Belgisch dagblad

992 0
21 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 21 January. Belgisch dagblad. Seen on 06 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6688g8gc2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3<1« «5 MAANDAG 21 JANUARI 1918* I*io. lOT» ! abonnementen. kPer 3 maanden voor Nederland - M.60 franco per post. Lossa wliumniers. Voor Nèderland5 cent. ®%oor Buitenland 7'/} cent, p Den Haag, Prinsegracht 126. j Telefoon Red. en Admin. 7188. BELGSCH DAGBLAD lferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 lire middag. bureaux open van 9 tot 12 ure eu van 2 tot 4 ure. ADVERT ENTIER. Van l*-5 regels f 1.50 ; elk« regel meer f 0.30; Réclames 1—5 regels f 2.50; elke régal meer f 0.50. London : Dixon Hoase Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antia 7f , Ijaveant"oonsuies ! (Ongetwijfeld is onze regeering op de hoogte fcin het anti-vaderlandsch werk, dat verricht Sfordt onder de Vlaamsche krijgsgevangenen m Duitschland en onder onze geintemeerden In Nederland. a • * i Onlangs lazen wij in Le XXe Siècle (Bôn belangrijk relaas omtrent de pogingen fvan Dr. Sfcange en a rider e Duitsche proiessors Cm liefc gift van liet anti-Belgisch aktivisme onder onze" krijgsgevangenen te verspreiden. Onze oigen inlichtingen laten ons eclilcr niet jtoè het al te groot optimisme van onzen collega te deelen. Men moet nooit een gevaar ov'er-prijven nocli ondersehatten. Er zijn zeker meer San twiotig aktivisten op 10.000 gevangenen, jioewel een ontsnapte krijgsgevangenen, die la Holland aankwam en morgen naar het front vertrekt — een Gentenaar — de alge-meene echtheid der inlichtingen van L e XXe P i è c 1 e bevestigde. Hij was o. m. getuige geweest van het meer Inidrachtig danfeeste-Pjk^ onlnaal van Meert (Ilippolyte) en l'abri [ le (ibttingen. Of er gefloten en gejouwd werd Jer eere van die ronselaars van het aktivisme jiie naderhand ala balsem op de wondoD,eene beuoprning- vaft directenr-gener^al aan een ininisterie ontvingen. hoeffc nietgezegd. Anti-Bslgische propaganda wordt steeds stelsel-jnatig en onafgebroken voortgezet. MetKerst-mis zijn de aktivisten Pieter Tack, voorzitter van den Raad van Viaanderen, Faingnaert, ccn oud-propagandist van het Christelijk gociaal bureau aan de Kogelstraat teBrussel, Jef van den Eynde, thans afdeelingsoverste bij een ministerie en de onvermijdelijke August Borms naar de Daitsche kampen voor Vlaam-sch'e krijgsgevangenen gespoord om er nog jneer onkruid te zaaien. Zij bezochten eerst Grôttingen. Zekere Dr. Yan de Kerckhove hield er een voordraoht over kerstliederen. Dan trok Pieter Tack — die, zegtmen, vrijmetselaar is — metzijne drie ^atholieke kornuiten naar de Kerstmis, ge-ïongen door den activistisehen priester Van Bergen, uit Hoogstraeten. 's Anderendaags hield Tack een rede om de politieke zelf-standigheid van Viaanderen te prijzen aan de Vlaamsche krijgsgevangenen van het kamp. De vier Duitsche zendelingen begaven zich ook naar Nordhausen, Heiligenstadt, Magde-burg, Oberhausen en Munster. De Duitsche prof. Jostes, waarvan men yroeger een buitenlandsch lid van de Kon. Vlaamsche Académie heeft. gemaakt, houdtte ïtftmcrioi——latmA- -IxrvA' fi fî A j* '» t" fî- jristen. Op nieuwjaardag bezocht het vièrtal Iflen „hoogstaanden" Vlaamschen priester te Munster. Dusseldorf, Keulen met de voorsteden ■^yerden ook bezocht. De vier aktivisten worden „e c h t b r o e d e r 1 ij k" ontvangen in fiet Keulsoh Mannersangverein. . . misschien door moordenaara en brandstichtera van Aar-schot en Leuven. Borms herhaalde er den wensch van R. Peclercq, namenlijk dat dit jaar nog in Keulen de eerste steen moge worden gelegd van een Vondel-gedenkteeken(l) tôt „blijvende her-înnering aan Vlaanderens Vrijmaking in 1918." Borms ging nog spreken te Straatsburg. Men "weet dat bedoelde twee Vlaamsche BtVinoezeniers, Van Bergen en Van R... M buiten de toesteraming van hun bisschop, Mgr. Mercier, naar Duitschland zijn gegaan orn er het aktivisme te steunen. Zijn zij in interdikt geslagen ? _ .j Het is al ergrgenoeg dat, ter gelegenheid Tan het bezoek van Declercq aan het kamp 'te Giittingen, drie officieren, luitenanten van | het Bolgisch léger, door een openbaar telegram |Soviet" gosproken hebben met de verklaring dat zij de wettige regeering van hun land ci et meer erkennen. ■ * * * Ook in Nederland staan wij voor soort-g'elijke propaganda. Niet van heden wordt het moreel van de geïnterneerden ondermijnd, Men heeft die ongelukkige slachtoffers van de krijgskans veel te lang en veel te veel aan hua lot' overgelaten. J Ze zijn toch geene parias en geene ver-v/orpelingen die officieren en soldaten van Au:werpen, slaven der consigne, slaven van den militairen plioht, den hardsten plicht die er bestaat, Zonder die geïnterneerden zou de aftocht ▼an ons veldîeger niet mogelijk geweest zijn. Zonder lien ware het in het land van \Vaas, gevangen of geïnterneerd met den Koning aan het hoofd. Zonder dia oude Jassen zou de roemrijke bladzijde van den Yzer ongeschreven geble-ven zijn. i_>is officieren en die soldaten van Antwer-pen heeft meii niet genoeg achting en genegenheid betuigd; niet genoeg bezocht, getroost en opgebeurd. Vaderlijk nioesten zij behandeld worden, zij die hier afgezonderd îaefden van hun land, hun familie en vrienden en wier gemoed door de ontgoocheling bitter en droet was gestemd en die naar goedheid fin mildheid hunkerden. Men mosst tôt lien gezonden hebben mannen flio hun leed en hun nood begrepen, wapen-broeders met een groot hart, die wisten hoe zwak het menschelijk gemoed is en het goede ibroederlyk woord en de passende daad wisten te vinden om aan ongelukkige wapenmakkers den hoogen vaderlandschen plicht te hermneren ;Waarvan niemand înag afwijken. !;v Tôt wat kan onze plicht echter baten, als i*ij voor verschrikkelijke gevolgen van die nies te verdedigen verlatenheid staan? Zijn niet twee geïnterneerden in Vlissingen ge-Taagen, omdat zij Belgische soldaten, die tegen den vijand hebben gevochten, naar Duitsch-Jand lokten orn er door huu arbeid Duitsch-Mnds tegenstand te sterken ? De versmade '•elhonden van eertijds durfden zulks niet doet> Nieuws uit België ANTWERPEN. Veroordeeling der belei dâgers van kardinaal Mercier. De vijî s.cfeoieli'eis —; wier namaa ïiiet doioi- li©t „V1. Niûuws" woirdetn; hekond go-in.aakt — die Kardinaal Miercieir hetbhon, i>e>-ieeidigd [wiei'den veraordeeld fo Antwerpiôa itot 3 ma<ajidon gievang lem 26 fr. ]b;oete. De eeirgte hetichtte kreielg er ntijg 26 £r. boste ibSJ. Het blad van' Aug. Biotrœg, oiud-ieierii;njg, van uigr. Mcrcier, gcihMjjit delà srdgenden lojnzin: Mi la vopir ;iùetl Nataurlijk z'ija d» vetr-Kçardeeldiein allen, in h^oger heraeip gegaan.. Dit viojninis zal Weerklalnk licibbon ia het land. Al de Verflordeelingen z'i|a da.arfj5j oiiT Oiar-waardelijk, hcawieil pieit één der beklaag-den loiait eiejn, veroiordeding opliep. „Z,i|eda,a.r ceji uitspraak vain, het Belgistih geredht l'elgea het aktivisme. £Wîs kejiiinea nu dea prijls'} drie maand geva,T]|g .ojtni d«!n a a r it ^ y ijl a a d vraa het Vlaamsche vo,lk door eem, flink gefluit !e fcetuigeia, dat Mji daor het volk, wienf lierder hiji z;o|U meetea zijta, gehaat Wr>rdt. Er ig geeln ,de minislte twàjifel, dat ;olnigi&-lijoirixd voianis' veiibrokela zal woirdea ia hoo-ger jbt'eajojep." E/jin-dwangkapioitje tw déjà gchiij^er vaa !h,0iûger gtaaade regelea a. u,. î)l De maa b'egelt |niet eejnjsi, dat hij de vijf ott^ejaoemde yeroordeeldieia dea slechtstea dioagt helwjrjjst, aaageKiea hij zelf aeerptent, dait zij ©en ,,flitik gieifluit" hehbea Iatea hao-v,*ea. Dit hadde|a zij Vokw dea r echter gie* 'iofochend. Hoe het volk rngir. Mercier haat, iwwfeieg het jmk glagela dat de fluiterâ dacîeîi|k îafij hnane laffe daad 'opliepea. ■ G.qed geiao-rdleield ea vendien|di veroiofldoeld De Duitsche,rs kuiniaea de ■ besohimpers vaa het notbeisje figuur vaa de katholieke terk iin; jbeg|Cihe.rming ir.jeim'ea. Is! dit misBcbien het héiogelr (bjeiioep? YEllDRONKEN. — Maaiadaganargeri iom kw'artier veor aejg uux Ibegavem de werk-liedea die ia de werkhuizeia vaa heft Arse-naal ite Meeheîea aribeidela, ziclh als gei.w aoa- ' lijk naar hun werk. Eieia zesjtal echter, iota den W)eg ite-rerkortea, li&pieta. oimr d© tciege-vroa'exi Taart. Eaa vaja hieai, de g«a-.aoià© Volkaerls, wooaachtig ia de Diijkstraat, hootfc .'.L fw.* '-M ven in. De vijî eersten geraafcfeîx tarnaigs gemakkelijk :op dea oever, taen V oikaetrts ccihlieir ia het middea der vaart wa% btrak het ij!s ;oiader zijine vo>etaa ea, mieit eea kreet van angst vordWtéen hâj in de diepte. Nog eepmaal kwatrt hiij in deizelfde epenig met het hoofd lbove|a het water ait, ea riep^de Gïiteelukkige oîn hulp. R|dad elf uur ia delà voj&rmiddag: werd het lijk qpgevischt niet ver van zijine WiOning. BRABANT. ERANSOHE UITGEWiEKiENEN NAAR B,E;LGIE. — Ojoik Halluiti), eela Fransche stod, tegenoyer 't Belgische MeieWea, aan de Leie„ wieird eetnigen tijld gleileJieia doio'1" rie be-volking verlalfceja. De inm^oners bevinden zich mtet huja geiefetelijjkea,, loinderwïjzieirs, ea onjer-wijzeregsen ten Zuiden vaa Brussel o.a. te Halle. Âaa graepen wprdt toegelatan_ over Zwifeerland naar 't iolnibiezette Frankrijk te vertrekken. Halluia is, ged(»l;tolijk verwlojsisit ea de gra-.naten vallcla zelfe tat Roncq, niet ver van i Tourcoing, Rouhaix. Uitlotingen. BRUSSEL—ZEEHAVEN. Leening van 1897. 81e trekking. — 8 Januari 1918. 27 sériés, zijnde 675 obligaties, uitkeer'oaar den 2 Juli 1918. S. 6703 n. 3, uitkeerbaar met Fr. 60,000 S. 6703 n. 19, id. id. 1,000 S. 33392 n. 23, id. id. 500 S. 9145 n. 2, S. 12801 n. 10. id. 250 Uitbetaalbaar met 125 fr. S. 30 n. 1, S. 5938 n. 1, S. 7188 n. 24, S. 9572 n. 6, S. 9572 n. 11, 8. 9572 n. 21, S. 9572n. 23, S. 10271n. 23, S. 11878 n. 19, S. 12741n. 9. Volgende sériés zijn uitbetaalbaar met ICO fr. : 30 359 789 2543 3240 4136 4596 5938 6290 6469 6703 7188 9145 9372 10271 11624 11878 11913 12319 12375 12741 12801 18346 13392 14404 15739 16549. Thans spreekt men van iets erger. Is het waar dat een geheime vereeniging bestaat onder Belgische geïnterneerden in Nederland die het doel najagen de republiek uit te roepen, den IJzerkoning te verjagen en het sovietisme in België en in het leger in te voeren ? Wij stellen de vraag. Dat men van be-voegde zij de antwoorde. De goede Belgen zullen niet dulden, dat men door zwakheid, lamlendigheid en plichts-verzuim ons leger zou laten verkankeren ala de Russische legers, onzen koning zou in gevaar brengen en België vernietigen ten bate van politieke gelukzoekera, aktivisten of in-ternationalisten.Onze regeering zal ongetwijfeld vlug en krachtig weten te handelen en tevens den toestand van aile geïnterneerden. «edelijk m stofi'elijk verbeteren. Léonce du Castiiion. WEST - VLA ANDEREN, Di\\3ANGARBEID VO*>R BPRGGERS,. Nog al't^ld houdea de Diuitgcf.teœs< vol, dat de Belgische htirgeas niet %<$ fialitairen aribeid w|ojiden' gedweingeia. Het v>lgend© stufc is wel niejt j'ong mieer, toaaf heeft daarom1 niots van zfl-in waarde verLotretii:, MEF^T V 44 Juai 1915. Bevel. Gelijk ,w|e3te (oiiidexsteuni! ^ a^a vrouwen en kinderen toegcliend, mag vaa heden af doiar de stad alleei. ujk aau dieze ar-beiders; gegeven Wiondieti; di » regelmaiig aan miiitair werk ie|ni aadiere •&pgelegde wwkea arbeidea. Aile andere w'erkîiedea en huaiie îamilieg zidlea vaa hedon af dp geen wij^e nog ondersjteund worden. ! SMïDT, i Major en, Orfe/Ivo-mmianidant. Te Meaaen was het daa „vo«>r de mili-tawen workea of hiotage^fea." En zoo ging hieit aok in a ndere plaatsen ea dit systeam wprdt thans wg bruitaleir toogepast. De weige. rendra moeten hptager lijdf^. aiet m,eej* ttiuis, rnaar in de gevangenis, HET LEVEN JE DjADIZEELE. — In ihleit dorpi Dadizeiéle verblijxen janis 700 iot 800 siojldaifceîi ep rus-t. Het bes^ndig bureeï van heit fcanto;nne|mie!nit is cip het 'kasteel Bîossier. Die hewiojneîrs hebhea véeï aaa de Duitatojhe hezleitting te lijden, daai' de moffea ailes, tôt zieifs die le vensmiddel ; opeiscihen. De howomers moetea ailes nitvindejï cuml aan leveinsmiddelen te geraker*. Er is een soephedealing ingericht. Zelfs wieis;tlel'l©nde measchPa ga^ a .soepi halen. Zij fcrijigen 70 grain vlejesch ? -r persaota en jw wjeiek. Pefceol is niet meer te viridea e^ Meit de?-e kaude heeft mea zeor te kampen jnigt gebrefc aan tsiteenfcolen. Oinder da kleiae Scindere®,. zijn meer sWrt gevall'ea als ikoot den oorlog, Melk wioirldifa sleohls vieTstréikt aan kinrierea tôt 3 japp. Da kafjjchtenschoioi en de klooaterscihoiol zijn tôt gasthuizen hje|CstcHà,pien. Leo,p. B;o- ga»®t ho-udt schoiol ia h&i-' huis van Eduard Racs, bij da kerk. Karel B»gaerè geeft lés ia he!t huis vaa Alï'oms ^laehheudt; Fieteor Mahieu bij Eduaid Ver: 'enwe, Itaipeir ea OoaraJie Li«nrens, die mee^er Raes (Aerdeia- hws) ve'rv a,T' ! , •jg.'B'-'-r • • f zga ilcoip- gravien aangedegd. Veieil barakken zyn o^ge-timmerd pip het ajgeimaen faad (^steenwleg aw de brug. der. &ioyaar.tJ alsoiok ïangs de yaart van Feflt Lapin itot Dadizeeklbrug. Rond Rruisabeele ligt eela vliegpleia dat door de b&adgen|o;ot-ten bestoio'kt wordt,. De klokken van N.-Frankrijk. LWJe deelden reeid® mee, dat ld!a kerkklek-ken van Diotuai door de Duitscheas wegge-voiard zijjn. iWie vernemen thaas,, dat dit het geval is, in gansch hcjt bsizette Noord-Frank-rijk, zopwel iWiegtelijk te Cambrai, Valea-cienaes, Rijisel, Roubaix, als Oestelijk ia het département der Ardealnien. iO*>k hier require&rt mea de mata-asisen en het linniea der bevûjking. Duizeiadea ia-iwioaers slapela op streo. MEDEDEELING. Men verzeekt oag volgeade mededeeiling in itje lasschen. Sindg etteJïjke niaandea oatvangt deBel-gièclie regeering talrjjke varziqekschriflen om heit ovarkom'ein naar Zwitserland of Frank-rijlk te verkrijigea van pejgonen uit bezet België ,oif itit da overweldigde Flanscho de-partementea.Ten einde den helanghehbenden voildo'er ping te ischeaken, had het ministerie van bai'lenlaadsche zaken in de maand Juni 1.1., dopr bemiddeling van da Spaansohe regeering, de oatruiming aangavraagd van een zeker aantal Belgigehe vroawen en kinderen, met name cpgegeven: Men Hep _op ean weigerinjg van de Duitsche regeering. Tevens. Meiven deze joingste. tijden al ce voetstapp.en zoaïdar uitslag, welke het S.paanîch gezaptechap te Brussel ,qp aan-vraajg der Belgische regeering had w'illen deten, ta,n einde vrijpas.ben te veikrijge|n, zelfg vjqor parsionea wier gezoïndheidstaet-gtand ee|n verhi^f in Zwitserland of oeno verandeffing van klimaat vergde. Het gpijt de regeering dicp, niet hetojver-kiomen naar Frainkrijk Of Z-witSierland te kunaen vei'krijjgen vain Beîgisjche onderd.tr nen ait het bezet gebied; dien^volgens is het nnttel'ojog verzodbchriîten te dieaeiad© haar te daen gesvvordea'. (Het Vadedand van Parijg.) Het congres van Nottingham. Uit Havre wordt gemeld, dat minister Van-dervelde, in gezelsehap van den heer Louis De Brouokere, naar Nottingham vertrokken is, om er het congres der Britscha arbeiders bij te wonen. Aan onze lezers. Teingev'ôîge van het- i-ng.uiwt.ige weder g*e-d Grand o de voirige week lieit de bezorging van Oîm blad in &ouiinig« wijken der s!ad te weiasehen. De noodige mâiatregelea âjn giiiKsinen cru in de tockoinsit) éaiaria iîè "vjoo'r-1 'A- Legerberichten der Entente. Ontbinding van de Russische Constituantes De bochewiki's brengen de Romanoff's voor een rechtbank- —J, De conferentie van Brest. — De onderdrukte nationaliteiten in Oostenrijk-Hongarije tegen het Pruisisch militairisme.— De Fransche Kamer tegen de royalisten. — De Engelschenj-wonnen een zeeslag aan de Dardanelten, vernielden de; Breslau en deden de Goeben stranden- Dit schip wordt, door vliegers bestookt. — Hevig kanonvuur in Viaanderen.1 Oostende gebombardeerd. DE TOESTAND Dia Bpcihewikis hekhoa au «Ko'fc hua 18 Brumaire,, a|eit als da gr!0|0(te Fransc-h^u révolu-ti©. Del Russisehe CoiiâtitaaaU) is Zaterdag ta Retrograd hijieeageikofmen oaï er ia de^ vxoegen mpïgea i»an Zondag dcw>r gewapende mati'osen uiteengedrevea te woirden ! Tsjamof, d® tegenstrevec Km |bet bewihd Leaia-Tsafczky was ter tôt voom'tt-er gekoizea. Naar revototioianadï aaoiO|r});eeid haddea de anaxiiM,liston beved gegecrçea den gewejztett minister vaa Rerenski te aitesteeren. ïinksciha fâa rec|htecihe sociaal-reviOilntiooM naireia van Raslapid zijn pot en pian. Op jbieiden vatt niet te siteunein;. Het eerste romppiarieffiient der Russisane xtevoiutie saheen oalee&jaar. De gaastelte staatsmachien blij'ft rejddeloos in de war. % Ru si and zal1 stellig.... gaied worden dopr het vporgeinomen pjroces tegen de Rama-noffs, die nelt .ala da_ Rofurboas vap! 1798 viOpjr eela reafoliuitionnaire rechtbank zoudea verschijneï). ^ ' De Russische gez.ant hij de Rœmeensche regeiering is teriaggerpepi^n:. Een oiviarweidi-, gande overwianintg ' ' op het Kleme KHaïul dat doioir Ruslaind werd vlefcraden._ _ ïLoo OTgwiejktenid dô is iii, Obsi-ej^ riik-Ho,ngarij|d, be,W^st de tpagavingen die de regeering heeft mioietea d^en ii^-ake de- fevielhs^ niiddelenvototrzieining, geanieeatelij'ë^ Pp. yiiqfflw©Aiie|srecjb(t, ensz. De toestand te i>Vo&-nieia was zper erg gewor,den. Ook werd beloofd het in Rnslaind bo zette gebied zoo vro,eg mogelijk te ont- voaràng van Mebring, m dea Fruisi -schm laadaag, bewijst hetzelfde. De ..Goeben" ea de,,Breslau hebben gepoogd uit de Ua.rdo,ae'Jlen te varem, daar hunae aanwezighaid niet meer noo-diie is in de Zwarte Zee. De onderne-miag is deerlijk mislukt. Zondagmorgen heeft eeia Eiogeksch eekader de .^raslau do en zinken, terwijl de „Goeban" ge-strand is. De Engelscihen verloren twea monitors. De „Goeban" wordt nogj doior EngoLaehe viagers, bestookt en zal ^ zren wei inoeten overgeven- De j.Br^iau mat 45Ô0 ton en da Goeben meet er ^3000. In Viaanderen i. dondert het opnieuw ge-weldig, zoo geweidig, dat men Zondagl geknai tôt ia Schaveningen kon yemeh mian. , , De- Duit3chers meiden Giat da hevige artiliariegievechten tôt laat ia den nacht yaja Zaterdag,:—Zondag1, ^ooritduurrien. Oostemde werd van zee beschoten, (Ongecorrigeerd). ïan >gt WestfelUk front. Belgisch wsekoverzicht. HAVRE» 19 Januari. Oificieel weekjljericht van 13 tôt 18 Jan. Het w. er isj deier dagen niet ganstig getweest vopir. gesjhutwerkzaam-heid aaa bat Belgische front. De sneeuw Oi regen veirnaiinderde het zicht en belenar merde dé luchtibadr.ijviglieid. Nièttjamiia valt meldi,ng ibâ makea van talilijllce hiaderings-gtihalen do.or het Duitsehe geschut in de gtreek van Rarnscapelle en D'ixrnuiden. Onze. ,batten>a helbibea de batterijian vaja dea te-genstander geantwio|ord ea ta,lrijke ^ veigel-dings.èichoten gericht op de Vijlaïadelijke ver-dedigingsweirkan. Er had geen infanterieaotie plaats. Evenjwiel weTden eanige vijandelijka patroeljeg door het vaur voornitgeBichovea plogten verdreven- Ondainks. de zeeir ongu|nstige weersge-gteldheid hebben onzie vliegtaigcn vnj! veel vlnchten ter vierkenning, geschatregeliag of cicmittrole ondernomen. Het Engelsche Seijerbericht ROND&N, 19 Januari. (Reuter.) Officieel avondberieht: De vijland heeft versoheiden vergaafsche pogingen gedaan om vaanaaht en vanocihtejnd vrceg de Engelsche schansen hij Nieuw Kapelle ea tea Z. vaa Len§ te ;ofvervaLlen. Nietg van Wang te meiden. Het Fransche legerberïcht. PARUS, 19 Januari. Off. ayoindbericht. NîeflÈs to m'elden' behaadjetii's b'odxijviglieid aor artillerie jbienoorden œn Chemin c^e? Damias en .op diejn linke^ôver van de Maas;. PARIJS, 20 Jan. "s rnidd. IHavas.) De Fraaschea sdoeg.ea met geniak twee) raid® vaa dea vijand al, ééa ia de stree1-ten ZuMooPten van Si- Quentia, de an-der« tan N. van Gourteçon. ,:Vaa het verdere froat werd met tus-i chfHiuoozen kanonvrnu' gewi.'-^c.dj ¥an het ZiiMeiijk iïÉi Het Italiaansche legerberïcht. HOMEj 19 Jan. (Stefajii.) Offlcieed: ïn! dea nacht, die aaa dea lSdea voorafging^ heeft de tegenpartij over het "heele in aain|; merking ko|mje|ade front het Italiaaasche ibrug»" gehjojofd Capo Siloi prcjbeerea aan te vallenj. Het gegehut, waarvan de werking met opi zich liet _wachte|a, atuitte 'ze. Eenige afdea^ linigen, die zich ibot oaze ijlzerdraadverspett^ ritigcn vjo(oiruit hadden kunaiein werken, we$•* aen er doior kaaon-, gewieer- en machinegiji' weervaur vemietdgd. ■■ Gedurendf dan dag vain gi> eren krachtigeiri -vawwisgelinig op heida oevers yan de Bran,-:: ■ta- en ia de,a sectop beooistea den Monlellcvi1 ItaJiaangC'he verkenningsafdeelingen joiegejoj :^ Op het plateau vaa Asiago vijlandelijke poii*'! ten op de vlucilit ea maaktea mlalerialeïi i jbait. ïan ie Tiirlsclie frontenl ^ | Mai Engelsche legerberïcht. PALEiSTÏNAj, 1 9J,an. (Reateir.) Gisterert. ig de Britscha linie in de buart Van DiO'erai'! (12 miji ten N. vaa Jeiruzalelm) to|t eea xûpstâ: mam-diepltô van ééa miji Op een front van,; vier miijil, vojoruitgeâdhovea. SWrj maaktea'^ eenige gevangeaen. In een lachîgevecht ioip dea 17den Janua^ j iS één Vijandelijk vliegiLuig neergeïch'oteii&i "Deè ISdeiu Jieten É'ihgefecihe vliegKigèn fji b'ommiC-n op eaa statio|a ia het westah vafli Saniazia ela ap kampela ia da hnnet Vallel^'j Een vSjlandielijfe toestel werd daaribïj1 naar dea grqnd geschëteïi. , De strljd ia de lacbt Bedrijvigheid der Engelsche vliegers LONDEN, 19 Januari'. IReuter. ) Offi-j eieel. Gist'aren is er, oi'scli >on de lucht hesl dea dag bedekt was en het nu eta' dan regende aog al v.rat gevlogen ' -DaarbiJ werd vooraamelijk voor de a^, tillerie waargenomen. Van geringe hopgw'; te werdea bommea geworpen en tal van patron en afgeaehotea op vele doslpuntea^ o.a. een lange kolonne, waarin zienderrfj oog-en veel verliezent warden aangeriehfc.^ Drie vijandeliike toeotel'lea werden doo® : v'iiegtu3.gea, een door onze iafanterie ge-; veldl en een ander staurloos omlaagge drevea door het afweergescluit. Wij mia^ sen er één. •3SE5CEE5B33aiia>i.J,i5C5iS* lie siryd ter zee. Oe Bresiau en de Goben, De Britsohe aèmiraliïeit dae'lfc rneda îù De opperbevelhebber vaffl de strijd^ krach tan ïn de Middellandsche Zee melclt, dat de Duitsishe slagkruiser ,,Goben" , de Turksche naam is Sultan Selim, osai de lichte kruiser ,,Breslau", de Turk _ tche naam js MfdiLli, en torpedojageirs,, slaags zij!» geraakt met Brit'sche -strijd- ; krach ten, bij den iagaag vaa de Dar «1 danellea, op Zoadaginorgen 20 Januari.^ De ,.Breslau" is gezonden. De „Goben" ontkwam, rnaar is, blijk,] baar ei-g beechadigd, op het strand ga-loopen bîj Nagara, een kaap in dezee^"1 ëngte. i !j De „Goben" ward dooa* iuchtetrijd j krachten aangovallcn. ,j Nadere bijzonderheden worden ver -wacht, niaar op het ooganbiik i3 er nogj geen verder bericht. _ i] Naar gemeld wordt, hebben, wij dd ,,Raglan", eea naoaitor, commandant viaiJ coanii Broome, ea een Mleine monitor M' 28, commandant Donald F IVlx Gregor, verloren. J Zooals men zich herinnert, wisten beaûfl schepem in het begiin .van den oorlog. | nog vôôr Turkije s intierventie, zich" id du Dardanellen ia vei'ligiheid te brengen .; Na de oorlogisverklaring der Porte, wew den de oorlogsschepen in de iTurksch^j vloot opgewomen en resp. herdoopt i» ,,Midilli!: ea „Sultan Seltra", De warboe! in Rusland. De Constituante uiieengejaagd. PETROGBAD, 20 Jan. (Rauter). i 'j* Om vier uur in den morgen werd fl«j Censtitueerende vergadaring d^or de malr>, zen uiteongejaagd. PETPvOGRAD, 21 Jan. (Rester), De Constituante Is oatboadeu,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods