'' no. 14G, betreffende den uitvoer vaa iiuis^ raad tn kleedingstukken van naar BeM 'gio teirugkèerende vluchtelingen, die huu-j no o'cccîeren aan de greaiskantoren ter! visitatie aanbieden, blijft van kraeht, met dien verstande, dat ook de daarin bedoelde personen kunnen genieten van de onder-werj>eiijke regeling, indien zij de inventa* nssen inlëvcren, als bij deze circulaire zijn voorgeschreven. Het verdient aanbeveling, dat de inspecteurs of de ontvangers rdch met cie bestaande comité's van Belgische uit-ge-wekenen in verbindmg stellen, ten emde den u.tlocht en den uitveer van de goederen van die uitgeweken te regelen. tôt t^xugkoer vaïl "Tiêlgi-iche""viuciat3ita.- . geii" sï&Hen zich ter beschikkmg aer bo langhc-bbonder. 4ag"-l. van 11 u. tôt 'smid-da "s m het Café Holbnda-i, GroenmarKt, lokaài van het Belgisch Comité van Den Haag en in den namiddag van o tôt t uurln liet Café Sesino, Utrechtschestraafc ■y ickaal van hot Belgisch Comité van S che v ?2iiîi r/cn " Daar zijn ôok de in de circu'aire ge-nccride formulioren t© verknjgcrt, Koning Albert en cfe Belgische magistratuur Maandag, 25 dezer, s ochtends, heeft d« koning der Belgen, toegepicht door het volk, zioh ia een auto naar het gerecaiis-hof te jirussel begeven, wuar hij plecli.ig onlvaugOa werd door het hoî van cassa-lie. De g.ehoorzaal was door den vijana ontheiligd. Hij had er een wach' ramer va® ! gemaalvt. De marmeren muien en de meu-belen toonen nog de sporesi van zi^n ver-! bhj£- J De magisraten en genoodigden ontvin-! g en den ironing hartroerend- Deze naia L plaats onder een rood baldakiin midden d« i ! zaal- c , x De magistraten van liet hof l'roegen t hun roode staatsiekleed. Voerden opvolgen- . lijk het woord : de eerste président \ i-a i Isegihem, de procureur-gieneraal leriintem en de deken der advocaten bij het hot van, 3 cassartie, nir. Hanssfins. Spre.-iers lier'nner- j den aan de Duitsche misdaoen en ^prezem i den heldenmoed van den vonmg en zijnâ _ soldaten. Zij spraken hunne vreugde uit eirdelijik den sreverein in het paleis vau . juaitie te kunnen begroeten, waar liet ge- tt weld hei recht verdreven had- Zij heriiv t nerdan u de moedige houding der Beigi- t sche magistraten die de onaîli.-nkehjkheid i_ van den rechter eischten en de hoven eu tr.bunalen sloten. x ProoiiPOUir-geHieraat freHîiideji maaktia :t van de aanwezigheid van de magisiratesa van Dowaai gebruik om te wijzen op d» ë handen die België met Frankrijc verbio- ,e den. . ,n Sprekers hebben een roereede hernui^ lt ring aan de gevallen soldaten en ook hiul- ,n de aan-.,de koning gebracht. De aaniwwi-gen juichten toe en riepen, Leve de ko- >r ningin ! t- Ka de plechtigheid werd de koning lanj f- bij zijn terugtocht opndeuw geestdrift ïf .1- toegejuicht. )r — ' , ~ 3f Het verkeer met Antwerpen hersieicl e~ iHet oeersibd B^'l^ische" stooimsohip is tlia-ius jtvjgder te Vlissingon gepiasseerd «m ove» ■3» de Schelde Antwerpen te bereiketn, hot was ig ;>Adoiur" komteraida van Galais ein geiladc-o 'g imiet steiemlkolem. • Geviuchte booten naar Antvverpen " teruggekeerd. o- Vicr d* in 1914 van Antwieirp^ mvat1. igr; Vilssiinigeia uit@ewieke<a „St. Amickeni b s- iBcllea Aniwi&rpm m h- land van .c bô onderhielden, zijn vaa \lmva«ca. naai A v e- 'wjerpan teruggatoeerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods