Belgisch dagblad

368 0
22 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 November. Belgisch dagblad. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9k45q4sh6k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Scie Jaai^ang, DONDERDAG S3 NOYEMBER 1917. J 11111 59. — -v- A B 0 N .NMEUTEN. Per S maanden voor Nederland ,f 2.50 franco per post. Losse hummers. Voor Nederland 5 cent. iTOOT Buitenland 71/î cent. I)en Kaag, Prinsegracht 12G. Te1. ;focm lied, en Admin. 7433. B®*- Il il II MIMMI— BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIÉN. Van 1—5 regels f 1.50;-elka regel meer f 0.30; Reclamet 1—5 regels f 2.50; elke régal , meer f 0.50. i London : Dixon Honse Lloydf Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ' .miwj—ii^^—i—raggam— BELGIËS HERSTEL. . Aan de Belgische pers tnr&.+ grooiten-jifeels de verdienste toe zojader ophouden pgeâjvôTd 'te heibbgn voor ©en natiotaaal [(Organisme dat onontbeerlijk was voor Beî-giè's herste-l. I. Die wensch is thans vervuld. Met ganoegen lazen we dat Le XXej Siècle eii L.a Métropole aïs doo|ii telepathie het oens waren me,t ons om Hé vrâgejn dat ernstige arbeiders als loden zouden toagevœgd worden aan den laconomiscben raad. Zonder de wërkende klasse is aJia arbeid toi liarstel e-i heropbeuring vruch-,,fcJoos.Wannear Je arbeiders voôr dan ocrlog reieds veivegenwoordigd waren in dan hoo-geron raad van arbeid en nijverbeid, zo u liai do grooiste oastemiming -veiwek-kan indien zij buiten de,n ecoaomuiscben raad zouden staan. Wij driagem te|a sterksie bij den be-* voegden minister aan om die leemte zoo-dra miôgelij'k te vullen, Wij hebben aile reden te geloovein dat het îeeds een afgedane zaak is. In Le Merc ure de France sebreef onze landgaaooit, Fuss-Amoré, cen ifliferes-sarit artikel over L a p s'y c h 6 l o g i e ■ p o^ litique belge. Dnarin spreefct liij van |de nationale, politiek van e'Jndracht miat het doel België te kunnen beropbouweîi. IM; eandraoht is e®n noodizakelijkheid. Hat * is ons to ba or n» to be. De ailles verterende en verslindonde politiek van vroegor waarin de uafe veel' Jte ve,el vaa hare krachten fièeft ver-gpeeld die we niet gcbruikt hebbein om| iCus land in doeteatige| staat van ver-dediging te brengen, 0;nze prachtige koloi-inio ir«&r in waarda te dôen toen«men, pan nationale scheepvaart in. te riohtcn — die politielk is uit den booze. Wij1 Labben nu andere begijnen te geeselen. Als de dwepers uit de verschil'lende po-Jitie'ke partijen die, realiteit niet b®gnjr pûn, des te ©rger voor hen. Fuss-Amoré spreeikt cioik van geknor e|n famior onder de Belgen, die ver van un vaderla-nd mioieben waelhtea tôt het ivrij komi. Dit gegml geiijkt aan dit van de Fransctw émigrés of de laîere communards in het buitenland. Met knorcen ©n morxen rond de bititer-taied is jar niets l& verdienen. Bovetn-]die,n is dit ©3n spéciale ziekte als de prifckeldiaadkoorts — in heit Fransoh. la psychose du fil barbelé — bij de gof intarnieierden en de krijgsgevaugenen. Om die ziefld» te boven te kom'en ûf te ivernJjden is er maar een remédie: air-ibeidein en vooral arbeid en TOor het va-derland.Wjg moetein aileeren ailes te beiknibib-e-lem wat bestaat of wat gedaan wo^rdit: Het is e|ein jamimerlijke Bel'gische ondeugd die ook 'Mider de Franschen thuis is. JWîj Yinden het bespottd'ijk van nu al b.v. het minisberie va,n economiech herstel fe kritikeouen en den minisber TOOtr ^eai onibevoegde dooid te vei-ven. Aan den schoen kent meu deu scllioenmaker. Waar-lom1 goieden wil verl'amd doior gissingeln e(n veronderstellingenî Waarom1 oinvrucht-liaar he'kelen? Laat doen 6n dan, na Weia proeftijd, kan men oordeelen em lof bf blaam uitdeialein als mem daarin ge-noç@e(n schept. îk bein te oud en ik heb te veiel gehoord eia gezien t®n; mij te vredeji stellen mejt mo-o-ie taoneeldeoors, waafr kchter niets stedkt. Daarorn! ook bep ik .overtuigd dat de heer Paul Hymjaïis, dien -ik reeds vxoeger van naibij heb leeirein waarûeeren en hoo'gacihlen, geene doirpen zal opïichfen, zoioials prins Poleimfcin voor zijne vriendm en beschermVrouw, Katiha-' rina II, liât bouw;etn — dorpen die} maarsclialk prins de Ligne;, de uitmum-|ende schrijver, onze beroemde landgein'OiOit, ook toen heeft bezoebt. De ke/us vanv de meiewerkerS va.n d®!ii hce:r Hymtos is doorgaans gelukkig ejn "dé sanje/nstelling van zijn raad kan ex goed doior. Overigens, Belgische induste-eelen, handelaars en zakenmenschein in Ilolland, dip ik daarover lOnderraceg, veif-klaarden zich te vreden wegeujs de in-ïichting van het nieuw mfljnisterie, den litularis, zijne helpers ep. zij'n raad. Paul Hymans, die miejt onzen preimier, bapon de Broqnevill'e, het minisiterie be®ft 'opgericht, hieeft goed gehandeld af t© brakien met de verouderde traditie; de bureaucratie en de advocaten ter hulp jté roepen als hij jaconOBÉasten en man-ii-cn van zaken en praktijk behoefde. In Amerika, Engeland en ook in Frankrijk fco>mt men ook van de o u de dwalingeu fjteirug, die ik in 1895 in ce® konkreet geval kon vaststeillen. ' Wijïen minisfe.r Nijpsens liad een Vlaam-ichaa vertaler noodig aan zijn nieuw de-partemient van nijverheid eh arbeid. ToeQ 'hij den wirten haas voor zich zag, vroisg hij. wat hij deed. Apotheker! was het axïtwoord. En de minister zegde later laan zijn kabinctsdirecteur Jan Mominaerts': „Welhq©l ik vraag een vertaler en mftn-îfeendt mij een pillondraaier! — Die pil-feidraaier is op den koq> toe actirast gcworden. Om eompefent te zijn in België was het àlteen voldoende doetotr in de necih-ten te wezen. Nog een be&tje en God de Vader zelf zou van zijn troon ve:r-jdrongen geiweest zijn, oimdat hij geen doctor juris is. Men do<eit thans ee(n be-r&op op d© bevoielgdheid van alite bur-zonder onderscheid. Des te beiie®. Léonce du Castillan. Nleuws uit Belgrlë. ANTWERPEN. rUITSCHF ONZFDiELIJKHEiID. — De Duitsche garnizcian.en ia de* pjrojvincie Antwerpen voioral aan de grens, waair de wac.htpos'.en staan, makea het zloio b'0|nt,.dat Von Falkeinhausen verplicht is daartegeia in te gaan. L'en 1 Noveimbeir heaft hiji het volgeindiei bewluxt genoanen: In de gemeenta T,u(iinhoiut wordt eea bijt-gevoegde dienst van da zcdeinpioilitie vc.qr Ut oot-Antwerpein opgericht. Bij dezen bijge-voegden dienst z.\jla de vo%3!nide geimeenteii aangesloten : lOud-Turnbout, Herenthalis, Geel Beprse, Mol, MeerhipiUit, Minderhout, Brecht, Hetrent-boaiit, Wlestwezel, 'Noorderwijk, Rijkevorsel, Baiein, Calmtboiu.t, Westedo», Hoogstraten. De Duitsche vaikens ziijln dcpir gyphilia aangetast. | BRABANT. IlE BEKENTENIS: — Le» Moert, reddiea- van Vlaanderen aaa 1000 St. per maand, scbrijlft in het VI. Nieuws van 20 Nov. dat bij' indeidaad xoioveel- geM tiekt cm Vlaanderen van brandslofîen ta ViOi&rzieù — bra'ndstoflein zijln er inderdaad zoo opeengehoiopt dat de mioffein met de activistein in de liucht z-uMen vliegeinl „Recds in Mioi 1916 schrijft hij, bad ik aan aktivisiisch© vrienden gezegd: ,,Als' gijl demiet dat ik îluittigeir ben in ^aanderan, sta ik gebeel ter uwer besebikking." De vrienden dedeïi 'echter eerst een beiroep ap mij in de eexste miaiand'ein vain là1!?. Naax hun zeggen w!as het noiodzakelijk ztoia lain-gen tijl als moigeMjk vooirlitihling aan. onze K o,oaderbropders te versehaffen."" Meart (Ieo) hadden wij! toiein oiok in de gaien. Tc«ea scbneef hij anti-Bel'gische arti-keijs in de Nieuwe Amslerdaiminer. In ons nr. van 23 Mei 1916 deden wij dit aan het uitmuntend weekbiad opmierken en Meert's proza vioind dan een plaats in een couraini van 'sHage, (ingeziondea stukken), en nu, en dan in bat Haindelsblad van Am-steudam, waar h$J ook weiidra aiangebrand rook. DE OiVVERSAA&DE VEiRHEES. — E:en activistisch blad meldt dat de kring V r ijl of beic-ir Verslaafd Vlaanderen aan Emie'l \erbees bij de gratie van den vijand* v'i.n 7Îjn. I.atnd seiCneuaHs-gemara-ai mn het Vlaamscb (1) ministenie vain Nijverheid 'în Arbeid, z'ijn portret beieft ataogeiboden, teir geiegenhieid van zijn zilvetren bruiloft mat een Duitsche vrouw zoo men ziegt Het bllad vioegt er niet bij dat de zonien van Verbees, oud-leeilingen van de Diuitscihia school te Brassé!, den moed niet beib|ben gehad dienat te nemen în bet Belgiscb leger, wat niet moet verworaderen. Het poi-Lret was geschilderd dotoir dien a&-tivist Emiell Jacques, geboortig van Moior-slede, bet doirp dat zioo £el bestookt werd dooii' de Duitschers. Die Ho.lander J. Lam-brichts, zich valseb noemiand pirofessOT, die met Yerhees en de andere Vlaalmische p«-delbonden naar Berlijln is gegaau, en Vrij (1) Vlaandeien voorzit, „bracbt een wairme bulde aan den boogontwikkelden, b.eedzicinidan ea onveisaagden Vlaamscbien voiorkamper, die uit de. kennis van dieu nood zijjns volkg de kracht put." Een staaltje van die onversaagdlieid : Een onzer beste vrienden bezocht in 19'10 de opening vaji de tentoonste.ling detr goed-koppe woningen olp de show te BriusseL Die ■viiend was ean kennis van Verhees, die er ook rond'iiep. Onder da aamwezigen bevend zi^b ook minister X.... Bedoelde vriend liad lang met dezian minisler om politieke 7'edenen in oneanigheid verkeerd. Verbees vwist dit. Hij smeekte dain ook onzen vriend zich liefst met hem' niet te veirtoonen omdat, zegde hg1, ministeir X in zijn gezel- sebap een reden van misncegdbeid zioiu kuû-neu vinden „Ein, vcegde hij er bdj, dit zou mijlne bevordering kuinnen sebaden. Ik heb den invloed van de heexien X.... en Z noodig." Onge-wijïeld belasle^da Verhees den tear X...., des te mieer daar onze vriend Ver-nefes- zoo plat vond, dat hij zicb wei wachtie kc-m to zeggen dat hijl zich Imlat den ministeir had verzioend. Deze anecdote teakent „de onve saagdheid van den hoogointwikkeilden en bieadzicn 'en Vîa,amschen voiorkampetr, di© no ait ean strijdend flamingant is geweèst in dein zin van voorkampier en van de verwij'deirinig detr ministers heeft bij mjsbruik gemaakt om z'ijSa moed te too'nen. DtEi STAD3SCH0UWBUP.G. TE LEUVEN. — Ej* wordt ijverig -geiwei-kt aan de ointwer'-p'eïi toit wederopbouw van dan stadsschouw-burg die door dia Diuitschers werd in brand gtestoki-in De kosten ziuMen de zeisbcndead dui-zend frank ovtertraffôn. DE OLIEDIEFSTAL IN DE MAI3ERIE DE STORE EUR TE LEUVEN. — Heit geding in d'JEie zaak heeft verleden week zijn veiîcop gtekiteg^n vôôr de reolithacnk. Die uiispjraak h ad plaats tel midden van eenen gnepten toie^ loop. Diei hlc-tichten iiepen de vpiigende straffen Op: Math. Ad., mielesLeti'fcnecht der oliestegeriji, 2 jiiar gleivang, 500 franfc Wo|eit en nog cens 3 miaanden gteVang; St. J., wteirktoieKiqhteir, 2aar gevang en 500 fr. bot-it; Vr. M., ondearn^mleir, een jaalpgev'angen500 fr. bo'et; M. G., vervoerder, 15 maanden gevang en 1 500 fr. Jî'oiBit- Vam Kr., V., paswker, 6. maand gevang en 300 fr. boét ; M. H., vetxvoerder, 4 maand gevaing en 300 £r. boieit; Van deir J., bieïstefceir, 5 maand gevang en 200 fr. boet; Van H., Fr., glaztelnmakar, 6 maand gevang en 500 friank boiat; W. H, -wieiTkmian 3 mlaand geVang en 26 fi-ank boieit. l'y huiswaehtei' van dei fabjîek nevens de de Maïseaie, waar de gestolen oùie eeniga ïmfrn werd gebergd, werd vrijgesp'roken. ï Bov&ndien eiscbté het Na:tioniaal Voedings-'ikomitfit ,als burgerlijke parijl, eene schade-ïveiigoeding van 11 duizend frank verbinte-ïlijk te batailen door do verwezenen. Vr. M., ondetnemer, heeft op deze sotmi een bedrag gestoit van 2.000 fïïink, zooals b'.ijkt uit het viea'slag van den prokiureur. Lestijds bebiben we gemeld, dat de dief-stalren deir olie ongeveer dertig duizend frank beiliepen. liiaar de aangeslagen die terug aan het V jieidingscetoitait weid ge^even, vermdnderde natuiu^jk da balangrijki.e.d van be't wanbe-diijf.Naar wij vieirneinuein heLben de wrwezenea hvruep. ingeliegd tegen het geveide -vonnis. OOST-VLAANDEREN. VIER MOFEEN GEDlOODi TE STEKENE. (Part.) — Men meîdt Oî\s dat de Diuitschers die een vliegplein bij! Mcietbeke (Wafâs) ba-zittjan, die plaats bebiben gekoizen oim des le gemakkei'.ijkeir langs en ovar de Hollandscbe grens te vliegen. Onliangs beeft het vliegplein het beaoek gebad van gcaUicende vlie-geniars, die er bonwnlem gooiden. Deze avia-teui-s bezocbten ook het nafourige Stekenei, w;tar zij een boirn gooidan op het oud-mannenhuis, dat tôt kazerne voor de mjoiffri-kanen dient. Vier van d.e bandieilen werden gedoed, tôt griaot leedvermaak van ds be-volking die het wel besleed vond. WEST-VLAANDEREN. DE, BEVOLKING VAN ZiEEiBlRUGGGE, — Zieebrugge heeft nog bewoneirs: manneln, vrouwer! en kindéren, ongaveer 250 samein. Ceze zijln gebuisvest nabij d® keik tuaseben Zieebiugge-baven en 't Sas van Hcist, ongeveer vijïtien à twintig rminuten van d© plaats waar de bommen zoo menigvuildig vallen. Onder de gans^b» V^Aing van het zoo fel bestookbe Zesèrugge, zijln tcrt nu toie niet meiBr dan twea burgers gadeod. En de D'uitscbei-s zulten die wel opgeven als s'iacht-otfws van eigen bondgeinoiatein, maar de weerl'oioeen zij'n gevallen als^sladhtoffers van Euitschen wiltekenr. Wiant beide jouge-man-nien moesten op den baven'mjuur werken. En zoo bevonden ze zieth oiok aildaar, toen uit zee gebomibiairdeard werd. So'da'en, ma-trc'zen en burgers vluehtlen. Da twee jon-ge'.ingen werden gdreffen. Een was dadeFjk dood. Van den ande^a weid esn beein af-geslagen. De ongelukkiga heeft dan in 't lazaret nog vier uur geleefd. Beida Vlamingen werden te Lisseweghe begravwn, want 't nieuwe kerkbof van Z,ee-baiiggo is uitsîuitend voor de Diuitschers. Deze burgers vieien dus als slacbtoffers der Diuitschers. Wlaar de burgers wonen^ buiten de militaire zone, koimcn geen pro-jectie'.en neeir. Bij aanvallen trekken de ba-woneis' toch nog verder aehtënuit in de rich-ting \ an Lisseweighe. De keik van Zeebrugge bestaait dus nog en woïdt ook voor de diensten geibruikt. )3e militairen en miatroEien logeieren op da sebepen of in de tailirijiba onderkomens van den muur of in de duinein. LIMBURG. BIT DF TABAKSPLANTEPuS. — Zcod's beit licht ki beigrijpen is, heeft de nieuwe veror-dening, volgens deweike aile inlandscbe ta-bak van dit jaair, aisoiok de onverwerkle over-sch.àtton der vorige oogsten in besjlag zijn genoiwen, bij onze gelegenheidspJanteirs, een g-roôto ontroering veirwekt, des ta meer daar allias rnoiet wordSn afgeleverd, tegen 2 à 3 fr. heit kilo, volgens de hoedanigheid. Prof. dr. Jan te Winkel oyer de activisten. l-iof. dr. Jan te Winkel van Amsterdam^ is een dootr de Vlamingen van Beigië vercer-den vriend en geîeerde. Hij geniet er tal-3 rke bewonderaars. Op de Nederlandsche taal en letteukuindige congressein fungeerde hàj als vooirzitter. Op de vei'gadering van bet Algemeen Ne-derltndsch Verbond te Amste daiml, waarvan hij vopratier is, beiaft bij, volgens da N. R. Ct. het volgendo verkïaard : Hij achtte hetgeen thans te Gent gesebiedit, nade-rfig voox den vooruitgang der Vlaamsche beiweging en grievieind voor ons nationale be-wustzijn, omdat de opiriohting van de uni-varsifeit onder pressiia was gesohied. De Vlamingen, ziijin op 'toogenbSik sleohts s 1 a v e n, oveirgefeverd aan de wilJebeiur der Duitschers. De boiogleeraren aan de Gentsebe hoiage-scboiol vsrbonden, 0o(ti) |men hier ta lande geien professo>raat hteibiben waar-dig gekeur d. Spr. zion in een buldiging van de school in éen algetaieene veigadering van het Verbond aainleiding vinden om ter-stond uit het Verhoind te tieden. Kranig gezegd en kranig gobandald. Na het pîiechtig p^otest van' den Bond deir Neutrale landen, afdeeling Naderland komt de steen aan het iO-'-n. Wij iriogen hier bij voegen dat dit prottst tegen rî'p activisten bijl algemeene stemnien ' en bij aclamatie we|rd genomen. Legerberichten der Beailieerden. Schitterende overwioning 1 r Engelschen. ' De Britten kwamen door de Hindetiturglinie, veroverden een aantal dorpen en sterke stellingen, namen meer dan 8000 gevangenen en talrijke kanonnen. Het offensief wordt voortgezet ter verovering van Kamerijk. — De Franschen vallen met succès in Champagne aan. — De Britten voor de poorten van Jerusalem- — De commune van Petrograd stelt een wapenstilstand aan Duitschland voor. — De erezantschaDoen der Entente verlaten Rusland. DETOESTAND Terwijl de Duitschers hun offensief in West-Vlaanderen gereed raaakten, en in Rusland knoeiden om de Maximailistan ■van Lenin aan te zetten een wapenstilstand voor te stelleir_ wat werkelijk gie-beurd is, maakten de Biritten ean ver -rassing klaar die den mot duur heeft gekost. Onze bondgenooten hebben in Frankrijk, bij Kamerijk een zoog;aaaami-den dooden seetor uitverkoren om den aanval te wagen en de drievoudige Hin-donhurglinie door te breken en aldus i» de riebting van Kamerijk op. te rukken. Die bres strekt zich uit tussehen Le Oatelet tôt boven Moauvres, tan? N. van den steenweg Bapaumei—Kamerijk.i In -tusseben hadden de Engel&chcn een scb.ijnaanval gedaan te Fontaines—Qroi-silles en Riencourt, in de richting van Atrecht. De tanka hebben prachtig weirk ver-richt an den weg gebaand voor de infanterie dib is kunnen door dringen tôt Oantaingi Noyellles en Masniàres op mm-der dan 5 kilometers van de stad van Fenelon.. Er wordt zonder opbouden gestreden. De Duitschers schanen verrait. Zij hebben reeds meer dan 8000 man en; talrijke kanonnen verloren. De buH groeit steeda aan. ' . Waîr zijn nu de strategien in kamer-rok dia beweren dat de Hindenburglinie niet kon doorbrokep worden ? 'De Franschen hebben ook ' een aanval gemaakt tusechen Bery au Bac en Oraonnes. De Ftansobarï veroverden een saillant van de Duitsche linie ten Z. van Ju-vincourt over een front van 1 kiloraeter en een diepte van 400 meter. Zij namen een paar b>nderd gevangenen. In Palestina rukken de Britten steeds naar het Noorden. Thans staan zijn voor Jerusalem dat zij omsingelen. In Italië is de verrassing voorbij. De Centralen vorderen niet meer. Hevige ar-tilierieactie op het geheele front. De aaai-vallen der Oentralen werden driemaal acbtereen aan de Branta aohiteruiitgiewor-pen.Da Bolsgewikiriegeering van Peter s -burg heeft een wapenstilstand met de Centrale legers bevolen. Kan het anders aïs men weet dan 75 % van de Maxtor-listen aïs agents provocateurs door da Duitsche politieke politie werden ge -bruikt ? Niemand weet goed wat er anders in Rusland gebeurd. Wapenstilstand op of neder, Rusland is reeds zes maanden buiten glevecht. Daarover strooiden we zand. Het Griaksche leger doat meer en meer van zich apreken. Veirscheidane nieuwe Grieksche divisies hebben huune pl'aats aan het front ingenomen. (Ongecorrigeerd). Van liet Westeiijk front. Het Fransche legerbericht. PARUS, 21 Nov. (Reuter). Officieel avondberfcht : Bewesten de Miette hebben wij den uitspringanden hoek in de Duitsche linie bezuiden Juviinoourt aangevallen op een front van een KM. en ter ge-middelde diepte van 400 M. Onze troepen biereikten alte oo'gnierken, verra aesterdan. sterke vij'andelijke verdedigingswo rkon en maaktan 175 gevangenen. Tusschen Miette en Aisne namen pa-troeljes 40vijanden gevangen. In deze sitreisk was het artillerievuur over en wegir ge-ducht.Het Engelsche legerbericht. Een offenaief zonder artillerie-voorbe- reiding. 80Q0 Duitschers gevangen genomen. LONDEN, 21 Noveniibeir. (Reuter). O f-ficieel. Gis:Uerochte|nd heeft het diertie leger onder aanvoeping van generaal Sir JuliarPByng eeniga aanvallen tusschen Sifc. Quentin' en de Scarpe gedaan. Deze aan-vallten kwanjen zonder geschutvoorberei-ding los. Teltoens werd de vijand dan ook vols'i'agen verras t. Onze troepen zijn ter diepte van tusschen de vier en vijf nJjl over een breed front de vijandelijlke stellingen bin-nengtebroken en hebben versobeidan dui-zenden gevajigenen gem'aakt alsmedef een j antal kanonnen genon^en. Onze operaties duren V0(0(rfc. Bij onzen aanval op het von. «a, -te aanvalsfront ging| een groot aantal ,.tanl'.-;? in den opmarscb van de infanterie née. Ze braken door d!^ achter lelkaar gelegen gordels d&r Duitscîiej draadvei'sperring, die zeer diep en steva'a| waren, Achterna komend doior de, bressen;;* door de tanks geslagen, liepen Engelschg!,"? Schotsciha en Ierscbe regimentep 's vijandi vooipQtsten onder den voet. Ze v©rme^téï®eîf over bet beele front bet eierste verdedigingsS sbelsiel" der Hindenburglinie stormenderhandy Onze infanterie en tanks drongen in over^' eensteniiming met het program verdeir enj1 veroverden het tweede verdcdigingsstelsel d^rf Duitschers n^eer dan çen mijl daar voorbijO Het laatste staat bekend al's Hindenburgg stjeunlinie. By dezen vooruitgang namen, troi^l pan uit Oost-Engeland, na lieeten strijd, Boi< navis en bat boschplabeau daarbij. Engelsche regimenten scberpschutters &i\ lichte infanterie steMen zicb in lie't b©zif van la Vacquerie en verdedigingswerkeU opj dein ,,uitlooper" die al's Welsche kain beken-'li staat. Andere troepen van het EngelschW' platte-land namen het dorp, Ribecourt ejf baanden zich een weg door het Crvutletboiseibl Territoriale bataljons Iïooglandcrs rukte4'' door het grioote ravijn en droinggn Flesquiâ^' -ras ibjnnea, waar zwaar gevochlen werd. Territorialen uit West Riding bemachtig-J dan Havrincourt en de Dmitscbe lQOpgraaÊ. stelsels benoorden het dorp, terwijl Ulsteiçv bataljons, die die lin'kerflank der Iaatsteitf deklien, noordwaarts trokken langs den wes^ talij'ken oever van het Canal du Nord. Latei in den ochtend werd onze voorbitgang voorH gazi'et. Op all'e punten schotèn we snel op.-Engalsclie, Scbots-die, Ierscbe en Wel'sc ha( bataljons beveiligden het oversteken ov^É, het kanaal bij Masnieres. Ze namen coing en bet „Nieuwe Bosch". i- De troepen uit West Riding,-die Havrin-' court hadden genomen, maakten be tflsten be^ Canal du Nord voioruitgang van beteekenisïî doerdat aa de dorpen Grainoourt en Annaa^, na bestorniiing veroverden en met d© troepea uit Blster, die bewesten het kanaal aatoi' den slag waien, do Duitsche Unie norntfr" waarts tôt den wag Bapaume-Kainerijk ijj haar getheel vermeestierden. Territoriale^ uit Wiesit-Lancaslnve zijn inj da vijanidelijke stellingen beoosten Epeby g^. drongen. Ierscbe treepen hebben balangrili', Isa stukken der Hindenburglinie tusschen Bu&. leeourt en Fontaine-les-Croiselles genomeji^i Het aanital gevangenen, kanonnen en o.orv; logstuig, dat ons in handen viel1, kan npg niet worden geschat. _ i Het tijdje mooi, stil weer, dat de voofr bereidselen voor onze aanvallen begua!< stigde, sloeg gisferochtend vroeg om. Van^ nacht regende het, dat het goot. Nu stomJ het. , ""v LONDEN, 21 Nov. (Router.) Engeisch staF-beiich;. Heden zijb ibelangrijke verderingeaj gemaakt ten Wl. ian ten Z.W. van KaimeJjik, boewel het vioortdarend gerieigend bcletlt. Dqi wxsterkingen, die de vij'::nd in a"lerijl naaïf het slagveld had grbiracht om onzen opp r.jiarS'b tegen tia houden, werdein uit eeiif veidere reeks van dorpen en bevestigda B,iel«' lingen verdrsven en veia gevangeinen zijînj, nig gemaalct. De ta'nks hebben onze verdie*-' ringéu weer krachtîg gebolpen. Op onzeiqj xechiervleiugel maakten wij vorderingen in dal' xichting vain Crèveaoeur sur l'Escaut. Tei^ N. van Masnièras hebben wij het dubbe'jqf loopgraveïistelsél van den vijand op detuj Oostvilijken oever van het Siehieliefcanaal ver< mieested. Een vinnige sirijd had in daO$ bnurt plaats en vijandeliijka tegenaavallein( weiden afgesîagen. Ten N. van Marc/ing we.jd het dorp Noyeilj de l'Escaut vroeg in! den ni'i'gen vermees'.erd. Hier had eveneens een hevige steijd plaats en werden tegenaan^ vallon met 'succies aigesl agen. In den loopj van den morgen bebiben Sehotsche troiapc% die zicb in Ncoi_doios;elijte riebting uit Fles< quiR-res opruchten, d® Duiiscbe verdedigiag^ warken ten ZM. van Can'.ainig en het d ;rpj zelf veroverd en daarbij 500 gevangeweâl gemaakt Later op den dag zetten zij' hun op(< marsch voort en nestelden zich in stellirt-gan, die mijl achter de oude Dui.tsahfij frontlinia zijn gelegen. Ten N. van Anneu4 zijn bataljons tan Wj. van den beuvel1^ rug ten Z, èn ten Z.W1. van het bosoBI van Bourlon met den tegenstarider siaag^ garaaikt. Verder Wesitwaarts trokken Ulste? reigimenten den straatweg van Bapaunnei | naar Iiamierijk ovejr en hebben kllijigsvett^! richtingen begonnen. In den loop vanj den dag zijn krachtige tegenaanvall'en teû gan onze nieuwe stellingen in de huui^ van Bultecourt afgeslagen. Het aantal gevangenen, dat door da varzamelkanipen ging, bedraagt meer dar)' 8000, waaronder 180 officieren. Het aan1* tal varovei'de kanonnen is nog niet vast>. gasteA

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods