Belgisch dagblad

890 0
03 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 03 October. Belgisch dagblad. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19h65/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4tlo Jaargang ^OWDERDAG B OCfTOBER 1PT8. JVo.m. iBUHûiiiii.X'n ± JII ». per 3 maanden voor Nederlànd i 2.50 franco per post. Losse "inmmers. Voor Nederlànd 5 cent, toor Buiterdand 7*/i cent. Peu ilaag, Prinsegracht J.6. jeleîôoiï lied, en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend le elkesi sœerksiaef fe S2 ure niîddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentibn. Van 1—5 regels f 1.— ; elte regel meer f 0.15; Eeolames 1-5 regela f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Houe Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Arenue d'Antin 7, 5gâoo fopt xxx&jcl Frederils., | jfet iate de kruipdieren is Duitschland «ail 't vervellen. Die polizeistaat wordt als by mirai e: fiedefliocratiseei-d. De christelij'ke dotnoer.aat Erzb&rger om-helst de sazial-ilemocTafcen Ebert. Legk.a gn Scheidaniiann. Prios Ma,x van Baden, oen naaste bloed-rervunt des keizfirs, die voor cetiige vvfel-fon een piacifische red'evoermg hield, ziou j^tekaaaeliier worden om met îooden çii de zrmrten Hohenzollern va uedde^. iWiaaroun niet Von Kuhlmann, die kiaar gezien. had en verplicht was or het bijli-tje b'ij te leggen? ^ls prime etn van regeerende huizan den Jaeizer oit-de slont miofâte® ha'en. is het Verdriiaken nàbij. iW;aarom die verandieringen vaa tooneel ? Om h©t publiek te Utien. gelooven dat JMtschlapd toit ink©er gekoimen is. Duits'pliliaind hoopt eenvouddg eus te opit-wapenen vooraieer de oorlog op eî'geni gebied zial gevoeid worden. Die keizer zelf wordt demioar-iat. Is dit geen r ôer end schouwspel om er hij te huilen? iWé wonen reeds de rolverdeeling bij. Eenige parlemmtairen en sazial-demiokra-teP worden minisfcr. Men zal eeniga mannen veivangen. lAan de instellingen zal niet .worden geraakt. In Duitschland beeldt men ziich in dat Jie comédie de vrijie en democratiscihe Entente volkeren z,al misleid'ân. To Berlijn en zelfs in het feodale iWeiaf-Cien hoopt men dat ziji daardoor bet bols^ jewikisme in Frankrijk Bngeland tn Italie 2jal kuninen verwekten. Te laat. Rusland is steeds 'en ver-vaarlijtk voorbeeid vàn de ontreddering diar toiaatschappij. Die inziaikking is de spiegel dv-r miensc.U'-lieid. Bovenidien zit Gadllaux a^btei' de gr©ndels. De volkeren der Entente zuilea h«tt get-vei&ht aiiot staken omdat ziji weteu dat de viotorie aan hunjie zijde is. dait bat Duitsclie voile mioet ges-trait wor l-n toot de pmaeggelijlka r,a»ipen en mis-dad'eia die heft de wereld inzond of bedieaE e|a vooral omdat de oorlog niet mag eindi-gein, zonder de verzekering vau rninstciis een eeuw vrede voior dia mmsehh'eiid. Daarojiu moet Daitschland buiten staat gesteld wooden n,og diein vrede tet stof-rein.!A.ls wij zeggea dat' de vrede door de geassocieerden te Berlijln moet getoeiceuid wiordem. willen wiji beduidein dit er ani-ders gecai duurziaime vrede zal wezen. Door dein oorio'g tôt het einde te \vj^ lem. atrevein wij jojajar eeia langdurigen vrede. Mea iopth,oude wat we hier neersebrijr ven: De dag zal komeii diat Duitisch-lja,nd 2Jal voers'tellen Ejzas-LioJ th'jaringeii af te staan. Zelfs zal het verdeire offers ^.anxioaieïi en ©r geem bezwa;ar invinjea dat Belgies greinzen worden -uitgia-bPeid, ftls wiji valhjouden. LWianneer socialistische ministers aan het bewind zullen zijn, zulleïi wij. BElgisehe, Fransche, Engeïsche en. Italiaainscbe scem(-mien boioren die ans zullem toeMiepani: Niet verder! De wapeniein nederi Heibt ver trou wen in de nieuwe betwinJsliedea van Duitschland." |Als wiji echter naar die stetiiinen luis-teren zijln wij verlorein en Duitschland.^ toekoimet zal verzekerd zijia. En dis toekoimjst' beleekant <ie' versiainng d&r gaasche wereld aan ©e<n volk dat niets geleerd on ook niets verge felft beeft. EeD- duurzame vrede befceskent: Volhou-den tôt Duiitschlaind gansch plat gesla,geln! is ein verdecld als ten tijde van Nat-polooini.Léonce du Castillon. jâ I'iiest Aisn Ziende dat het te veel zou kosten om Eîjsel van Armentières tôt La Bassée aan te val! en lïoeft Fooli bevel gegeven die ycstmg uit het ,noorden te naderên. Zoo zijn ae troepen van generaal Plumer tus-Bchen Wervik en Komen over de Leye gestoken met het D(eulekanaal in. de rech-ferfiank. Zoo spreiden zij zich uit tus-Bchen Deulemont, Quesnoy en Bondues, ïoerkoiijë en Eoebaais. De tôt in het uiterste vertakte_ Ri]sel wordt dus in lialven cirkel_ omsingeld, ûerwijze dat de Duitschers zich vlug uit die voeten zullen moeten inaken willen zij niet algesneden worden. Kijsel is het hooîd van het bolwerk van de nieuwe linie Rij-sel—Metz, die België dekt. Die lime zal evenals deze v.311 Valen-cp naar de Maas overbodig blijken, wan-lieer de Belgen en Britten verder oost-Wairtg vooruit komen. iitt gerucht liep, dat Roeselare geno-xnen was. Geen rook zonder vuur. Een J>uitsch blad meldde dat de stad door de Briltea gQnomen was. De inneming van Eoeselare zooals deze van Meenen en Koitiijk is fataal. De Belgsiciie troepen staan thans aan le bnitenwijken van Eoeselare. , ' tngevolge yan den hevigen druk uit ,m iiGorden aan de Leye en uit het zui-ûen rond Donau Kamerijk zijn de Duit-pobers genoodzaakt geworden op een •Jf000' ^roni ten Z. en ten N. van het Ka-flaai van La Bassée terug te trekken. worclen op de hielen gevolgd door de 1*0 ®9..<iruk der Canadeezen rond r,Uîerflk blijft voortduren. De val dezer . îangrijke stad i-s slechts nog een kwos-,"e vj>n uren. ïa Frankrijk ia de '.kunhildelinie raads p ■■ '"rschillende puliten doorbeukt. De Sj ^cliora anioeten \veg va# de Ô'îhelde en :■ r,. lse naar België. L. eQ N. W. van" Eeuos zetten de Fran-iVoouea '^aansc^e troepen hun opmareoh lr« iV,merikaanactoi legea» ronfl Verdun R,,™ ongeduld om malt Efeaâ-lJotht-ff.^^nj lnnnea te rukken. Het debacle der Duitsche legiers wordt niet tegen gehoudien door de tusschonkomet van de m eu we liohtingi 1920, die ijlings naar de vuurlijn giezonden wordt St. Quentin is thans gon^ch verpverd. De stad is eeia puinhcwp do c h het gieeft niet. De mof zal 't betalen. In het Oosten wordt de toestand voor Oostanryk-Hongarije zeer zorgwekkeffil. De Yoegp-Sia\Ten zullen ziob bij hunae Servi-.iche broeders voeg.etn om aich va® het juk van Haijsburg te bevrijdien. De ineemiing van Damaskus een stad van 160.000 înwoners, is een felle slag voor Tunken dat reada Jefusalem en Bag' dad vetrloren. Aïs de pro-Duitaehe Jong-Turken de werkeJijkhoid niet willen. inizieii, zal Turkije gansch ten onder gaan. Waar is nu de drooim van de Bagdad -bahn ? Rioetmtanâë maakt zich ook gesreei. In Moldavie bevinden zich 8 intakte divisies die branden de vlek van Boekarest ult te wisschen. Het giaat slecht, zeer feletcht voor de Duit-scbersi.H@t uur der Duitsche botadsvorsten- Zullen de Koningen van Beieren, Sak-sen en Wurtemberg, alsmede de andere Duitsche bondsvorsten zich op sleeptouw laten nemen van de Hohenzollerns in hun vaart naar het ultima Thule? Zullen die vorsten zich zelf, hunno dy-nastiën en hunne volkeren opofferen aan uen koning van Pruisen, Duitschen keizer, hun primus inter pares? Zijn zh niet Dewust dat de oorlog door Holien^ollern is gewild en dat Eohen-zoliern de hoofdschuld van de nederla-gen uraagt? Moet het voorbeela van Ferdinand van Bulgarie niet doen nadenken te Munich, Dresden, Stuttgart, Darmstadt enz.? Moeten de Duitsche koningen zich . met den volkerenslag Mj Leipzig herinneren, toen hunne voorvaderen, die de koninklijke waardigheid uit de h;mden van keizsr Napoléon ontvangen hadden, hem in den fiteek lieten en tegen hem te velde trok-ken wanneer hij hen in het verderf wilde meeslepen? ■Men kan van de Duitsche bondsvorsten niet eisehen dat zij zich zelfmoorden als Hohensollern gedoemd is te verdwijnen en ziefi aan hen vastklampt. Dat de bondsvorsten zich 1866 herinneren toen zij door Pruisen werden on-derworpen en door Bismarck; ten doode werden opgeschreven. Zij weten dat zij slechts geduld worden door een dynastie van parvenu's in door-luchtigheid, die niet kan opwegen tegen Wittelsbach, Zàhringen,^ Wenden en lira-bant — hier bedoel ik het huis van Hesscn, dat uit de hertogen van Bra-bant is gesproten.. Zullen de Zuid-Duitschers en de Sak-sers zich blootstellen aan den ondergang die hein zeker wacht wanneer de geallieer-de troepen in Duitschland zelf den oorlog zullen voeren en er ongeinadig zullen willen wreken wat in België en in Noord-Frankrijk is gebeurd? Het is nog niet te laat om na te den-to en teenhesluit te nemen. Ltet BcMp Hohenzollera verzinkt red-dfclooe jn de diepte onder den algeraee-hen vloek der menschheid. Het land van de Leye. Bonar Law bracht een wai-me en praehtige hulde aan de Belgische troepen toen hij zegde dat ' zij de hoogten van Passchendaeie-Moorslede, West-Roosbeke en Staden hadden veroverd, waann de Engelschen in 1917 niet waren geslaagd. Aangevoerd door hun Koning-soldaat, vorderen de Belgen snel door het hart van Vlaanderen, naar Kortrijk enwellicht G ont. l.edeghem, dat zij met Rolleghem K.a-pelle veroverden, is een dorjp van 3000 landbouwers en vlasbewerkers. We zrjn hier in de voile vlasstreek, waarvan Moor-seele met zijne 5000 inwoners de kan-tonhoofdplaats is. We naderen Gulleghem, ook een dorjp van 3000 inwoners en een uurtie meer naar het zuiden Wevelgharn en - Bisseghem. We zijn hier volop m de streek van het vlas. Hier verheffen zich de slanke schoorsteenen der vlasfa-bneken en aan beide oevers van de Leye staan in het voile rotersseizoen millioe-nen vlaskapellen, zoo het volk zegt, klei-ne schoven vlas dat in de zon droogt. In de rivier zelf, wier water een dijzonder eigenschap bezit om het vlas een zij-aciitigen witten glans te geven, die men older^ niet ontmoet, liggen de hekkens aan oen oever vastgekend.. Die hekkens, die men met zware kasseisteenen in het water dompelt, zijn met vlasbundels vast-geperst. Een smalb vaargeul laat de seteepvaart toe. De echuiten worden er nog door scheepstrekkers en afgejakker-ae knollen voortgesjouwd. Het varen met atoombootjes is verboden ter wille van de roterijen. De vlasnijverheid aan de Leye wordt op meer dan 80.000.000 fr. 's jaars ge-schat. Ook heerscht rond Kortrijk wel-vaart en vertier. \fevelghem is met Kortrijk het cen-trum van die nijverheid. Weveighem, waar eens een oude abdti van xionnen stond, is een groot dorp van 8000 inwoners, zooals Harelbeke, een oude Vlaamsche stad, eens het verblijî, zegt men, van de eerste gr^.-.'Pn- van Vlaanderen, die er een collégial*^ kerk bouwden. Rvj-^wc, met zijn vele ' vlasfabrieken. is evsneens een groot dorp van 5 tôt 6000 inwoners geworden. Heule, aan de beek van dien naam, is mede een vlas-dorp, zooals Bissegem en Lauwe bezui-den de Leye. De grond is er zaridachtig effen en plat. Stç Catharina Kapelle, — Sente zoo het volk zegt — is e&n parochie afhangende van Winkel St.-Eloi en Lendelede. De spoorweg tussçhen Ingelmunster en K'Ttrijk is de ader van West-VI. van Kortrrik tôt Brugge en de zee. De 'lommerriike steenweg van Brugge naar Kortrijk loopt evenwijdig met dit spoor tussenen Ingelmunster en Kortrijk. Ingelmunster bezit een oud kasteel van baron de Montblanc, afstammeling van -baron de Plotho. In 1580 werd bij Ingel-manster tusschen Spanj >arden 'en Neïer-laaders gestreden. In 17.98 werd bij den stoenen Doornmolen slag geleverd tus-schcn de Fransche republikeinen en de Vlaamsche boeren, waarvan er 600, zegt men, sneuvelden. \an Ingelmunster loopt over Oost-Roesbeke (îrjn Kortrijk—Gent) een spoorweg naar Wareghem en Anseghem van Kortrijk, Denderleeuw Brussel, net objec-tiei van de opmarsch der Belgen. Er wordt gemeld dat de Duitschers Itoeselaere, ten minste hetgeen nog van die stad overbleef, in brand gestoken heb-ben" evenals Thorhout, Lichtervelde en • Àidove. Thorhout ligt op het kruispunt van ('le spoorwegen naar Brugge, Oosten-de, Y per en Kortriik. Het is een stad je van 10 duizend zielen, bekend door zijn oude jaarmarkt. Lichtervelde ligt aan het kruispunt van d«- n spoorweg Brugge," Kortrijk en Gent— Duin'-erke. Het is een groot dorp van 7>o0 inwoners, waar verscheidene chi-coieefabrieken werkten. Ai'doye is een kantonhoofdplaats tusschen Roeselaere en Thielt, die 6000 in-wontr& tel b .Aan den steenweg van Brugge naar Ingelmunster—Kortrijk ligt het Kasteel van burggraaf de Jonghe d'Ar-doye, senator, wiens warande verwoest is ' (four de moffen. Ha! de vijand steekt de Vlaamsche ste-den en dorpen in brand. Goed! In Duitschland zullen de Vlamingen, dit wederver-gelden.]\'u blxikt het hoe de Duitschers de Vlamingen beminnen. Tusschen Duitschers en Vlamingen zal een eeûwige veete blijven heerscht Des te beter. Twe® leuzen. De Keizer van.' Groot-Mof£en!and Die voert e'en rreemde leusl. Hij heeft zijn ideiaal geisteld In onderdrukking «n gew^eld; En wilt gijl weten inderdaad Wlaâïiin die lij&preuk dan bestaat. Zoo luister, gij gelooft het slotht: ..Geiwalt geht iiber Recht." De Koining van klein Belgm'aiHf. Die heeft er ook eern leua i Dioich "t is er ee'ne v,an dat soort Die trouw blijft aan "t gegeven w»>drd. •Zooals me:n van eein eerlïjk man Dan ook met recht vervvaGhttn kain'l Hoe luidt m da» in 't kort gezegd? ,..Â\nat Recht is, dat is Rec'ht". Siaa v ux. Gent. Febr. '18. A- iWEIIRENS. Legerberichten lier Entente. Duitsche terugtocht ten N. en ten Z. van liet La Basséekanaal. De Belgen voor Roesselaere dat door de Duitschers in brand gestoken is. De Engelschen forceeren de Leye tusschen Wervicq ©n Komen Hevige strijd om Kamerijfc. De nederlaag der Duitschers tusschen de Ailette en de Aisne. Damascus in Engeïsche handen. 7000 Turken gevangen. De politieke toestand in Duitschland. Prins Max van Baden zal den kanselier opvolgen. De capitulatie van Buigarije. vau net «testeiljk front Het offensief der Belgen- LONDBN, 2 Oct. (R e u t e r.), Offieieel. De Fransoh-Belgischo troepen zijn opge -schofcen in de riehting .van Hooglede, ten O. van Staden, en van Roeselaere. De Engelschen bezetten Ledegihem, ten O. van Dadizeele, en zijn tusso^eji Wervicq en Komen, de Leie overgettrokfcen. HAVRE, 2 O&tober. De regem heeit niet opgehouden; gedureinde d'en geheelen nathl van Maandag op Dinsdag vie! er e<?m waire ziotndvloed. Dinsdagochtend brak de zoin bij tusscheimpiozen door. doch de wisselyallig-heid vain het weer, de regen en dei w^id kunnen onze soldaten niet tegenhouden ol invloed uitoefeeen op huin moreel, dat steeds sdi'itfceJendSr wordt. Hun vechdust js gedureinde de vier dagen, die de :-lag woedi.. geen moment verflauwd. Dinsdag is de pp. marseh ondahks den hevigen tegenstand en de verwoede vijiandelijke tegenaanvallieP- in de riehfcing van Handzaeine voortgezel. Meer maar het Zuiden droegan de geveich-ten ©ein zeer hardnekkig karakter. Onze troiei pen vermieesterden Haziewind, op 4wee K-M noordoostdijk van Staden stormenderhand alsmede Gemeenhof. op twee KM. noord. oostehj'k van Oostnieuw'kerite. If 4, gehuchl de Ruiter, dat zich op slechts 2400 mieitei var^Roesselaere beviindt, is geva^len. Ontz:aglijke branden verliichten den tiariht© lijfee hemiel. De Duitschers hebb&n tien deoi van Raessselaere in brand gestoken. Van een ooggetuige: De regen hield gedurende den aigeloo^ pen nacht aan. De zon vertoont zich thans by tusschenpoozen. Ondanks de wisselval lige weersgesteldheid, blijft het moree der Belgische troepen bewonderenswaar dig en hun geest steeds opgeruimd. Twe< kenschetsende feiten willen wij slëchtf aanhaien: een Belgisch bataljon nabij Sley haage weigerde zich te laten aflossen doo: de troepen die waren aangekomen. .,Wi willen niet rub'ten, verklaaraen de solda ten, alvorens onze taak (met name di verovering yan het dorp) volbracht ti .hebben." Te Staden bemachtigden wij een loco motief en verscheidene wagons, die di Duitschers met in veiligheid hadden kun nen brengen. „VKij rijden per trein", ze een humoristisch soldaat. * ❖ * De correspondent van de Times is vo lof over de schitterende verrichtingen ae Belgien, die op vele plaatsen tôt aan d heupem, hier en daar zelts lot aan de ok sels, door het modderwatea' jnoesten wa den. Koning Albert's tref ende oproep: „Ii naam van het Recht en "de Vrijhoid, va-i het roemrijke en onsterfelijke i3elgié ', haï het Belgisdhe leger r'eeds doen sidderen van oiitroariag, toen het bericht kwarc dat o.a. het verfoeide 100e régiment Sak sers, dat de moorden te Dinant op ziji gowctea heeft, tegenover hen stond. He kwam daar op den 27ston en een ver -dwaalde gevangene van dat regiment onl hulde zijn aanwezigheid daar ter plaatse. - Toen de Belgische soldatein dit hoorden naanen zij zich met grimmdge vastberader heid voor, deze Saksers uit te vinden, e] daarin zijn zij ook geslaagd. Het grootste aantal gevangenen werd i; het woud van Houthulst gemaad, waar oo! de grootste vangst aan icanonnen plaît h ad. De Duitschers schijinen geen enke kanon te hebben kunnen redden. Onder d, stuldcen, wiellce de Belgen veroverden, wa een gehcele balterij van l'2-duims houwil sers en een lang 11.5 du ms kanon oj spooccwegonderstel. Er werden ook batt{ rijen van het jongste model £ ,9 duims ka nonnen buitgemaakt, die 20 K.M. ver dra gen. Er was ook een giroote hoeveelheid mu nitie. De Belgen hadden dit voorzien ei apociaal afgerichte bed ieningsmianschap peu meegenomen, die als in anterie stre-den, en daarop de veroverde kanonnei aarraionds tegem den indringar keerden Van dat oogenblik af beschoot de helit vaj het aantal Duitsche 1; an on nen bij Hout hulst de achterwaarts g:rlegen s'tellingein aer Duitschers en de terugiwijkende troe pen. De Belgen hernieuwden hier ai aan stoncs de kennismaking i de Duitsch< verradierlijkheid. E«n groote afdeeling Duitechers, naai men zegt 500 man tellende, had zich over-gegeven en zouden onder een klein bewa- • kingsdetachement worden weggezondesa. Maar nauwelijka zagen zij de kana schoon^ of de Duitschers grepen naar de gewereij, en begonnen de Belgische troepen in demi rug te beschieten, Niet één dler Duitschers bleef in levem om van deze schanddaad jets over te ver-tellen.Wee Duitschland als de Belgische aol-daten eens den voet zetten op Duitschen grond. Poincaré aan Koning Albert. PARUS, 1 Oct. De président der Repu-bliek heeft den koning der Belgen hetvoi- , 1 gende teleg-ram gezonden : ,,llet Belgische leger, de gemaenachap-peilijke zaak gietrouw, heeft de eer voor zich opgeëischt, een ^groot aandeel te nemen in den veldslag. Binnen enkele ureo, heeft het ean schitterend succès behaaldi en, een geheele stroolt van het nationale gebied bevrijd. Uwe Majesteit, die in som'œre uren nim-mer heeft gewanhoopt aan het recht, eu die aan allen c-art voorbeeld van standvas-tigheid en sterken wl gaaft, kan thans d» overwinning zien gloren. Ik bied Hajar caijn warm&te gelukwenschen aan." Koning Albsrt aan*Poincaré. HAVRE, 2 Oct. (H a v a s.), De Belg, koning heeft aan den président der Fran-. sche ropubliefc het volgende telegram gezonden : Ik dank u ten zeerste, ook ult naam van het leger, voor liet harteldjke telegram, dat i.c vam u ontving naar aanlei-ding van dem z,egeviereai ;-en opmarsch. ' Mrn soldaten zijji ea- trotsch op, met alig > krachfc bi| te dragen to>t de z-sgepraal van " de heilige zaalc der Geallieorden. De Ko-^ ningin dankt u voor uw minzame woorden ' en sluit zich bij mij aan, om u nogimaals J onze trouwe vriendschap te betogên. ! Het Fransche ayerbericht. * PARIJS, 2 Oct. Offieieel avondberipht. ) De Duitschers zijn vol. omen uit "St. Quen-■ tin geworpen, dat de Franschen in zijn > gehoel hebben bezet. De Franschen hebben J tavens,' ondanks den hardnekk.igan tegea- stand der Duitschers, de voorstad Isle ia " handen. 3 Op het front benoorden de Vesle hebben ; de Franschen hun vooruitg;uig voortgezet, 1 Romcy, Guyoncourt, Bouffignereux; Villera —l'ranqueux en Caui'oy verraaesterd en hun linie tôt aan den Zuidelijken rand van, 1 Comicy en Loivre vooruitgebracht. Ten t Z'uiden dezer plaats staan de Franschen g op den westeli/een oever van het kanaal , tôt La Neuvillette. Courcj' is in hun bezit. In Champagne hebben de Franschen in i den loop van den namiddag hun atellingen i ten Zuid-Oosten van Orfeuil verbeiterd enj 1 vasten voet gekregen op de hoogten bezui-. den Monthois. , PARIJS, 2 Tct. Offieieel. De buit, dia . de m Frankrijk en België opereerende le-i gers van den In tôt den 30n Sieptember ;t hebben gemaakt, bedraagt 2844 officieren, 120.192 inanschappcn, 1600 kanonnen en meer dan 10,000 machinegeweren. De geheeie buit der geallieerde legers , van 15 Juli tôt 30 September bedriiagfc .. 5518 oificieren, 248,494 manschappcn, 36(59 i kanonnen, ruim 23.000 machinegeweren en verscheiden honderden mijnwerpers.. i F.42IJS, 2 October. (H.N. draadloos.) c In St. Quentin heeft zich^ifi den loop 5 van den nacht een levendige strijd afge- 1 speeid. De vijand is teruggeworpen op 3 den oostelijken oever van het kanaal, waaf s hij zien met kracht bleef verdedigen. Tus- - schen de Aisne en de Vesle hebben ae ? Fransche troepen nieuwe voordeelen beJ >- haald ten W. van Reims. De Fransehenl - bezetten Touillon, Tlriel en de zuidelijke) - wijKen van Villers Sranqueux. Het bergi blok van St. Thierry is" in hun handen.' - Zij hebben eveneens terrein gewonnen tenl i N. van de Neuvillette en hun lime voor-i - uitge.bracht naar de zuidelijke wijken vad Befheny. In Chafhpagne bracht de nachl i geen verandering. * • Het Enggische legerberiehi. LONDEN, 2 Oct. (R e u t e r.), Offieieel avondbericht: De Canadeezen hebben Neu-. ville en St. Remy veroverd en het hoogial terrain bewesten Rumillies. De Duitschers zijn vanochtend op eanj s breed front ten Z. en ten N. van het k a naar begirmen te wijken. Wiji zetten hem na. Zie vervolg Tweede Pagina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods