Belgisch dagblad

3025 0
18 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 September. Belgisch dagblad. Seen on 11 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b56d21sf0n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3<&o «Jaaî*g,aiig'. xs îoiy. ABONHEMEMTEN. S Per 3 maanden. voor Nederland S i 2.50 franco per post. Losse oummers. Voor Nederland 5 cent. ▼Oor Baitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. îelefoon Red. en Admin. 748Ô. BELGISCH DAGBLAD llerschijnendl le 's-ûravenhagej eiken werkdag t© 12 lire middsg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIENi Van 1—5 regels f 1.5Ô; elfe» regel meer f 0.30; Reclames . 1—5 regels f 2.50: elke recel meer f 0.50. London: Dixon House Lloydâ Avenue E C. , Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ja In naam der démocratie. . (iitdrukkesi van een EfleutraBe.) XXXIII. - i Het 33 merkwaardig gade te si aa n met j .welke listen, uitspraken en hoogdravendei bavveringen de Duitsche regeering poogt te ontkomen aan de z.g. damocratisearingi van het Du-tsche rijk, de eerste en voor-aaainsCe voorwaarde, waaronder de geal-lieerden zich toi het opanan van vrêdes-onderhandedingen bere;d hebfoen ver -klaard. De Duitsche bladen. lcggen er telkens weer den nadruk op, dat de ge-allieerden gaansz'ns het reeht zouden hebben om een wij'ziging in Duitschlands regeermgsvorm te eischen daar de zorgi hiervoor een zuivere binnéiilandscho aan-gelegenheid ia. Nu is echter gebleken dat deze aangelegénheid door de Duitsche re-gicevlr;; zeli :;.:eî van zôô uitgesproken biMicnlandsclicn aard wordt beschouwd als- c!o pers wil doen voorkoînen. Immers, de regeeriagswijziging, welka kort gelede» heeft plaats giehad1, diei invoe-rïng van het algemeen en gelijjk kieerecht in Praisen, alsmetle de toenadering tus-schen regeering en partijen, 3s indirect onder druk van buiten geschied. - De geestdriit der bladen was toen opval-lend en zij richten als het ware. alletn het woord tôt Engeland, als wilden zij zeggen ,,Ziet welk een democratiseh volk wij zijm, ge kunt gerust jnet ons over vrede" spreken !:' Doch Engeland! cloorzag de truc spoedig en wachtta rus. tig af in hoeverre de Duitsche ,,democra tiseering" zich uitbreiden zou. De bewe-ging liep dood en ailes wat door de groep van vooruitstrevende Rijksdagafg©. vaardigden werd baraikt, was dat er een paar ministère voor anderen plaato mros. ten maken en dat er veel over démocratie geschreven en gesproken werd, maar dat er geen ekele democratische daad \ve-1 verricht. Trouwens, het is thanp ir. r, duidelijk aan het licht gekomen, dat m •; Duitsch© voile in den grond voor den democratischen geest nieis gevoelt, daar het zich een nieuwen Rijkskanselier beeft lafcen, *bparmgen door den Keizer, die zondet e e n i g e p a r t ij e r in' •6 k e u n e ii, aïs eea ware autuonUHi, j den a,mbtenaar Michaelis m den KijksL dag hee;'t neergezet. Een volk heeît de regeering, die het verdient en zoo' bezit ook het Duilsche volk zijn tsarisme ! Van het oogenblik aî, dat de^ geheele democratische strooming een iidele vef-toomng, een, s c h À] n b e w e g i n g btoek, hebben de Duitschers met aile middelen gietracht om to doeîi voorkomen alsof er nruk aan de hervorming, van het Duit-eche regeeringsstelsel gewerkt werd. On-der het^Avaketad oog van Engoland be-' sloot Duitschland — zonder dit natuur-lijik ooit te willen bekennen — tôt aller. Jeà maatregelen die defliocratisda heet-tep doch in beschaafde landen als Bn-geland en i'i'ankrljk reeds &adert lang zi)n ingevoerd. Voor den schijn veir-luilddo toen, dat de democratische begfto,-selen door het volk zelf naar'voren wa»-rein gebracht, in waarheid was het een i aeihknbeweging voor het bniienland. Eve,liais Lioyd George doorzag ook Président Wi'son het drijven der Duit-eche regeering en in de snota, die de Ainerikaahsche président in antwoord op ii' t vredeavoorstel van den Paus naar home heei't gezonden, wordt zonder oim. wegen to kennea gegeven, dat de regee-ntig der Vcrcvmgde Siaten nict geneigd; l - taleii in * C i O ■J ÙI..:4 r V,. 1 oerlùg heell ijcn22n A, -'.u> us. cen omzendbrief tôt de militaire • ori'.citen gericht met voorschriften lit us bet gebruik der talon: Ten ein-03 een onjuiste opvatt'mg van mijn scherp omlijndo gedachte te vermijden, dient een _ ieder den wcnsc'a van den soldaat oiù door zijn meerderen in zijn moedertaal ta worden toegesproken, in het biz.onder in oorlogôîijd, waarin een verkeerd be-grijpen der. fcevelen, erustige gevolgen kan hebben, als n a t u u r 1 ij k en r e c h t m a t i g te besehouwen. De sol-uaat, die niet in zijn moedertaal is alge-richt, blijit een onvoldoende steun on is niet in staat met het gewenschte ondersohoidingsvermogen te handelen. Hiji neeit een gevoel van mindorheid en o n m a c h t, dat o n t m o e d i g e n d is Het konit er dus op aan, dat de chefs 1 bel mogeij^e (joen om ean g e n o e g-z a m e sennia der twee nationale talen te verkrijgen Het eei-ste deel ' dat wordt ' .1S , n oHicieren en lioogeren iangen in te prenten dat zij bet zelfver-trouwen moelen verkrijgen om zich uit te drulcken m eea nationale taal, die hun n et vertrouwd iS. Het is noodig dat de oîucieren - zich d a g e 1 ii k s van die faal r/A • n n11' aaar ^eze ^thod© de eeni. ' g®. 1S' welke resultaten leidi. De of- 7-1•• k i t>eiangon te ATi izen, om *•' zij het op eenigszins gebrekkig© wii-— n (e tweede nationale taal uit la ia om vredealbespreliing'On met Duitsohltand te houden, zoolangi dit land wordt verte-genwoordigd door een o avérant wo o r déliai-ke regeering), die niet ôp den volkswil steunt en uit de reactionaire, militaristi-sekj jprtijm ia voortgekomen. Eeret moet, Duitsenland dus zijn regeering wijzigen, wil het met de geallieerden ter vredes -conlerentie kunnien. versehijûen. De eiseh' van Wilsoa heeft tôt groot mjsbaar in de Duitscbe pers aanleiding gegeven. Men beschouwt hem als eenj beleedigiing en als een ,,buitietQilamdBehe inmenging in Duitschland's binnenland -sche aamgelegenhedeai". En, aile bladen betoogen, dat de Duitscbe regeering er nimmer aan zou denken om zich met de binnenlandsche politiek van den vijand te bemoeiien. Hetgeen indérdaad althans, ten opzpchte van Engeland en Firankrijk brfreft, bezwaarlijk zou zijh !' Voor 't overige heaft de Duitscbe regeeringi door haar politiek van twoedracht-paaien in Eelgig en door het mvoeren der bestuur-lijke schejding genoeg/zaam Ijewezen, dat zij van inmenging in binnenlandsche aan-gelegenheden van andiere landen met af-keerig is, terwijl het uitzenden van vre-agontoa naar het ongeluklag® Ruftlandl nu joist evenmin van terughoudenheid ten opzichte van de politieke giebeurte -nissen in andere landen getuigt ! Onder de Duitschers die niet elk on-derÊchfeidingsvermogen hebbein verloren, — en er zijn er nog enkelen ! — zijn dan ook reeds stemmen opgegaan om de dwa-ze benvering der Duitsche pers te weer-leggen. In de Neue Ziircher Z Gitan g b.v. hee'It Dr. Fried dczer dageni geschreven dat de Duitsche stelling dat de regee-ringsvorm y an een staat een zuivea* bin-nenlandschiQ aangelegenheid is, niet mat recht kan worden volgiehouden. Hij stelt do vraag o£ de geheele weireld rustig moet toezien, wanneer de binnenlandscha toeeianden van een staat een b e d r e i-ging vormen voor andere stateai.4ln bet burgerleven, aldus Dr. Fried, is deze vraag reeds lang beantwoord. Geen bur- j g-or nean nt>t . een dynamietfabrâeik of eeai cbolera-kli - j nid:: in te richten. Het reeht zijner bnl-1 ren op een veil'g samenleven veroiedt hem dit. Dr. Fried is wel is waar geen voorstander van onbeiperkte interventi© va» buiten, doch hij rneent, dat het moderne levep de belangen der volkeren zôô door elkaar heeft geweven, dat geen enkele daad van een volk zonder invioed blijft op de belangen van een. ander. Eni hij citeert een stelling van den Oosten- ] rijkschen jurist Lammasch, dia betoogt, dat wanneer een hinnenlandsche maatre-gel tengevolge der economische of socia- j le betrekkingen groote beLeeken/'B voor ' een groot aantal van andere staten kri.'gt j da internationale regelang daarvan in het bel an g van allan noodzakelijk is. Ook Duitschland's demoeratiseering ia ean gemeanschappelijk belang ; gaat de Duitsche regeering er niet uit eîgen wil : toa over, dan zu'llen de Engelsche en Ameirikaansche regeeringen het eerlang voor haar doen. Een schijnbeweging, in naam der démocratie, brengt nog geenszins de ware daraocratie. LEORINO. drukken. Aldus zullen de soldaten leeren elkaar onderling beter te begrijpen. Ou-derr'chio soddaten zijn in staat om de noodzakelijkheid te begrijpen en te doen begrijpen eener onwrilcbare een-h e i d der Belgeui. Zij moeten van. de dringende verplichting overtuigd zijn dat zij zich van aile uitslapjes op politiek gebied op het oogenblik hebben te o n t h o u d e n, voorai nu het vaderland 's verpletterd door een schaamteloozen indringer die het tweedracht zaaien onder Belgen hardnekkig voortzet. Nij die-non eveneens te begrijpen hoe groot de \ erant wo ord elijkhcid is van hen, dia hun heilige plichten verzaken, zich zeif tôt p r o p a g a » d i s t e n maken van| verdarfe'lijke denkbeelden, en aldus de medeplichtigen van den overweldiger van hun vaderlandl zijn. De roi der intellectueelen is nauw-keurig aangiegeven ; zij wijzen elke wis-seling van -gedachten met den vijand met nadruk af. De leden van. het leger dienen hun minotier begunstigde kameraden in te leidien in hun plicht en eer, opdat het streven der hoogere oificieren en soldaten zich zal^ vereenigen, zoodat elke- bedreôgingi der nationale eenheid kan worden afgewend1. De eiachen op taalgebied in het leger zijn geregeld door wetten en reglenisnten, die ik strikt zal doen nakomen. Daar het doel is, een steeds grootere eenheid en moreele kracbt in het leger, te verkrijgen, ben ik overtuigd, dat ik voor aet verwezenlijlken dezer e d e 1 e en ver. U e v e n taak, op de ijverig© medewer. -king vaa allea zal mogea rekenen. w g. De Ceumnck. Links en Rechts. Do spijt van Kamiel von Stockholm. D)a heer Paul Erio ^einidia deja 9 Siepttejmi-bteir uit Stockholm jojmitneait fie verw|swiring dite !eir heerschte in het comité Troel'stra-Huysmans: HumUej buipletrijlen 2iij|ni mislujqt. Dfêi Duitschieirs !die rond het comité |ddraai©n blebbiea aide hoop vetrOjOtitân; hun drPiom ver-wVztelnlijkt te ziem'. Hnysmans fcop, zfn spâjt hiieit vlelnjjergeii1: 1 „Dia Franschtein en de Britten helbhen! groot ' Oingelijk," zledde hdj. ,,Èn de Beil^en? Die schijinfen nM mete>r te telliein ? Rjed. Erio eiadigt * mteit ta zeggen dat de liekfen van hie't coonileiti J lYoelstra-Huysmans -vleinzen dat da coinfel-ientie niet lang zou nitgeisteild worden, oim aidas hunnfe inti'ighlels voort te zteitten, waar-van de Duitsche) agentan le Stockholm meiest-al dy inblaaeirs z^jin. Bo!o en Margulios. Marguliej^ 'del vaische Belg, die men te Antwerpen noch te Brussel heei't vergfetetn, is te Nizza gleivan'gen gezet, orndat hij' betrekkingen onderhield met Bofa pasja. Margu-lies zïAi wwdt verdac-ht Jîieiti^ikkingeia met' dle.K vijand onlderhouden te hebben. Advocaat v. Steenbergho in Zwiiserland. Onze cocrreispondent uit Zwitserla'nd meiMt-ons, dat de Antweirpscihe aidvocaat Van , £>106(1^61^1© te 'Fieiburg en te Genève sâecht ontvajngen en uitgelaehen is geiweest, wanneeff , hij er tagen B,eigi0 kwam peroreeren. Pater Da Munnynck, pirofeissor in de w^s'hegeiefte, aan de hoogeschool te Pr,eiburg en dé ieo-top v,an Genève hebben dien afvalligen Belg den verdi©n)dien slag toeigebrao'nt. Duitsche trouweloosheid. Op alfe toonen zingen Keizer, kanselier en da meeste^ kranten dat Diuitschland den vrede wil. Boe reclitzinnig die vradalieveâ-de verklaringen zijn teert ons de onverdachta ocrresponjdent van J(De Tijjd" in Duitschland:„SedUrt mijne laatste miadeldselingen over dkï vxieidesstemmdng in Duitschland hebben d\î jongsiit) gebeiurtenissen niet gunstig op d© ontwikkeling van deize stcmlming gewerkt. Ook het: antwoord der pauselijke vredesnota draagt biervan de Sporen. OoripnonkeMjlk op-glevat in een zin yan verregaande, tegenicà-koming, is 'dit, antwoord orwlêr den indruk cier veriovering van Biga, de oneenigheid in D/..*.!»— y» \iTZX - _ • , ~ * ' '• " f Oll otôin ruimtôm (?) ve oioogisl le-ri dte verz^ei^iernig voior landen. tijd van de voedingsibehoeftem ïn Duitschland minder gunstig uitgevadllen dan de v reles-ijwraars hadden gewenscht en d© Al-Duitscheirs gfevreesd-. ,.Diii wil niet zeggen, dat het antwoord ongunstig is. Maar uit het practisch* gebied van beraaide te^emcetkomdn en, b v. B'-lgië, het Oosten en den Bailkan, is het grooten-dieiels weer teruggebracht tôt do bekende t.h©Oc îetisch© *Vredesveirzekeringen, het wel aan-viaar.dien van de pause ij'te _ nota als basis van ondeihandolingen, ook di bereidverkl'a-ring tôt het instelen va,n institutan en het deelnemen aan oveieanlcomislen ter verwiji e-ring van teekomstige oorlcgen, maar ean zôôverr in bij^ondarlieden prijgje.e.i van d3 zioo^enaanide oo.loysdoeleiLdjn, ais aanvan-kietijte was ontwoïpen, is te elJder ure terug-gianomen. Dit wil niet paggen, dat zij» niet zuJ&n volgen, indien — vvat in de ant-wooadno''a wordt verklaaid — de vùjande-lijke mogendheden op.echt bùijik zullen geven, van haar vernie tigingswil a£ te zien en haar vervvachting van de one-inighedd, welke zij tusschen îe^eering ©a volk wil'ea ver-wieliken, piijisgeven." îteri ziet dus dat men zijn tijld, zijn papier en zijin inkt vermorst door zich nog bezig te houden met het Duitsch vieies-muziek,'' dat zoo valsch geuettert als ©en straatorgel. Het einde van een verrader. Een inwomeir van T'aneoinvil'e (Mourthe-et M ;sel e), E.ugean Kadck, we.d dan 26 Juli ter dood \eirooidee;d omdat hij! ean inwoner van Gerbévilier had aangeklaagd als franc-tiieur. De aanklacht was va'.sch, doch do ongelukkig© Mayeur — zoo heelte hij1 — werd doiodgesclioùen. Kalck komt dezer da-gan gefusireeid te word© i op deziedida p'.aats waar zijn slachtoflfer ondar Piuitsehe koigols viel Cm waar 13 inwoners van Garbéviller weiden begraven„ lafhartig gedood door de troepen Gott mit uns. Koning Albert eu-Koningln Elisabeth. Dailv Mail van 10 Sepifceniher bevat een aardig kiekje van Koning Albert ©n Koniingin Elisabeth, die de gast ?ijin van Fiansche oificienan van 'de luchtviljooit. Mididlen de oificieren voligen de Koning pn de Koningin met sympathie!;© belangsteling ean vlucht yan een aeropiane. Bet Engelsch blad drultt: Qu€len Elisabeth has îecentl'y addeld to her Wi3ï experience by taking a flight in a aéroplane on the .Western jlroint. (Koniingin Elisabeth heeft onlangs 'biji har© oorlogs-ondervindingen een vlucht in aeropiane aan het Westelijik front gfâvoagd.) Dit kiekje is het beiste antwioord op die zoo-idom!mima als hatelijkfâ uitstrooisels van da Duitsch© pejrs als zou onzta Koîningin d® gevangena deir En-gaîscfcen wezen Het gedwongen ontslag van Von Sandt, Uit Brussel kcmt het nîeuw's dat Von Sandt, hoiofd der Zivil Verwaltung in Ral-gië, ontslagien Ward, omdat hij1 bat niet ©ans zou zijn met de .tinnenlandsche politiek <"©: Duitschers in België. Bij den ni ou vs en iijvs-kanselier i.-s die ambitcnaar, de t e:do ra den souve.-neur-generaal yan, EeP.iL1; in on-gêna de gevcClen. Bijzondere telegrammen. CENTRALISATIE VAN REGEE-P RINGSMACHT IN 'RUSEAND. PARIJS 17 September. Uit Patrogirad yordt uit ambtelijke bron geçmeld, dat, net het oog. op enkele bestuura- en die-'onaieaangelegenhedcn, besloten, is de re-jeeringsmacht tijdelijk te centraliseeren en n handem te gaven van enkele peirsonen, lie deal uitmaken yan, de voorloopige regeering.ANTI-DUITSCHE BETOOGINGEN IN URUGUAY: LYON, 16 Sept. Te Montevideo hebben groote aatl-Duitscha batoogingen platats gehad. D© bladen eischeta met nadruk de varbreking van de diplomaifcieke betrekkingen met Duitschland. De varbittering begen de Duitschers neemt nog steeds toe. De in de havens liggende Duitsche schepen zijn geïnterneerd. DUITSCHLAND EN DE YREpE. PABIJS, 18 Sept. Men seint uit Bern aan Je ïlemps: Sedert eieinige id^jglefn worden iiï le cteintrale rijjken belangwekkende verscffijlni-selen vastgestald. Men beiwfceirt, dat er slechts D<veîreenstem!mjming is gekregen in d® com-nissie van veertien, otot den tekst van. het jntwocrd aan den pans, jn een richting ider ienkbeeMen van Ida meerderheid yan den t-ijksdagi dat is te #eiggen, ©en tekst ilie gunstig luidt op da pauselijke voorstellen. ifen heeft zich ook getroffon gieltoond door "dien plotsteiingen tarugkeer na.ar Berlijn van Helffarich, die zijn vacantie onderbroken Iheetft iom met den keizer t® conferaeren. Overigens heeft WeHaerlo in de rade di© fciif in het Hongaarsche Ji-Ij van afgevaar-iigden gehoiuden heaft, % ©.klaard, dat de Hongaarsche regeering zich volkomen aati-ïlopt bij de politiek vap graaf Chemin, die lee'n, behoorlijken ©,n d-iurZamea yredld wlehs^È»5 tfâ, afzag van elke yerovering e.i e©n juridll sclua oirganisatie van de maatschappj de| naties wielnschte- T'en slotte varneemt mejnj --dat dl0 politieice en geestalijka kringen van B;0ie!da|Jes.t tegen 23 Sept, e^ne groo'.e be-toioging voorb|e!reiden in den loop waarva» londiarscheidene reflenaars het wooixl ^ulle» voejen, o.a. Erzberger, di© ypox die geleî.' genhteid wçr Boedapest Ziou koimen. Zij z»(i« flça aïs huiintei overtuiging te kemien gevled^ dat aan d? voorsteiTen yan den Pa.us gevoi| motet woi'den gegeven. H©t antwoord van d'Ç centrale mogenjclheden op d^ pauselijke n«^' ta; zal duidlâijke voorstellen bevatten, <l.aar< yan is 'de meerderheid. overtuigd- D1 j Pan» germanislen z.ij;n zeer oirlgerust. D© laatste d&gein is de beurs zeer g© agiteerd. Men is in een oogenblik vaji groote spanning. Wanneer de Pang|©r-manisten hun activiteit verdubbelen en | hun propaganidakrachten vermenigvuldi •' gen, dan is het geieeltelijk omdat z^ij ge-^ voelan tegen dan stroom te snoeten op^' ro.eien. De Russi8©hgletzi.nden zijn niei minder geagiteerd. Zij vraetzen dat dé gebeurtenisseq, van Rusland aan de r&-gaering van het keizerrijk de gelegpnhei^ zulleoi gaveu ©an vrede voor ta bereîdej^ tan koste van Rusland. Ook trachten zij de Centrale mogendheden te liërinnere» dat de voornaamst9 vijand Engeland P en blijit. Ten slotte zijn de redelijke meà' schen het meest onrustig. Zij\ geven er zich rakanschap van dat eene nieuwe gpoote taleurstelling wordt voorbeireid. ' Laten wij- ons wachten voor ean voor-barig optimisme, zegt de stem van d» Vorwarts voorziohtig. Maar het publiek herhaalt dat niet. Het verlangen naar;.. vrede hear&cht, dai is het belanrijke yfijt genoteerd moet worden. j ■ - <■ Legerberiohten der Geallieerden. Geschutstrijd aan het Westelijk iront. Gelukkige operaties van Brnscne mannevuegiuigen aan ao Vlaamsche kust. — De Franschen bombardeerden Stuttgarjh enz. — De crisis in Rusland. — Het Amerikaansche legeif* HE T3E8TAHD ' Zal nog dezen herfst een rfîensièif iin het Wiesten plaats hgbben?' W0 gelooven het niet. Bet w©der is vooral te sledht orn ziulks toe te laten. Ondanks den gun-sti,gen toestand aan bet Fransche front, ondanks de meesferschap van het terrain rond Lens en Yporen, schijnteln d© giaal-lieerden, geen lust te gevoelen vooruit te springen. De Britten kunnien, ,als zij ie(r den prijs voor bettalen, da puinen van Lens bezetten. Lens is een grooit n©st van mitrailleiu,-sen. De Engelschen spar©n liever huinne mainnen. Zij lafcen de artillerie maax1 v©r-nietigan tôt den dag, dat da D uitsoheirs uit eigan beweging d© onuitstaanbaT© stel-lingen zullen ontruimen. Bond Ypisiitein is' de toestand dezelfd©. Alleen aan denYzer vennindert de overstrooming de g© -wenschte operatien. Bet Britsehie léger ©n bat Britsche volk gaan dus rustig dan vierden wintarv©ld-toeht te gemoet. Daz©n hiarfst en in de komenden winter zuillen det Tommies zoo-veel mogelijk moffi'ein dooden en irond de lente wl het offeinsief. aangevangan worden met flink gevoed© troepien an een volmaakte bewapening, waartegen de ver-zw,akte vijand niât op zal leunnen. De Duitsche veirliezan blijken uit h©t gebruik van de klas vain 1919 in de evenreidig-heid van een vijfda tôt een zevende van de eflectiieivien; aan d© gedurige beschie-ting weeretaan geen© zenuwen. In die richting wordt steeds aan het westelijk front geischoiten. Elders is er weinig niaulw^s. Intusschen pustan de Ve,r©anigde Slitan zich uit. Yan het WestelUR front. Het Engelsche Segerbericht. LONDEN, 17 Sept. (Reuter). Haig meldt: Hedenmorgen werden met succès aanvallen gedaan ten oosten van Epeny en ten zuid-westen van Gavrelle. Verscheidene gevangenen werden gemaakt en twee machinegeweren genomen. Vele vijanden werden gedood en de rest verstrooid. LONDEN, 17 Sept. (V. D.) Ofl icieel. De admiraliteit d©elt mJe(dia, dat da marine-vliegtuigen op 15 Sept©mb©r] biotmmen hebben gaworpen op vijadidelijke tOrpedojagers en tnawlers tusseben Ostenda en Blanken-barge. Een groote torpedojager werd mid-scheaps gelroffon. Eiein', o£ |w©e trawlei's zijn tôt zinlten gabracht. Onze .vliçgtuigein v©r-nieldon denzelfidan avond njO'g een vijan-delijk vvatervliegtuig ©n vi©len in den mor-gen van 16 Septeinber con eskader vijan-delijke vliegmachincs aan, waar van ©en of twoo machines v craie1, d werden. LONDEN, 17 Sept, (Reuter). D© ftdmiïl raliteit meldt: , #3 Onze maiine-vliegtuigen ondarnamen deai; 15en Sieptembeir bomaanvallaa op da vî^ landelijfca sctepien tusseben Ostende ©nBlai^ kenbiargbe. Bomanien werden geworpen <»P torpedojagers, trawlers of andena vaartu^ gen. Ean groote torpiedojagejr werd mil<^3 seheeps getroffeP, één waarschijnlijk twe^jj yan een groep trawi©rs zijn tôt zinkein braobt. In den avond w©r,d één vain onze wajij tervliegtuigen door twee vijandelijk© wa\; tervliegtuigen aang©vallen, wàarm©de doioil onze esootrtearanda vliegtuigen de Etrijjty werd aangebonden. Eén vjjanjdelijk vlielg^ tuig werd in brandenden to©stand nejefrl geseboten. " ~ Gisterenochtend vi©l ©©n patrouille oejV. foa-matie vijiandalijke vlieigtuigen aan, waaç$ van één" waafscbijmlijk twee vernietigd wiejfi; den. i| Het Fransohe fegerbericht. PARUS, 17 Sept. De nacht heeft zicl^ gakenmerkt door levendige artilkrieactiCi^ voirai in de streek van de boesrdeirij f: Froidamont, ten westen van Graonne a in den sector van Massiges. Na een h^" vig bombardement hebben de Duit-?eharar een aanval gedaan op de Fransohe lingen van het bosch van Agremont. Eenige Duitsche afdealingen, die er lit geslaagd waren voet te krijgen in de4 Fransche vooiruitgeâchoven loopgraven ,'~ zijn er na een levendig gevecht uitg©:^.' worpen. De Fransche linie is weesr vdl,-' ledig hersteld. In de Vogezcn is con -Duitsche aanval op de Fransche posten yan Viole(?) door het Fransche vuur ' mislukt. PARIJS, 18 September. Op den r éditer Maaaoever is de geschutstrijd aan| beide zijden nogal hevig geweest, voora], in de sfcreek ten Noorden van heuvel 341 en het bosch van Gausières. De Franschen hebben een overrompe-lingspoging der Duitschers in den sectofi van het Rhone-Rijnkanaal doen misluk-ken. Van het overige gedeelte van het front valt geen nieuws te vermelden. îaii bet Ôssîelijk front. 1 Het Russische iegerbericht. PETROGRAD, 17 Sept. tP-T.A.) Bi| Riga an aan den weg naar Pskof eo( m de stxoek van de hoeve Zegewald ' wordt hevig gevcchten. Onze troepen bor den kradatig weerstand aan da aanvatf len der Duitschers en sloegen deze af.' Onze verkenners vonden tan Noordeini van 't Pctchoermeer de overbiijfselen vaa ean Duitsche vliagmachine, dia door on* op S September was neergeachoteu. i Bij Focsani en Marasessi dreven wij vijiandallj]<.e verkenners terug. Ook werd een kracht'gen. aanval ten Noorden vaa Marasosîi afge&lagen. s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods