Belgisch dagblad

312 0
07 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 December. Belgisch dagblad. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qn5z60d16g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 de .Ïfiîivgr&ïîgr, VRIJDAG 7 PECEMBER ÎOIT. r*f<K yô. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland f 2.60 franco per post. Losse nammers. Yoor Nederland 5 cent, roor Buifcenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, eSken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer î 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.B0; elke regel neer f 0.50. London: Dizon Houae Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue'd'Antin 7. DE HOOFDEN KOEL. _ lk lie]j een vriend,di© thaais zoo petssiimiat jais hq optimist was bij het begin van den joorlog. Hij smukte zich toen op rneit ko-karden en allerlei blikw©rk aïs w paasch-pg. Alsdan heette liij Jean qui rit. H©de|a is hei Jean qui pleure. Hij giel'ijkt |e|en treur-wilg. Da man, die in den grond een gotetctei jBteJg boezemt tnij oprecht medel'ijden in. Ik wensch daarom een paar woorden ove!C dem toestaftd te schrij-ven. Zefeer is het jammer dat de Russen het liog gce'n jaar hebben kunnein uithouden, zopals Jean qui pteure met bevemde stemm© ?egl. Anders zou de ooriog zijn eimdp, maclsten. Het was zelfs niet noodig dat do Moscovieten de légers van de Centra-Ion verplelterden. Zij hoefden slecbts te yerhinderen dat de Duitechc en Oosten-ïijksche divisies naar Italie, Vlaanderen en Kamierijk werden gebracht. [Wij 'vragen ©chteï: Hebben de Celn-.traîen in Italie hun dubbel doel bereôklt, d. i. ee'n burgeroorlog op zjpnj Russisch lOîTgeslookt door de socialisten van de iA vaut i, den nood ©n het Duitsche gaud |en ook d© definitieve doorbraak ? Ongeitwïj-feld heeft het défaitisme aan Italie 250.000-krijgsgevangenen, 3000 kanonnen ©n een fl iink hapje van -Venetië gekost. doch h©t Ikwaad is gestuit qn te Beilijn en te SVeeinen ziet miein er uit alsot men in iplaats van Chianti, azifm drinkt. Er is geen burgeroorlog. Het militair ieYetnwicht is aan de Pi ave bijna h©r-jsteld. In geival de Italianen het daar (niot kuonem uithouden — wat we niet gelooven — wacht hun de Adige ein de Adiger zou de inleiding zijn van e<3n jbeslissing aan de Bo. Did wintar is in alwàchting een gie^ duchte fceigenstrever. De Aipen zullen m|oei-Ijf'ker ein moeilijker te overschrijden ztijln. Ook in de tente zal de sn©©uw de Ocrai raten tegenw©rken. lntusso 'hen heiett Italie den tijd onil ixAmitie en kanoinnen te vervaardigen, zijn .vliegeirsdieinst herin te richten en zijne légers op til te brengen daor de| zieenj .•^alrijke réserves waarover het besohifct. * # * Do afval vaai Rusland lxeieft de Cientra-len niet gegevein wat zij verhoopten, Alen herinnere zich de reden waaiXMnl de HindeinJjurglinio in het westûn weid g&ïrOTXvrti; . Zij viel san^n met. do burgerlijke mou bilisatie en de deportatiën der Belgisch» iem Fransch© burgers. De verkorting van het iront leveide aan Duit&ohland saimiein liaat die mobilisatie nieuw© divisies, die taeit regimenten van het Russisch froint oon leserveleger moesten uitmakeîi, gel'eeu ,v»or eein tegento-Ifonsief op een bepaald putit van de frointen. Bij Kamerijfc zijn de Duitschers ver-elagen gew^st. voorieerst bij de door-braak, waar de niet in te nemien driei. jdubbeifo lijn bezweek. y Eovendien heeft Duiitschland moeite orn 2iji'i léger op sfcerkte te houden, aangezien het reieds klassen van 21, men zeigt 22 ibinnenroept. AVat is dan de toeistand bij de geal-licoi'den? Eelialve de jaarlijksch© liclhtimgen zullen dé geallieerden ovei^ een zeer ster-ke reserve beschikken: het Amerikaanscine léger. - Aan het Italiaansohe Iront sïaat een l'ransch-Engelsch liul'pléger geroed oan' tus-Bchen t© komen. In de Balkan wordt liai Grieksche le-ger geimo'biliseeid en heringericht. Griekiein en Amerikanen kunatn dus in dj lente 1918 optred©n. iNVat da Cientralen betreft zij béischik-ken, dank aan de bende van Lenin, ov®r 0-e eenheden die zij nog uit Rusland Iniet hetbben teruggetrokkein. Daarvan moet jcieiu deei gebruikt worden voor' de réservé in Venetië in geval mien waarlïjk .voameiiileins is over de Piave te rukken. De Bulgaren zullen zic.h met de Griia ken rmoôten meten ein de Turken heb^ bon het te drak in Syrie en in Meso-piotamië om nog troepem aan de Cen-tçilen t© leenen. AVat Rusland betnefî, stellig i,s de af-iVjal van dit land het hardst oirJ tel dragen. # * * ilijn vriend Jean qui pleure, houdt fliet op dit jand tei vervloekeu en sfelt zo]f8 de verbrokkeling votor alsof het eien îW&saïek ware. De optimist van vroeger gaat te ver. Rusland ,is . doodelijk ziiek. In. zulk ^ geval hoe£t er veel geduld en handighedd. Men Joopt imtoers anders ge^ vaar Rusland in de arnJein van'Duiiitsoh-3and en Oosteinrijk te drijven m&t al1 dei gcduehtei gevolgen van diergel'ijke vereeiud-ging der^drie groote rijken van Centraaf en Oost-Europa voor het Westen en zijnei beschaving. ^ il njieai uii het Russisch mueras ge-raken dan hoelt men. dezelfde middeten «ls de Cenlralen te gebruiken, al kan n.ion ©i- geen geestdrift voor gevoeten. -vien nvoet de rede laten handeien. crgelijke politiek is niet oniïfftgelijik. l'.en wapenstilstand tusschen Lenin c>a ^ HJeesterS zal vlen werkelijken toe-stand van weken en maanden niet wiji-«igen, zelfs niet wanneer Lenin het an-i naît rràllioen Duitsch-Oostpnrijkscifoe ^'''jgsg&vangenein zou uiljevi©ren. lk ,vraag rrtJ.n ,anMn. vriend, Jean qui pleuiy, \a''" hij het middel ziet om die massa I]f' hart van Rusland en Siherië ,,!lp tuin heimat over to brengen. Aan Nieuws uit België. Wat zai onze regeering doen? De Gaz. van Roussel van 28 Nov. No. 325, bevat het volgende berioht: „De Vlaamache krijgsgevangen officieren, onderofficierea en soldaten, vergaderd in plechtige zitting van 18 November in 't kamp van Gottingen, teekenen protest aan tegen de liandelwjjze der Regeering van Havere, die hunnen vriend en voorman, Dr. A. Borms, dezes onderscheiding in de Kroonorde (sic.) ontneemt; verklaren zich solidair met Dr. Aug. Borms in beel zijn Vlaamsche aktie; drnkken de hoop uit dat het Yolk van Vlaanderen spoedig bepaald zal inzien dat de Regeering van Havere het Vlaamsche volk niet langer kan noch mag vertegenwoordigen; en roepe'n Dr. A. Borms goeden moed en „vooruit"! toe. (get.) Luitenanfc Pieter Van Rossem, luite-nant Pieter Lewyllie, luitenant Jozef Garray." (Het „Vlaamsch Nieuws"). In betrekking met dezelfde zaak-Borms heeft Raf. Verhulst in Zwitserland de volgende verklaring aan een correspondent van Het Vaderland van den heer Krôller afgelegd, (No. van 29 November 327): „Waarom neemt zij Borma zijn lintje af en waarom niet mij en zooveel anderen, die in het bezit van dat speelgoed zijn? Voor ons Vlamingen is het een eer, dat de Regeering die ijdelheidsteekenen afneemt, Wij zijn geen onvoorwaardelijke Belgen en verlangen geen Belgische ridderorden meer te dragen. — Geen Belgen? — Ja, geen onvoorwaardelijke Belgen!" Waarom stuurt Verhulst „zijn lintje en zijn speelgoed" niet terug aan de heeren van Havere, hij die in 1912 alleilei platbroeke-rijen heeft gemaakt om ridder in de Leopolds-orde te worden benoemd? Dit gezegde van den Raf herinnert ôns het volgende: In Augustus 1912 werd het eeuwfeest van Conscience te Antwerpen gevierd. Vlaamsche scbrijvers waren door de stad uitgenoodigd om zich te bevinden op de tentoonstelling van Conscience's souvenirs, die vereerd zou worden door het bezoek van den Koning en de Koning in. Aan^ezig waren daar o. m. een aantal aowvîsten van neaen. w g nuemeu Pol de Mont, Mane de Bom, Léopard Buyst, René Declercq, Raf Verhulst enz. Wij ver-geten nooit hoe vlug en hoe boersch de pre-sentaties gebeurden door wijlen schepene Van Kuyck, die de vreemdiB schrij vers niet ken de en ingeblazen moest wcftden door De Mont. Ongevraagd stelde deze de meeste schryvers aan den Koning voor met groote gebaren; verschrikkelijken omhaal en op rhetorikalen toon. Hij maakte o. m. den lof van Declercq. Diep bogen Verhulst en Declercq voor den Koning. Wij hadden ons in een hoekje ge-plaatst en amuseerden ons goddelijk om de salamalecs. Naief vroeg Declerq later aan zijn vrienden hoe men moest handeien om ge-decoreerd te worden. Verhulst was slimmer. Hij had zijne Antwerpsche en Brusselsche beschermers, waaronder de oud-minister Descamps-David. doen handeien en hadtevensbij Coremans, directeur van de Vlaamsche iette-ren, thans secretaris-generaal — made in Ger-inany — een steun gevonden. Verhulst ont-virf| de Leopoldsorde, maar Declercq moest nog even wachten. het vervoer per spooo/ is niet te de «ken. Hoe zouden de lo.sgel'ateu andeirhalf nâl-lioen gevangenen te vo'ett - kunnem gaan ovear onn»!ebelijike sbeppen, waar de stedeu on doi-pen schaarsch zijn on het vaeid-sel nog schaarscher? Daar de twee, dirie millioen Russische gevangenen ooik uit we. derkeerigheid zouden mioe'jen losgel'ai#n worden, zou Iie(t vraagstuk van vervoer onoplosj)aar wezen. Men vergeté niet dat de hongersnood in Rusland heerseht en dat de B'olsjewiki niet moester zijn vain de' kolenvelden, de peitroleumbronnen, nooh van het vrudhtbaar zwarfe Land. Ifet is mogieilijk in Rusland een krachtig leger te vormen, dat zich zou steumen op het Roeraeensche leger, orn de Turken en de Oostienrijkers spel te le ver en en de njilitaire en diptematieke plaiinen der Cenitralen in de war td - stui'en. * * * iWiat onze vriend Jean quai pleur© nog het mie-est vergeet, is, dat i©eds een half milliioen Anïeri'kanen zich in Fra.nkrijlk oefenen en dat zij miet de lente een mil-lioen zullen zijn, — al jeugdige, fris-sche, krachtig© mauneii en g©eme afge-raiiiimeld© landstorraers of dergelijk© eir-satz; dat de Duitsch© duiikboo'taii .otmïjaciii-lig zijuj., de Annea'ikaansche transportsc'he-pen t©* verniejein en dat de groote zee steede aan de Entente is. Een land dat de wiereld tegan zich hoett moe<t ten slotte t© kort bolileu, bij gebr^k aan liulp-ïïiiiddefen.Duilischland we©t heit. Daarom zaai't het moedelooisheid onder z'yitie vijanden. De Franschen noemien dit Cafard. Zij besohiik-Joe,n ook over een vvoord Cran, oui kranigheid ©n uithanding te ken'mer-ke|n. Laat ons cran hebbein en laat ons langer uithaudein dan onze vijanden ©a dit w de z»k©rheid d©r victorie. * Léonce du Castillan. ANTWERPEN. IN DE VALLEI VAN DEN RUPEL. — In de steenbakkerijen langs den Rupel is aile werk gestaakt. De spoorstayen en wa-gonnetjes der Decauvillfl spoorlijnen op de verschûlende werken zijn door de Duitschers opgeëischt en weggevoerd. In de werkhuizen der „ Société métaliurg-que" te Boom is insgelijks het werk neer-gelegd. ^ Het aantal werkloozen is zeer groot. De ellende neemt met den dag toe. De sterfge-vallen pemen onrustbarend toe. Sedert eenige dagen is aile verkeer op de bruggen van Boom en Temsche inzijnvollen omvang hervat. ONZE HELDiEN. — Die he®r Edouard H©im tn, van Antw©rpen, leèrling aan de vrij© Universiteit vain Bruss©', 'oO-LgsVrijwil-liger, adju dant-vl iegdnier, gebaren den 25 Aug. 1896, is den 28 Ootober j.li gesneu-veld.AANKOMSTEN VOOR HET NATIO-NAAL COMITEIT. — Do liohl;Srs „Maria" en „0sjara" zijln m©t 820 toai iarw© ©n 317 ton spek en vieit d© havon van Antwerpen fcinnengevaren. CJEFSTAL VAN TITELS. — T©n nadeiei© vain den h©er J., Pa"©isstra,at te Antwerpen, werden voor vote duizenden franks titels gestolen. BRABANT. AANWERVING VAN WERKKRAOH-TFN. — In alî© bladen in tezet België ver-sohijtend, kan mein thains TO.gemd© advea.'-tentie l&zen: ,,Onmidde;iijk govraagd veor België ©n Frankrijk 500 groindwerkeirs, metsers, sm©-den, trmmerlieden, scihrijlnweriiers enz.Goed salaris ©n go©d© voeling vei'^e © d Zioli aan te meîden, Roll©be©kstr. 26 te Brussel. Ondanks al]©n tam tam k.aiicn zïoh i aar geen v,rerkj ieden aanb!eden, da :r d-ae maar al t© zeer wefcon, dat hel gaat om aiheid vcïor den vij|and t© verrichten. DE AAP KOMT UIT DE MOUW. — Dat de Duitschers niet alleenlijk te vreden zijn met de Belgen in twee kampen te ver-deelen, doch ook den Duitschen invloed wil-ien uitbreiden, bewijst het volgend veelzeg-gend berichtje: gCIUCOUTOW-..« TOil uou XQUCL ten het lager onderwijs uitbreiden. Indien in eene gemeente buiten het Duitsch gebied, twintig kinderen of meer, den ouderdom be-reikt hebbende om de school te volgen, het Duitsch als moedertaal hebben en geene Duitsohe school in de lokaliteit gevestigd is, zal de gemeente verplicht zijn voor deze leerlingen eene of zoo noodig m erdere klassen met het Duitsch als voertaal in te richten. TEJEKEN DiES TIJDS. — In ©en we©k heeft men te Bj-uss©l 23 gciboorten aangegeiven te-89 sierfgevallen. ' - HUIS GEPLUNDERD. Sehurkan zijn binnengeidrongen iin den keldeir van den heer Le., steemwag op Bioschvoorde t© Pruss«l, die tegefnwoordig afwezig is. Ze hebben ©r de tap'ijten, kussens, "dekeins, linn©n en kleeu deran, alsook het zilver- en kopeirwerk mee-gein,onj©n.FENE REEKS DiIEFSTALlEN. — In de weid© getegon tusscilien Budingen en Grae-sen, ter pilaats© ^©hee©.i: „Budingsch Broek", werden des nachis, do-or oji'bel.ende fcoosdoc-ners, twee jon^e hoornte© ten, vain anderha'f jaar oud, geskicht ©n het vlcesch nuedegenomen. Geen spoor d©r daders wead ontdekt. — Te Graesen braken ongekend© dieven tijdens den naciht, in het magazijn der m© ke-rij en roofdén or onge.veer 25 kilos boier. — Ten nadeei© van den heer lluynen, b'urgemeester t© Wingh© werden ongiaveer 800 kgr. aardapp©len ontvTçeemd. DE îiEVOOiRRADi.NG TE SCHAARBEEK. — De inwoners van Schaaifocek bekonnen we-kelijks 2 Kgr. 660 aardappelein tegen 0. i0 fr. het rantsoen. InsgieJiijks kan men wit'.e kool koopen tegein 2.50 fr., raapkoioten tegen 0.50 fr. ©ri worteten tegen 0.90 fr. het kilo. TE SINT JOOS TEN OODiE. — Voor de we©k van 26 Novemibier tôt 1 Decemb©r werden :e Sint Joos ten Oode 8 emmers ookes, ter beschikking van ieder geizin gesteild. DE ONDERSTEUNING TE MOLEXBEEK. -In vervanging van d©' hulp voor werklloiosheid kantiiio, verwarming, kleeding, ©nz. die tôt heden aan d© b©ho©ftigein door het Natio-naal Comitedt werd verstrefct, heoft men thans ieder ondersteùnd© in 't bezit g© steld van ©en boekj©, waarin aile 14 dagen de toelago wordt aang&teekend. Deze oin-dea-steuning beloopt n^axiimum 10 frank (aile 14 dagen per persoon ho<v©u de 16 jaar; 8 ir. per peTsoon van 10 tôt 16 jaar ; 6 fr. per persoon van 3 toit 10 jaar ie|nl 4 fr. per kind onder de 3 jaar. Buiten dezen &teu,n verloent de genteenté lelen© toelag© van 2 frank om. de 8 dagen- VOOR DE TIJDEÙJKE BEDIEXDES. — Het gewJeentebes'tuur van Sint Joos ten Ojode heeft het minimum loon der tijd©lij'ke g©, meenteibedienid^n op 4.25 fr. per da,g go-bracht.^DE MIS D A AD VAN THIB5JEN. — D© dat der van den n^oord op juffer Maria D., vain Tbieiiejn, gepteegd, is thans gekend. Het i» e©n zeker© D., dagjooner l© Thienen, dii» sed©rt den dag der îuoord verdweuen is. Legerberiehten der Entente. De strijd rond Kamerijk. Viiegeraanvallen in Duitschland en Engeland. - De strijd in Venetië. — De Russische onderhandelingen. DETOESTAND Voor Kamerijk moeeten de Engelfechen vooruit of achteruit. Anders vormd© zteh ctear een saillant als rond Yperien maar dxe op den duur niet te houden werd. Dayroni habbesï zijl de dorpen Graincourt, Anneux, Cantaiag. Noyelles en de bosch-hoogten ten N. van Marcoing jntruimd, d'e thaiis weeir in Duitsche handen zi.iir. In aile geval blijft de bres in de Hin-denburgWni© bestaan, ©en bres die d© Eni-ga'sclien niet veel heeft gekocht. De b© velhebber van het 3e Engelsehe léger dat die operati© uitvoerde, heette reeds na d© eerste doorbraak te ver gegaan te zijn. M)ge die les de geallieerden overtui-gen hoe noodzakelijk het is een mobiel reserveleger bij de hand te hebben om zich tegen soortgelijik Duitsch l©ger t© kurnren sitel'len. De gebeurtenissen in Rusland zijn be-LarigwekkenrL om na te gaan. Afgezien dat Trotzky ook diplomatieke stukkBn ten laste van de Centi-alen wil publicee-ren is een wapenstilstand van '7 tôt 17 Decemiber getsloten met al de vijanden van Rusland. Dit was overboJâg daar de wapenstilstand fedtelijk bestond. De hoofdzaak is eehter indien Rusland een afzonderlijken of ©en algemee-nen vred© nastreeft. In het eerste geval wordt Rusland een vogel voor de kat. In net tweede geval zal het niet door de Entente worden gevolgd. Dan is nog de vraag indien Duitschland een afzonderlijken of een aigemeenen vraie nastreeft en het in die zaaik eens is met Oostenrijk-Hongiarije. Nu het schijnt dat dit land voor ©en algemeenem- vrede is te vinden als wij iets mogen giedooven van hetgeen1 zijne staatsleiders verte/lien. Wij moeten dus geduldig toezien en ,, wJJ—* /l.o- «T V ir morg-en ons zal brengen. De Italianen hebben een nieuwe necter-laag te boeken op de hoogvlakte der Zeven Gtemeenten. Zij hebben nochtans dapper gevochten, doch moesten het bijl-tje ©r bij leggen. (Ongecorrigeerd). Van bet Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LOND'EN, 6 Dec©mb?r. (lteuter). Off. In den nacht, die aan dsn vijtMe vooraf-ging, zijn de Britsdh© troeipen die den uit,-spi'ingenden ho©k, gevormd door onz© stel-lingen in de buurt van Noyelles aan de Schelde on het Bourioin-ibosch, bezet niel-den, over Iwrffin afstand teruggenomen naar de sterling tein Z. W. van deze plaatsen Ei+ gin g "vioor spoedig in z.ijln werk z onder dat de vijand hinderde, die giste?en laat nog met v%n de beweging op de hoagte bleek. Alvorens terug te gaan, vemielden wij stels©Imatig 's. vijands veldwerken in het prijsgegoven terrein. Nieuwe aanvall:n gisteravond door den vijland in de buurt van la Vacquerie ge-daan, werden gekeead. 's Naohts b ©ef daar de piaa.t.seli/ko strijd aain den gang. Ten Z.W. van het dorp is onz© linie ©en beetj© vcoruiigescihoven. LONDEN, 6 Dec. (R©uter.) D© admira^ liteit deelt m©de: gisjeren helbten onze luohtstrijdkrachten eien b.imaanval gedaan ay het vliegterrein van Sparappel Hcek. V©r-scheiden bommein worden op dit doelpnnt neergeW'Orpen, alsmede op een triein, wcl.:e de miinitiestapclplaats bij1 Engel verliet. Tij-dens palroelje-toohtein hadden verschillende geveenten met viilandelijke vliegtuigen plaats, met het resultaat dat diie vijandelijke tee-stellen vernield werden en één stuurloos d aaide. Dinsdag hebben onze p itroel e ; drie vijandelijke vliegtuigén stuurloos tôt dalen gebracht. Aile onz© toestellen zijn onver-let teruggekeerd. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 6 Dec. (Havas.) Fransche patrouilles hebben gevangenen. binnenge-bracht, vooral ten zuiden van St. Quen. tin, ten noorden van Ailles en in der Elzas. Op den. rechteroever van de Maas hebben de Fransche balterijen met suc-ces de Duitsche artillerie bestreden, di< zeer bedrijvig was op het front Louver mout—Bezonvaux. Een aanval op d© Fransche posten ten noorden van Bezon vaux is mislukt. Een andere Duitsche poging in di< streek van Largitzen in den Boven-Elzaf is niet beter gesl'aagd. Overal elders wa-de nacht kalm. PARUS, 6 Diedember. Off. In déii 1jcO[; Van d&m dag is liet geschutvuur op honjj peii gebl'wen op den rechteiroevier van de Maas in de str©ek van Beaumc-nt a'smede in den bovcn-F'zas. Frn Duitsche :>\rerval tegen la Chape lotte b!eef vruchteloos. ; PARIJS, 6 DieoeiïUber. (Reulei-). Off. Gls-ter©n h\bben onz© vliegers elt Duitscl;© toestellen gavield; 9000 K.G. boanmen werden op verschillende plaatsen geworpen, o.a. de stations Lichtervelde ©n Coitemarok en kampen in de streiek van Laon. Duitsch© vliegi tuigen bonibardeorden d© stieok van Diuinkerr btn in den afgelooipen nacht. Verscheiden slachtoffers. Ook Calais w©rd geibombar-deerd: geen persoonlpje ong©lukk©n. Van bet OosTelijk froat. Het Roemeensche legerbericht. JASSY, 4 Decemiber. (Roem. Hooldkw.) Off. In de str©sk van d© Soieth werden verbroederingspogingen van den vijland d or ons geschut verhindard. Da vàjlande.ijke bafe teriji'ii beschofcen de Russische loopgraven hij Vadeni. De wapenstilstand. PARIJS. 6 Dec. (Havas.)- D© bladen bevatten t©legrammen, waarin het sluiten van een wapenst lstand door generaal Tserbalsjef wordt meeigcdeield. Zij verklaren dat de generaal daar toe door de Roemeniërs niet gemachtigd is. Zij spre-ken hun volledig verlrouwén uit in de rech'ts'qhapienheid der Rbemeenscbe troe-pen, die opnieuw zijn ingedeeld en vei-scheiden h o 11 derj d i li zen d eiï mannen tel-len. Bovendien, heeft de Roemeensche statitsman Ferdinand Bratianoe on_langa verklaard, dat Roemenië stand liouden zal. fan het Zuidelijk front. Het Itaiiaansche legerbericht. ROME, 6 D.eember. (Stefani). Officinal: erp tpS noogviajct© van Asra^o "ik o© - siag ; gisteien bij bat a.anbreke.n van den da:g •onstuimig opgevlajnd. Partij trekkend van do voerdeelen, d©n vorigan dag tusscheluj den Mont© Fondarecar en den Monte Bad«. leche behaald, spande de vijand aile kradh-ten in omi dooor ©en omtrekk©nde beweigiinj^ do vervaarlijlk© vers(©rking van den Monte Castel Gomberto—Meletta—Gallio te doen vallsn, die hij niet van voren kon aan-vallen. Heel den dag w©rd verbit'terd g©, vochten van de zuideiijke hellingen van' don #Ionte Castel Gomberto at lot aan het Foza-gebergte. Tegenover de maohtig» inspanning van den tegeinslandër, n.fet eea verpletterende overmacht uitgeoefënd, veir-zetten de troepe.n, die de spjl vah de Meletta veraedigd©n, zich hardaekkig ©a met tal van tegenaanvalien, waarbij z© voet voor voet terrein prijsgaveu. Pas, toen onz© trospen de meejr achterwaarts gelegen verd©digittgslinie in orde hadden, gebracht, werd het bevel tôt den t^rug-tocht gegeven. Op de Mont© Fior en den Monte Castel Gom'berto gav©n eenige afdeelingen Alpenlroepen, die waren afge sn© den, de voorkeur aan het. roemrijk© olfer van een hcldhaflige verdedigiug tôt het uiberste boven d© moge]ijikheid vain! ©en onzekerein terugtochl. De iorsche poging van den vijand ornai' onze versperring diep in h©t dal vanl' d© Brenta voorbij te fcomen, werd bjod-dig verijdeld. Vaii de Tuitscîie froiiten Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 6 December. Reuter. Olfi -cieel : De toestand is ongewijzigd. Een onzer vliegtuigien heeft Dinsdag twe© vijandelijke verkennjfngfjvliegtulgen aange -vallen. Een vija.ndelij.! toestel werd stuurloos tôt dalen gebracht ; de andere zijn gevlucht. Waalsch activisme, Uit het bezette België komt ons het nieuws dat naamlooze -geschriften de ronde doen $in het Walenland om de Walen aan te zetten een tegenhanger van het Vlaainsch activisme te vormen. België zou in twee groote ge westen verdeeld worden. Antwerpen ; zou de hoofdstad yan het zelfstandig Ylaan« deren worden en Brussel deze van hetzelf-' standig Walenland. België zou 19 kan ton* omvatten. Er wordt gezegd — dit gerufcht kunnea wij echter niet kontroleren — dat het ont* werp zou uitgaan van een Kamerlid van ' Charleroi, dat zich reeds vroeger tôt Voa 1 Bissing heelt gewend om zich te beklagen ' over taaltoestanclen waaronder de Waleo; zouden te lijden hebben. Bedoeld politieker was voor den oorlog een beslist anti-Vlaming en Waalschgezinde. Zijn aanhang moet bitter klein zijn. In aile geval doen de Duitschers hua best om hun separatische actie uit te breiden» krachten# het: Verdeeleq om te heerschefl» ✓

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods