Belgisch dagblad

564 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 March. Belgisch dagblad. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx07268/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaargang. WOÉNSDAG 1 MAABT 1910, No. 142. ABOKHEMENTEN. Per 3 maanden voor Holiani {2.50 franco per post. Loss« nummers: Voor ïïolland JB cen( ?oor Buitenland Th cent. DenHaag. Prinsegrachfc 89 ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besiuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacîeur : L. DU CASTILLOf ' , ADVEETENTIE1Î! Yan 1—5 regels f 1.50: elk# regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds A TTÛTl 11 a 1^. n BELSEN, HOED AF VOOR HET FRANSOUE LEGER. Een onzer trouwo lezers uit Kotteirdam schrijft ons : Het*opstel gisteren onder den titel : ,,Onwankelbare lioop" in uw blad ver-echenen, heeft alhier bij de Belgen het groot-etc genoegen verwekt. Bij al de Belgen is ethter te veel gezegd, -want wij moeten hiervan ^uitzonderen een do-zijn azijnbrouwers die elken dag treurnis en wce putten in de lezing der Wolfltelegrammen Dat slag menschen is eigenlijk niet te ver-beteren. Zij gingen hetzelfde klâaglied sedert de maand September 1914 en zullen met dat 1 a m e n t o voorlgaan tôt den dag vôôr on-zon terugkeor naar België. Maar dan, o dan zult gij ze zien lieran-tleren en zullen zij, als groote kinderen die zij zijn, naar het andere uiterste overslaan : een uitbundige, onbcdwingibare geestdrift ! Tôt zoover is de gemoedstoestand dezeir lie-don een vraagstuk van psychologiscken aard en hoort tôt het domein der gevoeligheid'van de vollïsmassa, waarover di Franschman Gus-taaf Lebon zulke meesterlijke gegevens heeft yerstrekt. Eene hoogcre bcschouwing dient hier ech-ter in het oog gehouden. Tusschen de pessi-misten, die dé klus kwijt geraakt zijn bij de lezing der eerste telegrammen over "Verdun, is er hier en daar een die van de gelegenheid gebruik maakt om over Frankrijk en den Franschen volksaard uit te varen. Hewel, landgenooten, die u aldus aanstelt, laat ons toe hier te schrijven dat gij zeer verkeerd, zeer erg, wij zouden bijna zeggen teer misdadig gandelt. In de eerste plaats hebt gij het recht niet / aan Frankrijk iets te verwijten in betrekking tôt Verdun. Het eenig gevoel dat wij als opreehto men-iehen mogen bezitten, is eene diepe bewonde-ring voor de ontzaglijke krachtinspanning van Jiet Fransche leger, dat met ongeëvenaarden loed stand houdt tegen den aanval eener in fluisteo' fanatisme opgezweepte krijgsmassa. Ailes doet ons echter verhopen dat wij mor-çen zullen kunnen schrijven dat Joffre's h cl den die macht gebreideld, ja, tcrnggffwor • pen zullen hebben. En ware de uitslag nog geheel anders dan nog, zooals uw artikel het zegde, is de oor-log niet ten einde. Wij voegen er bij : dan nog moet men de handen afhouden van Frank-tijks eer. Buiten en bçhalve andere beech o uw in g en , gebiedt do loyauteit ons zulks. Frankrijk is sedert 4 Augustus 1914 onze bondgenoot. Hét heeft men ons gestreden, geleden en alleS ge-ôfferd. Zijne houding tegenover België is, van het eerste uur tôt nu, volmaakt onberis-pelijk.Frankrijk heeft ons geen last veroorzaakt omdat onze militaire inrichtlng er eena ge-weest is van* het laatste uur. Frankrijk heeft niet gezocht in hoever onze politieke twis-ten in het verleden invloed hebben kunnen uitoefenen op onze onvoldoende militaire voor-bereiding ; het heeft noclr gezocht, nog ge-zift om fouten te ontdekken in de leiding van onzen weerstand tegen de Duiteche légers. Frankrijk heeft de toestanden genomen zooals zij waren, het weet niets, kent niets, wil niets kennen dan de gczworen trouw 1 "Wie, Belg, zou durven de verantwoordolijk-heid eener min loyale handelwijze van onzent-wege op zieh laden ? Wie zou bij onze bond-genooten de meening willen doen ingang vin-den dat België eene andere opvatting zou hebben van de loyaliteit dan Engeland en Frankrijk ? Niemand zou zulke verantwoordeBjkheid durven nemen. Nu willen wij wel aaainemen dat onze landgenoçten, die dat ailes van zoo hoog niet inzien en vandaag op Frankrijk „kappen", morgen hetzelfde zullen doen tegenover Engeland, Rusland, Italie of tegenover hun eigen land, zwaarmoedige, -verbitterde of ,,gram-storige»' menschen zijn, zooals het Bel-gisch Dagblad het uitdrukte. En hierin ligt dan ook eenigzins eene ver-zach'ende omstandigheid voor dezé r.wartzie -ners. > Ware het anders, en hadden de door ois Tjedoelde pessimirten vierborgen drijfveren van staatkundigen of çonfessionneelen aard, dan zouden wij van hen moeten getuigen dat zij diep beklagenswaardige wezens zijn. Zij zouden dan zijn van het soort lieden dat oogen heei't, maar niet ziet, ooren heeft, maar niet hoort. Zij» hebben van den cataceysmus, waar wij te midden in leven, niets begrepen. Tôt al onze andere landgenooten zeggen wij : Hoed af, Belgen, voor Frankrijk en zijn leger ; hoed af voor al onze bondgenooten. Trouw moeten wij blijven tôt het alle.àaat-ste: inright or wrong. ■ X ~ DE TOESTHHÛ Je Fra nschen vechten prachtig te Ver-îun. Zij slaan niet ail een de aanvallen der Duitsche keurtroepen af, maar ïr vallen zelf aan. Het doa-p en het fort Douaumont zijn in Fransche handen ge-bleven. De aanvallen der Duitschers zijn op den onwankelbaxen tegen stand djei Franschen gebotst. De vijand h.ad ook preoneend langs hel Oosten en het Zudden het bevesligd kanip van Verdun te kunnen aanvallen, docdi aldaar werden zijne aanvallen eveneens pestuit. De Duitschers moeten hunne miglukkinj, de or len^ens vérbergen. Die mislukking m a g. reeds als .een fei| ïvorden beschouwd, zoodat men mag ho pen dat de militaire toestand zoo zen kunnen veranderen, dat de geallieeindeir eindelijk eene revanc-he kunnen nemei om de Duiitschers te doen loslaten wa zij nu bezetlen. De plaatselijke reserves rond Verdïa zijn voldoende om den verwoeden aan val der Duitscihers tegen te hoaden ei desnoods het ontruimde pebied opnieuw t< bezetten. Aldus heeft Joffre de Duilsch< takti-ek in de wàr gebraeht. Zij was ea ' op uot enkele punten aan het westelijl t'Oint te verzwakken door reserves ei vorsterkingen naar Verdun te lokken. D< vijand meende aldus tôt verrassingen t< kunnen overgaan. Joffre zal zieh niet laten vangen ei svenmâin nu een veorbarig offensief be ginnen. De Duitschers moeten nog mee: uitgeput worden. Hun verwoede aanval lien op Verdun hebben hen ontmaskerd Uet monster is nog sterk. Het moet noj meer afgewerkt worden. Zijne haast on &elf aanvallend op te treden bewijst. da fe nood nijpt; dat het niet zeker i: van de Balkan-natiën èn van Turkije ei dat de gemeenzame veretandhoudiing de. geallieerden hem onrust inboezenit. Reeds zijn de plannen tegen Indië « %TPt» opgegeven. Nog andere plan.net verzwinden. ^eusrale landen protesteeren met dei Paus tegen de beschieting van open steden. Men verzekert ons hier te Rome, sebrijf e correspondent van do Echo de Paris Qa" vele neutrale mogendheden, o a. de Vei eeûigde Staten, Hollaûd en Roemenië, hunD achten bij die van den Paus zullen voege: bu protesteeren tegen het werpen van bommer ooi de Oostenrijksche vliegeniers op de open Si uen en bijzonderlijk op de monumentei 11 tôt de kunst en de godsdienst behooren WET !§ WET. Men schrijft ons uit Tilburg: Aile Belgis.che patriotten lceuren de verheven doenwijze van het Belgiecl Dagblad goed, dat, zondler zich on critiek noch om vijandtechap te bekomme ren, de dienstplichtige Belgen eanzet er desnoods noeint, zich aan de wet t( ondierwerpen. Die goedkcuring ils dubbe . oimdat uw orgiaian , i die hoog stg-ep 1 aat s ten het eerst hun plicht her innert. Zonon van edlellileden en van industrieelen zijn imaners gehouden he' voorbeeld van vaderlandsl i efd'O te gever aan de volks'jongens, want woerdien wek-ken en vooi'beelden trekken. In Tilburg stean wij ook voor een dergelijk geval. l Tôt voor korten tijd hebben wij be i moeten beleven dat een Belg hier _lu:d i, ôp [jeweerde dat het besluit-wet van 2( t November 1915 niet geldig was. Hij, wis het beter dan onze regeering en aile ju t ris ton van België. In plaats di e' per-soonlijke meening voor zichzelf te hou ! den, heeft hij door raadgevingen aan . d'ienstplichtigen verstrekt, zijn land nie > gediend. Onnoodiig dat dit geval de Belgischi : vluchtelingen in Noord-Brabant heelt ge l belgd. Daarvain hebben wij een echo ge ! hoord op de jongste vergadering der Bel : gische comiteiten te Breda. De belaing hebbende heeft toen belooîd, zijne raad t gevingen over het besluit-wet voor zicl . aileen te houden. ■ Dit is een eerste sta'p. We verwach- - tein thans den tweeden stap, naanenlijl • dat die betrokk)en peratotoii zijne beidt î dienstplichtige broeders den goeden raa( 1 zal geven zich aan de wet te onderwer t pen en Mer niet als déserteurs te wor 3 dien behandeld- i Die jongel'ngen zouden het Mer no; f het meest beklagen, zelfs al keerden zi naai' België niet meer terug en al ble i ven zij in Nederland- Voox hen staa l immers ailes op het spel. Wij hefeber aile reden te twijfelen dat Nederlaind hui . ooit welkdanige naituralisiatie zou verlee nen. 1 In de pjaats van bedoelde jonge hee ren zouden wij een kort en vast beslui nemen, nàmenlijk het voorbeeld van di duizenden te vôlgen, die aan 'de steœ van hun Kcning en aan de Belgischc t wet hebben beantwoord. Dit is een welgemeendfe raad. Niet - een minderwaai'dige drijfveer zet ons aai 3 over d'it sprtig geval in een dlagbladi t i schrijven, miaar enkel een gevoel vai] i vaderi)aindislicde en beziorgdheid- voior 3 onze Belgen, aan wie we enk'el hin i plicht hoeven te herinneren om zeker t • zijn dat zij hem zullen vervullen. Links en Redits. De daling van heî geboorSecijfer in Duitschland. De Pruisische landdag heeU zich den 25 dezer bezig gehouden met de schro-melijke daling van het geboorteeijler in B. Pruisen. Een lid wees .er op dat in een ét jaar 500.000 gevallen van abortus hem j. ter ltennis waren gebracht. s Minister von Lobell ga£ toe dat een ver-mindering der geboorten indordajad de vraag van dien dag en van de toekomst it is. ' &eheimrat Ivrohne wees er op dat 3_ het geboortecijfer van 35 op 27 levendl Et geborenen op 1000 is gedaald. Reeds se-s. dert 1900 is het aantal geboorten met ,n 75 pCt. vlugger gezonken dan dit van r. het sterftecijfer. Frankrijk had 70 jaren a. noqdig om te komen waar Duitschland n enkel lia 12 jaren is gerpiakt. Thans heeft Pruisen alleen 560.000 ge-0„ boortén ihinder dan het zou moeten heb-ii ben. De oorzaken zijn vooral van ze- delijken aard, meent Krohne. j. Een nationaal liberaal gaf tee dat de t. ver mindering der geboor'ten grooter is bij de katholieken. Nog 20 jaar en er zullen zoovail kiaitholieken als protesitan-t). ten in Duitsch,and zijn. j. Een sociaal-demokraat gaf toe d)at er ethisc-he redenen voor dien achteruitgang r. b es ta a n, maar was ook van meening dat de economische inrichtingen in Duitsch/ land te wenschen laten. Het leven is er et te duur. Hij stuurde dus aan op meer » sociaal-politiek. e' Ziedaar in het kort feiten die wijzen 3n op het verval van Duitschland, nu en n_ later. i- Beigische propagande in hetbuitenland. In het begin vau 1915 "begaf zich een onzer r- vrienden naar Le Havre om bij sommige ! - miriisters aan te dringen op de noodzakelijk-— heid van eene onophoudelijke intensieve Bel-is gische propaganda in hes buitenland. m Die propaganda scheen toen nuttclojs daar m men de bevrijding van België in de Meimaand iij voorspelde. Dezeltde vriend liet zich niet ont-moedigen. In den loop van den zomer zond 3n hij eene nota aan de regeering alsmede aan ft, dei staatsminister Hymans en Vandervelde aan wie bij een gansch lau van propaganda rij onderwierp. De minister antwoordden dat zij in princiep en dit plan goedkeurden. Bij den beer Carton de jn Wiait, minister van Justitie, die gelast met de Beigische propaganda in het "buitenland, it- zo"u worden aangedrongen. Een jaar is verloopen zonder dat — buitçn enkele "patriotten, dames als mevrouweîi E. Vandervelde, Horta en dejaetreurde echtge-™ noote vau Dr. Depage en mannen uit eigen initiatief hebben, — iets oificieels in die richting werd gedaan. L'I n d é p e n-dance belge van 25 Februari komt hierop terug. Laat ons werken met eenheiden methode. Laat ons eindelijk «en officieel organisme tôt le stand zien komen om Beigische propaganda : h te maken in de neutrale landen, vooral buiten >m Europa, waar wij nog zooveel sympathie voor ie/ onze zaak kunnen verwekkeu. en De taks op de aiwezigen. Men zal zich herinneren dat Von Bissing )el verleden jaar de gegoede Beigische vluchte-"a lingen naar België wilde terug doen keeren. îr" Hij vond de taks op de afwezigen uit, een taks 11 die tienvoudig het totaal van hunne jaarlijk- i iet sohe belastingen overtrof. en Eenige Belgen,, die de kluts kwijt waren, k" zijn in derattenval geloopen maar de meesten zijn wijselijk in bet buitenland gebleven. De n toepassing van dien maatregel is niet ge-makkelijk geweest in zooverre dat de heer îet Von Sandt, oud-gouverneur of président van d- Aken, die bet hoofd is der Zvile Veiwaltung 20 te Brussel, heeft moeten er toe besluiten dat ist de taks op de afwezigen voor bet jaar 1916 ju- niet zal geind worden. Wij hebben vernomen r- dat de bedreiging van Russische zijde, derge-)U- lijke en nog ergere maatregelen tô nemen ten n aanzien van de goederen der Duitschers die iet Busland hebben moeten verlaten en van de Duit-sche maatschappijen in Rusland, niet vreemd he is aan de beslissing van den heer Von Sandt. tqI Nog iets dat in het zani verloopt.. ,. ;e- Kardinaal Mercier en Dr, Julius el- Bachem. g- Dr. Julius Bachcm heeft het nogmaals d op zich genomen karcjjinaal Mercier de les ch te lezen. Bachem herinnert don boer die zijn pastoor lessen Kan gods.dienst gaf _ Ba-h- chem is de in Duitschland aangewezen ijk katholiek, die atoor roi heeft Mercier te (j0 plagen als een persmuskiet — horresco iad referons. — Reeds een jaar geleden, toen er- de kardinaal zijn kerstdagbrief had uitgegeiten )r" en met Von Bissing het met «ergëten ge-schil liad, was aan Bachem ue roi toe-Log bedeeld in zijne Kôlnische Volkszei-zij tung op het herderlijk schrij.vcn van den le- kardinaal te antwoorden. De man, die met hem in briefwisseling was, was niem.iad en anders dan Irimborn, Centruinsafge.vaar-un digde ivoor Keulen, die ook in Betrekking eo_ was met kardinaal w. Hartmann. Een nieuw bisschoppeiijk protest, ee- Naar aanleiding (van het bekende schriji-uit srcn der Beigische Bisschoppen is. van Duit-de sehe zijde gewezen op een clrietal ge.v.allen em waarija het isolledig bewijs zou gelevei'd zijn tie ivan deelneming der BelgisGhe burgers aan den zoogenaamden anijschutierskrijg. et Naar aanleiding hier.van hebben H.H. D. ,an D. HII. de Bisschoppen iv.an Namen en Luilc, te Mgr. Heijlen en Mgr. Buiten, in een nieuw in geschriiit, aan Goaverneur-Geueraal von Bis-jr sing toege;:onden, andermaal geprotesteerd un tegen het Duitsche Witboek. Do bedoelde : te ge.valllen van deelname aan den strijd door burgers worden uiteoerig wcerlcgd. DUITSCHLAND EN DE NEDEHLANDSCHE PER?. Het photografische cliché, dat wc in d numimer publiceeren, licht een hoekje o ivan den sluiër die Duitschlands geknoei i do Nederlandsche Ders iverbergt. Hier lij een bewijs hoe, namelijk, de L i m b u r g e Iv o e r i e r in nauwe en beslendige b trekkingon staat tôt de Presse-Abteilung t het militair gouvernement der provincie LLn burg. Dus oelent de Duitsche militaire macî in.vloed uit op sommige Nederlandscho bl. den. De Nederlandsche pers heeft in het alg gemeen weerstand geboden aan de Duits( intriges. Daarom brengen wij hier aan ; die bladen, wier «aderlandsliefde bevvond renswaardia is. eene welcemeende hulde. lit Professor Van Hamel ' _ heeft œoor eenî» ge weken een alarmkreet geslaakt wanneet; i" hij doelde op de duistere werking yan; gt Duitschland in zeker redactiebureau Kaiï • îr Nederland. Thans zullen aile patriottischa Nederlanders door onze onthulling de oogea ^ij gansch openen en wat beter is, handelen j1. Onze landgenooten in Nederland zulleoi '' ook overiuigd zijn welke gevaren hen, in Ne< cTerland ook omringen, tenge.volge vau dei e pro-Duitsche gezindheid «an zekere bladen. œ Wij roepen hen een Qprecht: opgepasfi a[ toe. Dat zij eerst en Eooral hunne eige® le- Beigische dagbladen lezen die zuiser eiï ùnbesmet staan in den grooten strijd. renswaardig is, eene weigemeende nuiue. | onbesmet staan in aen grooten sirija. fcet fttrav %«t ricins 'Siwburg / Aan âea . Heer H o o f d.re d ao te u r van den ,ïLimburger Ioerler" M a a 9 l F $ c h /■ éi ' t ^ .* Cngi^ lm .UmbS^eîiKOTrfer», Maastricht, veto 1er (indon wir Au lolgende bemerkeajwerto UrteU »■ CZ1er 'Presaedefegferkj / (Hasseft, den fût TJ ÇErovint J&mkarf Taoeb' N' tnK fan 49ft # N Êoofdretttotear van aen mL Imb urg Toe rier" M a a s t r t o h |ti93ssa;s:e«t>saci«#ê Geachto BeeT. von Termf ^ Bternevena ontvangt O\o eanen ufd'ru'k ttî'l San „Ée 1 g i aohen Kurier" dd.18. Non, va s àorloM aOor- logsbluf* uit Uw 'gaaaht blad van den 12» Xoveab on,ho I» geen door mijno t emldd e 1 l ng. in genoemd Hait fttîsofts»»» * Het ae nee e f» ttoo g aoh i i n g DE 1TALIAANSGHE PERS EN DE DïCLARATIE VAN LE HAVRE. % Aile Italiaansohe bladen drukken hunne tevrodenheid uit over de Declaratie van Le HavTe en brengen hulde aan de Belgiscihe regeering, die àJtijd «eweigerd heeft te luisberen naar de lokstem van Duitschland om vrede te sluiten. De Giornale d'Italia herinnert de pogingen der Duitschers om yiamirgen en Walen te werdeele n,alsmede die (ter Duit-scihe katholieken onr de Beigische katholieken te vctfUurwen. Dit geknoei mis-luikte erbarmelijk. Het Romeinsch blad spreelkt ook van het verzet dur Beigische regeering tegen allen afzonderlijken lv.vcuG met Duitschland en schrijft over het débat betreffende de bijtrediaig tôt het ver-drap van Londen, een débat, waarop de Duitsciie nieuwe hoop hadden gevestigd. De verklaring van 14 Februari te Sainte Adresse, is de handteekening van het' iverdrag va nLonden, schrijft de Giornale: d'Italia aan het slot .van zijn artikel ^ De bescheiden van „De Toekomst". Men verzoekt het Hbl. het volgendle op te nemen: Omirent de bescheiden van ,,De Toekomst", welke ter kennis waren gel-corn on van prof. J. A. van Saanel, ver-nemen wij, diait deze het nog niet aangewezen heeft geoordeeldi tôt publioatie over te gaah, maar er reeds eenigen titt geleden madiedleeling yan heeTtigeds^m de Regeering, omdat, naar zijn meening, de leiders van ,,Do Toekomst" blijkeais deze stulcken zooal niet voor een nadier gei'echtelijk onderzoek, in elk geval in ammerking kioanen voor een zeer etrnstî» ge terechtwijfzingi wegens hun daaruit sprekendie on-Nedterlandsche gedtraigiiiQgeOî

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods