Belgisch dagblad

481 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 May. Belgisch dagblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rx9377702x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

aargang". WQ3Ë3jf tsn A.O- ie m&t ièi9j jyp. ao6, abonnementen. J>er 8 maanderi voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse hummers. Yoor Nederland B cent. TOor Bnitenland 7l/a cent. Den Haag, Molenstraat 21a Jelefofti Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD ¥eB*scliBÎn©Biii fte 's-lârawssîisage, eBikesi werktisg te 12 ur@ nsislgiasja BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London : Dixon Eouse Lloyda Avenue E O. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Oostenrijk Hongarije en de vrede. Ret antwoord der geallieerden op ide z )o-genaamde vredesvoorstellen van den Duit-Schen Keizer e ischte de Wevrj'ding der fcleine jiationaliteiten van Oostenrp-Hongarije ©n Sus dezes verbrokkeling. Waarschijnlijk was die eisch door het fius-sisch tsarisme ingegeven en ook w>el door ïtalië. Sedert Deoemier 1916 bestaat «en nieuw îeit, namenlij'k de Russiscbe oinw©nteling. Haro regeering heeft verklaard van geen îr.lijving van welkdanig grondgebied, zelïs niet van Konstantfnopel, te willen hoorem. In. liet liciit van die verklaring neemt het Oostenrijkseh-Hongaarsch problema een andere ibeteekenis. Dit begint men dan ook in le zien in de landen der geallieerden. Het is wel niet zondar reden dat zoowel de Vereenigde Staten aJs bot democratisch Rusland don Diuitsahers hebben to©gero©pen Hohenzollern af te zetten en over Halbs-Iburg heben gezwegen. Het is niet onjbekend, dat Keizer Karel zich ingespannen heeft voor den vrede®-wagen, nadat hij ingezien had ean va-zaal van Keizer Willem te zullen worden of ic(rger nog het lot van den tsaar van Rusland te oudergaan in geval hij door dik en door dun de Hohenzoïïerns bleef, yolgen. i Ailes duidt aan dat de«!betreikkiia^en tus-sohen Weenen en Berlijn thans niet zeer îiaxielijk zijn omdat Oostenrijk dolgraag uit het vreese-'ijk avontuur wenscht te geraken zonder zicb te veel de kleeren te scheurem. De berisping en de bedreiging van het voornaàtnslè katholieke fclod van Duitschland, de K ô 1 n i s che ' V ol k szei t un g, dat ongetwijfeld oïficieel daarvoor is uitge-kozen om als katholiek tôt een katjholiek te spreken, laten geen twijfel meer ibèstaan dat iets aan den Bonau broeit, waarvan Duitschland geen plezier verwacht. Ook in/- de Ententelanden worden stem-men geboord die voor een vrede ^n cen vergelijk met Ûostenrijk-Hongarije pleiten, gezien bel imbroglio in Rusland. Het is voorzeker geen toeval, dat een orgaan als Saturday Review, (bekend om zijn jingoisme, zooals men die politiek vôôr den oorlog noemde, in dien zin heeft g««.».ivven. lie Kngelscben, onze vrienden, zijn nuob-tere inenschen, die wikken en wegen en die zicli aivragen ol bet niet.beter is Duitsch-land's bondgenooten van dit land af te trefc-ken om bel des te zekerder te kunnen ver-slaan. , Wij ontnemen een en ander aan genoemd Engeiscb t^dschriftj om te doen zien, boe men in Engelànd daarover denkt. „Wij vveten, dat menig publieist onder onze geallieerden te vinden is, die de ver-brokkeiing van Oostenrijk-Hongaxije als nood-zakelijk voor de volledige nederlaag van Duitselila; d betriicht. Het doel van onze alliantie is echter de veiligbeid van Europa en van de bescbaving en "niet het b^reiken van een bestemden politieken vorin. De naties moeten hare eigen politieke sysbeimas verkiezen en wanneer zij een monarcbie vêrkiezen beboort het niet tôt onzen plicbt te kampen tôt zij allen damoeratische repu-blieken aangenômën hebben. Onze plicht en onze scbuld tegenover de raenscbheid zul- len vervuld zijn, wanneer h©t Duitsebe leger zal verslagen v.iezen. „Wij moeten onzen geest van de zinsb©-goochelingen ben^rijden dat aile problemas van Europa door ènkele formulen kunnen opgelost worden. Wanneer wij de teekomst ran een jitaat als Oostenrijk-Hongarije be-scbouwen, inoeten wij ons bennneren, dat zijne -wortelen diep in het historiscb verleden van Europa steken en dat zij niet kunnen afgcicapt worden alsof haar groei allœn een werk van het toeval was. Zoolang de Habsburgers de idienstbare wierktujgen van het Duitsebe volk zijn, zullen de geallieei'-den hunne vastberaden vijanden zijn. Wanneer zij echter omdraaien en een politiek verlaten die slechts een ongelukkig tusschen-geval in hunne lange geschiedenis kan we-zen, is het dan besloten en fataal dat de ceallioerden de verbrokkeling van het rijk dei Habsburgers vervolgen? „In aile geval moet Oostenrijk stukken van zijn gelbied opofferen. Zoo is het klaar, dat zijne Italiaansche onderdanèn moeten terugkeeren tôt de natie, die voor goed haro plaats fils grootmogendheid heeft ge-wonnen. Wat de overige rassen befreft, de vraag is- van dien aard, dat zij ernstige gedachtenwisseling en ernstig nadenken vergt. Hoe zal de vrijheid der Tsjecben en der Slaven verzekerd en voortdurend g-> maakt worden ?" En dan 'herinnert bet Engeiscb blad dat het algemeen stemrecbt voor de anannen reeds sedert 19CK3 in Oostenrijk bestaat, hoe-wël bet niet onverbeterlijk is.' Het blad vervolgt: „ln geval de verbrokkeling-politiek door-gedieven werd, dan nog zouden de moei-lijkbeden voortspruitend uit den rassenstrijd niet opgelost zijn door nieuvve onalhanke-lijke staten. Men nem© (Bohémien. De Duitsebe minderheid is er macbtig en wordt door de .Tsjechische meerderheid bitter 'gehaat, zoo gebaat, dat men de weergade in Europa niet' aantreft. ,;In een onaJhankelijk Bohemen zouden er bostendige fconi'likten zijn met het beslendig gevaar dat Duitscldand er zich zou m s do bemoeien om de minderheid Le beschermcn. In geval Galicië deel maakte van h^t Konink-rijk Polen zouden d© Boethenen v;m Oost-Galioië opstaan. „De voorgestelde Zuid-Slavisobe st.aat zou moeten afrekenen met gevaar$ke godsdienst-en taalgeschillen. Aile minderheden. zouden broeinesfcen van twisten wezen en de hulp van machtige buren inroepen. Eén verbrokkeld Oostenrijk zou een nieuwe Bal-kanketel worden. De beste oplossing scbijnt te wezen, het Austro-Slavisoh Eederalisnie, eenè politiek die Duitscbland altijd he^ft békampt." Do wijze, waarmede de ernstigst© bladen van Duitsebland het idee van de Saturday Revieuw begroeten, is ailes behalve vriendelij'k. Een Slaviscb Oostenrijk, dus een Anti-Duitsch, was ook de droom van Aarts-hertog Franz Ferdinand, die op zui'ke mystérieuse wijae te Serajewo van kant werd gemaakt. Léonce du Castilion. ; ! «JE Tm&Ynnti Bel o ,e .si-n- van S ,r. ail was geen ci enaief. ®e| was aiieen ©en schijnman©uver, want oui . degelijk te wezen zou Sarrail moeten ge-ieiind geweest zijn door een Russisch- H.o«;neensche cooperatie- De aanvallen van den Franschen generaal waren enkel bedaeid om bet Westelijk front te ontlasien, waarbeen troepen uit Roemenië en uit Servie worden gestuurd. Misschien zocht hij een succès en' de riohling van Prilep en Stroeniitza. Zoolang de Italianen niet van uit Walona met sterke krachten kunnen flanke ren, moet Sarrail zijn ei e îlij'k ofi'ensief verdagen. Het offensif der Italianen is begon-nen. Het was te verwacbten dat dit of-fensief den een of den anderen morgtaa zou losbreken, gezien h©t hevig gesebut-vuur aan bjet Italiaansch ffont, ten Oos-ten en ten Zuiden van Gorizia, in de streek van Plava op d© hoogte ten 0. Van Gorizia en verder in de richting Van de zee bij Dosno Faiti en bij Kastan-]evizza. De eerste dag is voor onze bondgenooten gunstig geweest, zoowel bij, Pla-Ta. en op de hoogten -ten O. van Gorizia en ten O. van Dosso Faiti. De Italianen meiden dat zij talrijke ge-vangenen hebben gemaaàt. De gevec&teh du-Kn langs beide zijden voort. De vlieg-drcnst is aan beide zijden zeer bedrijvig. In streelî; van den Chemin des -.mes zijn aile Duitsebe aanvallen bloedig aiges!agen. Hetzelfdo gebeurde bîj Bulle-coiirt.ïJders was de dag înstig. avee populaire benoemingeb zijn deze •an generaal Petain tôt opperb©velhebibier ■ an het^ Fransche leger ©n deze van ge- staT'^ van ^'e'ri g^e^alen Generaal Petain is de redder van Ve dun I,î nFoeh is de veldoverster die ver- eide dat do Dwitxhers langs het noior-i'iiTi faar Par'is. ombogen. Petain en Foch Pnr, ranSschikken onder de aller e ste nsche g^ne-'als. Genexaal Niveile w. r t lOpnieuw commandant van ©en legergroep. Het offenskf aan de Aisne is de reden van die verplaatsingen. Met Petain en Foch kunnen wij het beste verwacbten. Inv Armenië en in Mes'opotamië duren de gevecbt?n voort. In afwachting dat een leader de redevoe-ring van. den rijkskanselier bespreke, weze gezegd, dat de gansche zittîng in den Rijks-dag ©en oomedie was, die voor doel had den vrede aan nieuw Rusland aan te bieden en olie te gieten oip de oneenigheden in dat lana. D© ooriogsdceleinden van Duitschland blijven bestaan met hunne uitbçeiding y van Dnitschland in België en in Polen. Het dreigen van Seheidemann met revolutie — en dit dreigein was vooiwaardelijk en hy-piotlietisch — is e-nvoudig blikken muziek om de ezels te verschalken. »- De toestand in Rusland is ons van grooter belang dan het geipraat van den rijkskanselier. , In ons nr. van 7 Mei schreef iic: „Het ig niet aan te nemen, dat twee regeeringen in Rusland bestaan. Een middei moet worden gevonden worden om daaraan een einde te slellen. Zal bet de Doema zijn ofwel de diktatuur?" Eilaas 1 De Doema is vol goeden wil, doch mist den steiken man, den Lloyd George, om orde in de zaken te stellen. Daily Express verneemt d©n 15 M^i-uit Petrograd, dat Rusland alleen door een kracbtdadig besluit, door het mee-doogenloos bewind van een moderne Crolmi-well gered kan worden. 'G©sehiedt dit niet, dan zal er een soort ontbinding komen waarbij de eenbeid Rusland in een aantal kjeine republieken worden vendeleld die onder de opperbeersebappij van Duitscbland ^ staan. Vandaar de steelds groeienjde overtui-ging dat er "een dictatuur moet koimiem of dat anders de sebeiding van bet rijk onvermijdelijk zal zijn. Intusschen is men het over de samenstelling van bet mini s terie nog bij lange na niet eens. -r- ■ » —— - — ^ Links en Mechts. Een prachtig succès voor de Belgische kunst in Nederland. Wij vernemen, d''t do tentoonste'ling van Belgische moderne kunst te Rotter dam, die den 13 dezer werd gesloten, een, groot succès was. Nïet minder dan 25 werkeo werden er verkocht. Men ziet, dat or-ge knappe Belgische kunstenaars meer ou meer geappreeleerd werden In Nederland, waar men dam ook meer en meer naar b 1 ij d e kunst ver-langt.Duitschland bsdreigi Oostenrijk. In Oostenrijk onibreekt de lusti niet zich al te scheuren van den Duftschen bondgenoot. De Katholieke K o 1 n i s c he V olkszeitung laatde volgende waar-SiCbuwingi en bedreiging hooren : Oosien-rijk-Hongarijë moet « e'en dat deze oor-loy begunnen is door Oostenrijk-Honga-rijë, Keizer Karel \veet evenals Frans Jozef, ailes wat van de uitkomst van dezen oorlog ;;'haiigt voor de toe-kc'nist van de monarchie en dat een t w e e d e oorlog zoo beal'ssen over het lot van Oostenrijk Bongarijë. Wie bij ons zijn pessimisme staaft op de houding van de dubbele monarchie kan de poiitièkers die met kalnite naden- : lcen, niet yerschrikken- In andere woorden beduklt dit drage-ment : \ ij !:unnen Noord-Frankrijk, België en Polen tegen de gansche woreld niet behouden, uiaar wij willen de uit putting van de Oonaumonarcbie benubti-g«n om de hand te leggen op het rijke Bohemen of op de Du tsche gewestenvan Oostenrijk. Indien Oostenrijk mocht wei-felen, Duitschland zou niet aarzelen de I atholieke pràvinciën, waaraan het paalt in te palmen met medepliebtigbeid van de K.V., die op een onrecbt aanstuwb aïs de centrumpartij in Duitschland maar sterker kan worden. Tvves confe. er ; ôs ie Stockholm Le Journal meldt, dat een ni'euwe internationale eonferen.ie te Stockholm gehouden wordt. Zaierdag is zij begon-nen. Zij bevat de social.sten dâe gewed-gerd hebben de andere conferentie bij te tieden omdat zij haar besclvouwden als uiisluitend uigèricht iii het belang van de centrale mogendheden. - j Viaannsche socialisten en de Conierentie te Stockholm. D© ,,Voss Ztg,." verneemt uit Brus-sel, dat de Vlaamscbe sociaUstische ar-beiderspartij, wier zetel te Antwerpen gie-vest gd is, een manifest- tôt het Stock -boimsebe Congres heeit geriebt. Daarin wordt dringend verzocht, zicb het lot van de onderdrukte Vlam ngen aan te tre^ken, wier lot weliswaar nïet zoo bekend is als dat der Ieren, Polen en l'innen, doch die nieltemin 85 jaren lang in hunne vrije ontwikkel'ing zijn be-lemmerd geworden. Het ver lange n naar zeàîjiestuur werd tôt dusvetr door de Belgische regeer jig met tuchthuissti'aî be-dreigo. In de autonomie van Vlaanderen en net ' Waiei.land l.gt bet heif van de Belgische toekomst. Van bedoeld manifest hebben wevoor een paar weken melding gemaakt. Koex van denzeitden deeg. 1 Den G Mei Kwaïui te# iieea bijteen ce)a coingxee van 400 gedeiegeeruen van Katho-nieke en Proitestant-sehe vereenigingen en syudikatenj. Dit congres stenide eon wepBcb, waarbij' het energiscà een vrede met sebaf deioossteiliiig eai aninexaaie vroeg, voor aiard oan i>uiteliland ganseh te \ergo«.ien voew de gepleegde offers. Het Bjjksdaglid Bebreais, vctorajjier vatn de Obristenjko wer-Kei«\ e&cnigiiig van Duitschlaindi had tè Diresden verkli.iard, dat de Ohrisîteiijke aa> ueidei's aan àe z.jde <van do anBexio^nisten zo,uden scharen. Lie Pxoteïtantscbe ©n Ka-tliOiieke arbeidicr» gaa® dus nog verder dan cicheidemanja. Ala men nu weet, dat de Duitsche bia-schoppen en protestentsche geestelijkeo die kudiden leidien, mag men gerust aannemen, dat zoowei de Katholieke ais de Prottea -tanteche bevolking zicb den buit toeba«Lt, 'ter wille van veroverd gebied en de milliards die er aanhangen. Laat one zeggen, dat allé Duitschers door de prooi verlek -kerd * zijn en eenparig - aefeter den keizeir ata«n. Deze is de uitivoerder van den wil van het gansche Duitsebe volk. Ala bij bet olk teleurstelt, lcopt hij gevaar bet lot van Nikolaas H te Ouidergiaan. Wat verslindi de oorlog? In een brochuur Die Soziale Bilanz des Kricges, beeijfert Parvus de kosten van den oorlog als volgt : Oorlossleeningen 350 milliard mark. Dooden en gewonden 24 millioen mark. Dooden alleen 7 millioen mark. InvaliedeD 5 millioen mark. Verlies door achteruitgang der geboor-len 9 millioen. De winst aan goud van de wereld beeijfert zich sedeirt vijiboinderd Jaren op 62 milliard Mark, dus met het vijfde van den oorlogsleeningen. Om de 350 mljliard oorlogekositen in goudetukkjen van 20 mark uit te betalen zou mm een negenvoudigen gordel ojn den evenaax kunnen aanleggen. De Staatsscbuld vain Europa bedroeg voor dm oorlog 104 milliard mark. Na drie oorlogsjaren zal zij t«t op 450 milliard mark giestegen zijn.-De 7.000-000 doodiem zoudm eenrouw-ôtoet yan Parijs naar Wïadivoatok ira SU berië kunnen vormen. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. IlET 0PPERSTE LEGERBEVEL IN FRANKRIJK. PARIJS, 18 Miei. Ter voltooiing van d€ réorganisatie van het oippersLe legerbevel, dat zij had ondernomen, heeit de regeering generaal Petain benoemd tôt opperbevelhel • ber van de légers van het nooiden e.i noord-westen, heett generaal Nive.le het bevel van eéne legergroep opgelragen en aan ge e raal Foch de functies van chef' van den ge-neralen staf aan het minisleiie van oorlog toeyertrouwd. . < Het is nauwelijks noodig in heritme ring te brengen, dat generaal Pétain, dit bij het begin van den oorlog kolonel was, een belangrijke roi heeft gespeeld in eemge van de meest beslissende gebeur-tenissen van den oorlog, vooral bij de offensieven van Artois en in Champagne in 1915 en de roemrijke verdediging van Verdun. Generaal Foch heeft eveaieens een zeer belangrijke roi gespeeld In 1914 stond hij aan het hoofd van hei 20e legercorps. Bij den slag aan de Marne commandeerde hij het iniddenlegei dat de Pruisische garde in de moeraseen van St Goud versloeg. Hij leddde d« overwinning aan den Yser en de beide offeneieven in Artois en de slag aan de Somme. Generaal Nivelle, die bet bevel gevoerd heeft als chef van het noordar-en noord-oosterleger, heeft zicb sedert de maand December 1916 beroenid ge-maakt aan de zijde van generaal Pétain bij de verdediging van Verdun. Hij ieid-de de roemrijken aanvallen van 24 Octo-ber en 15 December, waarbij den Duitschers (je forten van Douaumont en Vaus oninomen werden. De periode van zijn bevelhebberschap werd gekenmerkt doox den gedwongen terug,tocht> van de Duit-s chers tussoben Bapaume en Soissons eta door het roemrijk offensief dat van 1 tôt ! 16 April tusschen Soissons en Reims heeft plaats gehad Het volk en het leger hebben een absoluut vertrouwen in deza beproefde chefs. Zoo is eene reorganisa-tie voltooid, die gedurende verscheidene dagen het onderwerp van studie is geweest.BEROEP VAN HET REVOLUTIONAIR COMTE IN RUSLAND. PARIJS, 16 Mei. De raad van aîgevaardig-! den van arbeiders" en soldaten hee't aan bet leger een benoep gericlit, waarvan hier eenige zinsneden, volgen : Kameraden, verde-digt met al uwe macht het revoJutionaire Rusland. De arbeiders en boeren van Rusland verlangen naar vrede, maar deze moet een algemecne vrede van aile naties zijn, gebonen uit hunne gemeenscbappolijke over-eenstemmiag. Een afzonderlijke vîeie is ; ©e ne onmogelijke zaak. i Wat zal het zijn als bet Russischei léger verklaaxt, dat het niet meer wil vechten, dati het zioh niet behoeit te bemoeien met de wereldgebeurlenissen. Het ligt voor d© hand, dat in dit geval hei Duitsebe imperialismie, na onze wes-telijke verbondenen verslagen te hiabben, tegen ons al bet gew©ld van zijne wa-! penen fceenen zal en het Russisehe volk tôt slavernij brengen. Soldaten ©n kameraden, ttaar gij gezworen hebt d^ Rus-sisebe vrijheid te veidedigen, geeft hiet offensief niet op, strijdt voor deze vrijheid en terwijl gij strydt vreest de val-strikken van den vijand. Soldaten "\veest het vertrouwen, dat het révolu tionaiie Rusland in u gesteld heeft, waardig. y Legerberichten. der Geallieerden. ' < Het italisâase&e offensief. . Huifsciaâ op — Pétain opgserllsewellsélÊ&er en Focla fs^ier waea den generaien staf ha Frankrijki — k£e •s'egSeîieiiepssig wasï rijks-Isa3sssl^î«. — Heis coaiiiie-minisferie in itusbnd. i Vau M Westelijk front. ; Het Fransche iegerberichi. ; PARIJS, 15 Mei. (Havas). Gisteren hebben de D'uitschers tegen den avond na een ^ hevig bombardement op den Chemin des | Dames in tdte streek ten noordwes>en van ] Jjraye de Fransche stellingen over een ' breed fiont in de richtmg van Les Bovet- ] tes en de hoogte van Cnevregny aange/allen. } Het sper- en machinegewee vuur der Fran- , seben brak den aanvai, ai» de Fraasche , linias niet kon bereiken behalve op een i punt, ivaar de vijand voet kreeg in een , senans van de Fransche voorhoude ten Zuid-% ( westen van Filain. j Een aanvai met handgranaten op de Fransche pesten ten noorden van Craonne, aan } die OiOstellj'ke zijde van heuvel 1(J8 e:i ten , N.O. van Auberive nîisiukte onder het Fran- . sche vuur. Er werden eenige krijgsgevange- , neà gemaakt, onder wie één officier. In Lotharingen drongen Fransche afdeelin- : gen op verschillende punten de- Duitsche iinies binnen. Zij maakten krijgsge\'angenen. H8t Engelsche legeràericht. L0NDEN, 15 Mei- (Reuter.) In den vroe- | gien-oohtend beelt de vijand een zwaar bo<m- . bardanient geiioht op onze stelliàgen in Bul- _ lecourt en in de Hindenhurg-iinia en twee forscho aanvallen gedaan. De poging om die Ilindenburg-linie aan te vailen mislukte de aanvai op Bulleoourt werd eveneens na een zwaar çevecht afgeweerd, waarbij onze voorposten in het noord-westelijke deel van bet dorp gedwongetn weiden een klein eindje achteruit te gaan. ] Van lietTttÏÏëÛjk front. | Hei italiaansche legerbericht. ROME, 15 Mei. (Steîanl.) Op het Juli- i sche front van Tolmein af tôt aan zee vernietigingsvuur- onzer kanonnen en mor- • teren tegende macluige lïnies der tegm- i partij. Vanochtend steeg het tôt de groot- ( ste hevigbe.d. Daarmee bewerkte het, dat : tal van vijandelijke batterijen vain aile kalibers. zeer levendig daartegen te keer : glngen. Tegen den middag maakten wij ; dank zij vermetelm invallen van Ita -iiaan,sche inîiaaiteristen op verschiitande i stukken van het vijand elijke front aan-markelijke vorderingen. Em wel in de streek van Plava, op ue hellingen van den berg Cucco, op de hoogten beoosten Gorz en aan de beek Vertoiliz/za. Tcgfilijk bereikteoa afdeelingen van ons bemjoorden den Karst in stormloopen de overboop gewoeide linies van den vij-aûd beoosten den Dostso Faiti. Ze bracb-ten gevangencn mee. De Italiaaneche infanterie blijft aaneen- çcsloten optreden met den doeltreifenden îteun van ait llerie en mortieren, die ant-voorden op de erg bedrijvige Oostenrijk-.che, Vele gevangenen beginnen najar on-se verzam'Slkampeii te stroomen. De iuchtdienst is eveneens druk in touwi jeweesî. Vauochtend hebben Italiaansche oestellein loodsen van den vijand in de raurt van Cbiapovano gebomlberdeerd. s Middags heeft een sterk luchtemaldeel joven de streek achter de vijandelijke li-lies beoosten Gorz gevlo.gen. Het wlerp >ngeveer 200 bommen op kampen. en kon-^ooien. 'Onze stoute vliegei's daalden tôt îOO meter, beschoten met hun machinege-veren opeengehoopte vijandelijke troepen sn verstrooiden die. D© toestellem zijn aile n hun kainpen teruggekeerd. Eiders op het gevechtsterrean gewaagt nen van vijandelijke overvalîen op eenige ro o ru i tg esch o v en stellingen van bns -ten nT.W. van Tolmein en op de hoo@vlakta ?an Asiago Aile mislukten niet gevoeli-je verliezen voor de aanvalletrs.. De strijd Ts ie Incht- BERLIJN, 15 Mei. (Wolff.) Het marine* uchtschip L. 22 wordt seiert gister ver-nist. Blijkfens ©en officieel Engeiscb berient s de L 22 gisterochtend door Engelsche aeesirijdkrachten in de Nooirlzee vernietigd. Bethmann-Hollweg moet eerst weg ! V orwârts, het officieus orgaan vaa jcthmann Ilollweg, verdedigt haast bys-ensch baar nieuwen meiester tegen 'de soogenaamde coalitie der cons(ervatieveni ai al-Duitschers. Het ia niet waar, schrijft îe krant van Seheidemann, dat dezen da ?roote massa van het Duitsche volk ach-er zicb hebben. De chnstelijke syndioaten en arbeiders!-rereenigingen, die te Essen cooîgress ^cr» len, alsmede eigen sociali'sttsche vrien-3en, de boeren en de nijveraars en de ntellectueele uebennenschen, professe rs eni jfiicieren tellen d'us' voor niets? BetbU nann is Allah en Seheidemann is zija arofeet. Wat beteekent dan het figiuur van Ilîn-lenburg ? Met een Bethma a Hollweg, dm majl van bet vodje papier, zullen de gea|l&. ïerden nimmer o ndetrb andsl en. Weet die man nog niet, dat hij algpdaap! heeft sedert hij' B'elgàô liet overronipelen, krokodillentranm schreide en dan lateç aêjme daad poogde te rechtvaardigen, hem nog meer & de teer deed zinke&. Liever em vranke vijand als ee-û Re>« ventlow, een Baeseimann ci e&a. Hlndî®-burg dan een Janus.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods