Belgisch dagblad

562 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 27 April. Belgisch dagblad. Seen on 24 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4746q1t93w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le DOTSDERDAa 27 AFKlL 1910; J^o. 190. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f2.50 franco per post. Losse kuiomers: Voor HoUand B cent Voor Euitenland 7 V2 cent. Den Haag.rxinsegraclit 39, BEIGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Hoefdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Beclamel 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50, • London : Dixon House Lloyds Avenue E O. ^Hli 11 11 1 II' iliM'MjjlillJJiL1'11 SJe sîiesjw© ©ffïcieele tsssl in Peigiëa- FRÂNKRIJK's INSPANNING. Fra-nkrijk mobiliseert de Lias van 1888 d.h., de mannen die reeds 26 jaren den dienst Verlaten liebben, de inannen die 46-50 jaren tellen. Hét îeit dat Fransclien van ûien leeftijd, hunne bezighcden in het burgerlijk leven moeten verlaten, toont genoeg vvat zware last op Frankrijks schouders weegt. Zijde aan zijde zullen tle klas van 1888 en die van 1917 strij-den, zoodat men to.t liet einde is gegaan cm het Fransche léger te versterken en de gapingen aan te vullen. Frankrijk nadert snel het punt waar-op aile Fransclien, welk liun leeîtijd 00k weze, moeten gemobiliseerd worden voor den nationalen dienstplicht. Yan aile natiën, die in dezen vollce-renoorlog zijn gewikkëld, heeft Frankrijk de grootste offers gepleegd: In wer-keïijkheid staat het gansehe weerbaar Fransche volk onder de wapenen of in den dienst van het vaderland. Tôt zelfs de vrouwen worden gemobiliseerd. Zon-Ser liaré vaderlandsliefde en geest van opoffering zou het dagelijksch leven m Frankrijk niet meer mogelijk wezen. De landbouw wordt door vrouwen, ouderlingen en kiaderen bedreven, tôt zelfs bij de vuurlinie: De weduwen der gevallen soldaten, de vrouwen en kinde: l'en der poilus, hunne vaders en moe-ders zorgen dat de Fransehen zich kun-nen voeden, wanneer de eehtgenooten dea Fransehen grond met het geweer in de vuist verdedigen. Het is geen overdrijving te zeggen, dat Frankrijk de ruggegraat van dezen oorlog aan de zijde der geallieerden is. Dank aan zijn leger en dank aan de Britsçhe vloot, zal België, waarvoor zij strijden, kunnen hersteld worden. De legioenen des Keizers loopen te pletter tegen den levenden Fransclien muur, tegen de dapperheid der Fransche infanterie en de doelmatigheid der Fransche artillerie. Hoewel het nijverige Noorden in lian-den is van den vijand, heeft Frankrijk zijne industrie derwijze weten te organi-seeren dat zij aan aile vereischten van den oorlog voldoet. Heeft Frankrijk zelfs het gansch heringerichte Servisch leger niet van top tôt teen van de noodige wapenen en inimitiés voorzien ? Daarbij houdt Frankrijk nog zijne gewone nijvjerheid in gang en verzekert aldus nevens Groot-Britannië het krediet der geallieerden in de neutrale landen, en zorgt dat de minbemiddelde bondge-nooteu steeds van geld worden voor zien. * * * Pe inspanning moet echter zoo ontzaggelij'k wezen dat Fransehen beginnen te mor-reu, omdat zij een te groote last moeten dragen, Yier vijfden van de lange verdedigings-lijn van de Noordzee tôt de Jura worden steeds door de Fransehen bezet, hoe-wel Frankrijk slech'ts 40.000.000 inwoners télt. Engeland telt er met Canada en Australie en ZuidLAfrika, die blanke troepen kunnen leveren nw dan 60.000.000. Het is waa^ dat d'e Britten aanzienlijke troepen hebben in Indië, Me-sopo'camiO, Egypte, Saloniki en Oost-Afrika, en toclii .krioelt het in Engeland van mannen in khaki. Vreest inen er misschien een inval van Duitschers? On-cier heu telt men er mannen d'i,e reeds één jaar gedrild zijn en dus gepalct en gezakt naar Frankrijk zouden kunnen vertrekken. Moet men dan verwonderd wezen dat de Fransehen wat -ongeduldig worden en zich afvragen wanneer' d'e Engelschen einaelijk zullen gereed zijn? Stellig wil Frankrijk doorvechten tôt het einde toe, maar het Britsche rijk kan meer daadwerkelijke hulp verleenen. Indien er 4.000.000 Britsçhe soldaten be-schikbaar waren — en die moeten er zijn — zou de helft van het Westelijk front door Engelsche en Belgische soldaten kunnen bezet wezen. En indien de oorlog tôt in het jaar 1917 mo-et dur en, dan is het voor de Britten een heiiige plicht de Fransehen te ontlasten. Men begint zulks nu in te z'ien. Reeds komen uit Rusland hulptxoepen aan, doch waarom niet uit Engeland en Italie? Italie telt bijna zooveel inwoners als Frankrijk. Er moeten ongeveer drîe tôt vier millioen Italianen dienstbaar zi:n. En aangemomen dat er slechts de helft besehikbaar zou wezen dan nog zou er een ruim overschot besehikbaar kunpen -gesteld worden om Frankrijk te verhinderen zich dood te laten bloeden. Een Duitsch offensief zou aldus moeten. mislukken. Waarom komen de Italianen de Fransclien niet ter hulp ? En wij? kunnen wij Frankrijlk niet helpen? Stellig. De Fransche landbouw vooral heeft armen le kort. Hier in Ne-derland tellen wij duizenden Belgen die niets doen, en die 00k in dit lcleine land niet aan het werk kunnen worden ge-steld. Waarom gaan zij niet naar Franli-rijk om er -op een hoeve te arbeiden zoo als reeds vole uitgeweken^ Vlamingefi? Wij keinnen er die er tôt vier hofstedlen tegelijk exploiteeren ! Zoo trachten de Ylamtngen, landbou -wers en arbeidérs op practiéche wijzo hun land te dienen, want Frankrijk helpen overwinnen is België helpen herstel-len.Waarom hier gebleyen als lionderden schepen in Le Havre niet worden gelost bij gebrek aan inenschenarmen? Waarom niet gearbeid in de munitiefabirieken ? Overal zijn er hooge loonen te verdie-nen en nà den oorlog zou men niet met ledige hand'en naar het vaderland moeten terugkeeren, he( vadterland dat g a n s: c h u i t g e p u zal wezen. Wij moeten Frankrijk helpen. Wieniet géschikt is dienst te nemen in het Bel-gisch leger, vertrekke naar het land, dat België moet vrijvechten en helpen hersitelleir. Het is onze plicht. OE TOESTAND Zou de Duitsche vloot .eindelijk luf gevoelen het ruime sop te kiezen 01 den strijd aan te binden met de Enge sche vloot ? Het jongste zeegevecht voor Lowesto zou het laten veronderstellen. I& het een verkenning met het 00g op een ruimere actie Terwijl dit zeegevecht vôôr 'de Enge sche Oostkus^ voorviel, strooide Enge sche schepen mijnen voor Zeebrugge Tusschen de Engelsche anonitors en d drie Duitsche torpedobooten van Zee brugge wei'd slag geleverd. Rond Verdun bombardement. De Dut sche infanterie was den 2-1 dezer niet i: actie, doch do Fransehen verwachten zid aan een nieuwe stormloop. De Duitschers slijteri meer eu meer ai De reserves geraken uitgeput. Aan het Belgisch-Engelsc-h front bon bardement. Dit ailes is niets bij de crisis tut schen Amerika en Duitsehland. De Amerikanen meenen 'dati Duits'chlan zal toegeven. . . Om econornischc redenen zou Duitscl land toegeven. Po'litieke redenem zoude Berlijn 00k nopen tôt inkeer te komei daar " Amerika's optreden aan de zijd-der bondgenooten de Oostersche lande zou ontmoedigen. Aan te stippen de anti-Duitschgezincl uitlatingen der Brazilianen. Oyer den vaî van Trebizonde woi'd nog genield dat vooral,e^r de -Russen 'd stad innamen, het Turksch garnizoen d Duitsche officier en dood^e. Het blijikt dt aanzienlijk getal Bulgaren de stad hee: verdedigd. Gewonde Bulgaarsche officit l'en werden gevangen genomen. De bu te Trebizonde was aanzienlijk. - Tussche Erzeroem en Trebizonde conoentreert.zic: vijamd, doj3h in Jiet Westen van El zeroem hebben de Russen yooruitgan^ gemaakt, ondanks het gémis aan wege en de sneeuw. De Turken verdedigiex zich waniiopig en hebben een machtig artillerie op den weg van Exzindjan. Opstand te Berlijn. ^ Heftige toorieelen vôôr den p Rijksdag. — De vrouwen drci ' ■ gen het Paleis te vuur te zet- ten. — Meer dan 200 dood et • en gekwetsten. f Wij lezen in Le Petit Journal l'_ van 21 Apr.il : Bazel, 21 April. Uit Bazel komen wij te vernemen, daj er op den dag der interpeilatie van 0 Liebknecht in den Rijksdag heftige ma-nifestaties te Berlijn hebben plaats ge-grepen.Eene overgroote menigte, samenge-steld vooral uit vrouwen, gelukte er in het paleis te naderen en'weldra nam zij eene dreigende houding 'aan. De mani-festanfen wilden het paleis binnendrin-gen en dreigden het gebouw in brand te steken. Zij 'eiscliten luidop den vre-de.Men is verplicht geweest, om de orde te herstellen, beroep te doen op de troe-pen., welke op de menigte vuurden. Ei wordt bevestigd, dat meer dan 200 per-l" sonen gedood werden en dat' het getal n gekwetsten overgroot is. 1 Om in het vervolg dusdanige toonee-5 len te vooïkomen is de Rijksdag opge-11 sloten door soldaten en niemand mag hei - gebouw nog naderen tôt een afstand var 0 500 m. Dezelfde korrespondent deelt mede, dai er een besluit genomen is, waardoor e voortaan slechts ééne brooclkaart' zal toe-? gestaan worden voor twee kinderen on-^ der de twaalf jaar. Mon cier Oo^tz jsasîa. tL Volgens. berichten uit Zwitserland is ; men in Turksche kringen te Genève van a meening, dat von der Goltz pasja t( 1 Konstantinopel vermoord is, terwijl hi, ,e op het punt stohd naar Berlijn te vertrekken. Links en Redits. Laaf oris takt hebben. Het doet ons genoegen dat de „XXe Siècle" na ons, afkeurfc het taktloos gedrag van den Vlaamschen aalmoezenier in Franlmjk, waar-van „De Tijd" en „Van onzen Tijd" en na die bladen Vorwatts en andere Duitsche bladen zich de echp hebben gemaakt, - In zijn verblind fanatisme heeft die aalmoezenier eenvoudig tegen zijn land gevoerd. Het Katholiek orgâan van Le Havre blameert tevens pater Callewaert, een naar Engeland gevlncht Dominikaan, die te Manchester over lerland en Vlaanderen. sprak emer een incident verwekte. Niets wekt meer wrevel' op dan zich bemoeien met andermans zaken. Het gaat voort. In Le Havre meent men, dat de ver-dwijning van de Vlaamsche Post de periode van het Vlaamsche verraad in dezen oorlog afsluit-. Dit is een gevaarlijke illusie. De beslissing van den Antwerpschen takvan het A. N. V. is gekomen na den val van het Gentsche blaadje. Wat het A. N. V. zelf betreft. Het biijft sehijnheilig in zijne Duitschgezindheïd volharden. iien is in Le Havre zoo laks tegenover de Belgische staats-beambten Kimpe en Borms dat dezen en hunne vrienden er eene aanmoediging in zien oni heï verradersspel voor te zetten. De zaak der Belgische bankbiijetten. De heer Hubin, kanierlid van Hoei, stuurt ons verscheidene Parijsche bladen, waarin er spraak is van de arrestatie van den gewezen attaché aan het Bel-gisch gezantschap te Panjs, Henri Van-denbulcke en brengt zijtoe zaak in ver-band met de vervolgingen tegen Orner Boidanger, oûd-lid der Belgische werklie-denpartij; de bankiers Samuel, De Vries 'enz. Om- die zaak hebben wij' vroeger een en ander medegedeeld. Bedoelde bladen beschuldigen thans Iiea-ri Vandenbulcke, die 50.000 frank ont-leend had aan de gebroeders Samuel. Dezen, die de kleur van hun geld niet meer terug zagen, dreigden met een Llacht bij Baron Guillaume, den Belgischen ge-zant. Kort nadien brak het schandaal der bankbiljetlen uit en de gebroeders Samuel, De Vries en Boulanger werden ach-ter grehdels gezet. .Vandenbulcke Avordt heûcht, die ^ bom geworpen te hebben om de Samuei's te treffen. Over die zaak heeft de heer Hubin een rapport aan den Belgischen' mi-nister van justifie gezonden„ We zullen den uitslag van het o'n-derzoek mededeelen. Vlaamsche persmannen in Frankrijk* Een Belgisch confrater schrijft ons om le doen opmerken, dat niet alleen de heer Julius Iloste junior, gedecoreerd is door Frankrijk, maar dat zijn vader, rid-der in de orde van het Eere-legioen Averd benoemd. lnderdaad. Dit is geçne schande voor de llaminganten iloste. Oorlogswinsten. In Duitsehland maken de firma's, die voor het leger werken, nétte winsten, die afsteken bij het hongerlijden van liet! volk. , • Aan V 0 r w a r t s ontleenen wij eeni-ge cijfers. Bij de Deutschen Erdôl-Akt. Ges. bedraagt de bruttowinst 30 millioen Mark. Daarvan diende eene som van 6)4 millioen mark voor de belasting op de oorlogswinsten. Het uitgekeerde di-vidend bedroeg nog 20 pet. tegen 12 pet. in 1914. De Vulcan-Werke te Hamburg en St.ct-tin, brengen een dividend van 8 pet. tegen 6 pet. in 1914, De Fabrik photographischer Papiere Dr. Kurz; te Wenigerode, verhoogt de dividend van 7 op 10 pet. De firina J. A. John te Erfurt, ver-dubbelt het dividend van 5 op 10 .pCt. De Krefelder. Stahlwerk Akt. Ges. te Krefeld, keert een dividend van 15 pet. uit. De Metallwarenfabrik Baer und Stein te Berlijn, betaalt opnieuw een dividend van 25 pet. De Chemische fabrik, vorm. E. Sclie-ring te Berlijn,.. betaalt 12 pet. tegen 11. De Donnersmarckhutte enz. geeft ,,slechts" 18 pet. tegen 12 in 1914. De Deutsch. Willenwaren manufaktur te Grunberg verhoogt liaar vroeger dividend van 6 op 15 pet. enz. Iemands dood is iemands brood. Een historisch woord van v. d Goltz, Het overlijden van den Duitschen veld-maarschalk von der Goltz, den eersten gouverneur-generaal van het hezette Bel-' gië, brengt in herinnering het woord, door von der Goltz gesproken tôt Mgr. Rutten, bisschoip vàit Luik, in wâens paleis de veldmaar3chalk hiet zijn staf zijn ihtrek had genomen na den val der stad. Volgens een onzer correspondenten, die het uit den mond van Mgr. Rutten op-teekende, antwoordde v. d. Goltz op de afkeuring yan de in België gepleegde bnj. ' tensporigheden der Duitsche soldateska: . „Nous vaincrons. Monseigneur, et la gloirè 1 effacera toutl" (Wij zullen zegevicren, | Monseigneur, en de roem zal ailes uit-■ wisschen!) L ' - De Tijd.Jt Iteie insteracltigleii. Men zal niet zonder afgrijzen dezen bundel van Duitsche ideeën lezen, die de heer Paul Hyacinthe Loyson als voorrede in zijn boek „Zijt gij neutraal vôôr den vijand?" laat ver-schijaen.Het gebiuik van geweld kent geene grens.. (Clausewitz 1832). Een oorlog uit noodzake-îijkheid heiligt al de middelen (Treitschke 1896). De bezette bevolking mag slechts deoogen behouden om te weenen. (Bismarck 1370). Vooral moeten wij hard zijn. (Mounsorsen 1903). Gij zegt dat de gcede zaak geheiligd wordt door den oorlpg. Ik zeg U-: 't is de goede oorlog, die elke zaak heiligt. (Nietzsche 1886). De eeuwigdurende vrede is zelfs niet een sehoone droom» De oorlog maakt deel van de universeele orde, ingesteld door God. (Molfcke 1880.) De oorlog is een wapen tôt vooruitgang.... Het oogenblik van den aanval kiezen. (Bern-1 hardi 1912.) 't Is tegen het volkenrecht ?... Scheur-papier ! (Bethmann-Hollweg lt)14.) Duitsehland, dank aan zijn organisatiegeest, heeft een hooger trap van beschaving bereikt dan welk ander volk. é.. De oorlog zal de anderen toelaten er van te genieten. (Profes-sor Ostwald 1914.) Wij hebben ons voor niets te verontschul-digen .... Wij overtreffen moreel en geeste-lijk al de andere natiën.... Ditmaal gaan, wij ailes wegvagen. (Professof Larson 1914). Zaaien wij, bij middel onzer vliegeniers, ten ail en kant de verschrikking en den dood bij de bevolking. (Erzberger, Katholiek Kamer-lid van den Rijksdag 1915.) De kultur sluit de bloedige barbaarschheid niet uit ; zij leidt tôt dolzinnigheid en razernij. (Thomas Mann 1914.) 0 gij, Duitsehland 1.... Verwurgt millioenen menschen.,.. en tôt' in de wolken, hooger dan de bergen, hoopen zich het dampende vleesch en menschelijke geraamten zich opl... (Hein-rich Viererdt, raadsheer, 1914). Is het noodzàkelijk, dat de beschaving hare tempels verheft op de bergen lijken, op zeeën van tranen en geween, op liée geiakel van stervenden ?.... Ja! (Maarschalk von Haeseler 1915). Geene vergiffenis, werk zoo wreed en ver-schrikkelijk aïs de Hunnen van Attila. (Willem II, 1900). Men mag de krijgsgevangenen fusilleeren.,.. Men kan de gijzelaars verplichten hun leven in gevaar te stellen. (Handboek van den grooten Duitschen algemeenen staf 1902.) 't Is met mijne toestemming, dat de generaal de gemeente totaal heeft at'gebrand en dat ongeveer hondera personen zijn gefusileerd geworden. (Von Bulow, opperbevelhebber van het 21 legerkorps, 1914.) Al de krijgsgevangenen worden gedood. De gekwetsten, met of zonder wapens, worden gedood. De krijgsgevangenen, zelfs in groote getalle, worden gedood. Geen enkel levend wezen moet achter ons blijven. (Generaal Stenger, bevelhebber der 58e brigade, 1914.) Prenten wij deze veropenbaringen goed in onze harten en dragen wij ze zorgvuldig over bij ons nageslachtl Creâleîvereeiiigln9 voor de Belge» li HoUand. Wij lezen in de Hollandsche bladen — aan de Belgische bladen in Nederland werd niets medegedeeld : De jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden geworden op 20 April in den maat-schappelijken-zetel te Den Haag. De vergadering was talrijk bijgewoond. De Belgische regeering, vcoxnaainste deelgenoot. was vertegenwoordigd door den prins de Ligne. Na lez in g* der verslagen van directeur, cotn-missarissen en toezichtscoininissie, heeft de vergadeiing eenparig de balans en de reke-niDg, winsten en verliezen, gesloten op 31 Januari 1915 goedgekeurd. De aandeelhouders hebben besloten het getal bestuurders op vijf te brengeil. De nieuwe mandaten zijn toegekend geworden aan : mark-graaf André Simonis, welke tôt nu toe het ambt van commissaris bekleedde en J. Edouard Van Dievoefc, advocaat aan het Beroepshof te Brussal. In vervanging van den markgraaf Andit Simonis heeft de vergadering baron Peers de Nieuwburg als commissaris aangesteld. Ver volgens valt het beshiit, waardoor hei getal commissarissen wordt gebracht op elf, Zijn benoemd geworden tôt deze nieuwe be-dieningen : de h.h. G. Hennus, agent van de Nederlandscbe Handelmaatschappij te Der Haag en Pernand Pissart, voorzrtter van de beheerraad van de Zinkwit-maatschappij te Maastricht, De uittredende leden der toezichtscommissie, de h.h. Pokker, voorzitter van de Zeeland-maatschappij en J. van Zuylen, zijn herkozer voor één jaar. Bij de bskendmaking van het rapport zijr er 610 nieuwe aandeelen ingeschreven geworden derwijze dat het maatschappelijk nu 390.000 gulden bedraagt, waarvan 337.95C gui den gestort. Op den datum van 20 April waren m' 33c leeningen toegestaan tea bedrage van o52. <9t gulden. De tegenaanvallen te Verdun. Fransche jagers te voet die aan den roemrijken aanval van den 9en April hebben deelgenomein, vertellem : ,,Vôôr den aanval waren wij ver yan Verdun, wel honderd meters ten Noorden van die stad. Op zekeren dag kreeg onze bevelhebber L... een bevel en deze kondigde ons aan dat wij welhaasit het genoegen zouden hebben aan den dans deel te nemen. Eenige honderden auto-carnions kwamen ons halen en vervoer-den ons naar Avocôurt. Wij waren gelas t met het terugnemen van eene klei-ne stelling die de Moffen ons den dag te voren ontnomen hadden. „Gedurende eenige uren beschoten. onze 75ers de vijandclijke stellingen en daarpa kregen wij bevel om aan te vallen. Maar de Duitsche mitrailleuses voeg-den zteh bij de geweren en sloegen onzen aanval af. Eene hulpcompagnie had hetzelfde lot. Wij weken een oogenblik nrnar wij hervormden onze rijen. Een tweede luipaairdëprong. en wi| lcwamen op IOO meters vôôr de. vijandelijkè loopgra-vec. na door een regen obuBsen geiloo-pen te hebben die ons beletteutms dioel to zien, Onze bevelhebber viel een der eersten, kapiteinen en luitenant vielen naderhand. De adjudant P. geleidde ons in den aanval, wat aanleiding gaf tôt talrijke moei-dige daden : Een der bazuinen was door een obus-scherf in den buik getrof°en die zijne ingewanden bloot legden. Niettegenstaan-de die vreselijke wonden en pijnen, ha'd hij de kracht nog uit voile borst de kla-roen te doen schallen. ,,Verder lag een Yondoling die bij boeren in 't lcanton, van Clie-r was gi'oot gebracht. Hij was een vondeling maai" een der moediigsten dea- icompagnie. Toen hij zijn"" escouade bijeen bracht — d!é overste was gesneuveld — werd hij in de borst door een kogel getroffen. Hij zeeg ineen terwijl twee zijner makkers hem bijstonden. Hij bewoog de mond. Zou hij klachten uiten? Neen, want hij be-gon de Marseillaise te zingen... en sltierf. ,,Voor de stellingen dea* Duitschers vrai'en de helft der onzoii gioeneuveld- Wij inoesten achteruit wijken. Onze offi-cieren bleven op 't slagveld. Maar het ia bij ons eene gewoonte de gesneuvelde officieren nooit' op 't slagveld te laten. Wij begonnen dus opnieuw een aanval . en wij gelukten erin vasten voet tekrij1-gen in- de vijandelijke loopgi-aven." De mitrailleuc L... was aan den voet van 't fort van Douamo'nt. Van den 9en tôt den 9en April, deden de fransche troepen hevige aanvallen.' Hij vertelde : „Met het bla.nke wapen gaat men niet meer vooruit. Rosalia vraagt veel te veel slachtoffers. De ga-anaten dienen voor dan aanval. Elk handbom die ontploft, stelt vele mannen buiten t gevecht, en elk van ons krijgt ongeveer twintig hand-bommen, alvorens te vertrekken. Men kan dus wel deiiken dat elke aanval in die voorwaarden uitgevoerd, zelden mis-lukt. Maar wat steeds de Duitsche aanvallen heeft afgeslagen, zijn wel de mitrailleurs. Op elken -meter afstand is er zulk een wapen verborgen. Op de eerste rij, tusschen de Fransche eu ^ D uit sche 'liniën, en --zolfs op de tweedo rij, warein er opgesteld die de vijandelijke koppen, boven onze hoofd'en, neervelden. Reeksen stuklien brachten een kruis-en d'oorloopend vuur dat de moffen als luphtkas'teelen deden ineen storten. Zij konden geen tien meters buiten hunno loopgravcn doen of hcele rijen wea-den. neergemaaid. Aïictere mitrailleusen dig in de zijden werden opgesteld, hebben ons 00k" de grootste diensten bewezen. - Toen wâj den 6en eenen laa'tsten te? genaanval liadden afgeslagen en wij nieuws aan onze faniiliën gaven, kAvajmi een Duitsche „k'etel" ons sbuk vernieti; gen, en twaalf yan onze soldaten kwets1-" ten." Een brancardier vertelde 00k die groo^ « te moeili|kheden die zr'ne kamei-aden foaoe-> ten overwinnen nm de gekwetsten teï hulp to komen: „Velen van ons zijn gesneuveld alvo,-rens de gelvwetsten hulp te kunnen bier den. Het gebeurde nieermalen dat men -draagberriën aantrof waarop de gekwet-ste geplaats was en daarom heen de vier brancardiers die dood waren. Zij hadden hunne taak niet kunnen volbrengerii want de dood had hen verrast. Er zouden minder dooden zijn indien dte ge 1 kwetsten bijtijd's konden _ geholpen WOJ" « den, want de meesten zijn naderhand gedood." - . Duitsche Fanatielcers Welke haat de harten van _ de. Duitschers voor de Engelschen vervult, blijkt niet alleen uit het helsch ^ebed ;,Gott ■ straffe England", maar nog ui-t het 'vol-gende: Dr. Immanuel Ileyn, pastoor van de Luthersche Iveizer .Willemkerk te Berlijn, die een zeer gezien geeatelijke ia ■ aan het hof, heeft van op den kansel • uitgeroepen; Geene gemeenschap yan gê'-1 beden met Engeland l En zeggen dat cle moeder yan Wlllcuï > II een Engelsche prinses was fQ (la*, S een Pruisische ^finsea gehuwd 18 met ■ .den hertog van. Gonnauglit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods