Belgisch dagblad

856 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 July. Belgisch dagblad. Seen on 01 April 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2jf0b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 do JTaair^&ïigr " 25A.TE3Ï11> Jl.Gr S7 ©m ZQNI)AGÎ-"2S JULI 1918. Wo. ses. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTBN. j>er 3 maanden voor Nederland I 4.60 franco per post. Losse «ummers. Voor Nederland 5 cent. jjJoor Buitenï»nd 7'/j cent. Dea Haagi Prinsegracht 16. Telefoon lied, en Admin. 7433. Herschijneiid ie 's*GraweRihage, eiikeaa ^erkdag te 12 ure middagj. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentien. j Van 1—5 regels f 1.—; clk» regel meer f 0.15; Reclameé 1-5 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. g London : Dixon House Lloyd»1 Avenue E C. Parija : 7 Avenue d'Antin. 7 3 SCHUNNIG GEDOE. ,P» v laaimiscihe ao.ivigtieu zijm VL-top ibioizig Âo Vlaaiasche tovv^giag toi discifediitoereia, allsefa bàj die Belgiein nrnai ook blij Jet Iniitenland. Hun -landverraaid k&t ejetn reacti© uit die» ||68 te . T3^a»lpœr, zal wiepen naarnuaioe Jiuraio acïe gpeteunjd zal foilàjvea door de Buiteoho bajonetlœ. Do v&rbiiïïid|e v©rraders zga thanà bezig ton aard Vtaamscih.© garde ia richtea. Vue de voorbie:r©ideadGi acifci© van dag tôt ïiag 'gevolgd hoai;, wjeOt ho© zij j biegoa [n de Duitsahe^ kampOn voor Bjelgisch© krijgs-|evangen©n. Verraders als Pietier Tact, Hip,-fojjici Meerî, Fabri, A. Boums, R. D©cfeire<j, jYorhuljSl, Rousseeu, J©t Vaa don Eynde, de yerlcopen Dauv©wsohe gtudleinlt, diap. miuis-ter Hefisputt© ©sln fiink baantj© in, zijn nii-inisterie bozorgd©, do gaelsMijlken Vaffl Roy, Stiadke ea Van Btargen ©nz. lKib'be|n zich Hevens denJ3uitschen prof. Stange, ingesiptaln-jbeSa lopa; ongelukkig© v©rdwaa'sd© gevaingeneln iljct afval te hrengein. ] Te G&ttiagea war len1 de voza .. Vlaaansch© e!em©,a!©n bij©:mg©bracht die er gedurig ibe-|wcrk.t werôein. Di© kraiakziniinigiein, waarotnd'er ©on driotal reservci-officd©ren, zwooren ©r ihim v adorland af en vorkl aard©a zich boiieid 'lÊimi do wap©n©n ifegen' Bdgië le gebriiikcm. i .Oofc in het Belgisch© feger word lovons gestooUct. „Vrij Beîgic", *„P© SteOT uit België'' „Ons Vaderlaad" van KM-es, zeîc©re aalmciei-z^jiicrs, scuninariiS^Tt, .omderivij'ziers en hier oa daar esta gcihaainMiea zic-h ttlïet de lioofdian van faravte joiagens op hol te btrengten. I/Oigisch met hun politiek van vôôr don oOirlog1, zelten aainhangars van hfet aietniaai gedwaagea t soldaat tof pacifiston hun strijd itegen hieit iéger vïoort. Die gelij'ktlijdigia heweging ta Gôttiingejn en aan dea Yser mic^st die'ne:i om de Duitsche. piliannen van miliiaaire en dus ook palitieike verzwakliing van Be'iglë ia die h'an. 1 ^ werkon en desnioodsî ©an buirgerdDr.log op zijn Mois-Ikiciviliseli uiit te lokken. Wanneer niiein aa,n Buifcschc zij''© nïeiatide Ida.t de vruoht rij'pte, zond rafen, e®n peuar fciczrjnein krijigsgevangieeen uit Gottingien in,aar ^laanideren ami propagand.» toi niiakien togon pet Belgische lleger iefti voor eeu Vlaamsdhe jgiarû©; Aan don lijvo hiebbiein die raimpzali-|en rawlcrvonidten dafc inen ton misleid had. L'ank aan do gocon binoerdo acav.fciisofo «n deîaitischo b.e\vejjimg van „Vrij Bolgië", .De Stem' uit Bo'igië" qïi do activistéabef fr'oimilblaadjes hoef't mien ondor de ^oflidatm Van don Yser lenkielo doaeirteirrs govanidea, O'nder hen zijn er îttv.eo dio e'>a soori Ifruwelroanan hebibian geschrovieln. De trane-fige ti'tel „VliaandlOTen,s weezang aan doa tYser" zegit giemoieg. Die deisorteurs voor tien •pijaind zijln twoe kio'rporaals, JuiWus Ghar-'pentier en Karel De Schadpdrijvt-r, zoolnj ran e&ri iniaiaris te Temsche. Dit gruwelverhaal mioiet di©nen om do Ucihiiitig van een Vllaaimisch aktivististliiei gard® #e bespoiedigten. Daar do krijgsgevaingietoieii uit GQ.ttingen afgedaan hebibon, leidt nifin thams mnein dé- seileurg van don Yser rond. Mon laat D& echler niât* in direkte voolinig on^t hot Vlaarrt-sch-c volk lcomen. Wij zoudlen ook g«en ceinit vteor hun loven giô^en. Dit was hot geval to \V<.Heffla, waar zœt-kbre Karel Van Sa'niie, c,eil-cserlceide^br'j.nï ir-aier en gleivv^o'a n'ovice bij do Domiinikanctn, in do Sca.la op hot Stnti^pÇlein onder de hciece van Duilschkï bajonie'tion oen germoen hie!d .om do.dosîeriio. het défaitisme e<nJiet lAiirismo aan 'te prijzen. Di^ ongolukkigie! verrader lerkiend» z-elf zijn eigOn dosonie, vrma, hij zegldo dat hij1 imiat zdjjote makkers door do aktivistis'c'he frontpartij naa.r Vlaandoren was gosijuurd. De zovien desèroeura tradein ook te I>,»R-d&nniiande op, hot ramipizalig staidje. D;aar sprak zokere gergeui'c ]Jia Prijokie uit Lecio-berg. Het droievige zeve'ntal zong eon zouto-locs gchimpiModjo W aarqmî Daarna spirale Dicgfel, proîessor aan do hochschu'® to Gont on door de gonadie van don heor Heliepufcto rechtskundig adviseur bij hiat diepartoaiioat van Belgischo gpporwoge'n. Die miieit oEgaatol)-do Belgischo amb^enaar hando!d& ov&r (le Vlaamàche bowoging bij; oaza. goklaboç., Dosfel, oud-rodaatoor van d© ^'laaaisoho Slom" stomd of staat niojg iin betrokldng met „0ins Vaderlaind", tten akiivistisch. ©a dofaitisoh weietlrib'liaadiet aÀteir'tfrotntenis'n bcosemvrielnd van defn hocr Van Cauwieîaei'fc, dio hem nirmaor zal VierSoooheirton zoo min hij :dit zal daein met Heywd^riakx, oud-giei-nueenitesie»oiietaai9 ta St. Wiklaas o11 «miiniaber" van hiïmonlandscihe zaiktein voor don Raad van VLaanderen. Hier -wil ik noig bçvoegieln dat ©eln dar schrijiverg van don "WÏeiezan^, do dwsorteur De Schaopdirijivieir, or in veTimieldt dat hiji medeworkief van „Diei S.tem uit B^îgio" is gowoest ien bobrekkingeta' oirudorhiold mlet volksrerttgen-,voo(rdig©r Vandep'eiBro. * * • „Vrij Bolgië" on hot Vtaamisoh Belgi,;œh Vorboind in Nedeirlaind eischian do veirbrok-kfiling van ions dapiper loger in W aalscho en Vlaamisehe Oe|nhodiein. Mol d© desepiours van dm Ysietr, de krijgs-govangeniein uit Goltinigen, en don Raad van Vlaanderon mieit Borms, ,, mini star" van vor-■vvëor, \roorzittor vain hiét Vlaaniach Katho-liek Kiesvleirbond van hert arrondissornèat Ni3tîa.ac> Ttn. ixmciLS» pïOffL tLSîïi îjujjL o>t!xciu.o uuxo te Antworpiein, stiwoa dit ■weieficblad en dat Verband naar hotzolifidei ednddoeà: ©en Vlaamisch teger dat dosiniood3 mioeit verdo-digon do hoogîaschool van Gien-t, d© be-stuuxlijfce en polittokei scihieédinig ©n voosral hot vel van die aikitivista'n'. Wat ftan ecMar moostein:- d© Vlaaansch Duitsche garde van Bormis ©a de Vlaamsch Bo%iscih© œgiimaniîen van „Vrij Bcilgië" on hot Ylaaraisch Boîgiseh Vorfjrmd liegonov^er ollkandor kiamian staain. Zouden dczen op humne „biro©d)0rs" schiia'oa ? W© zijn benieuwd do moaninig van „Vriji Bolgië" te vortoieimien. . Léonce du Castillon. ÏETSiSTJtiD Het is gedaan. De laatste DuitschO troe-pen geven het laatste stukje van de Miarnï prijs, dat zij tôt hiertoe b«zet hielden. De Marne ia fataal voor die nioiïen. De iJuitachei-s zullen zich moeten apoe den don zeer ainallen zak te verlaten. willen zij in geen rattenval gevangien wor den. Do keizer, die den 15 Juïi een berg bi Reims beklommen had, o.m den zegotocht Van r'.i.ine legers naar Parija le volgen, hee't alleen een slacliting onder zijn© grau wen bijgewoond, die v ij î jn a a 1 moer verliezen dan hun tegenstrevers hebbeax oïl dergaan. Nog den 30 Juni schi*on de Duitsciu bladen op bevei van den grooten staf, da Focli oriWi'waain wfe een nuanoeuverlegieo te vormen en cat de h.oop der Entente nog maals zou teleurgefeteld -wordlon, zooa'ls haro hoop iQ Rusland, Roemienio en Italie Het Berliner Tageblatt imeldde den 2f Juni dat de zoogenaamde Ameril^aansche teassias niet aan liet front waren. Mei had er slechfs een divisie vastgesteld. He ^■■s e\«rceerde in het binnenland. Bb1 t'naîis moet de Vr^sische Zeitung sid derend sehrijven : Het kan niet in ons belaixg zijn den oor 'og tôt 1919-'20 te laten voortduren, zoo Ws vooral de Engelschen, met 't oog 0] den troepenaanvoer uit Amiçrika, -won Sehen Deze Amerikanen moeten door he gewell van hun aantai, volgona het stel sel yan Broeggilof, eau doorbraak bewerk •telligen. Dit is het gçva<ar, dat ons vai de Amerikanen dreigt. Do Duitscbers zijn van aanvallers v&i vedigers goword'en en deinzen meer eo tneer. ueneraal von Ardenne scha'ijft een ing« g©voa artikel vol sombere vi;pruitzdchten. •Lje week eindigt goed1. ' 'Pneraal Gouraud heott zijné Unies n - aan de verzwakkingi der Duitsche re Villejnonltoiire, het gowidh : g strategisoh punt bij Soissons, is gonc p?"- en ïardenoia moet 'vallon, m* ' im het O. an zoo word.t d© Yiia-n aar de Aisne teruggejaagd. koman de zakan ook g*red • > ! Jekrainische booren zijn opgesèaai vh,nl?''!agen de Duitschors, die naar Kioi "n J^pan komt tussohen om Tsfe cho-SlovaJcen te steumein. Aldus zal het Obstelijk front hersteld -worden ton voor-deeio van ons front in het Wes tanin Roemenië broedt ook ean opstand on. i der de boeren, die'als ve© door d© Duit-sçbers worden behandold. (Gedeeltelijk niet gecomgserd.) i De spijker op den kop. i în De Telegraaf van 26 dozier (avondbl.) . eindigde onze confrater August Monet eon flinlc artikel ovor de activisten : ,,Ergorliiik is bij dat al,es alleen maar de medeiwerldng die de Vlaamsche land-ï verraders blifven ondervinden vanwes;e de t volgelingen van dien heor Van Gauwelaert : hier in Nederland, die door hun eischon - beîreffende de bostuuriijke scheiding txi de splitsing van het leger tôt Vlaamsche en [ Waalseho legiimenten., preeies hetze^de î werk doOn, waarvoOr von Hertling het activisme tôt het uiterste m het levan i>>ogt î lo 'houden, en wiar uitlatingen dan ook t dag aan dag voor de açtivistische pers in i bezette Bdgië nog betor propagandania-■ teriaal zijn dan zij-zèlvon ooit zouden kun. nen aanvoeren. Ban der voorstandert; van die aldus - oordeelde politiek is Abraham Sans, re-) daoteur aan de Vlissingsohe Courant, die " gobroken armen en baenen ©n traneri^on t flauwen-kul, die hij vealal uit den duim - zuigt, aan de Telegraaf stuurt. De Niouwe Courant ia oaitavroden oxn i het échec van don hear Van Cauwelaert te Sainte Adresse. Het Haaigsche blad noomt diaarom ons i blad nogpiaals het a n t i-V l a a m s c h Belgisch Dagblad, omdat wij1 ons - imet hand en tand verzetton fcegen de be-stuurlijk© scheiding en de Vlaamsche en Waalsiche eanheden, d.w.z. tegen diei poU-tiek van zijn beschOrmeling alsmiedo van - d© aktiyisten en andere Dutsen. i- Wij kurunen gama/kkolijk don bal terug-» kaatsoa en d© Nieuwe Courant o.v. œ pro-Duitsch noemein ©n dit met bewij-J Mit stavOa, dooh w© willen het niet do en. Wi$ zegigon alleen dat de élémentaire takt i. een vneemd blad verbiedt zich inonae Bol-a igisidh© binnoi>lan<i&çJi« aart gelegonhedon te T memgen om teg«n de wottisne regeeriug te i- stoteen. Het Vlaamsch Belgisch Verbond van Walcheren. ) i 11 L uVlein schrijfti ping: Zatordaig'avopd Kwiainn de afdoeling van hot V. B. V. ibe Ylisginlgon bij^eP! ondor; vowzifc-^.rsohap van " Johaa Domiaejgfht, bfâstuuKler dor Belgischo school! i!© Middelburg. Er wa,-: ion circa 23 aainwezi'geia.. Ho'; camfiitoit alfeeja Lovât 10 lodian, waaapïider tw©a jdnlgo daimias. Die tweo dioizijn vollgielitogon van dan beieir Van Cauiwolaor.t hlabboa geproteteercl l©g«n de arfrikels van. hjat „Bjei%isjch Diagblad". Die aanhaingoirs van Ylaamlsoho ©n Waalisohe aregimenton bfâslis'lon eep klliacht tegen dit blad bij don Boligisohon cjomgul der plaats initie dteiion. (D© hoer Diaroovor is eein te plichtbesef-femd on vioorzichlig amh'Ifetaàar oun zfch met -pins blad te bomioeien iop \wzodk vain geheefe of halve aolivisibéin. Hij waot iimmers z-cor good dat de ciemsuur iniet bostaat in bat vrij© Kedorliainid^ Ried.) ' Do vorgadoring heofit zich aàageslotenJ bij het haair haliE boïiand prolgramana van de<n hecr Van Dauwora©i-b, wioas inKimorandiim aan de Briische reigeeThiig goiedgekourd werd. Er werd bosloten stappen aan te wendoa ittnï het Fransoh© stuk in hot Vlaamsch le ver ta ion. Dies t© botsr. Ovor h©t strijdplan wetrd giazwegan, zoo idiop als ovor d© YiEaamsche hoogoschaol on de verdieolïti® van het Bo'gisch legor, uit vreos van zjefcer© lod^n dio ©r teg©n gâtant zijn. Ilot is to hopsn dat deze tedaa zich niot beat zullieilî. laton niaonen. Cndervraaigd zijindo aaingaando d© stich-iing van de afdoding Wallehe-ren, haeft meosSeir Dema©ght giaantwoorid ©arat osaige flaminganiem van Middeî'burg-1© h©bben uit-gonoodigd ara or ©©n afdealiing te slichten. Bijina ail© gonoodigdfân htebl'Oa zich echler achi'reruitgetroïkkon, D© vorgadering was dus een fiasco. Daaromi zijni we, z©gd© hif, naar Vlissingen gegaan ooni met Abraham Hans, redadteur van d© Vlissing!sohe Courant, ean atoeolinig it© sticht©n, D© afdealinig VMsaiingiem zal ©m voordracht onil'ment d© vervlaamschîng van h©t Bolgisch l e g © r beloggen op 17 Augusi-tus a.s. D© hœir Hosf© Jr., di© juist dia man is oim ovor legter ©n buigerwacht ta hand©!ien, zal ©r in khaki opt-e ."m. v .4 De moffen en onze gemeenfebesturen. iWlij hobben reods miedagod-eold dat d© Duitschers d© uit d© zoo gevaarlijko front dorpon gevluohte bavQlking wil dwingen daarhoen terug te koarein. Dit om miLitai-ren arbeid te verric'hben of toi lavonde achilden te dieinsn voor hun'na soldatein. Thaina is ©ene verordening vers:haji'en van xSixt von Armin en to-epasselijk op Kortemark, Haniizaimia, Hooglede, Sladeu\ Roesselaere, Moorslode, Gholuwe, Meçinon, Wervicq en Komen, batreffenda de herin-richting der gomaantebastiiran dier gem^on-te«i die tôt nu too g©':-©.:! of giefdoeliolij'k- ont-ruimd waren en wi©r h©rt*pibouw fces'iloten is. In die verordeining hoet het : 1. Ingeval hij die toit nu to» burga-measteir was ■«reigart op aammaning binnefn een bepaalden termijn naar zijae gameen-t© terug te keeron ©n zijln ambt te hor-nemen, kan ook ©en dianstdoenda burge-moestar, door hot Armoe-Opperkomimianick» bonoemd worden. De voorwaardon van artikel 2 lid 2 dor gamoéntewet moeten ©rbij niet in iaanmarking ganomen worden.2. In de boven laiangaduide gemeontem wordt de gemaeniteraad uit het gctal d; r teruggekoraen inwonors, voor zoover dit noadig blij'kt, aangevuld of niouw samem-gesteld.3. Indien er sohapanan^niet voorhan-den zijn of afwiezigen VoJgens art. 107 lid 2 der gemeonljewet niot mogan verv.an-gan worden, dan zal de gamoentoraad aangevuld ol nieuw samengesteld volgans het voors't aand artikol, de se hep ea en op de door da genie&Mewat voorgeschvrev©n wijize kiazein. Komt ©an© kiazing binnen ©en bapaalden termijn niet tot stand, dan mogen ook buiten deh gamoenterarad soho-ponan herroepeilijk beno©!md wor^un. 4. De krach tons detzor verordening ba-noemde of gekozoïu gemeenteverleigenwioior^ digors blijvan in hun ambt tôt dat ©en© andere regeling plaats liaeft. D© mandafcen der op aaamanig der ba-voegd© wenheid binnen ©an bopaaldan t©r-mijin niet teruggekonuen burgemieosters, scihe-penen of gemeenleraadï'.ieden mogen v©rval-len verklaard wordan. 5. Tot d© samenstelling van den .ga-toosnfceria.ad1 worden zijn© bavoagdheden door het schepeincoillage, ©n waar zulks niet besfcaat, door den burgeaneester allaen waar-geniomen.6. Met dia uitvoeririg dor verordening wordt de voorzâtter van het Burgerlijfk Bestuur voor de provincie Wiest-Vlaanderelni gelast. Zijna taak is inzoMderhoid d© aan-vulling of heriarichting vaja dan gemoentet-raad (2) de benoeming der sehepcnen (3) en do bepialing der jaarweddan van idieia dienstdoond© buxgomeestier. Belgen brengt een bezoek aan de besiendige tentoonstelling der Society of Fr:end8, Pietterrjkade 12 (bij het Hoilandsche spoor), Den Hàag. Legerber^htegs gjer Entente. De Duitschers ontruîmen de Manie. De Franschen veroverden Villemontoire, Oulchy-ie-Château en tal van plaatsen aan de Marne. — De Duitschers verliezen op den koop toe Main-de-Massiges. — Generaal Gouraud heeft zijn oude liniçs tusschen St Hilaire-îe-Grand-Souain-Mesnii-les-Hurlus hersteid. 1100 gevangenen, 7 kanonnen en 200 machinegewèren. — In het noorden van de Ourq namen de Franschen 700 gevangenen en 4 kanonnen. — De aftocht der Duitschers duurt voort —: Algemeene opstand der boeren van Qekraine tegen de Duitschers, die naar Kiew moesten vluchten. — Amerika en Japan zullen de Tsjecho-Slowaken ondersteunen. — Moskou wordt door Lenin en zijn bolsjewikis ontruimd. — De moord van den Tsaar is door de Tsjecho-Siowaken gewroken. — Lloyd George meent dat de oorlog nog een paar jaar kan duren. WASHINGTON, 23 Juli. (Reuter.) Offi-ciael. Wij b-ijiven druk aefoaen op den viji-aad tusschen d® Ouncq en da Marri©. Wij heibhen de zuidelijlk© hollft van he^ Fèra-bosch genomieh. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 26 Juli. (H. N. draadloop). Tegen het ©inde van den dag na ©en hardnekkigen strijd is Ville Montoine v©r-overd.De Franschen mfaakten 200 gevangeinen en 20 maohiniegeweren buit. Meer naar het zuidan vial Ville Oulehy Château in hun handen. Ton oosten van tten stad weiden vordoringen geinaakt ein vier kanonnen vorovord. PARUS, 2.6 Juli. Cfdcieel avondbericht. Ten Z. van d© Ourcq vuurwissoling zan/ der actie der infanterie. Op den noordelij .on oever van d© Marne hebben de franschen gisteren tegon het einde van den dag lteuil e,n de Savai-tshoe-ve ganomen en de Duitschers teruggewor-pen naiar de'zui'elijk© randen, van Binson-Orguigny en Villers-sous-Chati lan. Het heele aantai gevangenen, loor de Franschen dea 25uten zoowel te -Ville Montons als bij Oulchy-le-Chateau geraaakt, bedraagt 700- Op het Champage-front hebben d© Franschen, na het Du tsche oïfensi.f 15 en 16 dezer te hebben gebroken, de valgonde da-gen een roe .a plaatselijke aanvallen on-dernomen.Ondan is het verzet des vijands hebban-ze beoosten de Suipoes een voo'ruitsrEng van ongeveer 1500 M. gemaa t een front van 20 K.M. ten N. van de algemeg-ne lin e St. HilairO-le-Grand—Sou -in-Mos-nil-les-HurlusDe Fransohen hebben Main-le-Massîges geheel heroverd en in de streek hun oude eersle 1 mes opnieuw b'-zet. Daarbij hebuen de Franschen meer dan 1100 gevangenen gesnaa t, 200 machine-geweren buitgemaakt. Het Engelsche legerbericht. ■ LONDEN, 20 Juli. (Reuter.) Of ici-eel avondbericht : De Bri ten hebben een aanval op po&tan in het Aveiu.) bosch - e-keerd en een. overval in de buurt van Vieux-Berqum teruggeworpen- Wij maak-ten enkela ge -angenen bi;' s vijands vruch-teloozan aanval tegen Meteran. Het ItaJiaansche legerbericht. ROME, 23 Juli. (.S t e f a n i.) In J'rank-rijk hebben Italiaanabhe detachementen opnieuw sohitterend deelgenomen aan de te-gen-offonsieve actie in de streek van de Ardre, op de hoogten ten westen van Reims. Van het bosch van Vrigny trokken de Italianen in samenwarking met de Framschen de onde stellingen voorbij en bereikben door hun praohligen aanval s -geest aile doelelnden aan dan anderan kant van de hoeve Mery tusschen Mery l're-mecy ©n Gueux. Drie kanonnen, tien, machinageweren an dozijabii gevangemied vi©len in hajndon, der Ttaliaiieii. Beschrijvingen en beschouwingenc LONDEN, 25 Juli. (Reuter.) De Diuit* scîbérs ' hebben hodeajoehjanid hiovig© aanvalv Ion godâan in d© buurt van Vrigny, waaïj zij voot kr©g©n in laat park. D© opimiai*sch' werd ©dhtor bu i ion het dorp gestuit. Aa^ de westoiij'kie ziji:© van de uitstokeinda puai hebben de Duitschers t1© Franschen in woslj telijk© richiting!- van het staSioin De Pilfesgieiv Hulian giadre\ian. * Aan dan zuidelijken kant van do ui'tstt* kernel^ punit hebboin da Frainschen de zui> delijkgf hetft van heil Fèr© bosch ©n de hooij vo Lacthroix-Requie, aan é©n weg van Fere(( on-ïardeniois naar Jaulgonne verov^d. Ten oostan van Reims h«%ft eau Poslsth cointingont dat mot-het Fraïasch© lo.ger méat vecbt, een miat su<fc©s beîcroondenr aanvali uiîgievoerd en 213 man govang!e,n gonoraeio." PARIJS, 26 Juli. (Ha va s). Wij bli.fi ven d©n vijand stelselmatig, terugdiringen. De voorldurende aanvallen lcvei-en dacea lijks goede uitkoinsten op. Zoo zijn wij <l<| laatste twee dagen 6 K.M. opgesehoten. D« strijd is zeer hevig geblevon, heeft dan stand verergerd. De" vooruitgang ton Zuidan van d« Ourcq, waar d© gaalliasrden het grootstu dtol van het Tourneile-bosch hebben ver-maesterd, vormt een ernstige bedreiging ( van Fôre en Tardenois, waar wij nog maar 5 K.M. van verwi;derd zijn. In het bosch van Fère en dat van • Ria zijn wij aanmerkelijk opgieschoten, ondanksi het hevig verweer van le Duitschers, did bevel hadden gekregen ten allen pr'tj:-;a •stand te houden. Aan do Marne houden de Duitschers nog slechts stand in hetr smalle vak • van Chatillon Dé militaire booordeelaars zijn oenstc-ja-inig v&n meening, dat de toastand yan da Du'isehe légers in de zakstclling hacheli.k vV)rdt en dat de vijand bezwaarlijk ean te.' rugtoclit zal kunnen voorkomen. DOJ^DEN, 26 Juli. (Reuter.) Rou'er ver» aeomjt voor zoker: i © Duitschers kunnen in den uilspringoadan ht©k aan de Marna gton niouw çf ©n, ie omilierneinen. D© peali-licerdon kanden dea uitspringenden» hoels mot betiokkeiiàjiv du: © g'I.daran bezet hou. den en troer© i ©'dors h~enz©ndein. De Duii> schr-rs bodiend©'! zich sinds 15 Juli in den s»ag aan de Marne van 65 divisios. D© rei-strvos van-dan kroonprins zijn fei'o'ijk iia hun gehoeil wejgo^lànktan. lie <oiigj nioawà EuiLscho reserv©s aan het gansciie we ta-lrj.se front tellon nog g©ei 30 divi&ies? ©n bo» hrcren aan prins Ruprecht. Ç Po ncaré aan het front. PARUS, 2 > Ju,li. Mon seint van hot Fia,a» sche froat: ue présidait van de rapuMiefc heeft hot zich ni©t la en ointgaaa o.n z. if aan goueraaJi Fayollo, aanvoeiver van c^nf groep rçs'arV© légers, h©'. g.ojt.;:uis van het legioen van e©r ;© verleonen. Het was t -a tcavoudir© pïe. h:ig ©d op> djn koi nm-aido-po?t van don generaal ;© .;idd©i> van de of-licieion van zijn siaf, Uonierual FéiaLn, r.p. porbovelih©'jLers van da FranscL© legers, w as eibij. Generaal Fayollë h©t lint van hot groot-kruis uilreikond, aai da pre ideiat van < a repubiiek, dat hij zou hebb© i verlangd, dat de plochiigheid .© Chateau-'i'hLjrry in haafl werk ware gegaan, w©ii'. e stad de troepea vain dan generaal z- »o ©ve i heibihan veroiverd^ doeli dat het hem tag©n d© vlieug ging, hatH <iâaiunee in d'an luop ti©r le jenvvaordigi^ krijgsvorrich:ingen liastig te val en Poin< 1 ' caré liât den staf dor grc©p Icgors deele^ in de losh^matig© hulidei, di© hij gretig a ail hun chef bracht. Do présidant van d© repuMiaik heeft Doaî derdagimiddag insgolijlcs o^nig© onlangs hors overde dorpan b©aaeht, n.li. Longipont, Tor\ sy, Coeuvres, Vateeiry ©n Sain '-Pierre- Ai gl^j Diaarna is de présidant naar e©n groot d gegaan in don oimf'rak van h©t bosch va4 Viilers-Calterèts (©n eindo onderscheidingen te verdoe'oi ond-r do mannen der roein-ijM 'divisie, die zich zoo ©v©n, van Vicila:4w Viïïers-Héloin, het bosch Mauinois ©a Blanaj heefl miaes'tor giamaakt. Op h©t pibiii is hij massa Duitscho. kainomnea in oogonschoiiv* o.aaa nemon, *woilica l!i® gefnheden b^niac lij tigdan. Geweraai Pô tain ea generaal Mangvq wachbtian hem er op ©a hebljon h©in d< versoliuilidisdo ©er bewazon-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods