Belgisch dagblad

598 0
24 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 September. Belgisch dagblad. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c24qj78s7g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de .l aaro ang JOISSDAG 24 SEPTEMBBR 1918. Nors; ABONNEMENT EN. fer 3 maanden voor Nederlaad | g 50 franco per post. Losse nnmmcrs. Voor NederlandS cent. TOor Buitenlaad 71/, cent. Dca Eaag, Prinsegracht 16. ■r. Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD AD VERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.— ; elk* regel meer f 0.15; Réclame» 1—5 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Houe Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. tferschijnend te 's-Gravenbags, elken «erkdag te 12 uré middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UBE EH VAN 2 TOT 4 URE. ■«■il ■ m\\ p© Oostenrij Σ.sclie nota, (iNDRUKKE^ VAN £EN NEUTRALE.) I,:xx; Een van de meest vermakelijjke diplotqa-feeRe groppen," weke Duitschland gedurende flem ooriog heeft uiLgehaald, is het .antwoojsi for regeed'Hg te Ben'ijln op de O'ostenrijiksché vrcdesttsfe' Duitschland heeft nantelijfc in wleji ernk ©on antwoord gpgeven op de jiol die de Oostonrijiksche regeering naar Berjijii had gestuurd. Deze nota. Lot welker ontslaan de Duitsehe regeering heJt bijge-flragem, ja, die zij mdsschien — hioewe® aij het poagt te ofaLkennen — ined© heeft opgesteld. Çgelt zij met «en uitg©st»ekeû gezichit beant-israord aïs gold het een dipiomabiekfen slapi, mur zij toisât buiten -stond. En i,ij heeïb yeri;Ia,ard dat de .fredespoging van Oosten-ïîjk beantwoordt aan den tôt ,,,/v reoe ge-jieigden en verzaeiningsgazinden, gcest oer yenuUV'Oiurde.ij'ivO staa,tslieden van het vier-youtlig verbond" en dat Duitschland bereid is jaan do ^vaorgesteide gedac'htewisseling deel te neinen. Ce Oostenrijlksehe regeering kan verheugd over dit antwoord, want het zal' steliigj bel. eenige >insl;emimend antwoord zijïi. Wel-IScht dat liuigai'ij'3 en Turkije nog zuilen ïeageeren, doen het standpunt dezer landen is nu niet bepaa.d van een don doorslag geveiïd gewieKt. We]. is het te verwachten dat m-eJi zowél te Sofia als te Konstanlii-Iftopel «ip het huidige. momient bizonJer vrede-Jfevcnd gjf ind z.al wezen, nu onder ïla Bu!'gaarse'.o legsrs in Macedonië en onder de Turesc-he in Palestina de laatste dagen ge-duohte klappen door de geahiferden worden uitgedoo'.J. Maar het kan niet andersi dan de regeeiing te Weenen b^.l'de stenilnien da Beriijin precies zoo ov«r dea vrededenbt, daar de eensgezindheid tussehen Qostenrijk en Duitseiiland in de jongsle maaûden veel te Wcrnchen heeft overgejaten en er wcinig viaagstukkei) meer zijn, waarover tussetea [iVecaeri en B-n' ijn overeenstemoiiag bestaat. V.'at d r iag van de nota, bij ûe g llieerd a , -oo 13 hiervaA niet veej nieor te 'vêi-wacluen. Misschiea had de »bap der OostemijASthe regeering meer succès gehad, indien hij met meer tact en duidwlijifc heid'wa-re onderno^ine.n. Immers, den 16d>en. Mei heeft ministeT Baifour nog in het Lager. huiis vork.iard: „Às ecn veTt^gehwoiordiger sraji een Ov.r,ogvc»roindoin staat em^ti® Wenscht ons voorsteiten te doen, Sijri. wij bereid daarnaar te luisleren. Nieraaad tan , br meer dan de Enge;sche regeering naar Veil'aagen dezen oorlog tôt een eervk>, éinde to fcrengen. A;s men ans eea weg wijfet eim ®ai do "te 1 - ' ^n., zul en wi) dien jyu tuui'ijic bouod n." '^a .o i À&quiùi) zcido dat de Britscue regeering de deiu- niet heeft gesioten voor stappen in de riehling van een eervoilen vrede en „indien h.aar. v,aïi weike ,^'de ook, een voorstei wordt geidaan dut niet in de l"ucht hangt. maar op vasten grond-fîîag rust, mvn bij' de Briteelie regeering Met aan een. do vemansdeur zai: kloppen." Berustte de Uosteniijksche .nota echter op îrasten grondslag ? Mistte zij niet veeleer yl'ken grondslag en wa.s zij niet in geziwou- LVI. feu taal en zonder Zidkelijkea inhoud opgei-steld? Het is âjmimers duidelijk gebleken, diait het er de lO'Osibeinxjglksehe regeering] siecihts orn te doea was,. de vertegenwoordigers der geai'lieerden om de onderhandiingstafel te jlakkea, in de hoop, dat dit fedt den. piorlogs-wil der volken in de gealiieeedé iandea zou verslappen en dat er dà,n van een krachtige hervattiag v,an den strijd geietoi sprake meer zou kunnen zijin. Waaroitn is zij niet met eten pœitieve verkiaring avuige-komeln, die ais basis voor elke verdere bè-sprekiag dienen kan en waaroni heeit zij ttiiet een duidei^lk proigrain aigekondigd als uitgaingspunt Voior gen eventueele toenade-riiag? Zjji vo&taat sleohts met een klaagiiedi aam te heffen 'op de ed'lende van den oorlog ein dringt op de noodzakelïjkheid aiajn van hot staken van den strijd. Heeft het bovendien geen achterdocht gie-wekt dat er tal1 van tjegensr.tijdige vei'klxrinj-gen ten opzic-hte van Duitschland's boudins] tin deze kwestie z'ijjn afgeiegd. Eerst werdi miedegedeie'ld dat Duits'chland in het ptan van Oostenrijik was gekend, doeb l!a.ler werd verzekeid da.t de .stap geheel1 zelfsfcanUig] van Oostenrijik is uïtgegaan. Niettemia beeft de Diuitsehe staats.secrefcaris van. buitenland-scttie zaken, von Hintze, eenige weken ge-lleden te Weenen vertoefd en het is niet aan te nemen dat hijj toen in 't geheel1 niét van 'Oostenrijîc's voornemen op de boogtei is gestejd. Het is wel merkwaardig dat tege-ïijdcertijd met het Oostenrij'ksche* aanbod het nuiinderwaardige en cynisobe voorstei1 van D'ùitschland aan B©1 gië fcekend gevvorden is. Dit voorstei1, dat niet eens waard is onx te worden overwogen, dat het meesl laa.g-lïartige en onCeerende is, hetwelk Duitscib-lond tôt dusver aan België heeft gedaan, bewijist opnieuvv boe de Duitsche diplomatie nog steeds njet de poging heeft bpgegevenj Bel'gië van zij'n bondgenooten te verwijde-rien. Nu de militaire nedeirlaa,g voor Duitseb-îand nadert, zou het België willen neutrali. seeren, oni aîdus zijn front te verkorten# Het is bovendien sehaamtefoos genoeg «b aimniestie voor de acitivistiscbo kliek! te epjscben, die met den andergang wordt be-dred.gd.Neen, zelïs de vuriigsifie piacifist zal moetieni erkenmein dat bét mioimlent veor den vredë nog niet gekonien is. Zool'ang Duitschland niet bereid is België volkomien los te laten en sehadeloos te stelten voor het berokkende l'eed. zoblang het zlijtn tœvlucht neemJt tôt een laaghartige ein sehaamtelaoze dipionna-ti©, zoioïang het zâjn schandelij'ke praktijken in het Oosten, waax het testa.mea met de b'Olsjewiiîi, Rusland verraadt, — zooiang kun-n&n de geailliieerden geen vrede sluiten, dié eenigei^miate in overeenstémming met het heiiil der menscbiheid is% De Oostenrijlksche nota zal! slecbts dàn succès kunnen bebben, wanneer Oc/stecjrijk ziah van zijn minderwaardigen bondgenoot scheidt. LE0RIN0. hetoes'tmd / .'iîet offensief der geallieerden tei?en de Bulgaren in Maoedonië heeft zich than£ uit-giebreid over een breecte vain. 150 K.M. tussehen Monastir en het Doiranmeer;. De geallieerden rukken op naar Prilep en Ve-les. De Serviër& zijn reeds meer dan 70 K-M. ver gevoaderd in iiun verwo^Jte land. lien kan zich de razernij van die soldaten pbaèlden die thans de wreede Buigaren op ! *e liielen zitten. Stroemitza op Bulgaarscb e'oied is bedreigdl De Bulgiaren trakkaa in l ibesiekrijflijke wanorde terug. Het jiong-6 b Fran&ch bericht meldt dat talrijke dor-jp* n en snagazijnen in branil staan. Gevan-genea, kanonnen en een ontzagigelijke hoe-Veelheid oorlogsmateriaal zijn in de han-den der geallieerden* gevallen. Men leze ^erder de legerberichten. De demonolisatie entier de Buigaren moet g^oot zijn aange-ïien zij zich ver^trooien en 11 un wapenen XogtwSrpen. De opmarsch duurt op het ge-taela aanvalsfront voort. De Duitschers hebben de Buigaren in Jeu steek gelaten aangezien zfij de divisies 'pie zij m Bulgarije moesten acbterlaten . ;pia.r Frajnkrijk hebben gœtuurd. De Bul-^areu zullen maar liever uitzicii om zoo Ipœdig vrede met de gaalUeerdeax te slui-ten willen zij niet op hunne beurt het lot ;^an Servie ondergaan. De Turkon zitten ook in eeai zelfde pas t Hun 7e en 8e leger in Palestina z'jjit gansch verstrooid. Het aantal -gevangienen ioeroikt meer dan. 25.000 man en dit gietal ||ivelt zwelt nog steeds. i N~'6 Britten staan aan het bekende Tibe- famaear en hebben Nazareth aichter den ig'- Gansch Palestina ten W. van Jordaan veroverd. Ten O. van die rivier is er |°| macht van 30.000 man met 6000 P# t-OOO geweren doch met die troe- Ipen wordt afge<rekend(. fe Cjeœieraai Allenby heeft zijne reputatie JjjPD ivunj^g veldoverste — zooals hfij dit m ïrankrijk bewees — sebitterend be-CTestigd.I kif f ae^e®ltaia8 dies te gevoeligier date tf w * to aan Limlain ve» Sandera., fenrv ohé Hat zai dea' t> .v®- leeren avonturen; te zoefeea in rerzie en, tô Biakoe. MleSoïwtamië, Sy- lAflabië hebbon m rv-oçMr «|1^; |Aan het Italiaansehe front wordt een olfensief verwaoht. De „Neue Freie Presse" verwacbt bin-nonkort een uiterst krachtig offensiel der ilalianen van Sette Communi tôt aan de Piave-monding ,en geeft zelfs cijiers om-trent getalsterkte en uitrusting der Itar lianon op dit betrekkelijk korte front. Dezen zouden hier minstens émstreeks 800.000 (raan hebben geconcentreerd, van een verbazende boeveelheid gesebut en munitie. De materieele voorbereiding van het te wachten offensief moet volgens neu-trale attachés bij het Italiaanscue hoofd-kwartier onverebterlijk zijn. Gedurende de laatste maanden is het aantal mitrailleurs zeer aanzienlijk vermeerderd: een compagnie heeft thans meer machinege-woren dan een regimeat bij het begin van tden oorlog. Ook het luchtwapen Mïiaakte buifcengewoon groote vorderingen. „De superioriteit van de Italianen en hunne bondgenooten in dit opzicht", al-dus de „Neue Freie Presse",, „is een sedert lang erkend en bekend feit. Het ver'oazend groot aantal vliegers, onder welks onaangename geyolgen ook onze bondgenooten in 't Westen te lijden heb, ben, moeten de onzen door persoonlg-ken moed zien te vereffenen." Het doel van het te waehten offensief is, tôt en over de Oostenrijksche grens door te dringen. Het blad eindigt het bericht met de verzuchting: ,,0ns staan zware dagen aan het Zuid-\Vestelrjk front te wachten.'' Tussehen St. Quentin en La Fère hebben de Franschen het fort en het dorp Vendeuil aan de Oise in de Hindenhiirg-iinie genomen. (Gedeeltelijk niet geoonrigaerd.) Koningin Elisabeth aan het front. HAVRE, 23 Sept. Koningua Elisabeth heeft heden aàn het Bo'.,{'sche frunt de ..Artbetieke en Letterkundige Kting" van het leger te velde geopend, waaï&an zij hare begchermlng heeft veriefïi'k Zij werd door de® minister yain oorlog, De Ceu-ninck, ontvangfio, die hatur in welgekozen •wooiiden welkodtt beette. Daarna had een concert plaats. De Koningin wenschte de ^richtera va® den Krlng hartelijk geluk. M Duitschland's vredesgeknoei en Beigië. H©t is de ©erst® maal1 niet, da,t Duitsdh-land een schandelijpcen vredo aan België heeft votorgesteid. Ileeds te Luik en te Antwer-pen wiide Duits&hland dien vredie opleggen1. In Noveimber—Decienuber 1915 verbileéf kardinaa® Hartmann te Ronne en knioiéide in dezeifde riichtimg. Een missiie v.aa Duitsche katholieken doorliep van 2 tôt 10 Januarji 1916 het bezette J'aind. Zj^! w.as: siaimengesteld nlit Bieifeer, Herold, Irl, Welstem. Sfeyer, INfeU'haus en Kudihoff. D© verkiaring Van" Sit. Adnesse van 14 Februari steidei een einae apn dit geknoei. D© tweeda onderliandeiing Igebeurde voioir en na de versdhij'ming van de pauœ-i^jlke notai van 1 Àugusitus 1917. Het Belgische antwoiord dat in FiebîUari 1918 werd giepubli-oeerd maalcte eien çiind© aan dat gefcnoeii. Eindslîjik heeft graaf Torrich ia M,aait (ein Juni 1918 gep4io©t®rd onx h&t jongste voorstei1 voor te berëiden. Ailes kwani hierop iiieder : België moet in ! den miilitairen, poditie^en len eaonomischeni kringiloop van Duitschland treden onder voorw.endsel dat de neuiraliteit moat hersteld worden. . Zooaifô „L'Eeho de Paris" schrijft. kiaini geen Belig nog piartijgangeir zijn van dia ineur tealiteit die Duitschland wensëtot. Nederland. en het Vlaamsch activisme. Die pro-Duitsehe Nieuwe Courant v«r-IDeent opnieuw de gastvrijlheid aan haar Aax-denburgschen correspondent, onze ou.de kien-nis, ds. Koiekebalkkex. Domine© put in DUIT-S CHE bladen, zooals de N. G o n fs cj h e Courant, dagbliad voor Ziiid-Ne^leriandi (sic )en het VU Ni i e u w s, dagbl'ad voor Vlaarideren en W,alic«inië (sic), om aan de fezers van het Haagscbe blad in te pompeai diajt h©t aotmsime meer en meer blfeit. Dooninee's klok veraehtert en dient nageziep. Zel'fs gelooft hij dat déserteurs van den Yzer triamfantelijk door de Bruggelingoa Werden rondgejeid en toegejuicht Domiinée's oonclusie is, dat Nederland er beiang bij heeft te wefcen, ol hiet gros der Vllaamische bevolkimg nog, als voorheien, anll-activistiscih is Kan domine© pns niet duidelijjker verkla-ren waarcnn Nederiai, 1 daar belâng b^lhee^t? Trœbeie wijln lûst oins niet. We meenen dat het oogenblife bijster &leclht gekozen is om die belangstelling te laberaj bfjiken. De m'oeiiaierij van isoimniige taetlooze Hol-lla.nders in Belgische binnenlandache zakert en hun steun aan het activisme — dominée kan het schoentje passen — hebben de be-tiiekikingen tusschm Belgen en Hollanders ongetwijfeld niét verb^terd. Donîinee kan zich in het bezettie gebied daarover informee-ren. Zijn gestaok in een te B russe! en Ant-. werpen ga;ezen Hollandsëh blad, net zijtae activistiscb.o eorrespiondentias, is niet van aard om die verwijdeiring te dempen. In-tegendeel. Of'werkt daminee ook hier pour lie roi de Prusse, want is feicit oui prode&t, ïeerde imien eens 'Op de latijnsehe scihool. Prui&en vond imimers het activisme uit en vierleendo de aiotivisten baantjes met Bel-giiscih© centen. PROTEST TEGEN DUITSCHEN LASTER. HAjVRE, 23 Sept. De Belgische regeering heeft een boek in vijf gedeelten open-baar gemaakt, in antwoord op den laster derDuitsehers betreffende vermeende wreed-heden, welke op Duitsehe onderdanen in Oost-Afrika zouden zijp gepleegd. Het ge-sehrift is uitsluitend op getuigenissen en doeumenten uit Duitsehe brbn gebaseerd en bevat de proces-verbalen van de onder-zoeken, welks de auditeur-generaal bij het Belgische léger in A fric a heeft ingesteld. Het bevat de onderteekende bekente-iniiissien van Duitsehe officieien, die ver-klaren, dat aile Duitsehe onderdanen op zeer imieinsohelijlke wijze zijn behandeld. Het boek rekent ai met de legenden no-pens de vermieiende piundering in Tabc-a, dank zij de getuiigenissen van de chefs, der Duitsehe districten zelf en wijst Op de goede betrek'kingen, welke tussehen fbo-nimg Moesinga,, die volgens de Duitschera het sîiachtoffer van de Blelgen zou zijn; en koning Albert bestaan. Dwangarbeid vsor Vlamingen. Uit het Vlaamsch Etappengebied k>mt ons (het bericht, dat een aantal burgers vani Harelbeke, Deerljk, Waregem en aiiderfe ge-^iiieenten van het arrondissement Kortrijk gezonden ziijln geweest naar de Sommfe en de Hindenburgiliinie oan er dwangarbeid te verrichten. Verseheidenen onder hen werden ter plaatse doodgebeuld of neergeschoten. Anderen z"i|n naar hun geboortedorpi mogen terugkeeren om er te sterven. Zoo miishandelt het Duitsehe „broiedeir-volk" de Vlaminigen, o:ok de lUeueburgers van een R. Decleroq, die, zo-oals nien inisl-stehien weetx geboorbig is v.am Doerlyk en| thanis de beuiten van zij|ne dorppgenooten — ja v.an zfijn eiigen faimilieleden' — slaaflijfc dientr D» Oosîanrijksch» nota. HAVRE, 23 Sept De Oostenrijksche 'notai heeft de Befaiische regeering nog niet b'et- x&kt N- R. 0. Legerberichten der* Entente. ! * ! * ' 1 De algemeene terugtocht der Buigaren in Macedonië. D© Buigaren weken reeds 70 Km. in de richting van Veles (Kroprulù).— Enorme verliezen aan manschappen, kanonnen en materiaal. — De nederlaag derTurken in Palestina br@idt zich nog uit- Het 7e en 8e Turksche leger zijn op Erzijn reeds meer dan 25.000 gevangenen en 260 kanonnen genomen. — De Japanners bezetten Blagovestsjensk en Alexeiefskin Oost-Siberië.2000 Oostenrijkers en Duitschers legden er de wapens neder. — De Franschen veroverden het fort en het dorp Vendeuil. — Gevechten rond Epehy. ■— Italiaansch offensief verwacht. fas het Westelijk front. Het Amerikaansche legerbericht. PIARIJS, 23 Sept. OffLoieel1. In Woevfei zijtn de Amerikaansche bestormingsafdeelin-gen alweer in de weer geweest, waarbij ze 29 gevangenen en twee mac.hinegeweir'en itnlevêrden. Drie vjyandelijke oviervallen in 5V|0evre en de Vogeezen werden ver^deld. Het Fransche legerbericht. PARUS, 23 Sept. (H. N. driaadloos.) In bec gebied te(n Z. va|n St. Quienlin hebben de Firanscihen gistelien huii^op'inaKsclh tegen het eindio vain den dag en in den nach't Yoeirtgeiziet. Zij, drongen daca" in het boseh van la Fontaine, namien het fart en het dorp V audeuil «ein driongen op dit pu rit naar de Oise voomit. Frainsche ve^ikenningsafdeielin-een namen eanige gevangenen ten N. van de Aisne ©n in Champagne rrabij; de Buttes »Mœ.Tiil. De Franscihen staegien vijandel^jpse overvaillen af tien JS(. vlan de Vesa.© en jn de Vogezen. PARIJS, 23 Sept. Officieel-' avondbe-ncht. Vandaag niets te melden, bôhou-dens ten Z. van St. Quentin, waar d© Fraiische afdeelingen de Oise tussehen Vendeuil en Travecy hebben bereikt. Het Engelsehe legerbericht. LONDEN, 22 Sept Reuter. Offideel avondbericht. De vijaaidelijke aanval bij La Bassée, die in het ochtend-communiquô was gemeld, is niet doorgezet. Onze ppsi-ties bleven ongewijzigd. Van de rest van hët front niets te imel-den, behalve de plaatselijke botsingen oip verschillende punten, -waardopr wij onze stellingen eenigszina verbeterden ten zuL den van Villers IGuislain en in de buurt vaa Zillebeeke. LONDEN ,23 Sept (Reuter.) Officie©! ^chtendbericht Gisteren en van-nacht hebben onze troepen op verschU-lcnue plaatsen geslaagcfo kleme onder-nemingen verricht. In den namiddag veroverden Engelsehe troepen een krach-tige • Duitsehe versterking in de buurt van den weg Ronsoy-Bony, welke den geneelen dag hardnekkig weerstand had geooden. Zij maaketn 80 gevangenen. La-ter in den middag werden _ vijandelijke tegenanvaallen uit de richting van de Giliemonthoeve door ons macMnegeweer-vuur met zware verliezen afgeslagen. Gedurende den nacht maakten andere Engelsehe , troepen vorderingen in de richting van de Tomboishoeve, na ver-scheiden uren hevig gevochten te hebben; zij vermeesterden verder noord-waarts een aantal krachtig verdedigde loepgraven en versterkingen bij Soeur{ noordwestelijk van Vendhuile, waarbij zij een aantal v gevangenen maakten. Des nachts namen wij eveneens meer dan 100 man gevangen bij een geslaagden plaat-selçken aanval ten zuiden van Villers-Guislain. B^bosten Gravelle vorderden de Engelsehe troepen over een front van ongeveer driekwart mijl en maakten 60 gevangenen. Yrœg in den nacht viel 'de , vi'and aan bij Berchaucourt, onder dek-kmg van een zwaar_ spervuur aan en drong op één punt in onze linie door. Evn onmiddellijke tegenaanval van onze ' troepen hersteide onze positie volkomen. LONDEN, 23 S4pt. (Reuter). Officieei avondbericht : Vanoohtend hebben de Brit-ten in een geslaagde plaatselijlke eperatâe ten N.O.- van Epéhy een Duitsch sterimi-p<unt genomen, dat de vijiand in den strijd der drie afgetaopen dagen hardnekkig had verdediigd. Benoorden dieze streek wist een vijiamdeliijfce tegenaanval vanochlend onze stellingen op één ppnit binmen t® dringen, waar een vgandelijke afdeeling nog pal staat Eldera werd de aanval afgeslagen. Tan de Tarksche fronien- Het Engelsehe legerbericht LONDEN, 23 Sept (Reuter.) Offi-cieel: Nu de Britten gisterochtend de oveftochtplaatsen over de Jordaan bij Dzjesre-d-Damië hebben bezet, is de laatste uitweg voor den vijand bewesten de rxveir door onze troepen versperd.. Het zevende en achtste leger der Turken hebben feiteljjk opgeiiouden te bestaan. Hun heeie tros is in onze handen. Tegen acht uur gisteravond waren 25.000 gevangenen alsmede 260 kanonnen geteld. Met veel gevangenen en een massa materiaal moet uf.t nog gebeuren. De .Engelsehe pers over Alienby's overwinning. LONDEN, 23 Sept. (Reuter.) De bli, aen prijzen generaal Alienby's overwin< ning m Palestma als een meesterstuk vaa opzet en uitvoering en noemen het de raeest volstrekte zege, door de Geallieerden tôt dusver op. eenig gevechtsterrein behaald. Zij prijzen vooral het ruime ge-bruik aat Allenoy van de kavallerie heeft gemaakt. • Het vermoedelijke gevolg van de over* winning zal zijn de bevrijding van het heiiige land, want het zal vermoedelijk weimg moeite kosten geheel Noord-ïV lestina te zuiveren. Aiienby zal zijn verbindingen kunneû vergemakkelijken door een zeebasis te Haifa, waar de spoôrweg naar Beiran en Damaskus begint, zoodat het geheel* ppoorwegnet in Zuid-Syrië in handen iî van de Engelsehe en Fransche troepen< De nederlaag der Turken zal grooteij indruk maken te Konstantinopel en Sot fia: den toestand der Turksche troepejj in Mesopotamië hachelijk doen worden m een emd maken aan de Turksche avon-turen in Perzië*en Kaukasië. Ce Daily Telegraph zegt dat het bestaan van het Turksche rijk in gevaar is gebracht door dezen meesterzet en wijst er op dat Allenby, die onverwachti 'hard heeft toegeslagen, thans het ge-heeie gunstige jaargetijde voor zich heeft. LONDEN, 23 Sept. (Reuter.) Naar aanlelding van de overwinning in Palestina sehrijft de Manchester Guar* d i an : Van Allenby als leider der cavalerie ma£ ^ertrouwd worden, dat bfij de ve.rvolging tôt het uiteiste zal voortzetten en er sciiijpl geen reden waarom de volslagen vernieti-ging van het Turksche leger niet zou worr den gevolgd door een opmarsch naar Da-nxasctuS. De garinge sterkte van het Turksche leg<f>, slechts 25.000 man, voor de verdediging van Palestina, bevestigt het vermoaden, dat het Turksiche leger in era-fltiger moeil»|kheden verkeert dan gewoon-lijik wordt ondersteld en dat de angst der Turksche Regeering over Constantnopel en haar aveaturen in den Kaukasus en Noord-Perzia betaald zi;,ln met ernetige ver, zwakking van haar legers in Mesopotaaniâ en Syrie. De inneming van Damascus zou in politieke bet îekenis gelijik staan met die van Bagdad en Jejruzalem en een afdocndl bewij^ zijn, dat Turkije naar zijn val wag&-gelt.De Koning van Engeland aan Allenby. LONDEN, 23 Sept. (Reuter.) De Ko, ning heeft generaal Allenby geseind : Met een gevoel van trots- bewbnderingi ontvan-gen wij hier thuis het nieuws over de sebitterend ten uitvoer gebrachte krijgsverrichw ting, waarin de Britsche, Indische en geaj-lieerde troepen onder uw leiding, met steunl van de marine, "een volkomen overwinning op den vijand hebben behaald. Ik bèn over» tuigl, dat dit succès, dat tôt de bevrij(Iind van Palestina van het Turksfche gezag heeft geleid, als een groot wapenfeit in d« geschiedenis van het Britsche rijk zal worden gpboekstaafd en ten aile tijden een ge-denkwaardige getuigenis zal zijn voor dfl . Britaiche leiding en de krij.gsk.undige eigen-schappen der Britsche en Indische troe< pen. De vervolging der Turken door de Engelachen. LONDEN, 22 Sept. R e u t e f. Reuter'a correspondent in Palestina deelt bijzonder-| heden mede over de vervolging van de Turken door de Engelschen. Hij zegt, da< lange transportkolonnes, die langa den we^ van Afoeleh naar het Noorden terugtro'c-i kert, eenvoudig in de handen vau de En-j gelsche cavalerie wandelden. Deze inaaktj in de buurt goede vorderingen. De wegenJ die Loeloopen naar d'en wieg naar Nabloea en verderop, zijn volgepropt met den tew rugtrekkenden tros en vluchtende trocpenJ die een gemakkelijk doel voor do vliegerg vormen. Dezen laten een hiagel van bom< men op "het verwarde kluwen neerdalen, die vreeselijke uitwerking hebben en bren^ gen den vijand ook groote verliezen met, htm maohinegeweran toe. Dit gaat zoo ded geheelen dag door. De verliezen, die dej vijand aîleen door deze luchtaanvallen" lijdifj zijn buitengewoon zwaar. . Op een plaats, waar' do weg plofsel.n^ omlaag ga&t, is Oyu heelc lioop^ iraosfppr^ nûddelenopgestapeld. Onze buit is annziem lijk. Hij omvat van allerlei. als vorrliuge* ' spoff-xv. ogjnateiieel en vee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods