Belgisch dagblad

475 0
12 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 12 December. Belgisch dagblad. Seen on 03 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4t6f18t759/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4:de «3 aarg:an^ -ii l ii""!'! -.w'i"-. -■ ' i .ii iin ..' ,... r «i.w.. Tijsr NWjyi abonnementen. per 3 maanden voor Kederland {2,50 franco per post. Losse J,ammere. Voor Nederland 5 cent, nfoor Buitenland 7'/s cent. ' Den Haag, Prinsegracht " 16. ,^elefoon li&à. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD tferschëjsiend te ys>Gpavegiliag@, elksn «eckdag te 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAtë 2 TOT4 URE. ADYERTENTI11& Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.16; Beolameê 1—6 regels £ 2.— ; elke regel meer f 0.80. London : Dixon Hou» Lier if Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin ï _ :®W CYNISME pezer dagen ontving een onzer vrienden reen scbrijven uit Hamburg. De onderteekenaar %as een" koopman, laat ons zeggen in hout, |je den Belg vooratelde de zaken van voor fea oorlog voori; te zettcn f ,\n(jere Belgische liandelaara en nijveraars hebben zelfde vooratellen uit andere steden fan Duitschland oatvangen. Allen hebben hun pen gescherpt en de )oliaamteloozo Duitschers een antwoord ge-ïonden, dat naar den rook niet smaakt. : Wat wilt ge? Zakea zija zaken zegt de Daitscher. * 2et geval herinnert de.Franache vlaggen. in R'jssel, made in Germa ay en de drie-fcleurige bessemtjes die de Antwerpenaren "ùroegën toen de mof uit hun stad moest xauizèn. Die zinnebeeldige bessemtjes waren Ireneens Duitsch labrikaat. v' Kan liefc cynischer? Wat volk van honden! Het Belgische volk zal nog eerder handel |ru'ven met Cartouche en Mandrin'dan met [Duitschers, die atelselmatig de Belgische fjjverheid hebben vernield om België alg Concurrent op de wereldmarkt uifc te schakelen. Na den vrede rnoet België sfcesds gesloten yorden voor den Duitschen handel, ook als iij langs neutrale landen Belgiô wil binnen-lîringen.De slaafsche glimlach van den Duitschen ijbandelsreiziger is voor ons een grijns en van flien grijns hoeveS. wij gespaard te worden Hy zou ons al te véel valschheid ea wreed-beid herinneren. Wij zouden te veel donken aan Visé, là.arschot, Leuven^ Andenne, Narnen, Dinant in Dendermonde. België's martelaarschap rijsfc ibij dit aandeaken in zijn bloedige gedaante . '.voor ons op. Onze menschen hebben te veel geleden. De ûooden kunnen niet meer verrijzen. Zij kunnea 'ietuigen tegen hunne beulen en moordenaars, iïiie gehandeld heoben op bevet van hun heer, [âia steeds*veilig itr Amerongen zit en van fflaaruit in auto mag toeren zonder dat iemand »et verbiedt. Is het de exkeizer niet ge-fweest, die na den eersten aanval op Luik !#nzen Koning voor de tweeds maal vroeg [met zijn legers door B'eigié te trekkea om [ïrankrijk te verpletteren Bij een wwgering fkou ons landeken boeten. Het heeft gteboet, jjïet heeft vreeselijii geboet aan de Maas-|ÏMUwen in Brabant en ook in Vlaanderen en i.Henegouw. Wie kaa het deBelgen verwijten te toornen j L omdW de woordsoh^nder, de moordenaar en de barbaar de gastvrijheid van een met België bevriend Iand geniet-. Hebben de Hollanders niet tegen Britten getoornd tijdens den Boeren-oorlog, hoewel die Boeren vreemdelingen waren en aan hst andere einde van de wereld wonen ? Zij kunnen dus de gevoelens van oprechte wraak beseffen,' die in het hart-van den Belg en van elken mensch oplaaien .tegen het ge-drocht, dat dezea oorlog ontketende, Een Hollandsch journalist schreef nog dezer dagen uit Londen aan een pro-Duitsch blad van Den Haag : „Onze Belgisohe vrienden hebben inderdaad vreeselijk geboet, doch is zulks voldoende reden om hem, die .tegen hem zijn bedreigingen in daden omzette, straffeloos te laten rondloopen. „Nederland heeft steedà het asyl-reoht hoog gehouden en terecht. Maar het Nederlandsche volk kaa niet goedkeuren de ontelbare "mis daden door Duitschland tegen recht en men-schelijkheid bsdreven. Onze nâtie is te goed-hartig oid zelfs den schijn op zich te willen laden dat zij deze daden zou wiilen veronfc-schuldigen. Het gaat hier om onze reputatie in de wereld, jjiet alleen in den huidigen tijd. maar ook en vooral in de komende geslachten. De gevoelens der wereld zijn gekwetsfc tôt in hun diepste vezels door de handeLwijze dei Duitsohers. Het gevoelen van recht en recht-vaardigheid ei3oht voldoening en wenscht te straffen zij die ieder sentiment van mensche-lijkheid hebben beleedigd. la het Nedei-laud's roaping zich daartegen te verzetten en zich aldus de vijandschap van de geheele wereld op* den hais te balen ? Hier helpen geen koude redeneeringen en uiteenzettingen. Hier neeft men te stellen gevoel tegenover gevoel en het hart niet te' beantwoorden met den geest. Indien men zulks doet is een botsing onver-mijdelijk.„Deze Keizer-kwejtie is oneindig ernstiger dan men het zich in on3 land schijnt vaor te stellea". Mea sohryft ons dat de gaat van Amerongen door Nederlaai zou uitgeleverd wor-den met toe3temming van Duitâchland. Lait ons zien en waohten. De houding der Belgen tegenover h ai volk dai aile goddelijke en measohelijke wetfcen onder de voeten trapce, kan geen andere zyn dan eene van een man die onthoudt. Léonce du Castillon. ; ' ; r^i i i > v Oog om oog. Majoor B., de militaire correspondant vpm de Exchange Telegraph, schrijft: _ Er bebtaan twee principieele opvattia-ftoan, waaromtrent aile bonoigenooten over-ïieasteinmen. De eerste is dese, dat de Êanstichter van den oorlog en dus van al die ellende, die aeze meegebracht heelt, Ijevonnist en gestraft moei worden. Dus Smoet >Vilbelm II gevonnist worden en meenen te weten, dat de geassocieer-;de regeeringen reeds in beginsel beslot^n ï%i om zijn uitlevering te vragen. Er Bchynt trouwens in I\©derland een stroo-ining in de openbare meening te be-ataan, âie gunstig is aan die uitlevering. Dit tweede opvatcing is deza. De Duit-fcchfcrs zijn verantwoordelijk voor den oorlog eu rnoeten er dus de kosten van dra-!gen, Zij zullen dat niet geheel kunnea lien doen. In hoeverre zij wel zullen be-.talen, zal vastgesteld worden, maar één 'ïMng staat nu' re@ds vast en dat is dit: •,'ae ÏDuitschers rnoeten «in de earste plaats ;ôe scnade vergoeden ,die zij aangericht ibebbeu. De verwoeste gebieden van België en ISoord-Frankrij'k moeten hun oud-3 wclvaart terug krçgen en d© Duitschers lïioeten daarvan geheel de kosten dragen, Want het zou monsterachtig en ondukl-baar zijn, dat Duitschland, dat matec rieel niet geleden hesfi, weer van den eienen aag op den anderen tôt zijn indus-trieele en commercieele welvaart van Yoor den oorlog terug zou keeren, terwijl de verwoeste streken van Frankrijk en België jaren zulien behoeven om zich te hfc'rslbllen. Geld alleen is hiar'nht vo.L-dotndc. er is ook tijd noodig. Daarom te een logische oplossmg geboden. Frank-rijk en België behooren in hel bezit van dieu Rijnoeve-r gesteld te worden, tojxiat de vei woeste streken geTîeel hersteld zul-len zj'n. Geduïende' die periode zouden do m^jiièn en fabrieken van de rijke R,ljin-provincies als losgeld dienst doen en zij' zouden mijnen en fabriekeai vèrvangon, toe |de Duitschêrs stelselmatig verwoest hebfc;ii in het bezette gebied. Eerst op t'en dag, waarop nietx sleahts de mijmen faoneken in de herbouwde steden op-toeuw in werking zullen zijn, maar waarop F industrieele en commereieele wêlvaart procies tdezellde cijïers zal bereikt heb-l>ea als voor de ' oorlogsverklaring — vp saien dag eerst, maar geen dag vro> : ger, zouden de provincies aan den linker : Mruhu-er vrijgelaten worden en tôt -Duitschland] terugkesren." wanneer het Eelgisch Bagblad in ûo-venaaanden igeest schrijit, roependeHel-îanaschf" bladen, waaronder de „Resi- i dmtiâoode", d^t het schande is. ii ne 'n i ^ we^ dat die kra-nten nooit h S y °orlog hebben rnedegemaakt en geene < elgen zijn, Ook zijn zo vol medfelijùen attm i aanstichter van den gruwel^k- i !'&r oorlog, den keizer, ^ooals zni < ll*-M noir no&men. I i Het besluit >betreffende den afstand en de pandgeving van het recht op hersteiiing van oorlogsschade. Hot Belgische staatsblad van 21 Novem-ber j.l. bevat het volgend Wetbesluit; Artîkel 1 Het reent op vergoeding voor oorlogsschade berokkend aan per-eonen mag niet afgestaan oi in pand ge-geven worden. Art. 2. Het recht op vergoeding 70or oorlogsschade berokkend aan goederen mag î-.rxjh geheel noch geuejlteajiJi afgestaan noch in pana gegeven woxden aan voor heropbouwing, hersteiiing of vervan-ging van vermeiiie, beschaaigde of weg-geno-ijen goederen. Art. 3. De afstand is niet tegenoverstel-baar aan derden, en de panugeving ge-schie^t niet geldig dan mius het voibren-gen van de voorwàarden en van de vor» men lespectievelij'k vereisoht "bij1 artike-len 1689 en volgende en bij artikelen 2074 ea 2075 van het burgerlijik Wetboek, voor het albtaan of het in pand geven van ge-wone schuldvorderingen. De voorwaard© van aflevering of van inbeizitstfclling van dlen titel der schuld-voidenng is evenwel slechts ver&iscnc, dan t * beginnen met de rechteriijke uitr spraak waarbij de emdvergoeding be-paald-ef eenen steun bij voorbaat • ver-îeend zal worden. De aanzeggingen en aanvaardingen b^j alctea van echtneid, voorzien bij gezegde artikeïen, zhllen gedaan worden aan den Staat of door dezen .geleverd worden, door bemiddeling van eenen bijzonderlrjk te di?n einde rngestelden Centralen "Be-stuursdienst, welke de elementen dier do-cumentatie gai ordenen en er mededee-ling aan de belanghebbehden zal van geven. De inrichting van dien dienst zal bij koninklijk besluit wordien geregeld. Art. 4. De akien van aiVand of pand-geivmg, 'alsmede de explooten van aan-sFigg.hg en akten van aanvaarding, ^ijn vrij van zegelrechten en worden kosta-loos ger&gistreerd. _ Art. 5. Bij vereffening van die vergoeding, zal dezer bedrag rechtstreeks toe-gewezen f^vorden aan den overnemer of aan d'-n pandhebbenden schuldeischer in rea-liouding van hun recht, op bewijs in-geleverd door hen en behoorlijk goedge-Ëeurd door de rechtbank voor oorlogs-schad-, van de heropbouwing, hersteiiing îf vervanging. Art.. 6. De afstand of de pandgevitig rer'kçrr^en hun rechtsvervolgen dan onder fooraehoud van een onvenninderd de •echten regelmatâg ten vOordeele van der-l;en verworven op de geederen, aangaatir lia w< ike de schuldvorlerïng van ver go e-iing is tôt stand gekomen. Konàigen ondest'havig wèt-besluit af, be-r«len ioat het mefc;'sLands aege! bèkteed sn do or den Moniteur bekend gemaakf vordfe. Ilericiif. De abonnementen worden telkens met 15 dagen vernieuwd. Wij verzoeken onze abon-né's, wier abonnement 1 December vervallen is,- ons het bedrag per postwissel te sturen (1 tôt 15 December). De prijs is voor burgers 50 cent en voor militairen 35 cent. De verduisterîngen van Voiksopbeuring. Uit Brnsael wordt ons gemeld dat het onderzoek inzake Yolk& pbeuring knoeierijen en geldverduisteriDgen aan het licht heeft gebracht. Tegen den voortvlucht'gen Léo Meert, bestuurder van Voiksopbeuring, is een bevél tôt hechtenis uitgevaardigd. Vele andere actmsten zijn gecompromit-teerd.Het schijnt dat het millioen, welk Yon Falkenliausen uit den zak der Belgen geklopt had om dit geld aan Volkopbeuring te scnenkon, schandig vefbrast is. De familie Timm'er:iiang van Lier (Pal-lieter) had naar sc.li at ook haar îeeuwen-aandeel in de vetbetaalde baantjes van Volks-op >euring. Het «Belgisch gerecht is voernemens aan Nederland de uitieverrag van do pot.ivisten te vragen die plicht'g zijn aan knoeierijen inzake^ Voiksopbeuring. Ai en weet dat Voiksopbeuring ook een Hol-landschen tak bezit on^r eere-voomtterschap van Staaisminister do Savornin-Loi'man en baron Rengers. Do aartsbisschop van Utreeht had eveneens zijn beseherming veiioonù, doch op het vertoog vàn Belgische Kat>aolioken nam hij ontslag. De prelaat beweerde om den tuin geleid te zijn door den Belg Perrsyn, haogioeraar aan de 'Universiteit te Gent, die met prof. De Cock, van de hoogeschool io Leuven, hunne goedkearing gehecht hebben aan de Universiteit Von Bisaing. . Zeifs had Peraon aasgeiiomen er ala pfoîùssor op te treden,. Met Léo Meert, Lio*. Simons, Marcellus Emants en nog andere pt o D iiwche Ho landers heeft Persijn, de Ned. ;ak van Voiksopbeuring gstsicht. Niet 'l&ug 0eieden heelt die ireurige Beig Voîksopbeauiigiji den steek g&laten. „ Vry België" heeft Volksopbeuiing in het begin aanbevolen. ' Een arbeidsbeurs voor ons Leger. We zitten hier nog steeda in (Toi'cmd, te pennen en te prikken en we weten niet goed wat er in België omgaat. l ^arom is hèt moge ijk dat wij achter het nec visschen wanneer we de vraag steîlen of de regeering reeds een arbeidaueurs vo l'onze ontah gen militaire of te ont»lagea klassen heeft opgericnt. Het problema van arbeid en bentaan in het Durgeriijk leven bekommert t.eix aeerste onze soldaten, vooral' diegenen der andere klaasen die het meest bij den oorlog verloren hebben, geziea hun leeftijd en hun gedwongen nietadoen. We stellen dus alleen de vraag eu zouden geiukkig zijn te vernemen dat die arbeids-beurs met alleen bestaat maar funetionneert. De vader der VSaamsch^ en Waalsche regumenten. Het Vlaamsch Verbond van den heer Van Cauwelaert in België eischï als mi-jnmam de verdeeling van het leger in Vlaamsch& en Waalsche regimenten en ûit Desiuurlijke scheiding, in afwachting van de pohtieke zelfstandigheid van Vlaanderen, zooals de activisten dit ge-eischt hebben. Geen noodi. Het Vlaamsche volk zal die twistzaaiers niet volgen. Het weet trouwens dat de verdeeling van ons léger een Duitsche intrigue is. De vader van het stelsel is zekere Antôon Pica-rd, die door Von Bissing beloond werd met een ?toel aan de Duitsche hoogeschool te Ggnt. Tegen dien Antoon Picard zijn, melat men aan de Tel. eem bevel tôt ar-restatie uitgevaardigd. Het Viaamsch Ver-bond raag iier zijn. De anti-Belgische pers. De Toorts bevat het-volgende be-richtje, ontleend aan De Stem uit België (Londen) van 22 November: „wij kunnen onzçn lezers het goede nieuws meedeelen, dat zeer in 't kort ons groot Vlaa. msch dagblad De Stan-daard te Brussel verschijnen zal, onder hoofdredaktie van Frans Van Cauwelaert. Terzelfdertijd ,zal een volksdagblad verschijnen De Volksstandaard en twee weekbladen Hooger Leven en Ons Volk Ontwaakt, aile uitgaande van hetzelfde organisme. De verschillende Vlaamsche oorlogsbladen — de Vlaamsche schand-vod van Neuray uitgezonderd natuurlijfc — zullen er zich waarschij'ntijk meever-smelten.'"'J De Hoogeschool te Gent. In fa© aitting van den Gentechm gec meenteraad van 3 dezer gaf bwgemees,-fer Braun lezing van het vqlgend voor-stel: % „Vooraleer in openbare zitting te ver-gaderen, hebben de'drie groepen van den raad zich 't akkloord gestela om het volgend besluit neer te leggen: De gemeenteraad van Gent, kennis genomen hebbende van de Troonrede van 22 November 1.1. en ».la van den passus waarin kenbaar wordt gemaakt dat de regeering aan het Parlement zal voorstellen onmiddellijk de grondvesten te leggen eener Vlaamsche Universiteit té Gent; in aanmerking nemende dat de Trooin-rede niet spreekt over het herstel der Gentsclie Universiteit zooals zij bestond vôôr de Duitsche bezetting; dat niets mâg overblijven van het werk door den vijand verricht met de hulp der akti,-visten; dat het herstel en het definitief behoud der Gentsche Universiteit door de bevolking gevraagd zijn; overwe-gende, anderzijds, dat het scheppen eener Vlaamsche Universiteit in den wensch ligt vân een belangrijk gedeelte der Vlaamsche bevolking; bewogendoor een geest van patfiotische conciiiatie, verklaart : lo. dat het noodig is, vôôr het nemen van elk anderen maatregel, de Staats-universiteit te Gent te behouden zooals zij vôôr de bezetting bestond en dat zij dadelijk zou heropend worden; - 2o. dat men. een Vlaamsche Universiteit zou scheppen'. De burgemeester Braun voegde er bij dat men besloten had dit voorstel niet te gaan discuteerén, en dat elk lid azich mccht voorbehouden zijn stemming te justifieeren." Niettegenstaande de toevoeging van het bijkomend besluit in fine, is er tôch gediscussieerd^ Wethouder De Bruyne voegde er aan toe, dat men hem niet zou gaan verdenken als vijandig aan het Vlaamsche ideaal: hij was par-tijganger van het Vlaamsch, maar pa-triovisch partijganger er van. Hij zou het voorstel niet steunen, omdat het 't gevaar opleveri, de quaestie der Vlaamsche Universiteit te vlug te willen op-lossen, nu de geesten nog opgewonden zijn. tiij behoort tôt de Universiteit van Gent (de Fransche) en stelde dus de stemming voor van den wensch: lo. dadelijke en radicale afschaffing der Gennaansch-aktivistische Universiteit; 2o. dadelijke solemneele herinstel-ling der Fransche Universiteit te Gent, zooals die bestond vôôr de bezetting; 3o. ,de quaestie der Vlaamsche Hoogeschool zai in haàr geheel aan de wetge-ving, gevormd door de a.s. nationale voiksraadgeving overgglaten worden. " • Het lid Dange steunde het voorstel Braun dat aangenomen werd met 23 tegen 2 en 8 onthoudingen. Prof. Ver-couillie en de heer De Vynck stemde tegen. De heeren Anseele, De Bruyné, Sitfer en nog anderen onthielden zich. • " s ♦ » We lezeu in het Dagblad van Zuid-Holland ea a-Uraverrhage : Wij haddea het voorrecht, dezer * dagan een daJBe te spreiven, die zoo juist uifc Gent was gekomen na heei den. oorlogtstijjd en den gelu.vRtgen clag van de bevrijtiing daar te nebben bejeefd. Het spreekt van zelf, dat onze eerste vraag1 waa, hoe men daar in de stad van de Vdaarasche hoogeschool-tegien-wil-en dan.c, stond tegenover de Vlaamsche be-wegiiig en— de hoogeschool. Het oleeiv ons uit iietgeen de zeer iintelligent 0 en door en door vadea-landalieven-de dame ons in uitmuntend verstaanbaaj* Vlaamsch aieedeelde, dat heel de Gentsche bevolking; de hoogeschool ais eeïa Duitsche, dus giehate en hatehjke insitelling be sehoiuiwt.Deihoioiglieie!rau.e 1 weideaals aotiviete® dat ia laxidverraders beschouwd en dafedei-ze heeren dan ook tegeiijlc met de Duitschers het land moeten ver laten, stond van den aanvang al vast. HoezSer de uentseno dame scherp on-derscheidde tussclien de Vlaamsche en de activistische beweging- a zij met groote voldoening sprak over de toezegging, die koning Albreclit aan de Vlatmingm hadiga. daan, icregein we toch uit het gesprek den, indruk, dat de activisten de zuiver Vlaamsch-vaderlaiîdslievende bewieging etra-stig hadden. gecomipromiitieerd. Het vieil Inmiddels is het niet te verwondea'en, dat vele VLamingen, die ook reeds vôôr den oorlog niet àl te stevig in hun flamin-. gante schoenen stond en, door het driijiveîi van de activisten nog meer vervireemd wa-' ren van dé schoone zaak van hun taaï- D© Duitschers speelden ook Mea* een af schuWelijke roi. Overal waar zij maain een flamingant vertnoedden, die wèl wat feL voor zijn taal opkwam, trachtten ziji een activist valu hem te maken door gjekuip, door het aanbieden van vosordeeten, ja, door het gev«n van betrekkingen. Mot trots verklaarde de vaderlandheven-<J9 Gentsche ons evenwel, dat deze pogooK ffe;n zoo goed als altifd sohinhreuk leden. De verantwoordelijkheid vaf de Ned. pers, De schranderste Nederlanders g^tufe, igen eindelijk dat de Ned. 'pers, pp enkell uitïendaringm (oa^ door haar pro-duitec® geeclm|f d© sl&chtste diensten aa® Nederland bewezen heeft. Zoo oordeeji prof. Niermeyei- in de Telegraaf en prof# G. van Hamel in de Groene. Hier vcdgE zîjn oordeelt „Onze oouranten zijn gedurende d^, Oiorlogstijd in 't buitenland in vèèl rul| meren kring en véél nauwkeuriger geè volgd geworden, dan jnisschien ten on| zent is bevroed. JEn wanneer daarbij daœ steeds is te lezen geweest, dat onzl groote pers aan de ententevolken dJ onoverwinnelijkh'dd van Duitschland il blijven voorhouden en op, onmiddellijki aanvaarding van de verschillende Duitl sche vredesaanbiedingen heeft aange- j drongen; wanneer door haar beurtelingî Wilson, Lloyd George en Clemenceau met hatelijke hooghartigheid zijn gecrii tiseerd, en zelfs een onzer vooraanstaan, de politieke publicisten eens pertinert verzekerd .[hoeft^ dat spoedig Clemou^ ceau vervangen zou worden door.J Caillaux, die den vrede maken izou; f^anl neer een gezien staatsman, leider vaiï pnze anti-oorlogsbeweging, nog in Au'l "gustus ppenlijk tôt bemiddeling gea- ;. geerd heeft en verklaard, dat de geaw lieerden wel verplicht zouden zijn, een( vergelijk te sluiten; wanneer de verra* delijke beweging der Vlaamsche actif vistën ten onzent een geregeld onthaaî gevonden heeft; en wanneer nog steedâj de Entente de les gelezen wordt, — daii' heeft dit ailes een veel dieper indruW nagelaten, veel dieper doorgewerkt en veel meer ergernis gesticht, dan de bey trokkenen steeds hebben bedacht. Zijj hebben natuurlijk wel hun eeriijke mee-ningen verkondigd. Maar zij hebben zich' tevens deerlijk vergist. Hunne houding is beschouwd als hulpmiddel ten gur.ste van de Duitsche zaafc. En hunne wcor-den zijn geacht, de toonaangevende sternj; van het geheele Nederlandsche volk te* zijn." Hier hebben wij jaren lang- ge^ aar-schuwd. Nog is dë'gicote Neo. pers niet bewust van het kwaad dat zij be-drijft.-1- — . . , —rs Regeeringsraad, - Het Belgische Staacsblad van 7 December publiceerde \ lgend besluit: Art. 1. Bij elk ministerietel dep; rte* ment, mogen een of meer raâdplegeneîg raden van drie leden ten minste tôt stand gebracht worden. Art. 2. De leden dier raden wo den benoemd door den koning, voor eenen termijn van drie jaren. Zij voeren als titel: Regeéringsràad. Art. 3. Het ambt van regeeri igsraatî is onvereenbaar met dat van lid van een van beide Kamers. Geen andere on-vereenbaarheid spruit er uit voort. - Art. 4. De regeeringsraden genieteiV een jaarlijkschfe vergoedi g van oOOOfr, Dempbilisatie van het isgen BRUSSïiL, 10 Dec. De heden onder voorzitterschap van den koning geliouden miiiistersraadi heeft besloten een wieiSuufc werp in te dienen, wa'arifi de Jichtingci 1914—1919 onder dû wapenea gieroepej worden en ae oude lichting n tut en me die van 1912 worden ontslag en. Voorti zullen er ontwerpen van wei worden in gediend betneffeaide. de oèiljysilthadiè, (ij( positie van de oorlogswezen en van htn die in den oorlog gebrekiig^zijn gewoï den 11 1 - 1 - Y Desannexaii©. BRUSSEL, 11 Dec. H a v a a. Personal S uit (Mail|miedjy" af&oim-jtig- enj te Biruis'slcïï woonachtig, hebben den koiiingi, li^ parlement en den Amerikafanschen gezad den weiisoh kenbaar gemaakt dat bua lau/j niêt bij Belg'ë zal wordén geannexeerd doch opnieuw-bij het Belgische vadei'lari zal worden gevoegd, waarvan het op ha <;(i'iigros van Weenen in 1815 ongfivraagf en met giewèld is gescheiden. ■-■■■■■■ 1 i Wiison doctor honoris causa De Belgische bladen melden dat .di Academische Raad der oude Gentschj hoogeschool aan « Wilson ; Ctemenœaii Lloyd George, Foch, Joffre en Beatt een doetoraat honoris cauaa verfeen< heeft. Prof.Fredericq en prof-PfeMtfN^ te Gent Prol. p. ||reden'cq is verîeden Woen# dag te Osft teruggekeerd. -, Frof. Pirenrte waa reeds <;ea j^aar gen vnoeâjer fceru&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods