Belgisch dagblad

639 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 July. Belgisch dagblad. Seen on 27 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h707w6855j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I 3.v r-taiig* y: a t> a 20 en ZOIVl>JL€S- 21 jrULl 1918» ^To. 259.v * bonnekenten. Ver 3 m^auden voor Nederland . 0^0 franco per post. Losss ,ers Voor Nederland 5 cent. .. H>«, i'rmejr.ch.15. rr^non fied. en Admm. 7W. BELGISCH DAGBLAD Verschijneisii le 's-fâpawesï&sage, eifcesi ezerkalag te B2 ua*e rciiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 T0t4 URE. ADTEETENTIEN. ' Van 1—5 regels f 1.—; elke regel meer f 0.1B; Réclamés 1-5 regels f 2.— ; elke regel '; meer -î 0.30. London : Dixon Honae Lloyd» Avenue E C. Pariis- 7 Arenne d'Àntin. 7 21 JULI. '«> deze hi«nd hfct natiomaal dieaen en waar do rnmran zga, genw-vwu, î#. , VtWÎgde Stateo, den 11 Mi terwgl de ©e*#iscfco taal «nr wor# uugeroeicl. fï vwieo V den 14 Juli ofefâr F.ràn- Dit is een les ,di© met vletfcttm is. £1, tod4n.oc:ICu hdrdacht. • I>c xijfcskanselier hepfc roeds drie ver- Bovca allés vierdn wo hyetea den feesfc- schiltendo .vetrklairanlgicja ovkx B^gie gedaan, u ,,j„:s on3 v~(1 riand. wwvan do laatste m de aUjpejxiamstischiei 1 :ht.rd©»kie!n delà heugelijken dag ingeto- K.ôjoisel» Volkszeilunjg, die de brui geeft wr "ern-<" doeh 1 e' eein \iartfoinv«i van &an de parasol#© «osa, de pamgcirtaiainisïiein ë • , moet bavredigan. & BÔmïë'3 m.ar.elaaischap is mi. samjeiage- Do Bayerische Stoalsz^itong voercU geen .val in ,1e klacht cerner Belgischiei moeder, di© andere tel dam het kalholieke oiad yan h • (il e. vu bot bezeitte 4 and schreef: hculc®. Recfcstreeks noch OBiri^clitstreeks r;„H u dat vaAer, mijn kinflja, eia ta» België m îets afhank©li;)k vram Mgie s jnfac ras er dood zim. Zij zijn doclr gajtter- *ech;ea zijn onaantastbaar. Met Daitschland siil-kiw à an hum einde gékomie». Ik ben heJ>ben wij 'geetn uilstaam maer Het bewoa- m alleen op de vvyreld, z^r n*t demiswaajrdig voorbrld van he. bezette sehulden en ik ben zi©k v.an onitein^gn.. il?»a en vain heè legyr zijn de boste bowijzea Ik lie® «sere! iairilie raleie-r. Als u me niet dal België niets zal alstaan, maar gaasen v.a.fc gdd kumt zenden zal ik hulp 'en bij- hcrs'.eid wil wo'^a met de nooeuge vvaarbor- 'ï. mil a an de bezet en le niacht mo^ten vïa- S® en vefgoedmgcn. «eu Zij heefl b(Qt mlij ivi^ls e&nmaal aange- Van Duitsehland heibb n de Belgen m .ta 4T.oTop Ik -heb dit niet mllén! aann.eim^n., te vearwachteia dan schade oa- erji^ki'ig, . anl tôt heden hei ik mijlri plroM g'e'daaa, sdia;nde en op^arpiiig door l et Al-duitscbe suaar ik heb hong'er." r'j|c- ^ 1 " Niemiand die ^eze gTie^ejade klacbt van • * Voaw, verla'jcnheid, koman>r, s m'ait 'en hen- Be-lgië zal beriweia dooer haar eagçjn wit u-,aai'door dé fierho.il van dien vclks- en haar eigen ir.aehl ©a door dan bijstand 'paid en de alke* voor "Ifciri vijan l Jndeiren, harèt bondgenoolen ela vrienden. l'of hij zal zijne ocg'en v.:e'e|n vochtig worden. België zal opnienw woardeia bot s®ijst3 - 0: die hulpkrice van~e n! Bolgisehe moe- laad .d«C amie, «e» baîœrmat wam yoôr.uit- ijder, die gie'.,roffoa wrrd in hleltgeeW haar gang en boscihaving, arbeid e(n nijvierheii, ! Iï;.-î' dierbaarst op aarde was efci^thans nls fcçin door haar gebied, maar groot dooir fs-erlaton door Ged ci da mlslnischep^ wee- | hare daden. klaagt dat zij het siuk brood, dat de vijland In Beigië zullen! de zwaarbeptroafd© bur- haar lecds tmstafc, zal modela felten...... gers meer dan ooit aiauwor toit eafcwvl*r l. A'oelt men wèl âl bet mensehefijkiel l®ed staalb geleerd, gelouteind door die vierschrik- 1 -la1' dàârin liigt? : telijkst© der bieproeviniglen. "7/Jin 'het niet aile Belgischa mœiders, die Hit den boozo de dvvaz© partijgieisehiil^a .tôt het buitenland ze'^gen: „Helptl want van vroeger.. die de eiœrgie der natie op- i beztwlijikon ? ' slorpten en den godsidiemst der vade-ren op » » • het forum1 ontheiligdein. „ i i ji - Uit den booze de kralseleifen tusschen ar- « llefwas nietl^' dat de vijand uvalseh beifers en ^beidgieMers, die in de teekomst , , -"i 0 i , 2uîlen moelen samfejigiaan om Belgie h,efiûp en rouweloos otverviel eta, «r de vre^seniR-ste , , , t . ? ,, f >' i i î f "Ie bowvon zooals zij in dBIziein aorlog elkam- "«îâA'^w, M, pm* «. j'jsR srs&itï&jg onder Ibreogen. Hij vornieïd^ uwe nijlver- o£ ,schp™er ^f1 voor raJdT" Jieid. Hij depor'.eoKle ttwiei arbeiders, waar- ia,Tf..sïr^ ^ 011 ^ ^ , , o-nder 600.000 werkeloos zijn. Hij! zându^ Uit dm booae de twists taal en W«s in den Kogelregctf aïbjden tegen Mec «1-e taaJpolihÇ van zal aifee, lurnL biroeders of bonlg^nooten. Hij bon- war?ea eipdat de Vlaniamig m de v.ol- tei'le u«e çe'jarroriseerSte bevolking uit. hexd Wa zijne Mtol#e sta^sburger- ■■ « U - ~v: ^ iMten door den h m- r?ch.fn ^ *?<>*&#, den ,Wlaal, moi Iwoikte hij aile duisteie imddTeln en S^cn- gg^Mdde^n kuwae medeworkeia iieïi, die Machiavelli geboekt hoeft. Hij hit- (jail booze de ondeimjocratisehe polisse de bevolkinjg op tegen haar vorst, harie otnglelijkhaid. Aan- talel van moieider» regeering ën 4»e(gle»n aile înlaiidsche auto- g - ig ea ^ piaats zijn m» iedejr-iriiteiten. IIij zaaide oneetogbettd tusschen ^ ^ of rijfc_ meesier e,n bediglnde. Toen dit gestook virach- Uit ^ ]yoQz^ ^ wat ^ ^efelen teloos bleek, vond hij hrf aktivisimla ,u,it. Zoo- ^ iTeirzW(aj£]ce)a wel oinder de Vlamin^ein alsion der d© W& ' .„ ^ niem)aïlds vazal zijto. ton, kon hij een hoo-pje mindierwaardigie lie- sv/moeten veotronwvoî den Kolaing blij,- î : 'dlen iVÉnden, cie mj vccj zii|i wagi-W. &pan e. volgen die onze lichlibaken is du bo>- Uver de dakfâa sehEe.:U'wde hij dac Belgie van ^ t> ^ m ^ &taat_ do weroldkaart zou Wfelgigevaagd word^. 21 JiuJi sciuimx d0 Belg,eia zich Eoch hei , bleex weldira dat Duitschla. ' _ na(UW'eir rond Hem, wiens vrij door de spijte al haar igewold het Belgisc^ volk ^ , groo^Vadietr op dazen dag met kon temmen. De vïjand bevraedde niet ^ de vrijzinnigste gr0lndwet dat zijn werk tôt verdeeMnead, juist den ^ band tusschen aile -Bel'gyn vsrstaakfe en |>e R a rdfcetl hiieT o0(c h:U,n dat de vaderlandsche l^os: Bendraeht maakt wgn hu^ne TOTniéUW<ie ^tionafe re- macul, steeds bloeff le^ m de harton en m haar nieuwein koars. *'e llf,I'ev" ^ 9 X)nz>eminist(elrs,hieibbein reiejds bewezein n]aar * de Grondvyec vjan 1831 te villen regeeren, in De rifkskkaiisere: heirfl thans ^en nienwe harmonie met het parlement ie(a met het pegiag aangewen 1 o n dffa 'egenstanid der aiocit genjoeg geprie^en belette lajnd, dat het Bfigieîï le ondermij'n n. Hij r©gt algezien te ^ireemde juk ifie hard voelt drukkejn om nret h'îbljen van de ve-rov .'in'gs- en miachispoli- '©gn hekiel te heibhen aan aile dictataur. liek ten op&ichte van België. Hij1 schijlnlt dia Hier btrengen wie hulde aain den wijizen activisten in dm sfeek . latein omi de be- s,laatsman, die thans ons land in dien geest zo:Rwein passa dér bevolking tis1 veirdeielemi ibostniunt, den door Komn'g Albert ui^verko- door ec-i e ^ ;rklar;a;g dis, bi| n!alJio(r ender-- yen Cooreman. zoek, .miels toc j.ft en alleen vain aard is On s volk heefit wirtraa'wiela in zijne ^rva- ■va'.vai'ring in-de\e -nie' zaaien. ring en verdraagzaamiheid, in zijn posiLievem Hoe v.-'einig geloef w.e aan zijn" wioordelii geesi benieviens in de onpartijdigheid die iniogen hech en blifkt nit de dadien dieir Duit- hem de "sympathie van aile klassem deir be- sche beze tinig. Ni©t allrein- blijlt de raad volking heeEt versvorven. ■van Vlaanderen als eam aaird nievem-regee- iWiJ hegtroeien in hepni dein onvvanik&lbaren ïing bies'.aan, doch Dnitschlamid is bezigem Bc^gischen loods, die mieit vaste haind oa Maajnscn léger in le richteln. lieïderen k'ijk hiejt selhip der natie naar de Door schijiïbare ;oiefeevira'g,g!ni poogt Dnitsch- vieiltg'e haven stuurt,' ondanks het tragiscbai bi daaréniiegen de Brlgiém te. overtaigen, van detn aïolg! woedianden sfcorimi. f'at het hnn land alleen a'i ondeipaîM it» Mot hemi ka'n en zal Bèig?ë niet v^rgaan. fohoawt. Lev» de Beligisehe Grondw^tl Onderpand! Wie 'enkein aan Slefeswijk-Hol- i o A«-iinN s oin, dat iu 1863 ook als oinderpanidrmœst LéOtlCS LU baSIIIIOIi. 135" I Japan's tussehankomst moet ongetwileld a a indruk makein op het Duitsehe voiler — Do tij verloopt ' ten nadeele van, de Du:t- De tweede slag aan de Marne ont- schers. wik'kelt zich ten gunste.van de Franschen, Laat ons rustig het verder verloop van bijgestaan door de Amerikanen. - de gflj'eixi'tenisseai aiwaohten en ons lioe- . wordt verbitterd gestreden. De ver- don tegen al te groote verwaehtiagftn. De liezen zijn aanzienlijk, doch de Duitschera weerwolf is nog niet gieveld. H:] is steik liggon onder. Het. wil wat zeggen dat zij en geducht, hoowel aile toekenen er op reèds ongeyeer 100 kanonnen verloren, wijzen dat hij gewond is en het niet lezen wanneer de Franschen bij het oîfensief rond de gansche# wereld kan volhoudeia. Keims geen enkel stùk k'vvijt geraakten. — ~ • — [Je Franschen beheersehen het belang» De toestand te Nlinspeet. •'jk spoorweg.punt SoissonS, vanwaar zij • c i sP°°r^vegen bombardeeren. De Duit- Dr. Wassenaar, chef van den geneeisi. ' i6i'« zitten. in een gevaarlijk pas en kundigen dienst v,an hat vluohtoord Nunspeet n"°- , hunne reserves aanspreken om een sttbrijift ons maar aanleiding van het jaï4 rir&f^ voor^omen- .Het is zeer v/el tikeltje ^Treurig© to^tanden te Nunspyat", •^geiijk, dat de krt>onprins van Beieren. v,an Maandag, dat wiji door leeken abusieive. ^'u aileiding in het Noordien begint, ten lijk zijn ingelicht. ! 0 Haig hem, voor vvas. lo. De stierfgevjallen ondier de kinderen| . âllergrootste beteekenis ia de tua- ,uit de barak Jaoob van der Daejï, heb!, 'enivomst van het Japjanach leger in ben njiet^ te mlaiken mlet tabercttiose. 'Va! i°'. Aldua ?.aaI} naar het herstei . 2o. De gezondlieid vain de be'woners' va,h TjïiïI-r î ' yostelijk front, dat het léger van Jacob va» der Does wiOrdt nieit in het inins'i . ia het Westen merkelijk E oet geschaad1 door de aanwezigiheid van eeai on hlf aaa manschappen en geschut, afgeslotenalaapzaal voor borstlijders daar-, zit f °°genblik dat hij zelf in het vuur a an grenz ende. eiiiif» ,01neilpean en Pichon hebbeqx een Het woor'd is aan; onze» landgenool, die 1 ',L «iplomatisehe zege beliaaid. nus het berielht staurde. ~ *•' ' ' "1 De geïnterneerden. Wij hebben naaff den he(er V. Emgjst ge-rv id, dat de Belgische regeering maatregelerï beraamt om het lot der geïnterneerden te latten verzachten. Niet zonder bevreemding lazen we in Het Volk van 17 Mi: Ministar Vandervelde; die uit Nederlaind door de Belgische soeialisteiia was opmerk-zaam gemaafct op do treuriga toesiandeii der Belgische goïnibeirneerden, heet't, aan den secre taxis van, den Bond der Belgische Auboiders het volgende ge-sebreven : ,,W'il zoo goed zijn le 'gelooven, dat dez© itoestand in zijn geheel ons niet onigaan is. ■Zooals ik u ommiddellijk teiegraphigch be-richtte, heeft de Belgische regeering sedert eenige woken» dringende slappen gedaan bij de gealiieeïda ne'geeringen, uen einde loe-siemminjg te'bekomen toc aauko'op van le-vensmdddelen en. den noodzake ijken lionnen-inhoud, om ,onae goïnlernaarden te ravitaille eram door de Relief Comniissicn. Aniderzijds ' deed ik aan Camiel Hnysmans ija Londen 't vdoi'stel een bureau in ta richfen, hetwel'k zieh zou belasîen, om1, ©venais aan de krijgs^ gevangenen, p'akketten te zenden aan de geïnterneerden in Nederland. • - „Beha,lve de mlaalcqegete'i in bovenstaand schiijvein vermeld, hoeft minisher Vander-velde e©n beroiep gedaain op bet Amerikaan-sche Roode Krais, itea einde die foedsen t© bekomen voor he» onderste'iwiingswerk bo-vengienoemd. Bij dit boroep op s-tenn beriep \ andervelde zich op bot rapport hem van-wege den Bond van Belgische Arbeiders in Nederland verstrekt, waarin de klachten van de ,geïniternearde Beigen godoouimenteerd zijn." Die arbeidersbond heeft als secretaris geziel Zwn'dx of Janmart, die gister met e®n B'uilschen , sozial-demioiicrat te ' Amstardam fuifde en onder de geïn'.leirnôerden het Bols-jewikisme verspreidde, zoodat de Nedier-landsche regeering, op verzœk^fan de Bel-Igische, zelfs zijn vveelkblad in de lcampen voor ' geïnferneeirdem mcieis1! verbieden. Het is niet mogelijk dat gezed Iluysmans, die de démoralisa,tic onider hen zaaide, met ©en bure.au zou belast worden om pakketten aan do geïnterneerden in Nederland 'en idie kriiigsgevangenen in Duitschland t© sturcui. ilot Roo'd Krais der Ver, Staten kon daar onmOgelijkjâan meéewetkeii. Overigens îye(ft ,inenschlievenden dienst zou moieten verwaair-• loozen, wat zeer spijtig zou zijn. Wij meenen dat niet pidlitiekers, maar wel Belgische officieren, bijgestaan door een godelegeerde van het Amerikaansche Rood Krnis, vooral bevoegd zijn om dit wei'k te ,, leiden. " Onze soldaten zijn noch sooialist, noch liberaal, noch kalholiek, noch christen-demo-craat, noch Viaming, ncch Waal. Zij zij:n alleen Belgiscla. Aile Beigen van verschillende riehtingeq en standen hebben gedurende drie jaar niet opgehquden verbefcering voor het lot van den Belgisoben geïnterneerde ta vragen. De Belgische pers is niet acibterwege gobleven. Niemand ka,n dus zeggen dat de maatregels tôt verbetering bot werk zijn van minister Vandeitvelde of vam X of Z. Die politiek lieeft hierin niets te maken. Laat ons zonder omwegen zeggen, dat het zenden van paUckotteoC aliephte een lap-mideltje is. Wij moeitend bij de Belgische regeering a,andringen ofidat zij, te akkaord met onze bondgenoofcan, zou on^erzoeken de mogeiijkheid de geïnterneorden uit Nqdiesr. lamid te verwijide.ein naar E îgedarud, Frahk-rij,k en de kolonie als zij dit laatste verlan, gen. In aile geval moet de misère der Bel-, gische interneieringskampen, kost wat kost verdwijnen. Onze jôngens heibban h£t zeker niet verdiend tôt vi^r jaar opsluidng ver-oordeeid te wezen, na hun vaderland ver-, dedigd te hebben. Nederland, dat aan voed. sei gehrek lijldt en do Nederlandscho arbeiders die klagen, dat de Belgische geïnternaer-den ze onderkruipen, hebben er ail© belang bij aan den wagen te siteken. Onze geïnterneerden zijin onderkruipers, noch strikebrekers, zij vragen maar alleo'n noegtig te .arbeiden. De Nie tt w e C o u r a n t deed nog deze week hun vlijlt, die boven deze van de Nederlandscho arbeiders door dît blad wordt g^steld, uitschijnan. Wat er o>ok van zij, men verlosse de ge» iaterneerden 1 C- Nieuwe onderscheiding7 Het in het Vlaarnisch gesteld kabbohek weekMaid De E e n d r a c h t, uit Antwer-pen, wordt met den koerier v.an het DuiU sche gezantsohap naar Dem Haag gebraciht, samen met de ^ndejfia Dluitseh p|kuvistisch|9 piapieren. Dit blad h.id het Zondag aan «lien stok (met onzeni hoofdriédaioteur, dien het e©n piolitiekem han^worst heette. 'Als argument ©en piletfcerhainer. ; ! Danke schôn, mein liebe Wildiers. Waar is d© tijd dat je christefmdemccraat waart en achter het net van pastoor Daems en Hector Lebon kwaamt vissehen?, jWanj nieer voor, je geen staartje te vang©n was, keerdat je naar den schoot van dein NedeT-i , Duttschen bond terug, waar je, omgelukkigl$k; voor je, déni loef werd afgestoken door een outsider, die in je plaats, naar dei ICamei; werd gezonden. Thans aeilt ftValdieTs mttt dia Dluitschexà en is een deï lichuen van dial'i Raad van Vla'anideren. ■ " Legerberichten der Entente. Fransch-Amerikaansche overwiuning. De Franschen hebben reeds ongeveer 20 000 gevangeneri gemaakt, 360 kanonnen genomen, waaronder een 42 c- -De Franschen hebben het initiatief in den slag. — Ten Z. van de Marne heroverden de Franschen Montvoisin en ten N. schoten zi] ook op. — De Engelschen hernamen Meteren bij Beiie. — JaparL komt officieel tusschen in Sih^ri&. - ^ Van heS Westeliik front. a s to je Het Amerikaansche ieyerbericht. PARUS, 18 Juli (H.N.). Officieel Ame-rikaa-nseh legerberjcht. Do Âmerikaansche teoepen hebben in samenwerkiug met de Franschen ©en eanval gediaan op de vijanr delijke poâties tusschen de Aisne en der Marne. Zij drongén in de' vijandelijke linies door tôt ©en dieptç van eeniigo mijlen en iaiSfete® veei gevangouen en kanoiiue^ ' buifc. PARUS, 19 Juli. H.N. draadloos. Tusschen de Aisne en de Marne hebben de Fransche teoepen den tegenstand die® vijands die nieuwe réservés aainvoerdiei overwonnen en gis-itjeren tegieia het eiind van den d.^g aanzien-lijkien vooruilgiang gemaakt en hteit aan ta] gevangenen verhoogd. Dis slag wioirdt miet hevi'gheid voorl^e«eit. Op het geheele front lien wosle'n v,an RoimS" heibbjeia de iroepett giabeïen levendige aanvallein gedaan. Ten Z: van de Marne hebben de Franschen Lavoisin hernomen en den vijnnd tt'rùggeworpea op den Oostrand v,an Neuilly Ten Noorden' van de rivier hebben de Franschen vorderingein gemaakt in het Ko. ningsbosch en in het bosoh van Courtan, tusschen Çoberne e|n Deturoy e(a hun linie een K7M. vooruitgebracllt, ten Westen van (?). Meer naar het Noorden hebben de Italia. nen den molen van de Ardre heroverd 011 terreimvinst gemaakt • in de s'-reek van Bouilly. In den loop van deze aiïdeirnieqningein ; hebben de Fianschcin 4 icanonmen en. 30 miachiniegewerein verove'vd en 400 gevainge-Dien gemiaakt. Tusschen Monldidier en Noyroin en _ in Woeuvre s'.elden die aanvallein cp de vijan-delijtke linie den Franschen in siiaat g^an- genien te makein. - PARUS, 19 Juli. Officieel avondbericht. De gisteren tusschen Aisne en Marne be-gonneu slag, hee t den geheel-eaa dag met uiterste. verwoedheid voortgeduurd. De Duitschers hebben, op de heele Unie met belangrijike re&erves reageerend, den Franschen vooruitgàng probeeren' te etui-ten.in weerwil van hun inspanning hebben de Fraajchen hun vooruitgàng op het grootste deel van het front voortgezet. * Aan den linkervleugel hebben de rran-schen zich gehandhaafd op de hoogivla'kten ten Z.W. van Soissons en in de streek van Oaudun. In het centrum hebben ze op bepaalde punten de linie Vaux Castillel—'Villers Hé. lon—Noroy aan de Ourcq dne K.M. achter zich gelaten. Aan den rechtervleugel hebben hun troe-pen m harden strijd het plateau ten N.W. van Mo unes veroverd, en de hoogte ten N. van Oourchamps en zijn ze voorbij Tor-ey opgeru^t. Hjet aantal gevangenen, op het oogen -blik door de Franschen geteld, gaat den 17,000 te boven, o.w. twee kolonels met hun staf. De Franschen hebben meer dan .860 kanonnen genomen, o.a. _ een batterij van 210 m.m. stukken. Ma,ar waarom zijn de •publieke en niet .pjuiblieke aklivisten van binniejn< eh Ibuiteia Belglië, zoo boos op' het Bjelgisch Dagr Wliajd ©n diena hooldrédacteur? Deze is nochtans zco zachtaardig~ van; aard, dût , hit aeen vlootie zou kwaad doep Het Engeische legerbericht LONDEN, 19 Juli. (Eeuter.) O». cieel avondbericht. Wij hebben het dorp Meteren veroverd, aile doelpunten bereikt, 300 1 gevangenen gemaakt en een aantal ; inachinegeweren vermeesterd. De Austra. v liërs hebben hun linie tôt op korten af-stand beauiden Meteren vooruit gestehoveni 80 gevangenen gemaakt ©n 10 jtnachinege-weren buitgemaakt. ¥an liet Ziuûelijk front Heî Italiaansche legerbericht, ROME, 18 Juli. (S t e f a n i). Officieel: Langs het geheele front matige vuurstrijd en de gébruikelijke verkenningsactie. Gis-terochfcend hebben slerke luchlsmaldeelea van léger eta vloot de militaire werken va» Pola doeltreffend bestookt met 8000 kg. j boinnaen. Vanuacht zijn belangrijke punten achtef de vijandelijke Unies d'oor onze vlicgers g eu bomfeardeerd. Drie vijandelijke toestelleta zip ' in luchfc gevechteu neergeschoten. Yan lioî Macedonlsche front. Het Engeische legerbericht LONDEN, 19 Juli. (.R e u t e r.) Officieel uit Saloniki. Bij den overval, in dea nacht van ' 17 Juli bewesten het Doiran-meer stgovoerd, hebben wdj 12 Bulgarea lie stnja m oe iicai ■u» ■■■■■■■■■■■ M PAI;, S, 18 Ji li. (Beutër.) Offioi-, e e 1 berieht vau, 16 deeer. D© vliegers der; bimdgenooten hebben aianhoudieud de brug-g.en over de Marne geibombardeead ©n dè" Duifrehers, wier ovei'tocht zij belemme,rden, met inachinogeweiren uiesahoten,- Zij1 hebbeii i„-c.., i«tene nialen deïi-.vijand uitegngejaagd, t .• hcûir ernsuge vtriïezéa toeg br-acht. D® brug van xle Duitschers tegeoovar Ddiranaiia] is ing>..„Àort onder d© projectielem; Duiteehd, (joiivooiua zonken weg. Wij hebben stations^ cpsia^plaateeu van munitie en vêraamèi -plaâtseiti achter liet front gebombaideerd. Overdag wicr.peu wij 21 tdn ontplofbaire j -tcftea uit, 's ûnchts 14 eu wij hebben aan? [ meïkeîijke sehade, cntploffingen eu, brandai» 1 kiiiinen waamemem. Wij hebben neergelegd^ : ctt buiton. g veeht gesteld, 29 vliegtuigem en» ::> Duiitidlié I akoiïs in brand geschcten. , Den ITdfân liçbbem wij 12 vliegtuigen en \ ballons nêergelcgd ëa 5G0O kilo bemmen op, de bruggen dver de Marne gegooid. .JjONDEN, 19 Juli. (R eu ter.) Het iuchtvaartdepartement. deelt rnede: In deaj nacht van 18 Juli hebben wij de Benz-faW brieken te Mannheim gebombardeerd, waar brand uitbrak, het spoorwegstation van,1 Heidelberg, de hoogovens van Burbach en het vliegpark. Twee treinen werden door^ bommen getroffen, tôt stilstand gebracht en met machinegeweren bestookt. Wij deden voorts den 19den Juli een aanval op de mupitiefabrieik van Obern-dorf, waar ontploffingen werdejL waarge-nomien.LONDEN, 19 Juli. (.R eu ter.) Officieel. Onze vliegtuigen bombardeerden lood-sen bij Armentières en Mericourt. de stations van Bossiôres en Bray en de dok-ken van Brugge en Oostende. Wij verniel-den negen vijandelijke toestellen en misseij zelf zeven. Voorts 'wierpen onze nachte-igké vliegersi acht ton bommen op de spoor-lijn Bergen-Valenciennes en ( zes op «le lijnen van Korlrijk en Rijseel. LONDEN, 19 Juli. UReuter.) In de afgeloopen week hebben de Britsche vlie-j uers aan het Fransche front 50 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en 15 stuur* loos tôt dalen gebracht. Er worden 21' Britsche toestellen vermist. Op het Italiaansche front hebben da Britten 18 vijandelijke vliegtuigen neergéJ schoten en een stuurloos tôt dalen ge* bracht. S Lechts drie Britsche toestellen Wf>rden vermist. ROME, 19 Juli. (S t e t. A g;.) De ma-, rinestaf deelt het volgende mede: keden-ochtend heeft een eakader, bestaande uit talrijke Ltaliaansclie watervliegtuigen, de militaire werken van Antivari en de , al, daar voor aukér Uggend© s.chcpen gebom-' bardeord. De dappere vliegers daal«a, zeer la-ag, af en verkregen -F^kelijkol résulta ten, waarbij efnstig® 'Ch-de w a va'loesteld. Ondanks het afweargeachutj keerden aile toestellen behouden aaor hua basis fcerug.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods