Belgisch dagblad

635 0
28 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 December. Belgisch dagblad. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n00zp3ww9t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

"I £2-4-43* JT«n ■ <rw» ■ PINSDÀe as DBCEMBER 1913. IVo. es®. 4P — V ABONNEMENTEN. yer 9 maandea voôr Hollaqd {2.50 franco per post. Los|b Îummersr Voor Holland 5 cefifc oor Buitenland î'/s cent. Den Haag» Erinsegrachfcl 39, ïelef. Beâ. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. AD VER TENTIEZ yaû 1—5 regels 1 1.50: elk« regel meer f 0.30 ; Réclamé* 1—6 regelg f 2.50; elke regel meer i 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. GENERAAL LOUIS BOTHA AAN BELGIË. Ter gelegenlieid van Louis Botha'a politieke zegepraal in Zuid-Afrika, zond onze hoofdredacteur een woord van hulde en felicitatie aan den grooten generaal, die tevens een yerreziende staatsman is omdat hij, evenals aile rasechte VlamÎDgen de zaak van Vlaanderen aan België hebben gebonden, Zuid-Afrika aan het Britsehe V\jk heeft geknoopt. Van den eersten miDÎster der Unie van Zuid-Afrika is op Kerstdag ons een antwoord ioegekomen, dat voor aile Belgen ook een blijde boodschap zal wezen. Unie van Zuid-Afrika. Kantoor van de eerste minister, (Wapenscliild.). KAAPSTAD. 26 november 1915. Geachte heer du Castillan, Ik dank u zeer voor uw brief van 25 Oktober alsook voor het mij toegezonden exemplaar van het Belgisch Dagblad, beide welko ik met groote belangstelling lieb gelezen. Ik meen mijne ken-nismaking met u te kunnen herinneren, Ik lieb het zo druk dat ik alechts weioig tijd beschikbaar heb voor mijne private korrespondentie, doch ilt wil u slechts deze vcrzçkeri n«- gèven, dat onze liarten hier warm Icloppen. Voor liot dappere Belgiese Volk, aan hetwelk znlk groot en wreed oiire'elit werd en wordt ge-daan. IVXog-e spoedig- voor uw volk de liolit-stralen door de kuidige donkere wolken breken, i.s <le diep»eyoeide weiis van steeds gaarne y Uw dw. dienaar LOUIS BOTHA. De WelEd. Heer Léonce du Castillon Prinsegracht 16-39 Den Haag, Holland. DE ADEL VAN VERDIENSTEN. Professor Aulard schreef dezer dagen dat eene démocratie, in ■yrod.cs-.of îi~. oorlog,-* »»il >_> % ■wmnen of sterven, een adel moet baren, een individueelen en voor-bijgaanden adel, eeh adel vau ver-diensten, alleen bekwaam om de civitas te regeeren en het leger aan te voeren. Die overweging bevat waarheid. In dezen tijd van snelle en tevens ovQrwogen actie zijn het de man nen van daad die men moet ont dekken en vooruitzetten. Laat ons deemoedig op de borsi kloppen en rondweg biechten dai in onze vredestoestand „de man nen van het woord" de mannei van actie dikwijls hebben vervan gen. Die grootsprekers zijn d< sterrekijkers die de illusie koesteren dat aile moeilijkheden door frazen makerij wordt opgelost. Zij di< gewoon zijn zich. de ooren doo te laten beronken door hun eigei welsprekendheid, meenen dat, wan neer zij vele woorden om den liai hebben gebracht, zij vele dade: voor de historié hebben gepleegc In deze beroerde tijden verberg die zee van woorden en wendinge in haar schoot al te veel gem aan daadkracht en volharding i de actie. In vredestijd zal onze social samenleving ook die les uit de oorlog moeten kunnen benuttigei De ware bescheiden verdiensi is al te dikwijls door geknoei, aai stellerigheid en mimenspel op de achtergrond geschoven. De bedaarde en bedachte ma van actie heeft maar al te dikwij de baan moeten rnimen voor c gonzende wesp. Zeg me eens, waar zijn de moo praters, de woordensmeders nu m< hunne welsprekendheid ? "Wat hebben we allen gezien ? Toen de oorlog losbrak. heeft uo uatxb zicii in twee cieeién zien splitsen, buiten onze dap- peren, die niet ophouden voor ons vaderland en de besohaving te strijden. / De eenen waren door het heet en onweerstaanbaar verlangen. ge-dreven zich nuttig te maken, i De anderen waren te danig door • de gebeurtenissen versuft om niet ■ loom en lusteloos te wezen. Deze laatsten zijn lamme Sussen, : die meenden dat de zon om hen : draaide omdat zy mooi konden • praten voor vrienden en voor l klanten, bedelaars van baantjes en - plaatsekens. î België was stellig niet stiefmoe-, derlijk bedeeld. Men trof er actieve ■ mannen aan, schrander, vlijtig en } taai. Zij waren zelfs legio. De f voorspoed van ons land op het i gebied van nijverheid, handel en kunsten, zijn verstandelijke en zede-s lijke ontwikkeling, zijne daadwer-ci kelijke en verlichte démocratie L. Waren er een critérium van. ;t Voor den oorlog werd de vraa§ n dikwijls geopperd, een vraag dit is na den krijg niet meer zal gestelc n worden, wanneer wij ons opnieuv in ons duurbaar vaderland zullei e bevinden : Waarom bekommerei n al die mannen van daad in he i. algemeen zich niet actief om d< ;e openbare vragen, de algemeen' i- zaken, de groote belangen de: n natie ? De oorlog zal een einde aan d -n politieke onverschilligheid hebbei Is gesteld en de mannen van daad le die zich met 's land zaken zullei bemoeien, zullen België en zichzel i- een ontzaggelijken dienst bewijzen ît Belgisch legerbericht. 22 December. Tamelijk geweldige artiller: gevechten aan het front van den Tzer. On batterijen bescbieten aile Duitsche werken het Noorden van Diksmuiden en den vooru geschoven post van den Toren. Een blokhi gemaakt op den dijk zelf van den Tzer, volkomen door ons gescbut vernield. De kc tonnementen des vijanda te Eessen en Clercken werden krachtig bescboten. i Jofïre's voorzegging e- ze De welgelcende bouwkundSge Whitne Warren heeft in eene redlevoering zijn gediachten over den oorlog raedegedeelc it- Hij vertelde in dm loop van zijne rei ds in Framkrijk een onderhoudi met générai is Joffre gehad te hebben. Volgens sprek< zou de fransche veldioversle gezegd hel ben: ..Dnitsohlandzalverple te terd worden en wel op be fransche fron t." Links en Reehts. Albert. ,Wie; het mondaine levejn van de Biae. selsehe tentoonstelliiig in 1910 heeft me-degeleefcl, beainnert zioh een slajiken jon-gen man, donkerhaaigi met kleinen kne-vel, matbleek van tint, die er aïs commis-saris-genera-al der Duitsche regeeïing op-trad. Men ze-gde dat hij een ambtenaar was en menigeen verwonderd© zich om de hooge gunst, die den jongen man was heschoren. Het was Dr. Albert. Men had hem oma'ingd door eenige cresussen der Duitsche nijverheid, die er niet op zagen eenige duizendea te verteren om de gasten der Duitsche afdeeling te ontr halen. Ravené, die ooaisûl-generaal -— asjeblieft — van België te BierMjfo ge-noemd werd door onzen hraven minister van buitenlandsche zaken, den. heer Da-vignon, was er een van. JSTu weten wij waarom Albert in zoo'n hooge gunst s tond, want wij vinden hem nevens Von Papen en Boy-Ed aan het hoofd der monsterachtige pro-Duitsche samenzAvering in de Vereenigde Staten. Wat kiekens en ganzen waren wij toc-h I Zullen de Belgische Katholieken zich laten verknechten? Van katholieke zijde wordt ons geschre-ven, dat thans vijf vroeger bestaande katholieke dagbladen fn België versehijnen : Le Bien Public (Gent). L'Ami de l'Ordre (Namen). Het Voilk en De Landwaeht (Gent) en Le Courrier de l'Escaut (Doornik). Le Courrier de l'Escaut,, was voor den oorlog een orgaan der fractie Woeste. De bekende familie Desclée van Doornik is er de eigenares van. Moet men uit die her vsersch ijn i n g een teeken tegeif de vaderlandsche zaak zien? Von Bissing veriklaarde nochtans dat hij de vrij-heid van onderwijs der katholieken oinder de voeten trapt. Ziehier zijne verklaringen : „De bijzondere scholen der geestelnklieid, welke dank zij de vroegere Belgische schoolpolitiek, in zeer groot aantal zijn, s ta an onder politie-toezicht. Ik vermiji liefst onnoodige kqnflikten met de g©es-dige invloeden op de —Vti/U!. ik niet dulden. De geestelijkheid..!.. ja, in het diocees van kardinaai Mercier be-merken wij de onwelwillen.de houding der heeren zeér goed, maar iii liet algemeen is er toch een streven om verstaaidig met onze verordeningen en wenschen mee te gaan Als de katholieken, die kort voor den oorlog eene schoolwet in hun eigen zin doordreven, met dat politie-toezicht ge -diend zijn, dan zouden zij rijp zi^n voor Duitsche knechtsohap. Snoeverijen. Dezelfde galon-genei'aal heeft nog ver-klaard, „dat hetzelMe streven (om ver-standig met onze verotrdeningen en wenschen mee te gaan) ook geldt voor de talrijke ambtenaren, die langzaam aan het werk weer hebben hervat en daarvoar hun voile traktement ontvangen. In de mir nisteries b.v. werken wij tôt aan de di-ïecteuren toe met het zuLver Belgische personeel op den hesten voet tezamen. Alleen het spoorwegverkeer, dat onder militair beheer staat, sluit, om Voor de band liggende îedenen, de Belgen uit". Een jaar geleden mochten, volgens de Conventie van Den Haag, de volgende departementen met den vijand jnedewer-ken: finantiën, justifie, binnenlandsche zaken, posterijen, landbomv, openbare wer-, ken, nijverheid en arbeid, wetenschappen ' en kunsten. Uïtgeslotèn waren de andere departementen: spoorwegen, marine en r telegrâaf, koloniën, buitenlandsche zakein, ' en oorlog. In het département van openbare wer-i ken sprong men weldra op krukken, zToo>-r dat de Belgische ambtenaren bedankten nog voor den koning van Pïuisen te ar-beiden. Nijverheid en arbeid onderging l hetzelfde lot. Aldus heeft Von Bissing t nogmaals zijn geliefkootsd werk verricht: ^ iemand ooren aannaaien. 3 Tu quoque Bolland. p Te Brussel werd vôôr den oorlog met trommel en fluit ingehaald de Holland-sche prof. Bolland, die er een aard leek-3 sche^godsdienst kwam stichten. Er waren 1 goede Vlamingen die Bolland met eigen flamingantsche oveidrevenheid van lof dën ' Messias noemden. 1 Nu blijjkt het, dat hij de Messias der f Kultur was." In De Toekiomst. het in Nedeidandsch geschreven Duitsoh blnd, ' heeft die Messias met Kerstmis zij'n twee. de vaderland- opgehemeld en geen woord-ie van afkeuring over gehad, om de Duitsche gruwelen in België te laken. Diezelfde nevelachtige filosoof kan zich niet onthouden de Belgische zaak de Fran-sche te heeten. JVaaiom heeft die .aeld * tôt nu gewacht, als België vertrapt en geplunderd en vermoord werd door z,ijire Duitsche bToeders, om dat te zegg^nî y, Waarom riep of schreef die moedige e man dit niet wanneer hij zoo smakelijk t. den wierook zat op., te snuiven in hel s Brusselsch stadhuis ?. ul Een wijsgeer komt nochtans ronduit mcl >r z^jne ideeën voor dem dag, heeft mer )f ans geleea-d. 5Vde Bolland ter gjoede trôuw t- dieu avond naar het stadhuis van grus t sel bracht, moet op dit oogenlik nie fier zijn..sU DE TOESTAND Op het gansche Westelijk fx'ont va: Lombaertzijde tôt de Vogezen, zijn d Kerstdagen gekenmerkt geweest door ce: heftig artillerieduel. In Artezië en Chan pagne was het uitwei'ksel van ht Fransch geschut doeltreffend. Een paa. Duitsche munitiedepôta vlogen in d lucht. De verovering van den Hartriiannis weilelkopf ligt den Duitschers zwaar o; de maag. Jammer dat eenige honderde: Fransclien, die zich te ver hadden gt waagd, gevangen genomen werden. Van het vteren ■ van Kerstmis geen spraak. Dat do bondgenooten dtfmaal hunn voorzorgen nemen om zich niet te Salo niki te laten verrassen, bewijet de rei van generaal de Castelnau naar die stai en naar Athene. De Castelnau heeft de Fransche rc geering verzekerd, dat de door generaa Sarrail getroffen maatregelen, de veilig heid van het expeditiekorps geheel waai borgden. De majoor-generaal is tevreàe: over zijne inspectiereis. Hij heeft tevens een onderhoud g eh a met Koning Konstantijn en met de: Griekschen staf, vooraleer naar Frank rijk terug te keeren. Aan het Zuidelijk front artillerie-bc drijvigheid. In Rusland werden Duitsche aanval len afgeslagen, namelijk ten Zuid-Oos ten van het station Tsartorisk. In Mésopotamie vallen de Turken g« weldig aan. In Perzië heeft de Entente een suc ces te boeken, door eene wijziging va: het ministerie. De Sjah heeft .prins Fii man Firma tôt minister-president bc noemd. De Duitschers in Turkije kond^geon met ophef aan, het begin van de vijai delijkheden tegen Perzië en Indië. Meer en meer wordt Turkije ee: Duitsch wingewest. Rotterdamsehe r» • (Van onzen bijzonderen correspondent vai Rotterdam).^ Kerstfeest bij de Belgische kinderen. Het is hartverkwikkend te weten, df te Rotterdam ailes wat met het Belgisc onderwija in vei'hand staat, eerst er vooral de aandacht trekt der leiders va de Belgische kolonie. En zoo er op schoolgebied hier no heel wat te doen overblijft, moet h taeh gezegd worden, dat er te midde der allermoeilij'kste omstandigheden ze< veel voor het onderwijs onzer kindere alhier verricht wordt. Het Belgisch onderwijswerlt te Rotte dam wordt dan ook iederen dag verb terd en uitgebreid. Aan de uitspanning der kleinen wor^ dezelfde aandacht gewijd als aan hi opleiding en op den vooravond va: Kerstmis was er een zeer gezellig fees je ingericht voor de leerlingen d school van de Mâaskade. Behalve den traditioneelen Kerstbooi beladen met tal van geschenken, was « natuurlijk door het onderwijzend pers neel en de inriehters van den ICersi boom ook voor wat muziek eii zang'g zorgd. De heer K. Van Loo, Voorzitter vi de schoolcommissie, was bij het fees aanwezig en de heer De Weerdt, t leeraar in het teekenonderwijs der Mi delbare school, zorgde voor eene blijve de herinnering van het gemoedelijke fees je door eene photographische opname doen van de groep onderwijzers en le< lingen, al te samen. Oproep aan de Belgische vrouwen, Ten einde aan onze landgenooten v Rottérdam toe te laten op de hoogte zdjn dezer nieuwe plichten, wordt < door de Commissie van het Belgisch C dorwijs en alleen voor de Belgiscl vrouwen en meisjes, een kosteloozen le gang voor het maatknippen ( coupe) en n a a i e n ingericht, te beg nen van den 5en Januari a. s. Om ingeschreven te worden moet îr ten minste den ouderdom y a n 1 5 j a bereikt hebben. Een zeer bekwame en gekende ond wijzeres in de Coupe, Mevrouw W\ H. Rogiers, stichtster en bestuurster < bijzonderste school voor het maatkn pen en naaien te Brussel, is met c leergang gelast. De lessen hebben pla elken Vrijdag van 4 tot6 ui in het lokaal der M i d d e 1 b a r e B gische sohool, Statïonsplt (D. P.) te Rotterdam. Belgische vrouwen, maakt van de legenheid gebruik en laat u inschrij1 bij Mme. Rogiers, Hondîusstra 65 B, te Rotterdam, 's Maanda 's'Woensdags en 's Zaterdags, van i 4 uur. . Men kan zich ook per brief of ka aan hetzelfde adres doen inschrij ven. Bij den aanvang zullen de lessen . leen in het Fransch gegeven word ; Later zal ex, getracht worden ee Vlaamsche afdeeling in te richten. Corruptie. > Enkele dagen geleden kon men in de koffie-i. huizen,bezocht door de Belgen van Rotterdam ■ een man ontmoeten, dien sprekende vaii t het pro-Duitsch orgaan Le Bruxellois, van Brussel, zoo stoutmoedig was te zeggen: s notre journal (Ons blad). Die maa scheen een Belg, gezond en welgemaakt, 1 eazoo geheel en al geschikt om aan de Yzer-i linie te staan met een geweer op den schouder, • Hij vindt het verkieslijker te Rotterdam fa de pantoffels te leven. Missehien is hij wel î correspondent van Le Bruxellois! een der groote vergiftigers der openbar'ô ! opiiiie in België. Over den Bruxellois zelve mag, in ! verband met uw onlangs verschenen artikel: Duitsche persinvloeden irt België, nog wel een eu ander gezegd ■ worden. ' Het laatste nr. ervan dat wij in de handea ■ kregen en dat denken wij voortkwam vati ■ het hoogérgemeld bij-der-handje, droeg den i datum van 16 December en in de manchette prijkten de woorden: Journal I n d é-l pendant (Onafhankelijk!! dagblad) O, i piperie des mots, zou de andefé ■ zeggen. Onafhankelijk dagblad. En geett regeltje mag verschijnen dat niet naar den ■ zin is van den laatsten F eldwebel vaà Sire von Bissing. De Bureelen zegt het blad verder zijn ge-vestigd: Rue Henri Maus, 45, te Brussel. « Zijn dat ook soins de bureelen van - den raren Vogelbestuurder van den Moniteur desValeurs Immobilières het eerste Beurspapiertje dat onder de i Duitsche knoet te Brussel is mogen verschij- ■ nen en zulks omdat er door Wilhelm VogeJ een artikel m geplaatst was waarbij aan de Belgen in 't lang en in 't breed betoogd werd dat het uur gekomen was den vredes- • palm uit te reiken naar de Tentoonsche verwoesters van ons land en ons leven. i Ter opheldering zij hier nog gezegd dat Wilhelm Vogelzoon van een Duitscher, zich voor lange jaren had weten te nesteleu in het Brusselsch Vlaamsch dagblad, Het Land, waar hij ex-cathedra uit-spraken ccu -ii net S;nt Lodewijksgest'cht te Brussel, waar hij er in geltikt is later eenîg effect te weeg te brengen met een vlugschrift: De la décadence industrielle belge. (Over het Verval der Belgische Nijverheid). i Dezelfde Vogel werd later hoofdopsteller van de Belgique Financière, het 1 financieel-nijverheidsorgaan dat als tolk dien-de voor de propere geldzaakjes der gebroedera • Hiitt (De twee halve Duitschers die op dit : oogenblik met de gebroeders Moressée, der» \ waanzinnigen Kay Nyst, en een paar onge- lukkige broodschrijvers, de Belgique \ van Brussel uitgeven). I In het nr. dan van 16 December van a dien Bruxellois (Berlinois, ware beter) is te lezen dat hij bestuurd wordt door den heer Max de S(ch)elm. Wie is dat? Buiten en behalvede gewone Wolfberichtea komt er in dat onafhankelijk Belgische 1! blad een ingezonden stuk voor geteekend II door den Majoor Girard! Die majoor î ontwikkelt in zijn brief de volgende stelling, naar het Evangelie van den heiligen Bethmanî r België was nietgehoudea zijne onafhankelijkheid ta verdedigen tegenover den >r eersten invaller! ja, lezers, dat staat er, gedrukt wit op zwart, en geteekend: Majoor Girard. e" Het stuk draagt het postmerk: Ukkeï en dat verklaart veel missehien. 11 Maar mijn brief wordt lang en ik zie 1 mij verplicht die bloemlezing in een volgend ® nr. voort te zetten. t- Morgen een artikel van den heer Arthur o Buysse, lid der Belgische Kainer «ver zijne indrukkcn te Londen, » ÏOOR ONZE JjORLOGSWEEZEN, Een oproep aan de Belgen en de> i- vrienden van België. 3 Door de zorgen van het ,,Belgisch Co~ f- miteit ter Bescherming vau onze Oor- 10 logsweezen" is een werking ingesteldV i- die aile belangstelling verdient. Het Comiteit, een afdeeling van „Let n Foyer" uit Brussel, heeft voor dool r praktisclie medewerking te verleenen aan het Nationaal Steun- en Voedingscomv* r- teit, door het stichten van weeshuizenl e. waar de kinderen onzer gesneuvelde scH îr daten" opvoeding en onderwijs genie en.: p- Om elkeen toe te laten dit zoo \ & -m dienstelijk werk te steunen ia een prach-ts tige kunstprentkaart uitgegeven, weiW r van den teekenaar Robberecht. Ondei" 1- do Belgische vlag zoeken de weeaan# n wier ouders in den kamp omkwamen, hun toevlucht, terwijl België smartvol ;e- treurt om zijn weggerukte zonen en în dochters. 11 Deze indrukwekkende uitgaye, welke* ;s, voor den kleinen prijs van 10 cent in! ;ot den handel gebracht is, bevelen wij teUl zeerste bij al onze lezers aan. irt De kaart zal op de verschillendfli kerstfeesten aangeboden worden. al- ledereen kan hier steunen — en zas n. het, ter wille van het werk, en om die îe schoone herinnering aan de treurige a a* gen, in «ijn bezit te hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods