Belgisch dagblad

425 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 24 March. Belgisch dagblad. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z030006/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaargàng« VBXJDAé MAAH r.T JVq. 1ÔS# ࣗ £** r » ABONNEMENTEN. Ter 8 maandea voor Holland 12.60 franco per post. Losso Humiliera: ■ Voor Holland fi cent toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, ïelef. Red. Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLAN. ^ • ADVEETE^TIEN; Van 1—S regels f 1.60; elîr» jegel msçr f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer I 0.50, London : J)ixon House Lloyds Avenue E. C. DE BELOONING DER NEUTRALITEIT. Bij de oorlogsverklariug van Duitschland aan België hebben al de neutrale landen oogluikend toe-gezien. Was liet uit schrik voor het monster, was het uit sympathie voor het- Germanisme, eene zaak staat vast, geen enkel neutraal land heeft geprotesteerd tegen deze verkrachting van het volkenrecht. De belooning is niet lang uit-gebleven.* Tal van Hollandsche handels-sehepen zijn door de Duitsche duik-booten in den grond geboord. Zoo tel de men tôt -voor enkele dagen do Kat w ij k, de A r t e m i s en andere. De Nederlandsche pers en met haar de bevolking vond deze han-delwijze ongehoord. Zulks was niet waardig van Duitschland, terwijl hier geen enkele vijandelijke nei-ging zich. openbaarde ; terwijl er merkelijke grondstoffen en zelfs \oedingswaren van hier uit over de Duitsche grenzen werden ge-stuuru.Staat het nu eens vast, dat Duitschland geen eerbied koestert voor internationale verdragen, dan toch had het zich hier wel wat inschikkelijkér mogen t-oonen en ten minste een greintje dankbaar-heid over hebben voor de toege-stane iiuip en steun. Zoo dacht men er over in Nederland. Do Ncdcrlan doolio rogooring pïo testeert te Berliih. Van Berlijn, komt er mededeeling voL veront-schuldigingen en de geleden schade zal vërgoed worden. Voortaan zal de vrijheid der zeeën voor de neutrale landen ten strengste geëer-biedigd worden. De geschbkte sympathie wordt hersteld, de kalrritc treedt terug, maar ongelukkiglijk voor niet lang. Op het einde van verleden week was het de beurt aan de Tuban-tia, een prachtschip, om naar den bouem vun de Noordzee gestuurd te worden door eene Duitsche torpédo. Gelukkig zijn er geene men-schenlevens te betreuren. Dit voorval, na de plechtige beloftc van Duitsche zijde, heeft heel wat ber.oering in 't midden gebracht, Dat vond men nu toch wel wat al te sterk. Een der schoonste Hollandsche passagiers-booten torpilleeren zonder de minste verwittiging, en zelfs zonder een handje toe te steken om passa-giers en personeel te redden. Waarachtig, dat gaat over zijn hout ! De toon der dagbladen is scherp, er wordt aangedrongen bij de hooge Ovèrkeid zich niet nieer te ver-genoegen met platonische veront-schuldigingen ; daar moeten maat-regelen getroffen worden. Men was nog niet van de eerste ontroering wat bekomen, dat het volgend telegrafisch bericht werd medegedeeld : „Het Hollandsch stoomschip Palembang is getor-pilleerd."Het geduld werd nn al te erg op de proef gesteld, in zooverre dat de groote Hollandsche Zee-vaartmaatschappijen weigeren nog verder hunne stoombooten prijs te geven aan de aanvallen der Duitsche duikbooten. Wij wachten het einde van deze crisis af, alhoewel wij ten zeerste twijfelen aan Duitschland's oprecht-heid. Voor die natie bestaat er noch recht, noch eerlijkheid, noch dankbaarheid ! Het doel wettigt de middelen, al moet het dan gaan ten prijze en ten koste van | do amofo aii -rroiy.. bintenissen. 't Is opreeht betreurenswàardig te moeten vaststellen, dat in de twintigste eeuw de grootste Mid-den-Europeesche staat gezonken is tôt het peil der vroegere bar-baarschheid der kapers en Noor-mannen.Onlooclienbare feiten »— aanval op België ; torpilleeren der kan-delschepen van neutrale .landen — bevestigen deze aanmatiging. Zouden deze laatste vergrijpen dan nog niet van aard z^n om de oogen te openen van lien, die tôt nu toe nog immer een warm woordje ten beste hadden voor dit door Belgen zoo gehate Duitschland ? Een oneerlyk, onrechtvaar-dig volk kan niet bemind worden. DE TOESTAND De Rus.sen zijn bezig met de ! ran-sthen te Verdun te ontlasten door hun offensief bij Dwinsk (Dunabcrg) voort te zetten. -De Duitschers zeli' moeten erkennen dat de aanvallen talrijker zijn en op ver-sebeidene plaatsen onafgebroken dag en nacht voortduren. De Russen vechten dappêr rond Riga, bij Friedrichstadt. A an de Strypa vieleir de Russen eyeu-jeens aan. Aan den Dnjester, in Galicië, hadden zij reeds de loopgraven en het bruggehoofd van het dorp Nikhalsche bezét.. De Russen maken elders, in Klein-Azië, tragen maar zekeren vooruitgang naar Trebizond. Het met bergen en ravijuen bezaaide land lusschen het Russisch lsger en die haven, belemmert een snelleren marsch. De onophoudelijk klimmen en dalen van den weg is zosr lastig en dubbellastig • voor de artillerie. De we,g van Barbusi in hbt noord-westen van Erzeroem naar die stad is •çèa zig zag. Na 32 dagen veelitens zonder ophouden etaan de Duitscher steeds voor den voor-ïiaamsten versterkingsgordel to Verdun, liet Fransch legerberieht zwijgti over het zoogezegd plaatselijk succès der Duitscliers te Avoeourt, waar zij beweren SO'OO gevangenen te hebben gemaakt — ten gansch regiment. Dit cijfer zal weeral echromelijk over-dreven zijn, daar het etellig moet die-nen om een riem onder het hart der ge-demoraliseerde soldaten (1er Centralen te steken. Verdun is niet meer te nemen. Hoe de Duitsche eoldaten gedemorali-Eeerd worden te Verdun, bewijst het vol-gcude.^ Een Fransch officier die van dielitbij den vijand had waargenomen, verklaarde : ,,Het Daîtseh -voetvolk rses in goede orde bit de loopgraven als voor eeno parade, doch zoodra zij bestookt werd door onze artillerie en machinegeweren ontetond êene -.paniek in de rangen. De officieren en onder-officieeen trachten zo te vergeefs tôt den aanval to leiden. In Mesopotamiij du art het beleg • van Townsends leger te Koet el Amara reeds 106 dagen. Het Engelsch hulpkorps van generaal Aymar slaagt. er nog nieti in het te ontzetten. In Bulgarije en Turkije gaan er om langs om meer stemmen op om vrede te sluiten. Ware het reeds geen suçces van beteekenis, zoo men die beide s^aten van de Centralen kon aftrekken ? Hoe lariael Mercier setrofen ? Wertheimer; de chef van het press bureau, te Brussel, geint aan de Vossisclie Zeituag dat er eenige spionnen (?) zijn gepakt, die in dienst van de Belgische regeering te Havre stonden en hrieven van die regeering aan kardinaal Mercier hebben overhandigd. De hrieven werden over de Nederfendscha grens gesmokkeld. In andere woordeti hedui-den die regeltjes dat Von Bissitig een voor-wendsel zoekt om kardinaal Mercier te dot a aanhouden onder betichting net aïs vroeger Mevrouw Carton de V, iart in Letrekking te zijn met de Belgische regeering, wat voor de Duitschers gpionnage en hoogverraad is. i Aldus hoopt de held van Saint Clcrtid, do Luthersche gouverneur met hehulp van den Israeliet Wertheimer en ' den KathoiieK ïrunhora den1 Kardinaal in den iterker te werpen. Links en Redits. Onze Kamerleden. De heeren J. Destrée en Georges .Lorand, komende van Italie, zijn op dit oogenbiik te Le Hûvre. 1 De gezarU van Spanje te Brussel. De markgraat van Villalobar is heden namiddig in Den Hàag aangekomen. Ilij was uit En gel and vertrokken aan boord van de Rotterdam van de Ilolland-Amerikalijn. » Boerenbedrog. j.De Lan'dman", een nioffenvveekblad, dat in België, wordt uitgegeven met medewer-king van het ge;<eraal-gouvernement, begon S Maart den t,, eeden jaargang. Het eer-sle numimer verscheen 10 Maart 1915 met een oplaag van 8500 exemplaren, n.l. 2800 in het Durtsch, 3000 in het Fransch en 3000 in het Ylaamsch gedrukt. Thans héeft een blad een oplaag van 44.COO en wel 6000 in het Duitsch, 21.000 in het Fransch en 17.000 in het Vlaaaasch. Zijn die cijfers, die we ontleenen aan do Maasbode echt? Dit blad wordt door de Duitschers in België toegelaten. De Dandinan wordt door het département van landbouw onder supervine van herr Kaufmannx gratis aan aile openbare besturen en boerenbonden in België gezon-den om den boerenstand te vergifligen. Een goede maatregel. Wij Jezen in II e t Va de r 1 a n d van Le Hâvre: Toen eenige weken de een of andere onbeduidencheid een zoogenaamd Waalsch, maar eigenlijk Vlaa.msch, vijandig blaad-je deed herversebijnen, hebben wij onzen afkeer van dit ding niet onder stoelen of banken gestoken. Siensdien is het met ,,La Wallonie", van den heer Raymond Colleye, wiens vrouw heet De Weerdt, een naam die naar den Vlaamschen grond riekt, ge -gaan als reecs het eerste nummer voor-spellen deetl. Thans i s de v e r s c h ij n i n g van ,,L a Wallonie" van hooge r h a n d verboden. Uitmuntende maatregel. :ài ^ 1-—, vrr-i— do Vlaniingen om het hardst trachton niet alieen de heilige eendracht te die-nen, maar het levend voorbeeld te geven hoe Waal en Vlaming slechts voor-nanien zijn vcor de leden der ondeel-bare Belgische familie, zou een hlaadje als La Wallonie maar de meest ctolle dingen kunnen - neerschrijven om het Fransche puWiek tegen de Vlamin-gen op te zetten." Dit verbod zal een goeden indriilt maken op aile Vlaniingen, ook op die wel-ke ter goeder trouwe meenden dat de regeering ce anti-Vlaamsche Walen zwicht-te.Duitschland en de kleine staten. De bekende Duitsche professor Har -nack heeft aan. de studenten van Kris-tiania gesçhreven, over den ooi'log en de neutraliteit. ,,Do taak is zoo giroot, ver-klaiarde hij, dat zij v&or geslachten de-zen die haar hebben aaiigenomen. Nia-tuurlijk zullen wij nimmer vergeten di»'t Noren, Zweden en Denen Germanen zijn doch de liistorische landen gevortud door de wapenbi'oederschap zijn ster^er d:8"" die rasverwantschsp. Het lot heeft niet gewild dat aile Germanen zich vere>en: g den in dezen strijdi- Ik beschuldig het lot niet doch ik- stel alleen vast d|at wij n» dezen ooj'log voor elkaar vreenidelin-gen zullen wezen." Harnack cindigt zijn schrijven met de verklaring d'at 'de huidige oorlog ge-toondi heeft hoe moeilijk het is voor die • kleine staten neutraal te wezen. Indiien <îe vrede niet een ganschen nieuwen toe-stond schept, de neutraliteit zal voior hem nog moeilijker in de toekomst." Die woorden zijn vooral te over'wegen door de di-eiomeirs die nog meeneni dlait een liga van de kleine staten, versitrooidi over gansch Europa en verscbilleaidl van allerlei belangen, de red'ding zal zijn. Willen de kleine landen blijtven leven dan zullen zij verplicht worden vierkant tegen Duitschland te staan. De generaal en zijn moeder. De" Fransche Generaal Gourand die twee maal ernstig te Gallipoli werd gewond, ver-looï er-zijn rechter arm. Gourand telt slechts 48 jaren — hij is stellig een der Jongs.te generalen .van den oorlog. Toen hij naar Pa-rijs teraggevoerd werd poogde hij het ver-lies van zijn arm aan zijne moeder te ver-bergen. Wanneer zij hem omhelsde, ontdeide zij dat hij zijn" rechterarm had verloren en zij bai'st m tranen los. Hij legde zijn over-gebleven airn om haar liais en vroeg : Waarom weent gij? Z'jt gij niet gelukkig mij terug te zien? En de generaal kuste liare tranen weg. De ondergang der Duitsche havens. La Tribune de Genève verzekert dat de financieele toestand der groote Duitsche havens aïs Hamburg, Brem on. en Luheck wanhopig is. Al die havens zijn geruïneerd. Een algemeen bankroet be-di'eigt de gansche financieele en cominier-cieele jnricliting van die steden. De Duitschers die de havens van AnJ-werpen, en Genfc hebben ten onder gebracht, zij hebben hunne eigen . havens niet kunnen redden, daar de Engelsche vloot de zee blij'ft beheerschen. BWAZE ËERUCHTEN. Het vergaan van de ïubantia én de Palembang heeft aanleiding ge-goven tôt de gekste geruchten. Er is ons verzekerd, dat zekere di-plomaten in allerijl hun Hollandsch papier verzilverd hebben en een stock kruidenierswaren hadden ingekocht, net als vôôr de oorlogsverklaring of mobilisa tie in Augusti 1914 ! Als die heeren den kluts kwijt gera-ken, wat moet er dan niet gebeurd zijn onder het eenvoudig publiek ! Een Belgisch/ geiinterneerde schrijfjfc ons waarom de geïnterneerden die hui-ten de kampen arbeiden, bevel ontvan-gen hebben, onmiddellijk tea-ug te keeren als do Nederlandsche* overheid het zou goedvinden. Waarom ? Omdat die arbeid .buiten de kamp een gunst is die dagelijks kan ingeti'okken worden. En dan het, gerucht dat er oorlog zou uit-breken tusschen Nederland en Duitschland. Wat heeft Duitschland daarbij te winnen ? In geval van oorlog zou del, Engel-sche expeditieleger sneller te Rotterdam te Vlissingen en in den IleJder wezen dan de Duitschers. Door Holland en met liet Nederlandsch leger zouden de verbonden de wonde plek van Duitschland* zijn noord-oost-grens, kunnerf aantasten, Hamburg en Kiel nemen. ' Duitschland zou onmiddellijk zijn reeds zoo overtollig ' lang front moeten verlengen tôt Ems. Heeft Duitschland er belang bij zich 500.000 Hol -landsche bajonetten op den hais te ha-len ? Bovendien is Holland steeds een voor-raadschuur voor het hongerend Duitschland dat weeral er geen belang bij heeft „het kuiken met gouden eieren" den hais om te wringen. Van stonden af heeft Duitschland aile mogelijko schuld gelooehend en zijne agenten fluisteren hier rond, dat de „Snoode"- Brit het wel de Tubantia naar den kabeljauwkelder zou hebben kunnen zen den. Reeds denzjelfden dag van de scheepsramp kon men dien las-teipraat in Den Haag hooren, in koffie- een oorlog tusschen! Nederland en Duitschland komt niets. De Beurs is er de thermometer van. KULTUR. ^ De dubbele a«,nhouding en deportatie van twee uitmuntendie Belgische geleer-cicii, den Waal Pirenno en den Vlamiing Fredericq, bewijst nogmaals wat ach-ting Duitschland vioor de wetenschtap ge-voelt.Reeds toen Gent door de feldgrauen bezet was, werden beide thans wegge -voerde professors d'si" Gentsche univer-siteit als gjjzelaars gevat en verplicht op beurt andere nota'belen af te 1-oesen. Eene onbewuste daaid van een o'nver-antwoordelijke was voldoende om die ge-leerden te doen fusiljeeren. De weteii-sebap zou er een gevoelig verlies dloor geleden hebben aoch bestaat de wetea-schap buiten het land der kuîtur? Henri Pirenne was de kranige geleer-de die Karl Lamprecht, Duitschland's roem op het gebied der geschiederiis, die naar Gent was gekomen om alduitsche propaganda te maken, de dleur wees. Paul Fredericq was de loyale Vlaming' djie den Duitschers en hun kliekje Vlajam-sche Posters en a«d!ere kunidyerrBders dleai voet dwars zette. Diezeifde schlavuiten, die een Alfonsi Sevens ' hebben verklikt, zijn liet ook die Paul Fredericq hebben aangewezen aian hunne meesters — de Judassen! — om-aat hij zich verzette en tegen de her-opening der Gentsche hoogeschool zoo-als ten andere H. Pirenne èm tegen de vervlaamlsching d©1' hoogeschool do or die Duitschers. , Ziedaar, Vlam'ngen, hoc onze beste voôrmannen wordlen behandeld1- Meer dan ooit gelden die woordien: Wie niet met ons is, is tegen ons. Scherp afgeteekend staan loyauteit en verrais,! tegeniover elkandier. Tusschen beiden is geen midldenweg. Wij begroetén met den diepstein eerbied Henri Pirenne en Paul Fredericq, twee meestejs der geschiedenis, twee Belgen van hart en ziel. In de Duitsche gevangenschap zijn zij waardig er te ontmoetem andere G'entenaars als Paul Lippens en Arthur Verhaegen en. Brus-sels grooten burgemeester Adolf Max. Belgen, zoo worden de edlelste four-gers behandeld. Vergeet het nooit. 10.000 dooden en gewonden op 4Q.OQO man. ' LONDEN, 21 Maart Volgens berichten uit Parijs, werd de Duitsche aanval tusschen Vaux en Daimloup door 40.000 man van de beste triaepen uitgevoerd na eein urenlang bombardement. De Duitschers werden na eenverw0ed vuur,' met meer dan 10.000 man aan ver liez en teruggeslagen. Van die Fran&ehe tôt aan de Duitscn< stellingen liggen de lijken van. Duitechi sold'aten opgestapeld. HET BELGISCHE LEGER. Lord JSTorthcliffe geeft een beschrijvîng| van zijn liezoek aan het Belgische front. Hij zegt, dat hij -iiX het Belgische leger vertoefd heeft, nadat het juist een aam val achterhoedegevechten doorstaan hadj] het leger leed toen onder de zivare, verliezon, het was uitgeput en had n.ist noodig, maar toch lieten de dappere, maiï-t nen den rnoed nimmer zakken. Thans is dit léger opnieiiw geargani*. seerd, het staat ônder bekwame leiding •5§n ~~£cBiïïg.1- Met' is ungerust met grooie kanonnen, zware houwitsers, 75 e.M.'era, Eiachinegeweren en is voorzien .van een' enomie hoeveeiheid granaten .van allées lei soert. Lord Nôrthcliffe zag ergens^ onder deiï grond een onnoemelijke grooten voorraad granaten, waarvan er .verschcidene inM Engeland gemaakt waren. in gezelscha.p van generaal Wiclemans^ chef van den grooten staf, kon de lord dè( uitwerking van de Belgische kanonnen[, waarnemen. Hij brengt warrne hulde aan de schittei rende eigeenschappen van baron de Broque-î ville, die vol vertrouwen is. De lord hracht een bezoek aan een kleine platgeschotoij; stad, waar nog steedg 300 bewoners ges-i bleven zijn. Oude mannen werken er ioi de tuinen, terwijl de vrouwen allerlei he-< zigheden verrichten; de kinderen spclert er met stukken van Duitsche granaten. De puitschers boinbardeerden de stad vani tijd tôt tijd, hoewel er geen enkel punt van militaire beteekenis is. Bijna iedere kerk is geboniibardeerd en, menigmaal is het houten Christusibeeld op wonderbaarlijke wij'ze gespaard gebl<M veh. De Belgische veldhospitalen zijn uitst&H -kend georganiseerd en uitgerust, riiettegen-i staande de Duitschers zoo goed als JÏ0 gelieele Belgisclie Roode ICruisinrichting in beslag hebben genomen. Hier en daar, tiillen de ramen der hospitalen dag en nacht'van het kanongedreun. Wéé den overwinnaar ! Wij lezen in H e t V o 1 k : Daar vertelt het ochtendblad, dat îa België zijn veroordeeld "door de Duitsche overheid : der tien Belgische vrouwen en mannen tôt m a a n d e n -lange gevangonisstraf, ~ onu dlat zij — men gelocit zijn oogen niet — het. verblijf van een Fransch vliege-nier, dio zich in hun omgeving verscho-len had, niet bij den vijand hebben veraàen. En de Belgische gebroeders Mouton en hun dochters, jenge meisjes nog, die dezen v l.i e gi e n i e r o n d e tr di a, k, kleeding en voedsel hebben gegeven, zijn ieder tôt frweel jaar c. w a n g a r b^e i cil "veroordeeld.En ondanks aile verkildheid van ons versteend geweten — ondanks den iloe-digen sieur van allen dag en do ver-stomping van ons reageeren op brute beestigheid — vràgen we ons af, met op c pie vende vleug van voormalig. ge-voelsleven, of dio gezaghebber m liet oorlogsgebied nog wezens zijn zooals gij en ik. O f heeft het moorden en brandon ze tôt wilde dieren gemaakt, wier grommende muil slechtsi hongert naar de prooi ? . Want wie een onderworpen bevolking i tuchtigt, ômdat zij haar land niet ver-raadt, ômdat zij haar vervolgden mak-ker een dak en een bete broods van , haar nooddruft geeft, dien kàn men geea 5 Hun meer noeonen." Want de Hunnen waren m e n s e h e nïl i s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods