Belgisch dagblad

556 0
14 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 January. Belgisch dagblad. Seen on 20 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445jh25/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Se ? ff - 5 ^aiio ZONDAG 14 ou MAANDAO 15 JAPÎUARI 1917. ABONiNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederlan 1 2.50 franco per post Loss Bummers: Voor iSederland 6 cea toor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht d, . Telflîoon Red. en Admin. 74dd BEIGISCH DAGBLAD r' V , ADVEETENTIEE Van 1—5 regels f 1.50: elkfl regel meer f 0.80; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elko regel meer f 0.50. London : Bixon Honse Lloydîi Avenue E C, Pariis : 7 \ X'onru* n' Anffn V BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. EEN NOBEL GEBAAR Jhr. J. Douuon, ao . jiister van buitenlandeche zaken, heeit de pijnlijke zaak do wegvooring van i-gen naar Duitschland, eene houding a.i genomen, dio dezen Staatsman vere< en waarvoor de Belgen licin rechtz.ni dartken. Gesteund door zijne regeering en z< nia mon ons verzekert, door H. M. Kiningin van Noderiand zelve, lieeit hij v do Duitscho regeering bekomen, dat Belgische vfuehttelingen, die tengcvol van oflieieele veraekeringen uit Nedi land naar het rayon van Antwcrpen v yen teruggekeerd, van waar zij werd geeiepor eerd, naar Nederland zuilen n gen ierugkecren. Zonder vertoeven Iweft do mimster v îmitonlandscho zaken zieh aan het we gesteld om die verbintenis lange Du Bche zijde te laten uitvoeren. i_,oor tusschcnkomst van liet I\ed< landsclie gezanteehap le Brussel, zijn i derdaad reeds vfrscheiUeno naamiijgt on.vangen om woggevocrdo Belgen, c onder voormchlo oinstandigheden uit î" dexland naar Belgio zijn teruggekee: Lia li,;8tcn worden aan do Duitscho : geering medegeceeld. -nu het prjnciep aanvaard is hangt" . los van do uitvoering af. iioe kan men weten welke eleebetr iendo personen zieh voor twee jaren ÎNederland bevonden ? Bestaan or lijsi in d t land/, Hebben do gemesnteoverl d'en toen reeds dio vluchtelingcn in; echreven? Llk Antwerpenaar kan i mers boweren in October 1914 te z geweest. Ofwel bestaan dio lijsten te Ai werpen en oro.iggende ? Men zôu bet meenen, aangezien Nederlandsche legat:e to Bràssel er oi vangen heeft. ' , ' ot hoever strekt zieli do Antwer eche rayon uit ? Zijn do steden Die Mecholen, Dendermonde en Sint Niklcu or in begrepen? Hunno puinen antwoo den bevestigend. Zin hier niot aile Belgen bedoold zooals de burgemeester van Rotterda nieondû? Zoo ia, dAn ia do maœfcregt nniaildomtio Het tpreekt van zei, dat de lielgci wclko na de verschijniug van de jongs Belgische legerwtit, dio de mannelijk Belgen van Ï8 tôt 10 jaar dienstpiiehti if-1 inaàkt, niet kunnen begrepen zijii on< in ! de. bevoorrecliten. ;1- Dit zeggen wij alleen ter loops n- geen mi verstànd te laten ontstaan. J srt weggeloopen Belgen gunnen wij een v ig L1 ,i ia <>ea uuJsch kauip. De Duit^chi j zeli zuilen voor éenmaal over dit pi l0. het cens zijn met ons. Zij ook kuni niet dulden dat doserteurs of- refract m res zieh wegstoppen en zieh 1 aï h ai ,^0 onttrekken aan hun hoogsten plieht :rQ genover hun land. De zaak is nog to weteci hoeveel A a werpeoaren zieh in de vereischto. vo )lt waairden bevinden, om naar Nederlanc niogen gaan en indien hun getal ni i gering is. \V ; t er eok van zij, het gebaar < ,u NederlandSehe regeering blij't nobel îhe^tciiei^i Het fa bovendien een practischo da< ganech ovoreenkornetig met een volk i r" nuchter oordeèlt en dio nuchterhcid o n* in de staatkunde wèet om te zetten. in In tijden van nood en van rampspe is zulke politiek oneindig meer welkc e- dan een hoogdravende politiek van bo d. bast, waaraan nvo nicts hebben.. "e- De polit ek der Nfedcrlahdsche reg-ring is ook behendig, omdat zij een il- is. Do zaak van Edo had ons, Bolg< pijmlljk getrof en omdat hier do onj 3Î- lukkigstcn onder onze landgenooten wi in den bedreigd, moar de door jhr. Lp eu don bekomen uitslag maakt wcor al! le- goed. ;o De be'rekkingeh lusschen België n- Nederland, die in db laatsto zes mas jn den wnt verkoeld waren, zuilen op'niei it- innJg worden. Het doet ons opreeht gonoegen, n le al'een vrienden in den nood to tellei tt- roaar ook eene eerlijlce regeering to kn nen huldigen, die spijts aïlerlei moeilij a- heden, van Duitsehland heeft kunnen v< r, krrgcn dat ccn fout werd herstéld waa ts door rampzalige sla<*htofîcrs van den oc r- log moesten lijden. Le goede trouw < het rocht van do Nedérlandscho reg>: , ring blinken» hier uit door do bekomen to n geving van Duitsche zijdé. I Voor jhr. Loudon is het eoa mo t, hartclijk fel'citcereii. ,3 j Wij hopen, dat hij den to eng opg ; : vatten maatregol volgens reeht en redt g zal doen verruimen. b ! UETOESTAND De nota van do Entente aan Wilaj uoor haren vas.ueradtn toon ee eiepéii inurtui gomaaia. uo Keizei, uj ' Zijae ' vefwàc-nlin'gen lïeett zicn' îns^orten hëa t gêanatooru' met'een genarna'sio prt ! cùiiiâue, d-o ôLccu ztjnf'Bpijt en zï^n ^icurcte.lfuij u-teiru^-t. Hij niieeiH aielus dq jjanseho bevoheint to g'uLanioe'erén oiu nog motr_ to îij^e yo^r Je gior.o van z^n nuis. - jjcigid s nota i.oeit een oeste onthaa genoven. Ooii (f/) uuiisçnlahci en doze meaep.icht.gen zaLea de iie.giSehe eisciie tlio Uvans plechtig zijn go.ormuiuerd, ii dru.v guanaaict heooen. îlot is nu do oear? van Duitsehland n < den ne\ êl ini i^et licht te komen met zi. no ooriogsdoeleinden en dio desiiooas tî gonover de voorwsarden der Itintenlo 1 Bieilcn. i^eno kciztt'Lj -e prociamaic van hoL frazes vo.doet niet. jL'uitsçhiand zal zijne kaarten niet o .laiol v/i.len .bloot leggen in tegenstelân met wat de EnveniO doet." Daaroin ojl zuilen alio vokaren Du.tsqh.and verooj dee.on. , (Allas zal uit het sti.zwijgen va Lu tschiaud ov^er de vredesvoorwaarder b y.vMi, dat de honger alleen met de ait putt.ng Utr réserves den keizer aangt zet had. zijne taeitriale proclamatie va: 12 Ceeamber uit to geven. Op. hare beurs heeft Uo»tenrij[k-Honga rije eene, in Duitschen zin opgestelde no ta i^ten verschijnen, waarin gejammerd wordt over de booze plannen der Entent bctreLende verbrokkelmg van de monai chie. In'usschon worden de depjrtaties vai Belgische. burgers voortgezel. In aile lan ilen gaan stemmen tegen dio barbaarsch heid op. • Aan de Sereth wordt steeds gevocli.ten De iongste aanvallen des vijands wer.lo er ageslagon. Koiiiiï^ Konstantijn Het uhimatam dat do regeering van Atht io heeft aankenomen, laat ons zeer waiiteoi '• y kunnen niât zoo vergeten dat ïin1 :-.<1 e n v.jand is g-wcéJt van do Entent i zeli's te Dei'iiju ^Lig ; uxLroepen, dat n. ■>t Pruisisc-h Lgar.boven aie andero stek!« Hij bedroog Servie, zijn bondgenoot. Hij le 1 :rde de bte.kste Griekeche i'o tares oto i voor 125.UOJ.(X>3 fr. oorlogsmateiiaal aaj l-Ijarijle. Hij zetto e-no divis e Giieksch -daipn aan zieh over te iceven. Hij ver 0 rlijkte on'.angs den rnoord van Frajicshi 1 Engelsche maiiuesoldaten te Athene. ia maar er:n middel om don man onscha te. maken: hem nnttronen. , I Berictit m oie lezers. DIKSI^AG a. s. 16 Januari zal het - Beigisch Dagolad in Den Hiag te D 12 uro middag met de laatsiste oorlogs- ttlegrammen verschijnen. Die laatsto telegrammen zuilen Ons DUA.IDLOOS verschaft worden (alleen recht in Nederland). * s Onze lezers van Den Haag en 'Schevenin-1 gen zullea dus te 12 ure iniddag bijzon lere legerbericbten oDtvangen, dio hun andtra maar 'e avonds toekomen. Nog deuzelfden dag zal bot Belgiscb - D a g b 1 a d de ^atgelegen provincien van e Nederland, zooals Zee'and, kunnen bèxeikeo. Onze varkoopers en depothouders zuilen ° dua het blad nog denze.lden dag kunueo r> bestei en. 5 Voor wat de oorlOgsberichten betreft zal het Heigisch Uagblad de snelsto en do best ingelichte couvant in Nederland wezen. De Belgische nota, i —t— Niet baron Beyens, maar Briand zelf, die optrad als zaa ige.aabtigde van de - En ente, hee t de Beigische nota met de no.a der andere geaiLeerden aan den N.- î Amerikaànschen gezant te Larijs over- - handigd. De aanwezgheid van onzen m nister van buitenlanusclie zaken had al- i lesn de betee .enis dat België in - een b:j?i>nder geval verkeert dcor de - sch&ndi.ig van z'.jne neutralileit, maar nie teinln het vol maakt een s is voor wat . Le' e'.nde van den ooriog betre't, met al i zr.jrie bondganooten, w er collectievé nota ook de Beigische is. Onzo nota laat aan duidelïjikheid niets te wenschen en laat wijdc>oen do poor-, ten van de bekomst. Vau neutral te t is er geeni spraak meer - daar de Duitschers zelf haar hebben - vernletigd. De no» zegt even duidelijk dat Bel-) gië nooit kleiner zal worden dan het î voor den ooriog was. De ei ehen zijn j se h or p bepaald en ditmaal is Belgisch Congo niet vergetecr- en ook niet de vraag ■ van vas e waarbergen voor de toekomi t : die ge:ne pap'.eren neutraliteit kan we-i zoa. > Lie nota heest de goedkoaring van aile Belgen weggedragen. Links en Redits. Generaal Gillain. ter Generaal Gillain, die zieh vroeger i Belgischea Congo oaderscheiden heeft ti )m gen do Arjbieren, is aangewezen om g>i )ie neraal Rucquoy ofi te volgen. sr- Toen do ooriog uitbrak was luijenan ts generaal Gillain koîoncl. tnt Weggevalien, ,c.n Het artikel ,,Do kritieke toesrtand i '■lJ Duitsehland" dat gi-fteren in ons bîa j1^ verscheen, w«s ontleend aan D e T ij d Clara Ward ut- Clara Ward, gowesen prinses do Chi )r- nay, vrouw ^van den tziganf Rigo c te ro-ordwonian ' van het monca no sehandaj et is overlqden. Di3 dochter van eene Anw rikaansciien millionair, was reeds een 1er v 1er ne maal gehuwd ditmaal met oe on wa (er van Napeis. Haro frateen worde vérklaard door de krankzinnigheâd va id, verscheidene leden harer familie. Nog prosessors voor de olî Universiteit te Gent. (x| De Gazet van Brussel meldt, dat dj n med. Do Knop en vrouw Dr. meil. 1J Knop—Gabriels van Antwerpen, met d le.ding der oefeningen aan d.e kliniekc. ,e_ der Gentoche hoogesehool zijn belast. jlt Ook neutraal. n- In Mavors van December, schrijft d lo lui.enant J. P. van Pell over Théo ;r- r o over Erijgstucht, waarin de Vglgend u" rejelen voor-vomen : ,,Do gebeurtenisseï in Be gie in het begin van don ooriog hoo de franct'reurs een gevaar kunnei 011 opleyeren voor staat en s;ad, geven sto n" gonoeg tôt illustratie." A s de weledelgesîr. laie luitenant zij : ne bewer.ng kan berwi.izen als enwrikba °» re waarhc.d, dan xai hij het recht-^heb ben over Belg'sche frane-treurs schrij ven. Kan hij dat ? j._, De nieuwe Britsche gezant r_ in Den Haag. r- Sir VVaîîer Townly, dio Sir Alan John >u stone als Britsche gezant in lien Haag vvr e- V{l»gt, is m room£ch katl'oliek. In 18y< ^ huwdo hij Lady fcusan K ppel en Avep rco-nssch kathoiicfe kor-' zyh Jiuû«lp; ^ Jnr. van Nispen tôt Se^enaet*. lu Ujn Haag is overledssn Jîir, J, v ai ^ Nispen lot Sevenaer, hoofdredacteur van u De llesidentiebode. Ons welge-m'ccnd rouwbeklag aan de famili'o en rtïeée a;ui, de redactio van dit blad. De mark daait meer en meer. Een wisselagent schrij t ons : Sedert 1 Januari is het geen Duit scher meer toegela'ten èeno som vai meei" dan 50 mark uit Duitsehland h zenueu. Dit verbod strekt z.ch uft ovci ' posUvissels, verzekordo' brieven of pak e h.e.ten, dio ban^br.e-jes, chèques of welk dan.g andere middé.en van boialing be vat en. Het nieuwe reg le men. betreit Ne der.and, Denemarken, Zwedon en Noor-8 wegea. Uitzonderingen worden al.een toe 11 gesiaan aan do i.e,zerlijuo rijksbank ci ze» ere firma's. Personen of {irma.'s die kunnen bewijzen dat betalingen in he e bai .en land rvjodig zijn voor gewottigeh bande sovoreenkomsten, kunnen de. toela s ting bekomon. Aile mil'ta're posterijensta aan aile Uuitscno gremze,i o.ieiièn tnans b do senerp^to waakzaaanheid uiji Die mna,t n ■ regela moeten dienen om de daling vai K de mark meer en meer te keer te gaîin n Papisren klelngeîd. 0 Om in do behueîto aan klèingeld t( voorzien, zal de gemeento Trior papie ren marken laten drukken, namelijk vooi i 3U.OOO mk. merken vau 5 pf., vooi n 40.000 mk. van 10 pf., voor 80.030 mk '• van 50 pf., aile in achthoekigen vorm > Waardcor zulk een gebrek aan kleii geld onistaan is, is n'et duidelijk. Word het metaal misschion in de oorlogindus trie gebruikt ? ® Von Tirpitz en België. Admiraal von lliipilz schrifl in eennieuw t jaatsbîieï aan doa h.er liârder te Leipzig L ,,Voor 19i7 zj Viaanue en ous wachtwootd ' a Do bedoe.ing van dit ge„egd<> b.ijkt duidc.iji j uit e.n schr.jven ivan naiionaie kihigea t. Franiuort aan dea paossiier, dat vol gent 1 D'uiische bladen geli^;e strekking heé.t. ] Voirons dit sclii'^V ai hee.t «België als zelf i stanciige staat' zijln fceetaansrjoht verloren Want na zijln liewastè es grav© neutralitedts s schending vôôr d n oorlog on wej,ens het allé ■_ „Kullur" ©ai pnoûschelijéheid hoonend ge drag der bwolking ijdeas de isezett'ng heeli v de geschicdenis haar voauis: o»er dezéf staat tevjld. BelgiS kan daaioun sîcchts toi het Doiuohe r.,;k hehooiea." Het behoort «as toe, zoa h^gt het veidei' ,t volgciis zijn g'OOgraii.sche îigging, Koîgehs hé' i recht van den iveroveraar, doen vooral oi grond van de wct ivaa het zCiitelioud, die r heiligsto wef van -een staat is. Wij hebber t België xioodâg alsi waarhorg wor 6ns pôli s- liek, militait m eoonoaniach bestaan. De Maasveslingen Rroiwren de natviQi:lijl;< - hescherming va» onzo W-estelijfce' giens; ir het geval wan éen nieuw oonilict met Frank rijk moeten wij, zooals deze ooriog geleew heaft, door Bol gië oprukkanl" "* iJJpgedragen aan de Belgen dié den vreà nuet Duitschlawl zouden willen sluiten.) Belgen en Amerikanen. i Oe Seiyiscise nota eischt «olledig hei»sfel en vei*goedingi " en belsouiâ van Congo met stellige waarborgen wooi* de «oeW komst. — Proclasnatie van den Keizer. - Nota van Oestenr!frk« Honsariie. ; Nota van Belgie aan Wilson PARUS. 12 Jan. (Havasj. ïeizelfderlijd met het collectievo antwoord der gealli-( eeruc le^eeringen, stelde Briand aan den j gezant der Vereenigde Staten een bijzon-dero nota van de Belgische regeering 1er , hand. Daarin wordt do diepgevœlde datik, i haarheid jegens het Amerikaansche volk t uitgespi'oken Do nota voegt er bij, dat président Wilson. sèhijnt te gelooven, dat de mensehon in twee kampen verdeeld zijn, maar Jictzelfdo oorlogstloel voor oogea hebben Het voorbeeld van België toont echter ongelukkig genoeg aan, dat dit niet het geval is. België heeft nooit, > zooals do centrale mogendheden, gestreefd ^ naar oven.vinningen. Do barbaarselie wijzo waarop do Duitscho regeering de Belgische natio behandeld "heeft en nog. hehandelt en dio niet foelaat to verondcrstellen, dat Duitseb&tnd er zieh meo inlaat in do ; teekomst de ^rcehten der zwakke volken to waarborgen, dio het sedert den ooriog, door dit land ontketend is, oiiophoudelijk met voeten getreden heeft, hegint Europa tôt wanhoop to brengen, Aau den andeien kant noqmt do koning met gonoegen en vesrtrouw.cn kennis van do ver-zekering, dat do Vereenigde Staten gaarne znllcn deelnemen aan do maatregelen, weîko na den vrëde genomêb. zhllen worde; i om^ de kleine natics te beschermen en to waarborgen tegen geweM en îôïwleï'-drnkkingV66r het Duitsche ultimatum hoo>pio België slechf.s in goede veretandhouding met al zijno naBnrén j*; leven. "Het ver-voide met jlaiMvgezette loyalitêit tegenover ioder de plichten, die *le neutraliteit het opleede. Hoo is liet door Daitschkuid be-loond voor het vertrouwen, dat zij dit land sehonk? Van don -eencn ■i.»'- e.» d;;,a. .a&deœfi- -rvj -crc; ïrorxvïfUlX^'i^ iîUiixfbi gesehoivden, het gebied ]>eze?. Bij zijne aankondiging tu' deh Biiksdiig van deze seliendhig vian het recht en Van de vertlragen, moost ele llijkskanselier -rn den llijksdag d1© anrechtvaanirgheid van een deigeliiko daad 'erkennen en beloven, dat zo bêrsteid zou worden, maàr na de bezetting van" het Belgische grondgehied, stoorde men zieh niet méér. aan do rc-pelen omtrent do rechten der .menschen, noeh aan de yoorsçhriften van do Haag-sche convâitie ;■ deor even zwarë als on-rochtmatigc be'.astingdli dêden zo de bion-iten " van het land opdrogcn, vëmoesttea moodwillig do nijverheia, verwoestten se-heelo steden, brachtten een aanziènlijk aantal inwoners ter dood of nameu ze gevangen .En nu nog, tervvijl zo luide hun wensch to kennen geven, om een einde te maken aan de verschrikkingefn vttn den ooriog, doen zij do vcrschrikkin-Sen van do bezetting nog toenemen, door do Belgische' arbeiders» bij duizénden in dienstbaarheid weg te voeren. Indien er een land is,' dat het reeht heeft to zeggen, dat hot do waopnen ôpham om zijn bestaan' te vordedigen is het zeker België, dat gedwongen werd te vechtoa. of .zieh rte onderwerpen. Ailes wat liet hartstoclitelijk vcrlangt, îs dat een cind» komt aan het ongehoorde lijden der bevolkiirg, înaur het kan sleidiis éen vrede aairv aarden .tlie het zijn volledige politieko en ceoHomische vrij.ieid terag-gcelt, de integiiteit van ziju grondgebied en do Al'ribaau.iche kolonio verzekert en liet tegelijkeriijil bîUijk heistel en veilige waarborgen voor do toekomst. Do Belgische nota eindigt mfet do hoop uit te spi'eken, dat aan het einde van den lan gen ooriog de stem der Vereonigde fitaten zi'ch verheffen zal oui eischon to siellèn I o. gunste van België, dat ccn onschuldig slacht-offer is geweest vau de Duitsche bogecrig-heid. Het heelt recht op de plaats dat het verdient door zijn verleden, do onberispe-lpte dapperheid van zijne soklaten, zijne Irouw en zijh eor. . , Iwaap ffescliiit. De Franschen zuilen ecrlang over go-schut van 52.6 mM. beschikken. Een aantal cifer monsters zrjn reeds voor montage gereed - Eveneens is er nieuw go-schut voor den luchtdienst ingcvoord. mot -gcwfridigo draagwijdte. Het materieele overwicht der geallieerden neemt nog steeds toe. Do kanonnen-productic is tôt meer dan 25(A) stuks per maand geste gen. Meer dan oen miltioen mannen en vrou-w en werken in do muniiefabrieken. 300,000 geweren per . maand worden or mbmenteel gemaakt, en pl.m. 20.000 roa-ehinegeweren per maand. Belgen brengl een bezoek aan de bestendiqe tentoonsteîling der Society of FFiends, .PleUerijkade 12 (bij het Hollandsche spoor), Den Haati. — ——«i, Een vrije stem uit België. Citic-ren oiitaioetten wij een jongen BclgJ Om do ilvportiUio te ontgaau wae liij û\«i d« gréas gevlncht, en hier bij wafi hij dW dood onOkomeji. want op hem had men e& sehoten. . .< m was een Luikenaai-. Door ons owdorvraagd over ùen toc^taml in. hoj ijegetto vadCTlaud, beyesijgde bij, û&i de ioestand er vreeselijk is. In e^mmige g&J vallon ia iiij zelfa onzeggôlijb. Do h&viXbtoJ Jijdt cnointEg. In iJollantl kon men d&aî3 van geên besef hefeben aie înen zelf ctofaelî ste maaaden niet jn B»lgië heeft dooige^ bracht. NoebUns wil île bevolking van g een vrflkj de- des Kefeere. weten. Zij verkie<;t; ft]ie j;ji den, aite ontbew'ngen- aile fokeiingen. 'Aij was verheugd toen zij vexnam, à&i d< Belgische regeering. dm Dnitselien vredeva» zieh had geatooten, Wa.ro'liet anders ge^eeet, de Belgen van.het bezeito land zouden re. voludo hebben gemaakt tegen hun eigen re. goerirfg, die zieh tôt <3ie zwakh^d zou hebben, laten verteâden. Hedoold Luikc»aar had haaet dm Nederland t® ■verlal-en. Toen hem naar de reden vroe-t&Bt vèrklaardo bij rondboi«',ig, dat hij d# Belgç-ji in Jîclland veel te neerstachtlg ente oô'iuot'digd vend, zoo neerslaehtig en zoe «■ntooedîgd, hij nes-gens in Belges erd* weerga had van onfanoet. î.n noehtans Jijdt m®n q.* honger voor <J$ " rijia.id eh dé onaihankoîjjkhcid van het land, ih> Belgen hier geen voed&el tekort hebben, vœgdo hij er c«n beeije bittCj- bij. ■Ja, nid het begette land moetepg ons voor-k'-'dden lessen van vaderîaadslieMe on mThondfag«kraeht en moed komen, Wij xjjn hier te yeel ^veirwend en onae kl "iiisic ongsjjiafcjes schi^jj. ons vreese}jj{# t.- Ai Wij nioctea hier bjjvoegen,' fet ook de ste-u iîjd liehben gesproken geen andere taal voeriien Jan die Lerikenaar. En dan ontmoet mon Belgische Kamerietden, tïe meenen dat ot over vrèdo met den bëzeitenden uithen* gciaar \ an Belgiô moct worden gesprolten 1 De Polen zien klaar. Daitschland's en Oo.stenrijiks's plannen oaS Polen to organisée:en, ontmoeten lieftigen t-igéhstahd ook in do anti-Kussischo kringen. L'iti^un.endo burgers, poliûeko maatschaj* iwjeu on persorganen die cerst moend^n elafc het noodig was met de Contralen mede te werken, protestccren nu scherp te gen de> bedriegelijfeo self-govonïmcnt plannen en te* gen den ged won gen vrijiwil.igen dieu st. "De Poolsche nationale raad, een o-naf-hankefijk lichaanv, dat reeds te Warschai^ he^toiid voor de Duitsche pr-oclamatiflj van 18 NftVëïnibcr,' waâ-ibij! .een Poolscli parlement mot '70 le.de,n' en een Poolschen stasetg» raàd "werd beloold, is do kem van den té* . genstand. De nationale raad heelt teen maniiiesÈ uit. gevaardigd tegen de Duitschers en Oosteni r(]kere. Zij vragen een s'olledige verandering in' de houding *?an iraiitairen tegen de Poolsche fatso.'nlijîcç weieldr Het bozettingsleger moct ophouden de Polen als bowoners vanl "c'en veravonl land to kwelîen, dooh zij dier nen lien te be]oçenen als burgers van oem onafhahkolijk land. ! De sociaai-deniocrafcen verzetten zieh itt het bijzcndcr tegen do plannen der Centralen. Die 'partij meent, dat do Centrale» hèt recht nist hebben, do Polen tôt den môli-tairen dienstplicht op to roopen. Sen we'ttige Poolscho adm'inistratie ii slochls mogelijk, wanneer er een Poôlsch parlement bestaat, vei-koren door algerneeni direkt en gehedm kiesrecht met eveorediga verte genwoardiging. Dio etisch in rêgokeeht in strijd met het Duitsche'plan. Volgens von Bosclor zou het Poolseh parlement verkoren worden eensdeo'-s door do districtsradên en andei"deols door de gemoen-tçraden van Warschau eh Lodz. Met manifest der sociaal-deimiokra.teu voegt «r bij1, dat do bezettendo overlieid irioet -ophoudên Poolsche en Litauscho arbeidera te recruteenen. « Uit vroes van een algemeènen Poolschen" hoycat dio Ss -Duitscho plannen vaa het onâlhankelijk: Polen in duigen dreigt ieskafi-pogen de Duitschers to onderhaudetea. De poiifiek v d. nieuwen eersten mmister Do ,,Daily Chron." misent, daft de benoe-ming van piins Golitzin waarse.hijut-jjk mag worden béschouwd als ceh- geoo'o overwin.-ning voor Doema, loger en nalic "Ojser 1 o ■zondeiiing linvloedrijllea pro-Duitsehe catoa-rilla en- de duistore machton' die in ;veehana stondon met den verinoorden monni^ (Bas-poelin). Do jongste rede van den nwtiweM. eersten minister maakt het duidelijk dat de poli liek die hij zal volgen Kolkomen in d«r ric-hting is van de progressiexe nSKaw-heid van de Doe-ina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods