Belgisch dagblad

1670 0
22 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 September. Belgisch dagblad. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5t47f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[ w[ o Z^TBïO)A<r39 eST ZOWBXG 23 ^ abonnementen. - J?er 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse iummers. Voor Nederland 5 cent. ' Voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. In 1 r T) _ J A r\ min 74S8 BELGISCH DAGBLAD Verschijnendl te 's-Gravenhagei elken «verkdag te 12 ure miriidag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ad vertentien. Van 1—5 regels f 1.50; elk£ regel meer f 0.30; Reclameà 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Onze geïnterneerden. Hoopvol ziea de Belgische geïnlemeerden jiaar Sainte-Adresse. î Ztal eindelijik, na drie jaien p.rikkeldrpad, )iu]p; en bijstand van daar komen? S J>it verwaohten ea bietraebten dé pngfe-lufckige slachtoffers van den plicht fen van ne tucht. j iW|at vragen ziji? ; Vragen zij. "buitensporige, onbteïeikbare, çn-pnogelijke verbeberingen ? \ Jn het geheeil niet î Zij vragen dat hunne onvoldcende soldij jvfen eoji dubbeltje met vijf oi tien cent yerlioogd worde in evenredigheid van den ppslag van ailes wat maar in Holland wordt ja,angetrofien Zij vragen grootere vrijheiid van bewegien. Hoewel de Belgiscfie regeering hun het ont-jvluehten bcelt vepbodep, worden onze sôldaten feileiijk als krijgsgejvangenen behan-Ideld. Het stuit tegen de borst, dat opi de .weinige wandeiingein rond het kamp de sôldaten van Luik, het Hageland en Antwerpen bewaakt te ziea worden als pensionarissien ,van Vilvoorde of Diest. De beruchte barak 26 in het kamp te Zeist, die een Belgischen Kj'naam draagt, herinnert te veel aan de correct;©. ' y»- ; Is- het niet bespèftelijik, dat sp-ylts de maatregelea der Belgis.çhe regeering, de we-gen langshcen hiejt kamp te Zeist b. v. ver-boden zijln aan de burtgers, ein de mareeihaus-gee er gerced i s procès-verbaal op ta maken? |W,aarom dan bij. de Nedeilandschei regee-Iring niet aangedrongen om de geïnterneerden toe te l.atœ|n, het karnp te vedaten tôt in een straal van X kilometers, en zie te behandelen als sôldaten, dio gehuisvest zijn in een kazerné of in een kamp, als dit ,van Beverioo? Door de vorhoioging van soldif en sien groolere vrijiheid van befweging, zal reeds iveel beieikt zijn om liet moreel vin den ge-interncerde te verbeteren. IIij moet echter ook kunnen arbeiden, want luiaardij îs des duivels'oorkussen ien daaren-Jjoven moot do geïmberneerde later in het îaitgeput vaderland klcek, vlijtig fen bedieven genoeg zijn om in zijine besob^iden sfeeir jlàn den vvederopbonw van het vaderland mode te werken. Nederland kan, om allerlei (redcnen, aile geïnterneerden niet aan het !wcrk stellen. Er motet dus ook van B'elgiscilnei ^'ijde uitgezien wordeia om cie geïnteriieer-Iden, die in de kampen ge'bleven zijln, werk te versebaflen. Waarom zouden zij giaene houten gebouwen, gcedkiO(op© meubelen, ge (recdschap kunnen vervaardigen voor België en voor arize geallieiarden, die dit ailes na âen oorlog zullen beh^oeiven? ' De groot» hinderpaal ligt alleen in '^e schaarschte der grondstoffen, dooh kan 'die vraag niet gunstig opgelost woiden? Het is voorwaar geen sticihteliji tqcmieel groepen geintemcerdm zioh aanhoaidend aan net kansspel 1e zien ovedeveren. Dodh !»vat moeten zij doen? Zij "kunnen tocà geeme 24 uirien per dag slapen. ArbeiO. fldelt, men veirgete liet niet. Is het te veel gevraagd, dat de barakken 'S winters vterliûht en verw,armd worden? Is het ontredelijlk dat mien d© mannen verwijdere, die aangjeta;st zijn door zekere ziekten. iWiapat thans is dit het geval niet, zoogeaegd omiat de plaatsi in d1© Nededand-sehe hospitalen ojutjbreekt. Is het onredelîjk, d,at die Relgisohe regeo-jiing tusscben kome cxm de waarborgsotm voor de huisvesting in de grcnepen buiten de eigenlijike kampen veor te schieten? Is er genoeg werk gemaakt van de ge-zinnen van gehuwde geïnteimeerden en ver-schaft men hun gànoeg bezigheid? Kan geen bercep gedaan worden op edel-moedige Amerikanen, om de dorpen v-'Jtor gehuwde geïnterneerden te vermenigvuldigen, op voemaarde, dat man en vrou.w werken. De tcgenpiraestatie van philantropie moet arbeid wezen. Kunnen de kampbùbliotheken niet uitge-birteid en vooral verrijfct worden met vaic-wei'ken, waaruit onze landbouwei's, tuiniers, arbeiders, midde'standers kennis pu.tten om die 'kennis in praktijfc te brengien? Vele geïnbernieérden wienschen' gebezigd te worden aan de ontginning van heiden, het aanleggen van wegen en waterioopen. iWje den Belg kent, weet, dat men hem geen grootere foltering kan toteibiengen, dan hem te verhinderen aan den arbeid te gaan. De belangen deir geïnterneerde onder-ofiicier.cn zijin even eerbiedwaardig en ver-dienen de gr&o'tste welwillendheid van Ide Belgischo legèering. tWij hebboiri reeds meermaals over een bank van vèarschotten en leeningen voor soldaten gesproken De geïnterneerden ver-dienan, er even goed van te genieten als dié fcr|j|sgèvangeaien en de strijkiers aan den Y5érj" Dergelijke badk zon ingericht worden |xa&r het voorbeeld van de bank van Mau-Jtiièê Barrés in Frankrijk. De zedelijlîe waarde iyan den soldaat zon als basis van het kre diet diemen. Aile gemak zo?u hem- gegeven worden om het voargesoho.ten of geleend© som terug te betalen, in afwachting, dat hij als vergoeding uit den oorlog bekome het beloop van de dagloonien, berekend aan 5*fr. daags, die hdj door den oorlog heeift verioren, hetzij dus 1800 £r. :s jaars, een som. die de vijmcwl xal bctnJ^n. Daaienboven moe'ten onze soldafcen een voorrecht hébben tôt het heikjoanm van plaat-sen in de openbare biesturen. Het „Belgiseh Dpgblad" lieeft bovendien sbeesls het pensioen voor de Belgische ouid-strijders van dezen oorlog verdedigd, ten die(n verstmde, dat de versiagen vijand, die de activisten pen-aioenen toegezegd heeft, de pansioenen van onze solda fcen zal moelen betalen. Dit ailes zou niet mogelijk zijn, mcesit een vrede bij vergelijk met ejen niet versiagen Daitscli-land gesloten .woorden. Léonce du Castillan. JETOESTAHD De Engelschen bebben hun! succès nie lûtgebieid, docli versterken hun veiriaverlc juileist belangrijk terrein van waar zij Roe se]aie en Meenen bedreigen. Het b'ijkt dui ide.ijic, dat Haig eon wig ml dtijvea in lie ivijandelijk front tusschen de wegen Ypere; •-lV.ieseia.re en Ypere-.i—Meenen, ton eind< d<* Luitschers die ten zuiden van do Ley< jO| ei efcren te scheidiea van die, welke tei Jàuotden der rivicr opereoren, en zicb deti iwe'g le cjpor«a vook den aanval op B.ijsse ten pas tende. . In Ruslaiid beLert de t-e.tand niet. D1 nueest tegensUijdige geruchtea maken er nux jie ronde. Alcxie'f zon cens te maar al iioofa va.n dea staf afgetreden zijn. ïussche; Keronski en Korniiôff zou het tôt een mei zoening komen. Het bestunr van den raad van arbeiders !e(i solda ten zou ootslag genomen fcebbep. al; pretest tegen ^het besluit dur maximalistei Jdat de regeering door de raden zon worùeu lovergenomen. De warboel is1 buitengewoon Intusschen maakt de vijand er gebruik vai k>m do Russisclie linie bij Jaciobstadt t< doorbreken, en duizend gevangenea ta ma ken. J5"en weet dat de llussische ea D:uit Eclie sôldaten, nog steeds verbroede.en. Rus laml beschouwen we als uitgeschakeid meer en ire ;-r als cea im.pedimienLum'. Het antwoorj der Centralen aan di pauselijke nota bevati geen vroord ove België of de bszette gebieden. De Tiigjl Ttundachau sch.rijft : ,,B'9 organen, die beweren, dat de vrij lating van België -weliswaar niet diroc ungetsproken, maar loch indirect word te uenniàï gegeven, vergissen zich tei ZBGl*3i0. ' Het antwojrd zal dus den vrede geer P .na'ie,r brengen, daar België tekerr van tien toekomstig,en vrede en van hei. a va.u m°rgen is ca bliift. Duitsch antwoord staan H naènburg eu Ludendorif, de belicha- ri-ne ^ H,blilitfrisiû« en het keize-ko^r?" b !'i'vt10ok dat Duitschlano.1 be komimerd ia oim den eventueelèn economi achen strijd na den ooi'iog CC0I10im-Ailes is onduiMîilc en vaag «n iMT1 alleen wantrouwen opwekken. °0veri2Qna bestaat er geen enkele waarborg, vckjj; Wii hSt °11' V(>0r het bezwore" woord. vvij hebben geen vertrouwen oneea- i n J^uitsch papier- Wat het Oostenrijksche antwoord be trett, men heeft den indruk dat een re ling der territoriale kwestie tusscben Ita t lie en Oostenrijk mogelijk is, doch ir 1 hoever ? Wanneer het antrwoord van Turkiieei - Bul'gaxije ? i j Veranderingen in de diplomatie j Het staatshlad bevat de volgende di ^ plornatiek© wijzigingen: graaf de Buisserei is van zijln functies te Petersburg ont j heven •en. door Jules Destrée vervangen baron Grenier is te Madrid door baroi 3 Yan der Elst vervangen; baron de Borch a gltave is van zijn functieis bij l.et ho. van den shah van freirzië ontheven. ! De toestand in i West-Vlaanderen. L [ ..^oisselare is definitief ontruimd. Te Kort j rijK bkbben de inwioners bericht ontvangen dat zij leen pas kunnen bekomen om d< stad vooirgcied te verlaten, dioch weinige in woners maken er gebruik van. Zij verkiezer ^ in hunne keldeirs te verb;'ijven ea een aan staana offensief af te wachten dan z.icl ^ naar Brussei te begeven. _ _ Het feit, dat men in de verloopon driï jaren verscheidene nieuwe huizen te Kort rgk liad geboiuwd, bewijst idat db bemkin. niv-t aan een bedireiging dacht. Do fondsel' ; der Kortrijksche banken zijn in veiligheid y gfâbïacbt. Kortrijk woirdt overigens dikvvijie ' dopir de vliegtuigen beziocht. Zooa's wo gis-1 tu: gemeld hebben, b'ijvt er nieLs meer i:_^. over van het gerechtshof waar de jongle Dnitsche soldaten bijeenkwamen. Eiani.ebom mien hebben het gebo'uw vernieid. In de i-e.o.pcidstraat nabij het gerechtshof z.jn bom-inen g'evaHien. Rechtover het kk>os.er van zus (ers zijn verscheidene giob ouwea en huizen verwoest' Kene gansche familie vond er den dood. Niettemin rekwireeiteln de Duitschers steeds mannrn. Djo istad Koirtrijk is çLoor pirikkeli-draad omring'd en van het oronge land af-gsaonoerd. :Ce levensmkido'en zijin er scnaarsch. Men moet ze dm zoo te zeraen fra.udeeren. "Vele Kortrijkzonen mc«tcn gedvvongen ar-baid aan de nieuw« Duitsche lijn bij Le»'© ithem en Dad:zeele vorrich.ea^ Links en Rechts. De vredesaposfel Hannotiaij. In dien gemeenteroad van Ettletdbeieik, wair hot steeds wcieîig toe is gegaan sedert België b'ezet is, is een vrodesapostel opgestaan: het liberaal raadslid Hannotiau. De man b'racb t zijn vredesschalinei zieier ontijdig aan den mond. Hij, steunde zich op Eldlmicund Picard, die 81 jaar oud is en op senator van Peiirorg, den vriend der dieren, om K 'ede te ' vragien. Zijne libera'e Briendan veiùoochen-dea Pacificns, en de socialis'ea en katho-liekon jonwden hem. uit. De zaak Turmel. De procureur-generaal heeft aan de Fran-sche Kamer maehtiging gevraagd het Ka-nieiriid Turtnel te venaoigen. Turmel wordt verdacht in Z.witserland zaken gedaan te hebben strijdig met de wlet, die hanldiel drijTOn met den vijand stfai't. De oomlmissie der Kanfeir, die elf leden bovatte, besloot ©an-pai% de parlementai e cmaohendba .rheid van den afgevaardigide van Guincamip op ta heffen. De siraffe hand in Italie. De Leninisten vaïi Italie hebben eindelijk lin n meester gevoeidsn. Minister Orlandoi, die tot hier toe veei te toegetwend was geweest, heelt Lazzari in hechto iis doen nemen. Lazzari had in ean ôraizendbn'ie" de socia-listiscae gemeentebosturen aangezet te on-deizoeken of zij niet door mass^ontslag de regeering konden dwingen vôôr dicin winter vrede te deen sluiten. Sosia'istische snlug-schiiften zetlen te Florence het voik aan Rusland na te volgen. De staat Bzan beleg is ingevoerd te Turijrn, waar bioedige onlus-ten pilaats hadden, le Genua, de hcod'naven, Atexandria, dea ze el vaa d) k ij si Idla tie. De ltanaansche tro^.pea mogen de Avanti niet ineer lezen. In Civita Vecchia, de ha-ven Kan Rome, was krijlgsaboîage waargeno-men.Engelsche en Duitsche vrouv/en. In antwiooird op een uitnoodiging tôt een confejentie van liet bureau Kan den In'erna-tionaùien bond van Iiathioiieke Vrouwenwer-eenigingen te Lnzern, te honden oip 20 Sep-tember, hebben de Engelsche leien van het vrnegere bestuur het Kolgende antwioord ge- ^orïcl-ori'* * „Wi) achten het onmogelijk voor Engelsche jvrcuwen om Duitsche ivrouwen te ontmoeten toit een vriendschappelijk onderhoiid, zoolang als <1j misdaden te e i gvûdienst en mien-schelijkbeid, begaan c|p ve.-langen der Duitsche regeering, .onberouwd en ongebcet b:ij-ven. Wîj kunnen .Daitsche Mronwen niet a s zu.sters in het geSeof verwe.komen, sr ôrdat er voor deze jyergrijipen boefce is gedaan." Kranig. De Katholieken en de Vrede. In zijn nummer van 19 dezer, antwoordt de „Besidentie|bode" op mijn opsLel „De Bel-gische Katholieken en de Vrede." „Critic,ïster" vindt_liet schandalig, dat ik mij beroep op Léon Bloy. Waarom? Omdât 1 de meeste katholieken hem verwerpën? Dit neenit n.et weg, dat hij zolf een groot katlio-: liek is en dat zijiiie uilingeia iu deze zeer groote waarde Lebben. Léon Bloy is een ! Kristen die bogen kan op de bekeeringan die hij volbraobt heeft, namielrjfc die van . J. K. Huiysmans. Zou „CriticaSi,er" hetzeifde ; gedaan hebben? lk wensch van harte al de kathoheken zoo kathioliek te zijn als Léon ; Bloy. Maar er is wat anders dat hapert L in dit „antwaord." De „monsterachtige oiu-gereohtigheid der aanvalièrs", die de „Resi-; dentiebocie" verùer niets wesrlegt, heeft vol-gens\ hem „niels met den vrede. te maken!" Zoo, zoiol ledereen kan niet hetzeifde ge dacht hebbieo, maar naar mijn bes'cbeiden meening, is juist die „mons;erachtige aan-va4". de hoeksteen van elke vredesbevveging. „I!et arme uitgenergelde België-heeft vrede noodig". Dat weten wij net zm goed als - de „Besidentiebode." Maar waaroni spreekl . het blad dan tocli niét van het interview i Lejeune in „La Belgique?" In dit stuk wordf - imimers door cen katholiek, een strijdend i katholiek, die België vlucht, omdat hij hon-■ ger heeft, gezegd: „de katholieke fcringen in bezet België willen van dien vrede niets weten." .Wjaarom zegt het blad dit niet aan i zij,ne lezers? Ons dunkt dat de bewoners van bezet België bieteir moeten weten, dan de redacteur van de „Residentiebo>de", wat zij te doen ea te laten hebben. Zij hebben afgrijiselijk gelelen en hebben recht van spre- - -^en. De anderen moeten zich maar bij hunne uitspraak neerleggen. Waarom spreekt de „Residentiebode" nie! van de aktie van Kardinaal Mercier? Die had ik toch ook aangeroierd? Waarom spree'kt het blad niet van' de îudtlatingejn van de ka-tholieke pers in Frankrijik? Waarom? Griticaster is zoo vriendelijït het ons zelf te zeggein. Leee den laatsten zin van zijn artikel maar: „Niet dat eem ol andef land versiagen wordt is het keinmcrk van een . langdurigen vre^de, m'aar de jnkrimping der bewapening, waartee ook de vloiot vooral de Engelsche, behocurt en wat juist Z. H. den Paus wil." Het staat er, zwart op wit: de Engelsche vloot motat weg, anders he'bben do Duitscbe duikbooten geen vrije baan om neutraie sehepen te doen zinkenî R. G. Bijzondere telegrammen. DE POOLSCHE KWESTIE. PARUS, 22 Sept. Uif Petxograd wordt gemeld; De Dzenniit iolaki, hetofficieel orgaan van den Poolschen Raad van Rusland, schrijft aangaande het kaizer-lijik manifest betreffende de voorloopige Poolsche staatsregeling : De nieuwe Oostenrijjisch-Duitsche sta-tuten erkennen de souvereiniteit van het koninkrrk Polen, maar togelijkertijd be-perken zij die aanmer;-.eliji>. Tot in de laatste dagen had de staatsraad van Warsehau een zuiver consultatief karalc-ter, ierwijl de souvereine macht aan de beziltende mogendheden behoorde Thans is de regentenraad samengesteld uit drie personen en zal de souvereine macht uit-oefenen. Toch zal de macht, d'e men in Polen ingesteld heeft, niet mander beperkf zijn in zijn aitributen en gebonden in zijn functies dan de oude staatsraad. De nieuwe macht kan nieuwe wetten uitvaardigen, maar de gouverneurs-gene-raal van Duitschland en Oostenrijk kunnen hun revisie en zeifs hun cassatie vragen. De zoogienaamde ona'hankelijk-heid van de Poolsche macht kan in wer-kelijkheid tot een minimum teruggebracht worden of zelfs vernietigd, want de nieuwe attributen van de Poolsche regeering hebiien minder in te brengen, dan de plaatselijke au-toriteit in Galicië. Hetzeifde blad meld, dat de président van den Poolschen raadi zich bij den minister van buitenlandsche zaken van Rusland heeft varvoegd om hem het Poolsche standpunt in den nieu- I wen toestand, die in Polen geschapen ' is, uiteen te zetten en hem de wenschen mee te deelen, uitgesproken op het Poolsche congres te Moskou. HET LEGER DER VER. STAÏEN. NEW-YORK, 21 Sepiember. De minîstei; van icodog Baker, heeit bij gelegeaheid vân zijn aanvrage tôt het verleenen van oeia on-middcllijk ingaarud' aanvnllingscrediac van 1.37o.5CO.OCO franek de cfiicieeie verkl ring afgelegd, dat de Vereenigldie Staien v>or-neanens zijn een leger "van 2.3CO.OQ9 -,p vcet van oiorlog te organisee^en. Aan de voiks-veategenwoordiging heeft hij medeged.eeildl dat binnen kort tOO.OQO dienstplichtigen on-diet" de wajpenea zulien worden geroe^en. DUITSCHE VERLIEZEN IN! DE LUCI-IT. PARIJS, 22 Sept. Dq geveehten, dit sedert April hebben plaats gehad, heb-bfen de Duitschers zeer gevoelige veriie-zen gekost. Vele van hun beste vliegers zijn versiagen l.Wolrf, Voss, Dorsmbach, Rieh'hofen II en zelfs de grooie liicht-hofen die ernstig gewond is Een groot aantal leerling-vliegeniera z«;jn thans ra-cruten. Tot dusver werden alleen toege-laten yrijwilligers, die met groote zorg waren uitgezocht. Een order van Lin-dendorff noodigt de commandanten uit me| ' gunstig advies aile aanvragen voor dea vliegdrenst aan te nemen en over tC brengen. Gavaierie-ofiiciea'en worden even» eens uitgenoodigd vliegers te worden. Legerberichten der Geailleerden. Antwoord der Centralen aan den Paus. Het offensief der Engelschen. Zij maakten meer dan 3000 gevangenen. — Verwacht Fransch offensief. — Duitsch voordeel bij Jacobstadt, — Warboel in Rusland. — ASexiefl treedt nogmaals af. — De Belgische kwestie. Van het Wesîelijk front. Het Engelsche îegsrbericht. LOND1E1N, 21 Sept. (Reutetr). Meer uitvoie-rige berichten over den siag van gistexen bevestigen ons volkone i sucees. Des avonds ondern.,men wij plaalse'ijke aanvailen in de streek ten Noord-Oostan van Langemarck, waai'bij wij een qanval varsterkte pun en deden ontruimen. Hieir-doioir werd ons doel in nog ruimex mate be-neikt._ ^lein heeft thans vast; esteld, dat de vijand bij zijn veiie tegenaanvailen met aanzien-liike troepenmachten 's-middags en 's-avoinds ongewoon groote verliezen heeft geiieden. Het beldere weer op het lalere gedeeilte van den dag steMe onze troepen in staat, i op handen zijnde aanvaiien bijtijds te bemer-ke.n, zoolat de oprukkcnde Duitsche infan-texie teikenmaie doior hei geconcientreerde vuur van onze gewe.ea, mitrailleurs en ka-nonen, uiteengedrevon werden. De haidnek-kighieid, waarmee de vijand zijn aanvaiien steeds herhaali e d^ed zijn veriiezian siechts toenemen, zonder dat hij het waaidevolùe terrein herkre:g, wa,t wij gewonren hadden. UUgieput door zijn kraciusin-panning deed de vijand des nachts geen t-genaanvalien, zoodat onze troepon in staat waren onge-stoord hun steiiingen te versterken. Onziei eigen verlie^en içi den siag zijn ilicht. In den lcop van den naciit we:den kicine aanvaiien van den vijand ten Westen van Haviincourt en ten Wes ea van Lens alge-slagen. > Oostelijk van St. Julien hebben wij be-zit genomen van een versterkte boerde-rij, waarîn de vijand het nog had uit-gelnuden'. Wij zuiverden mede een aantal loopgraven en versterîrte punten. Wij heb:en, voor zoover gemeld, toi dusver gisteren meer dan 3000 gevange non gemaakt. Heî Fransehe legerberlcht. » PARUS, 21 Sept. (Havas.) De Franschen hçibben gemakkeljjk Duitsch eaanvailé-n te-ruggesiagen ten Ncor ea van Vauxaillon, in aen sector van Cerny ea op het front Kan Yierrdun, bij Béthunes en La morte Vilie in Champagne weid de nacht gekenme kt dooi eeno grooie artilleriebedrijvigheid in de berg-streek. Een D'uitsche aanval op den Mont Haut is dooir fteit Fransehe vuur verstrooid voorJat de pijanid de Fransehe linies had kunnen beieiken. De Duitschers hebben etrn-stig(a verliezen geieden. Oiverail elders was de nacht kalm. PARIJS, 22 Scptember. Een overrotape-lingspoging der Duitschers, die gericht was tegen kl-eine Fransehe voorposten ton noor-cieii van Jony heeft tot niets geleid. Op beide Maasoevers wordt cen vrij hevige artilr riestrijd geveerd. Overad eiders had dft dag een kalm ve.-ioop. Gcduienlde den I&.rt en den 20en Sepiember zijn twee Duit-sci.e Uie t i en raar leicdea ge c'aoleo. Achl andere Duitscbe. v-lie toesieli&n zijn inzwaar bosciiadigdcn toe.-tàl d in. e n lardon. Vaa het Oosîslijk front, Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 20 Sept. IP.A.T.) Ofe ♦icieel: Noordeiijk, WesUAjk en Zuid-westelijk front: Den lOden heaft de vij. andelijke infanterie in. de richting van Riga een aanval gedaan in de streek ten 0. van Lemberg, maar onstuimiga te^enaanvaljen van de Letten, in krach-tige samenwerking met de artillerre, wierperti den vijand met zwatre verliezea terug. In de overige vakken van hit front geweervuur. PETROGRAD, 20 Sept. (, P.T.A.D )f. ficieel: In het officieele bericht van L4 dezer over de operaties in de richtiig van R'ga op 13 dezer is vermeld, ( at een onzer afdeelingen Pelno bezet had. In werke'lijkhekl bezette do aideeling, dial versterkt was met Letten en gepantscrdo • autoV, het dorp Zwin ten Z.W. van Pelno. Het dorp Peino was den 12den al bezet door Letfische afdeelingen zoovei dat iD het bericht van den ,l3den gemeld was. Moî Balkaii-str,j.iiïooii8oL Het Roemeensciie îeyerbericht. JASsY, 21 Sept. In de Boekowina ei ïtï den grenssector van Westelijk Môidavië heeisehte artilierie-bsdxijvigheid. In de streek ten Zuiden van Grozesii vie-len de Roemeensclre troepen de vijande'.ij'ke steiàngon bij de hoogte van Sesume aan, waarbij 40 sôldaten en. 2 oificieren v^erden gievangen genomen. Op den Donau heeisehte kalmte. Van het ZuiMjk front. Het Itaiiaans ch'egerbericht. ROME., 21 Sept. (Stefani-Ag.). In het Genovadal vielen gisie ochtend vroeg vijan-d'Pj'ijké strijdkrachten een van onao wacht-posten ten Zuiden van Cimo Ziolon (Ada-nvelLo) aan. Er ontwikkelde zich em hevige •strijd, waarbij de vij'and we:d tcrug_e !a-gen, die zwaie verliezea ie:d. Op de Colbrieon braehlen wij een vijan-delij'ke fladdermijn tôt ompiofrlng. Op den Boven Ca.rdevoie viel gisteren een van onze afdeelin ei van de brigade van Reggio de vijandeiijke vead^digingswe.ken aan. Naderhand echter werden onze t'-oe-pen door het hevig vijandeiijke artillerie-vuui- genoedzaakt terug le tiekken. Yan lie farksche froiite; Het Russisoha iegerèeriohî. Ten 0. van Wan hebben afdeelingen van ons gevech'.en geleverd met een sa-menscholing van Koerden. In de' bergen ligt de sneeuw op sommige plaatsen an-derhalf arsjinen (een arsj'rn is 71 c.M.) hoog Ten Z.W. van Kilkit en ten Z.W. van Erzindzjan v/oedt een sneeuwstorr» en vriest het 10 graden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods