Belgisch dagblad

954 0
12 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 January. Belgisch dagblad. Seen on 18 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mc8rb6x119/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de J aargangf,, ZÀTERDA© 1» eu ZONBAe 13 JANUARI 1918. ; i 11— —Il ————1—— !■■■!—■■—ww ■— ■ NO. I©©* , abossementen. Per 3 maandea voor Nederland | 2.60 franco per post. Lossa nnmmars, Voor Nederland 5 cent. 7oor Bnitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 120. Telefoon Red. en Admin. 7483, ■ — BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure mieSdag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elle# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Eer, îroik ^an Staat en iwreecSheid. oir A. (jonan Doyle, de beroemde schrgver tan Sherlock Holmes, heeft zich tôt The iimea gewend om te wij zen op den beeat-ftohtigen haat dien het Duitsohe volk den geallieerden in het algemeen en de Britten £» het bijzonder toedraagt. Een Britsch hoofdofficier, die einde 1914 jjewond was, verhaalde hoe liij met zijn mede-gevangenen na twee dagen zonder eten noch Irinken te Keulen aankwam. Daar reed een goepkantien op wielen heen en terug naar den trein, doch de uitgeputte gewonden îmochten geen druppel vocht nutten. Het was de foltering van Tantalus. In de stadhunner gevangenschap werden de ongelukkigen door een dweepzuchtige bevolking langs aohter Overvallen. Een der barakken van het kamp geraakte eens in brand. Bet was nacht en de deur was langs huiten gesloten. De sleutel werd niet gevonden, Toen kroop een inatroos door een gmal vensterken. Do schildwacht liep naar hem toe. De getuigen riepen dat het brandde, Niets te doen. De schildwacht stak zijn bajonet door de keel van den Brit die anderslevend jnoest verbranden. De gevangenen, diedezen barbaar zagen moorden, zwoeren nooit meer gonade aan eenigen Duitscher te schenken. De haafc wordt van kindsbeen door leugens en laster in elken Duitscher aangekweekt. Het gansche volk haat. Men heeft ongelijk een versohil te maken tusschen Pruisische mili-taristen of pangermanisten en het Duitsohe volk. De Engelsche rechter Tounger heeft het volgende, door de verklaringen van terugge-komen gevangenen, vernomen : Een der ge-ichreven verklaringen bewijst, dat het Duitsch Eoode Kruis laagheden heeft bedreven. Het ïijn geene afzonderlijke gevallen. Een der verhalen spreekt van een zelfde geval als bedoeld hoofdofficier aan Conan Doyle mededeelde. In elke station, waar een buffet van eten, dïinken met een apotheek door het Roode Kruis gehouden werd, weigerde men de En-gelsche gewonden te helpen. De Duitsche Roode Kruiszusters spotten met de ongelukkigen, zeggend : „Niets voor ds Engeïsciien." Die, hyejaaa toonaen eerst hef- voedsel aan de krijgsgevangenen en stopten h'5t danweg, zeggende dat het niet bestemd was voor ■chweinehunde. Die heksen schepten water en 'soep in tannen en goten die uit op het perron onder da oogen van de Engelschen. Zij verhinderden het met scheldwoorden, dat iemand de gevangenen zou naderen. Hare wreedheid was oagehoord. Een Engelsch officier vertelde hoe een van die furiëu hem een glas water reikte na er carat in gespuwd te hebben. Wanneer het gebeurde, dat een Duitsch «ffioier een van die Roode Kruisdames beval l«4s voor de gevangenen te verrichten deden het met een toornig gelaat en mopperend. 40 Britsche offioieren, te beginneu van een laitenant-kolonel tôt de tweede luitenanten, Il onderofficieren en soldaten hebben die fei-ten bevestigd. Vijftig tôt zestig zwaar gewonden werden in veewagens tôt in den vuistdikken drek geiegd. zonder dat zij mochten roeren. De lichamelijke pijnen werden nog ver-Bcherpt door de zedelijke folteringen. Op jrtle stations werden de krijgsgevangenen ten toon gesteld. Te Aken hitste een Duitsch kolonel een mob van dronken uhlanen en ppoorwegbedien den tegen de gevangenen op. ïijn gekleede dames huilden mede, terwijl de scboo'jougd aangesfoord werd spotliedjes te «jjijgçv.. ... To • T.wgt» stapten dertig officieren door a® staçl met .een kîeine waoht landstormers. Het volk - hield niet op naar de Britten te spuwen. Bij het verlaten van den trein had eene nette dame van uit een eerste klasse wagan een officier ia het gelaat gespuwd I Terecht stelt Conan Doyle voor al die da-d«n van haat en wreedheid op de ruimste sehaal in gansch het Britsche rijk te doen kennen, vooral onder de Sinn Feinners, de paoifisten en de socialisten. De torpedeering van het hospitaalschip de Eewa ia een afschuwelijke daad te meer op de lyst der onmenschelijkheden. In de bestiale wreedheid der Teutonen ligt Wn drijfkracht die de geallieerden niet genoeg gebruikeii. i Onze regeering zou er ook niet weinig " roordeel kunnen in putten. Waa.ro tu zouden een aantal goed gekozen Îverhalen van ontsnapte of vrijgekomen gevangenen en gedeporteerden niet kunnen ver-Ipreid werden onder de Belgische uitgewe-«cenen en in hefc leger zelf? De ï elegraaf meldde nog dezer dagen }.J>P grbnd van verzekeringen van naar Duitsch-. i?11 gclokte Hollandsehe arbeiders, dat vele Belgen noodgedwongen als slaven bij Krupp moeten werken en er mishandeld worden. Op {Kerstavond werden nog 22 Vlaamsche bur-| Sera te Gent gefussilleerd als de contrôleur der douanen te Maaseik. f De uit Duitsche gevangenkampen ont-Tiuchte Belgen vertellen van de barbaarsch-•wid van het Hunnenvolk dat door aile #*uwen door zijne wreedheid treurig ver-®aard ig. Niet genoeg kunnen wij sijne barbaaraobe «îden in het liehfc stellen, '.éonce du Casfillon. Nieuws uit Belgie. ANTWERPEN. PIET VAN ASSCHE EN HET VL. NEEUWS. — Een redacteur van het L a a t-ete Nieuws schrijft nu ook in het Ylaamsohe Nieuws. Bedoeld is Piet Van Assehe, het Wandelend Geheim. Hy aohryft een lamlendige Bede van een mensefa, het werk van een neurasthenieker. AANKOMSTEN VOOR HET NATIO-NAAL VOEDINGSCOMITEIT. — Drie lieh-ters met 1.060, 1.145 en 840 ton tarwe zijn de haven van Antwerpen binnengeloopen, evenals 4 kotters met 10, 16, 17 en 18 ton mosselen. VERDUISTERIN GEN IN HET VOEDINGSCOMITEIT TE BORGERHOUT. -Tengevolge van verduisteringen in het voe-dingscomiteit te Borgerhout werden 6 perso-nen voor de rechtbank vervolgd en tôt geld-boeten veroordeeld. DE LEDIGSTAANDE WONINGEN TE ANTWERPEN. — In het onbewoond huis van de weduwe Spillemaekers, in de Rotter-damstraat, werden een groote régulateur en twee tinnen bierpompen gestolen. Ten nadoele van M. C. Janssens, wo-nrnde T^uxemburgstraat 52, wellka no© in het bui.îeriland verblijtt, zijn 40 enkele echoenetn van verschillende parem, aie,/ ook een tuniak der burgerwacltf, oen achouwga^rnituur enz. gestolen. OENTRAAL MAGAZIJN DER OITé TE ANTWERPEN. — Elke wefik ig \ner-krijgibaax: 100 grarn ibo|m)aten, £r. 0.20; 250 gr. vleoscliextxact, fr. 5.26; 220 gr. erwton-meel, fr. 3.50; 220 gr. gnaetajeiameiel, fr. I 3.50; 100 gr. erwteii en ibiooinemneiel, fr. 1.70; eienein (5 per haofd) het stuk fr. 0.70; 2ô0 gr. fafclaatit, fr. 0.25; miuskaataoot, 3 vlqor fr. 1.05; 260 gr. leveipastei, fr. 3.50. — OP DE VISCHMARKT. — De niouwe toedeeling sitelt varkrijlgba.ai- : 150 gram leverworsit, tegen 1 fr. ; 150 grain kiekonwiarst, tegen 1 fr.; 500 giani in-geniaakte prinoepsea, tejgein 090 fr. ; 500 gr. ingemaakte ibiooncia, tegen 0.90 fr.; 1 kilo» ajuin,, tegein 1.80 fr. GOEDKOOPB SPIJSZAL.EN TE ANT. WERPEN. — De personen die hua imnal in de epijszaal nemen, bekomeu voortaaa een kleiu broodje aan den prije van 5 oentiem. De voorschriftan van het Nationaial Ko-raiteLt leggen de verpliehting op dit in de spijshuizen zelf op te eten. DIEFSTALLEN TE ANTWERPEN. — Uit de kelders van de Hooidgoederen-statie werden ongeveer 700 tôt 800 K-G. aardappeden ontvreejnd; de dieven open-dea (mot geweld drie vemsters langa den straatkant. BRABÂNT. DE KOLENK WE^TIE. — Tengevolge van gebrek aan brandstoi'feii te Eleme in het hospitaai, liefdad'ijgjieids niriehtki-gen, enz. heeft de burgemeeeter al deop het gebied der gemeente aanw&zig zijnde steenkolen, briketten, enz. inl-beslag g jeu nomen. De bramdstoffen zullen in kieine hoevetelheden verdeeld worden aan de personen, die er t >taal gebrek aan hebben. De verdeeling zal door; het voedings-comiteit gesehieden. IN DE GOEDKOOPE SPIJSHUIZEN TE BRUSSEL. — De Raad der goed-koope spijshuizen te Brussel heeft bes'lo-ten den prije der middagmaLen van 1.20 f. op 1.65 f. te brengea. Doch de genie-ters zullen onder deae verhoogâng niet to lijden heboen en zullen, zooals voor-heen slechts 0.65 f, per imiddïiginaal moe-toa .bL;jven betalen. Het voraaliil, zijnd< .1 ,'frank pear persoon.en per dag, zal door .de-:gémeenten en het xN'afcioiiaal Voe-dingsoomil/eit gestort worden. De gemeen ten zullen per maal 0.40 f. ie betalera hebben en h<el Nationacal V oedingscond-(eit 0.60 fr. VlALôCHE P OLITIE AGEiNTEN. — ,Ean nieiuwe diefstai door kerels, voorge-vende tôt de politie to behooren, is bij rnevr.D., Georgea-Moreaustr te Kuregem gopleegd. Ditmaal waren zij met vijf en verklaarden gelast le zijn met de op-eisching en het aanslagen van de meia-lon. Men on,tdekte te laat, dat men ime[ dieven te doen had. De schelme® hebben een houten koffer met 250 kgr. soudure, 34 kgr. tin en 150 kgr. ziuk in stavem, allas ter waarde van 3.500 frank, mede-genomen.11:000 FRANKEN GESTOLEN. — De heei M...,, van Sobaïuibec-k, had Maaindag ia cian toank een 301111 van 11.000 frank ontvangen, T'uen hflj luit die insitelling kwam, werd bij ùiqor een persopin gevolgd, die de tram unie! M ... nain. Toon ziij aan de Sohaaiibeeksclie piûoi't kwamen, spjwig de kerel van het rijltuig en plaatsto zioh wtp het tweede rijfaig. 'Op hetzielMie opgenblik stelde M... de ver-dwijfning vaat van ztrjin portefeuille met het pas lOintvangen geld. Haj liet de tram stilstaan en den kenel aanh'auden. Dez® werd naar het poilitiebureel geleid en onderzocht, doch nie ta werd dp hem geVondieln. Hi| werd dan jopk terug in vrijfheid gestdd. PLUNDERING VAN LEDIGSTAANDE WONINGEN. — Dieven drongen in de wo-ning van dep heer Charles M..Jan Vol-derslaan te Brussel, die thans in den vreemde verblijft, en stolen er al het beddegoed, linnen, kleederen, enz, « DE ZORG VOOR DE VROUWEN ONZER ! SOLDATEN. — Voor een tweetaljaren werd te Laken het werk „Aide aux familles de soldats de Laken" gesticht. Vele familiën werden reeds door dit Jiefdadig werk onder-steund. Aan 270 huisgezinnen werd 100 kilo kolen verstrekt. Op 30 December ontving elk dezer gezinnen eene som van 5 franken. DE MISDAAD IN DE BETLEEM-STRAAT TE SINT GILUS. — De meid van de vermoorde mevr. De Glumea heeft volledige bekentenisaen afgelegd. Na een scherzo woordenwisseling met hare meesteres heeft zij deze gedood. De moordenares ver-klaart in een oogenblik van drift gehandeld te hebben. Zij is in het gevang van Vorst opgesloten. DRAMA DER ELLENDE TE SINT-GILLIS. — In de Betleemstraat te Sint Giilis wonen de echtelingen C., beide 76 jaar oud, en levende van de openbare lief-dadigheid. Sedert drie dagen had men de oudjes niet meer gezien. Men verwittigde de politie die de deur liet < penbreken. In het inidden der kamer lag het lijk van C... en daarnaast zat de arme vrouw, die zinneloos geworden was, te weenen. De dood van C. wordt aan de koude toegeschreven. De vrouw had sedert drie dagen nies meer gegeten en was uiterst zwak. Zij werd naar het Sint Pieters hospitaal overgebracht. SCHOON RESULTAAT. — Het werk „Kantien van "den krijgsgevangene" heeft Zaterdag 29 December j.l. het 50 .O' Oe pakje verzonden. De waarde der tôt heden ver-zonden pakjes bedraagt thans drie millioen franken. QOST-VLAANDEREN. NOG IMMER DE DWANGAftBEID. — De helft der mannelyke bevolking van het dorp Ertvelde, ten N. van Gent, is voor militairen arbeid naar het Duitsche front in Vlaanderen gevoerd. OUDERDOMSPENSIOENEN TE GENT. — Verlangende den tegenspoed zooveel moge-lijk te lenigen, heeft het „Halt Kluitjeswerk" besloten zijnen werkkring uit te breiden en beheeftige personen welke gevorderden ouderdom bereikt hebben, een voorschot te 1 doen op bet ouderdr/n: ensioen, dat zy door i de huidige omstandigheden niet bekomen. Het bedrag van het voorschot is vastge-steld op 40 trank per jaar, en zal bij twaalf-den uitbetaald worden op het einde van iedere maand. LIMBURG. MILITAIRE DRUJITE IN DE PRO-VlNOIE. — Weldra zal de provincie Limburg in een groot militair kamp iver-anJierd zijn, schrijft Le Courrier de la Meuse. Na de pleinen van Aasche en Kiewit veranderd te hebben in •vliegter-reinen met ondergrondscha loodsen vooi het bergen van vliegtuigen, leggen de Duitschers thans in den om rek van Ton-gieren on namelijk op het giefbied der dor-pen Mal en Sussea, een" groo/.e schiet-baian aan voor artillerieoefeningen. Men verze;ert, dat gansche gehuchten met den grond gelijk gicmaaJ t zijn. De onlplofiing-ion die men m Hollaiod hoort, zijn in verband met de werken Ln deae streek. Te ToriÊfiren zelf verblijven duizeoaden soldaten, die van het Ruseische frmit a®-komistig zijn. Na eenige dagen van rusi marcheeren zij in giroepen in de rich-ting van het front. DUURTEBIJ-3LAG. De jaarweld< , der veldwaeht -rs zal verbeogd worden. Insaelijks zullen zij eenen diuurWbijslag in' den vorm eener tijdel ji'ce verhoogina . bekomer^, berekend naar den gezinstoe-staïad en het gK;al kinceren ten laste van dan belanghebbenden. Er was voor. gesteld als richtenoer : 10 ton honderd van de jaairwedde vooi de ongehuwdein en weduwnaars zondei kinderen ; 15' ten ■ honderd voor de ge huwdetn zonder kinderen; 20 tenhonderc voor de gehuwden en weduwnaars mol één of twee kinderen ; 25 ten honderc voor al de anieren. LUIK. DE iBEVOLKÇNG TE LUIK. — Va c 1 .Tanuari tôt 22 December 1917 werden op het bevolkingabureel ,te Luik aange gieven : 1,362 gebaorten en 2,951 sterïge vallen. In 1916 bedroegen die getallen : ge boorlen 1.518 en 2.359 slierfgevallen. De volkskracht wordt dus door de etl lende der Duitsche bezetting van, bekb zijden ondarmdjnd, aangealen het aan ta starlgievallen toegienomen is en het afin ta geboorien vermînderd. DE SUIKERFABRIEKEN IN HAS PENGOUW. — In de meeste suikerfa brieken der streek is de fabricage gegin digd. Het seizoen. was dit jaar bijzondei voordeel'g : nooit was het snikergehalt< der beeton rijker dan nu. Acfrtttan ten honderd was een gemiddeld peil en mieed dan eens kreseg men fcwintig ten hondert en zelf5 meer. Verleden jaar was he gehaloe enkei zeslien tan honderd. Dîk rijikdon» aan suider rnoet toegieschrever worden aan hiet mooie ea droge weer ii , Septojiiber. Legerberichten der Entente. Balfour over België. Krylenko verklaart den oorlog aan i . . de bourgeoisie van aile landen. — De vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk. — De Poolsche adel zoekt steun bij de Centralen. Rede van Churchill. DETOESTAND In z,ij|n redevasring heelt Bialfour de volgende 'beilangrijlke verklaringen 01 ver B&lgië aîgelegd: lk wmsoh iefe ta zegigen amtrent België arodat ik denk, dat het bnifcmge'woon ka-rakfceristiek is voior da Duitsohe methode en de Duitsche maraal. Teeken u tens een juiat beeld in uwen gee.st van wat Duiteohland België heeft aaai-gedaan, en hiae- het zich vooirstelt België te vci'latm, als, het België lia den oiorlîg verlaat. Zooalsi gijl weiett is er een heale sctiaol vain staatsiieden in Duitschland, die Zifgg-en, dat het een misdadige dwiaafheid zou zijn België op te gevea. Vion Tirpi.z verklaarde dat het no:dloLlig z.ou zijin vaoïr Duiitsohland Antwerpen en de Belgisçihe kuat wtp te geven. Ik gelaof zelfs, dat hijt in een van zijn vèrgaandstie( aogentbliklten ge®egd heeft dat Duitschland zelf-s, Calais en Bioulcgne meeten heibben. Von Tirpite vertegeinwoordi'gt natuui'lijk een der uiiersté Diuitscdie schoden, maar wanneer wij dit opziijlde sohuiven en de meest redeilijke elemenban in DnitsoViLmd beschoaiwen, die erkennen dat België weer vrijgegeven mciet worden zelf s, deze reie-like en gematigde miannen zija van aordeel dait van Dtuitscihland niets gevraagd maat worden om België te herstellen in den gtaal, waarin Duitschland het vqad. Hoe wil Duitsahland België verlaten? België is een klein, diehtbevolkt industrie-land, Het grootst© gedeel'te van zâjn inwoners h,ang|t af van de fabriejken en de machines dër langzaam, kraoh.'jg opgegnoeide industrieën, welke de bewondei-ing van aile industrieele landen ter wereld hebben veroverd. Duitschland hesft België van aile grend-stoiffen en macihinerieën benoofd. iWianneem de Duitsche troepen morgen België verlaten, dan zouden ziiji een ontredderde en een van; honger stervende bevolking achter l'aten, en toch denken de Dfuit^ehers biijlkbaar dat het in sitrijld zou zijn met de eer van Duitsdhlaiid, iets le doen om het vreeselijlke kwaad, dat zij bewo st en op de meest gewetenlooziîl wiijze over België braohten, weer goed te maken. Dit zijn geen onreclhten, aangedaan door ongtediscip 1 ineerde troepen, het zijn vooraf-beraamde wondan a:an een onschuidige, nieit bedneiigende na.tie toegebracht. België deed niets tegen Duitsehland. Duitsehland was ge-bonden aan België doiar eike verdrags-ear. Zijn verpliohitingen waren erkend doiotr zijlm hoo'gstia amhte'nareii en to-oh werden al deze verplichtingjen weer versoheurd en aan de wiriden prijs gageven, Als exciuus werd aan-geveerd militaire noodzaak; een ledigo, va,gc en waardelooze verontschuldiging. Maar la-ten wij het als een argument aasinemens en allieeo ter wille van het argument, zou er dan een natie zijn, welke nog een _vio|nik van tdiel noedigheil b zit en over u g1 isda nter-1 naaona.la verpiiohtingen zekeie kraeht hieib-ben en welke weet dat zij elken band vajn ©er gebroiken heeft wel'ke niet zeggera _ zou : „wuj moesten het doen, onidat wij niet andere. > konden, maa,r thans, nu de gebiedende niocd-zakelijkheid noodig is, zullen wij natunrlijK ailes doen wat mogelijfc is om de sehade ien ongelukken, welke wdji over u brae-ii,tje(n.; weer goed te maken. Wùj geven loe dat wij groiot kwaad hebben gedaan jegens een on- • sch.uldi geai en ntei-kwaadv/i 1 ienrien buur." De Duitschers schiineta een andere op-' vatting van eer te hebben en een vreem- • de maatetaf van edelmceilige verplliohtin-gen. Duitsehland varkond gt thans voor de heele wereld dat zijn waardigiheid zou ; geschonden- worden wanneer het ge -vraagd werd om iejts te doen om dô vrea-selijke en mocdwilii'.ge mâsataden, welke sinds drie jaren onophoudelijk en mee-doogen'oos tegen de ongelukkige bevolking worden bedreven, goed te maken. Dat is een geziohtspunt. hetwelk; naar 1 ik meen, niet) vold'jende overwogen woirdt door de critici >van Duitsehland. Mo gelijk dat het wel het geval is geweest en dat de critici tôt de ovortuiging zijn ge-komen dat ean beroep op de hoogere mo-raal, of de edele gevoelens, welke aile andere takken van het manschelijk ras ? voor de leerlingen van de Real-politiek. [ Terwijl Trotzky-Braunstein bezig is zijn land aan de autocratie van Berlijn en Weenen te verkoopen, heeft Krylenko den oorlog aan . Russische, Duitsche, Britsche en Fransche bourgeoisie verklaard. Waarom die gewezen onderofficier de bourgeoisie der andere lan-< den uitsluit is ons een raadsel. De bour-j zoisie, zooals die knul van een Zaraar zegt, t cal de snoeverijen van Krylenko ongetwijfeld . kalmpjes opnemen. Als zijn nieuw leger [ tegen bourgeoisie zoo dapper is als dit, welk t den rug toont aan de Duitschers, zal het , volstaan de burgerwacht van Molenbeek op te"roepen om hem het hazenpad te doen kiezen. (Ongeeorrigeerd ) Tan het Westelijk front. Het Engelsche iegerbericht LONDN, 11 Jan. (Rauier), Off icio-ol avondbericiht : Vanochtend vroeg werd een overval bezuidan Armentières gefnuikt. lleeï . d&n dag is het vijandeiijk© geschut ton.' Nooirdoostem van Yperen met kraoht in touw! geweest. Ons geschut verstroioide vanochtend vijandelijka arbeiderspùcegani ten Z.O. raa' Moinchy-le-Preux. Het Fransch9 Iegerbericht. PAB1JS, 11 Jan, (H.N. draadl'aos.) In de Argcttne biji Les courtcia Choses en in do V'Ogezen in de buurt vran Blémerv hebben Fransche afdbelin^ea invallen in de Duitsohe linies gedaan ©a gevangenen gemaakt De anillerietstrijid was af ern toe vrij hevig in de s^U'etik van Beaunvànt en Bezonvaus. Op het avorigu frant was, de' naeht halet ln don laop van 9 deizer zijin 2 D'uit- ' sche vlieg^uigien in luchtgeveehlen neerse-schaten.PARUS, 11 Januari. Off. avondheriohit: Bij St. Quentin is de gesohutsiag in den loffp van den dag nog ai heftig geweest. In in de Du.itsc.lie liuies bij Biitte-du.Mesnil en Clliampagne drong een Fransche afdeeling ric-htte daar vierwoestingen van helang a:in. Van liet ZiîMoIijk front Met Itaîiaansphe iegerbericht. ROME;, 11 Jaauari. (Stefàni/. Oiticieeli Hal gaaûhutvuur is bij tijden in het Judica« risohie dal, l'angs liet front van liet plateain van Asiago eu in de slreek van den Montx» Capriie, Monte Portica. en Monte Asoione) aangewakkerd. Be^vesiten Cava Zuceherinjii dwong oien deieitreffondo samen'reklcing vart het Italiaansclie vuur den vijiand eenigai scihansstuîdcan te ontruimon. Het vijandeiijk« detaeîhenuent wrerd terugtre'jdcend ^onder het vinnige vuur onzar madhine- en g'avviono g-o» weren. genomen en lead gevoe'lige verliezen, In den loap van den dag begunstigde da wçersgesteldheid de luchtbedrijvigheid. Dri* vijandelijke vliegtuigen werdén gaveltl, waaiW va,n ean door een Britsch vlieger. Het Engelsche Iegerbericht. LONDEJif, 11 Jannari. (Reutcr). OlTicieel f Gedure.nde dtn dag we:d een lev mofi'ga pw troelje-arbeid vcrrich',, terwijl' onze hatterijeg 'nerscheiden geslaag»e b&aAtwoiordiagssch^B ton lostten. Gistîren hebben onze vliegtuis geai zeven vijandelijice toestellen aange^-allet^ twee er van neergesc-hotea en twea andere* stuurloios t.ot dalen gehracM. Wij leden gee# verliezeû. Er is een aanzieriiijke hoe\reelhei4 snaeuw gevallej^ het is zeer so-ud en het vriest hard. De strijd in de ineht Bedrijvighsid van Engelsche vliegers. LONI/O, i' .-i. (Reutierj. Officieel: Cheduratide den lOen Jan. hebben ( nze vlieg. tuigem, ondanïcs " het lOingunstiga weer, aan-ziènlijlk© arlilleriewcrîizaa.rnheden vérrxcht. De djiaipunlen op den heganen grond wer. oen iriiat maohinegeweervuur bestookt. Jjijlkans twee ton bounniion werden op can munitieopslagplaats in de nabijihaid vanKort-rijk ©n op andere punten neergeworpen. Fea| vijandelijk vliagUiig werd stuurloios tôt dalen, gebraeht. Een onzer toestellen wordt vermist. Logenstraffing. Onder den titel Groeiende Vredesstem» ming in de Belgische werkliedenpartij publi-ceerd het Alg Handelsblad een nota, die we moeten logenstraffen. Die nqta is aan een Nederlandsch pers-agentschap uit verdac.. e bron medegedeeld. Bedoeld pacifisme wordt alleen gedeeld door het groepje van Joris en door dit van het Antwerpsch Syndikaal Mede-deelingsblad der diamantbewerkers, waarvan de redacteur. de heer L. vanBerc-kelaer-, opnieuw in den Haag is aangekomen en slechts zich zelf vertegenwoordigt als pacifist. Brandt Whitlock, De heerBrandt Whitlock, gezant der Ver» eenigde Staten bij de Belgische regeering,' zal in Amerika zijn mémoires uitgeven ovar zijn verblijf te Brussel tijdens de bezetting van Augustus 1914 tôt April 1917, de datum, waarop hy, twee dagen v66r de oorlogsver-klaring der Ver. Staten, België heeft verlaten. Het geschrift zal een requisitoir vor-men tegen de Duitsche praktijken, die de schrijver allereerst aan zijn land wil doen kennen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods