Belgisch dagblad

429 0
06 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 06 December. Belgisch dagblad. Seen on 27 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/028pc2tz4s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

.Taarsrans' OONDERDAO G OECEElMŒtEïfc 1017. Y-tfV* T1 abonnementen. Per 8 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Lossa nommera. Voor Nederland 5 cent, ▼ooi- Buitenland 7'/î cent. Den Haag, I'riiisegraclifc 12G. Teleloon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijitend te 's>Gravenha@e, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 "regels f 1.50; clic* regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel i meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» ' Avenue E C. n a ji a 17 ™!!L'"JU . — EENDRACHT MAAKT MACHT. •wr"• ■ jG odutfehde de mëèt dan drie jatola., tflal deze , gruwepjlke ooiiog duurt, schyl. Çiem er ta] van, veranderingen plaats te tjiebben in den boezgrrj z&iil va,u de Bel-'gischo bevolking. [ (Wat n.ij. baUeft, ik herimner m y het (tmdj spneékwicoid en zag: Pas 'op, aile iVcjiuiid'cring is geen verbeleriagl (1 ik weet niât, ol het mijin recht lis, 'jel dog&ncn, die d© diireeie of indirecte .piUzaaJc van de zen niottwon staat van ,jeaken zijn, te beocadoelen gelijk ik het jiLoo, waarvan ik eohter ovortuigd hen, is, dat isdlt go od Belg mïjfle me|e-zal daelcn. Ile wil hbr in Irai bijzoader do aan-jïacht (1er lezpj.s vestigan op hotgoan le-eeaw'oordig in België voorValt, in dat ar-pi: landje, dal roads zoo zwaar beproetfd, £ieh letterlijk uit elkander ziet sohsu-jea door zijn eigen kiaderen. Indcràaad, wat anders toch doen die Ikùcn, étia de Vlainiqgjii ophits©n, onder jïîlofle ^an vclkoaneir vrpieid in het be-feeer van hua eigsn zak&n, einz.. ©nz. ? Bie-staat er eene gvootoe laaghaid dan pi*, waaraan zi'ch deze arrivisten schilling ma'ken, die, om hun dool te berci. ken, niét aaszelen zi-h ,van den over-nvoldiger te becfenieitt en hun vaderland pp le oiferen. Yergeten zij,, dat liunne brœdcrs. die (moediger gewe^st zijin dan zij, zich van iganscher harte geschaard hebben onder de glorierijîce vlag van België ; dat zij ghijden, dat zij lijlcfen, dat zij stemm voor hun vadoiland, ®m het aan iiet Eelgisch© volt terug te geve;n, zooials het wa- s, toen zij het verl'ateiP! h e b b e n. 1s het niet walgelijfc person©n te zien, idie gebruiik maken van hun invloed of Hran hunine bietcwaamiheid, met het eenig idocl om tôt iets te kamen, zoader zioh le 'belkomiineren ora h©t kwaad, dat zij Idaardoor hun vaderland aandoe.a ? Inderdaad, wel'k ander doel zoudgfn deze fcersonen hebben, die tôt ©i'ken pxijls de Vlan^ingen van ,de Walen willexi soheideh lo'nder de tegonwoordige Oim1-Bt a 11 d i g<heden. Op de oevers van den Ys&r heeit rnen Inooit gevraa gd, of de Bel g, die hat De1!1- ^TK>ïKigf4>4c4 v-ôï^L,wdIgl. Viaiijii ^ WjxîxI is; hij is iiô' 1 g on' deze gerespeoiieeitdid tiaanr is' heiilig. Hij is he't symlj>ool van de Unie vain Stwe© rassen, waarvan de Jiiannen, als y.onen vam één zelfde familie, h©t hei-lig crfde^l vcrdedii'gen. Laat dus deze Zondagspredikers, deze visschers in (roebel water, zich scihamon lover hun gedrag; iaten zij hun talent Kindien er vain talent sprake kan sïijin) jàan groolenei en nabelere zakea ibeste-)deri ! België behoorl aan de Belge n en het is aan heit vjfije België in zij ne Be-gdering die veranderingen aan le btren-igen, welke het noodig en wenschelijk zal achtea. Ze&r zelcer zoude, voigeas miijitie Ix-scheiden nieieiniiing, eeae ernstige con-isidoralio van de Vlaamsche kwestie na den oo-rlog zeer wenscWyk. zoo miel boslist noodzakelijk zym i Jfen kan echter geein onzfndoiijké hand laaiuiàn'iien, al wordt u die aangebodorij .voural niet, wanneor deze hand îioig be-zocdeld is met het blbed van mve bi-ee. flors, men kan geen vevtrouvven hebben in cen vôlk, dat u zoo juist bedrogen 3i.:::rl, door al zijne belolten willeins etr iweiiejûs te schenden, dat uw laad ver j-ftvr si, uw 'volk uithongei-t, uwc- industrie y. rnieiiigt; invc kinderen yonaoorclt, en da jge an eerbîed heeTt voor uw gcloof, voo: juv.*o vroiwSejn, dochters en grijsaaids! i Belgeln van harU Bel'gen di? dezen naa'i S\-;'..'U'd zijt, ware Belgenl ibiijft ver i lefeiigd en uvven Koniing getrouw! Hedetiikt, dat hij de heldhaTTige wapen fcr1 dot uwer soldaten is! Gcdenkf, dat uwe goode Koningin d< pi^^der uwer broedeïs op het slït^'eW i«! Ja, Jioevelen onder lien, gevallei ,v«-jp het Vaderland, hebben hunne 3'aa,t s!e oogenhlikken verzacht gezien dooii ïiin (egenwoerdigheid, door Haar liefde Voile optreden l En ntogen wij dan, om den Konin< he^n* zonder goedkeuring van oaze eenS ge we]t[tige Regeering, zoo m&ar eigen duiiikiejijk ons 'Bestuur wijzigeai, verand© K.11 en invichion, zooals het e^nige iheët hoolden o{ arrivislien kan behagenî- AV'ij iwoeten vereenigd hlijveai, en geer vreeinfde inmengiing dulden, al word doze ook ingejeid en geholpen door per. sonen, die zicli den naam van E'elg ge ven, doch in weriteiijkheid sfeohts hand Hangars zijn van deu overweluigor. ^ij Kaaien tvveospall, met het eenigj f»l, hiervan persoioidijk profijt te 1iJcîc-Ken. En tweespa.lt is ^wakteî Ma.itdng ©ù W^al, blijft vereenigd f waolt: " "e dr aoh I m a ak t miaçh t". H. le Cocq d'Armandvilie. Amerika en België. Koning Albert ontvingMaandagSDecemf Pfci' in zyn hoofdkwartier, in onbezet België en heer William Poland van de «Commis- °r Relief in Belgium" die thans he( .nt kezoekt in gezelschap van de en Cessiers, Schaler en Green. Nieuws uit Belgie ANTWERPEN. ANTWFRPEN ETAPPENGEBIE» ? — Kaar het gerudït loopt, z,al Antwerpeiri weldra ia het et^ppeng^b^ed woirden o^genomen. Het a,ud militair gasthuis ia de Prin&e-straat wiordt onitrainid. Men riûht er bureeùem in V1O1OT don gênerai®, staf yan Gent. Voischillend© andeire inriehtingen worden in gereedheid geibraeht, vcor het onderbren-gen van verschil Lande dieaisbeia. BE BEVOORRADiNG. — D® licihters .,Pug-no', „I ecpoild", „!Ruibens'!' ©n „Ludovious" zijn de liaiven yan Ajntweirpiein binneaigevaieni met 1.156 ton tarwe, 1100 toin itarwe en 830 ton maïs, 1.136 ton tarwe en 1.653 ton tarwe. Biuitendien hûeft een vischkoituer no g 10 toin mosselen a.angc-b'. aelit. BE^ANGRIJKE, DIEESTAL. — In een ch> eedadefabrick te Antwerpen weirden vOor 37.0u0 fiank lederen di'ijîrieimien gestolen. 3MEFSTALLEN TE ANTWERPEN. — Ten nadeele van Meyr. Maria Hulbineir, woineiTtfe Waalsche kaai 52, werden do violgeindei voor-weipen gestolen : een wasdoeken tafelkload, 2 bedspieiein, 11 gordijlfflen, 5 stoneis, bedde'.a-ktns, hamddoeken, kussiemB^ Sates^siohe piot-ten en kindeirgcied. In den nacht vain 23 op 24 dezer, werd ten nade.ele der echielitigen Dacms-Van Brus-sel, wonende St. Bieirnardiussteenirteg 42, © n parti] m an s- en vroiuwenk ©edeien, « ol!e i ©i kator\,en dekens, 2 kope.en tampon e.i dito T.'asohketel gelnoibbei-d. Uit dein gang van het huis 66, der Kork-straat, .bewooind dooar A. Janssens, weixlcn èen i'-gienmanteil, een oiverjas ©n twee hoeden oatvieemd. i'LFNDERING. — De spoorstarcren ©n het maternai van den huurtspoorweg Mooholan— Heyst ep den Berg, Hjerenthals en Turnhout zijin dioor de Duitsohers opgc.ibrokon ©a weg-gevoerd. ' DEPORT'ATI F.. — De C ourrier me dt, d t de E-uitschers den 18 Nov©mibe(r a 1© man-nen van 16 tôt 60 afkomstig uit de heide Vkand©r©n ©n ondexgebraciht in de gemeen-ten langs den spcoinveg Lier—Aeriobot naar D'iiitschland werden gedeporbeeid om ea- te arbeidga. BRABANT. m ACTIVLSTEN AJAN HET WEEK. — Kl-cer Ue WTTtwll'WiI^'Ll TOIX -a-o. On»-, WOD1^>«- w E pi c Lrieiteitsdiensten te Bruis;:©l, worden ge-racihten verspreid oyer miaatrege'.en bet.ef fende de taa'kwieetie, welke d© Dluitsche «ver-heid.'Op het-0"g ziau belMrn. Zoo wordt o.a. ibiwee.d, dal aile w© kiie e die het \ la msab niet maohtig zijn, ontslagon ziullen w.ou'dien. ZELFMOORp. — In d© Sehotlaindstraat, te Brosse], woonde ©en oudo workman in hand scliioenen, Emiel H., ztonder werk sedert 1 e! Ibegin van den ootfjog, heel alleen in een kameir van de ls© vsrdieping. Hij me/keer-de in e©n scihirikkelijlk© ©llende. Deze toestand heeft don armen grij'saard tôt ze. naa> ,rd ge noopt. Maandag heeft hijl detuji©n ©n ven stejs wel dioht geda.an en heeft zich '( fced gel©gd, nadat hij' de gaskraantes had cipcngedraad. 's Anderandaags v,ond m©n hem do ou o|p 'zijin bed. NOG DE SLUIKHANDELAARS. — D( t politie van Sint Gillis heeft op de trarc i Kleine-Hut—Rouppeplaats vijftien personei van Waterloo en omstreken aangebouden dit handel in brood deden. Zij waren allen dragerf van een zeker aantal brooden die ze bij d< bakkers tegen 3 en 4 frank gekocht haddei en verkoopen tegen 9 en 10 fr. F URIËIN. — De eigenaar van een logement huis van den Waterloosteenweg te Brussél had nuttig gevonden de gas te doen afsnijdei . aan de huurders der tweede en derde ver dieping, omdat deze niet betaalden. Een 12 ta i vrouwen van het huis gingen naar den eige naar, die een herberg beneden houdt, on overeen te komen. Dat lukte niet. Devrouwei mishandelden dan den eigenaar, scheurdei hem de kleederen stuk, braken de spiegel en glazen en wierpen tafels en stoelen om I De politie moest een einde aan devernielinj i stellen. NACHTELIJKE AANVAL. — J. E.... ' Dorpstraat, en L. P...Veeweidestraat, t Anderlecht, gingen Maandagavond samen naa huis. Aan de Emiel Carpentierstraat werdei i ze door een bende schurken aangevallen ei ten gronde geslagen. Van een werd eengou • den ring van 30U frank waarde en van dei anderen zyn portefeuille met 530 frank ei een chèque op „Union du Crédit" ontroofd Na hun slag gedaan te hebben namen d' kerels de vlucht. VERVOER VAN AARDAPPELEN. -De burgerlijke kommissaris vàn Groot Brussel verbiedt het vervoer van aardappelen, vei bouwd door Groot-Brusselsche inwoners buite) het gebied van Groot-Brussel. IN HET 0NDERWIJS. TiE LEUVEN. -M. G.oemans, is tôt stadieprefekl yan he atheneiuim aangesteùd, in. veiryajiiging issan 1M GeJdprs, lontslagnemer wegens" bereikeni de ,ouder<lomsgrens. s | Goemans is ©eja Vlaamsch activist. E,i| d© gemiaeintelijke n^verhoids- en berœps sciho;oil (vto|0!r jongons, ig de plaatsi opengeko ïiien van leeraar in de adhieikunde, omdat-M Pi)1 a op mstgold is gegaan. DiFi LAATSTE, D^ACHT. — Zohdag »( , de stad Deuyen in opspraak g^ibraotit doioa de kleine kleuters Valu eenen ibankbestuur i der, die op d© wanidieiling waren, rij'keliji [uitgedogciht, doch met fraaie HolLandschï IdiOirnpOTi aan. de voeteln. WEST-VLAANDEREN. FiRN TUCHTKAMP. Te Ltophem toi} Biugge is ©en tuchtkamp 'ingericht viopr d© Eelgen die weigeren voioir^do Duiischers te wctkeLi.. In dit kamp wiorden d© goede patrio-ten aan «en hongerkuur lOjnderwbrpeoi pim hen tôt aib'Tden te dwingen. HENEGOUWEN. ONZE WERKHUIZEN. — In algemecnea regel mag men zeggen, dat al de werkhuizea d©r slreek 'Oh.ariCT.ji—Junuat—Marciniel!©— Maiciliienne in handen der feaitschers ziyla ©n vooir den vijland werken. De weikhuizerr „Lfa Prcyidenoe" zijjn to-taal koggehaaid. .' In do wei'khuttzen Wattèiinaefl. t© Jumet rnaakt men loopgiaaf materiaal. Dia wei'khiuizen Du te;? t© Charlerei zîjln aanzktalijfc vei'grcot en werken yoior de Diuitschex-s. YLIEGTERREIN. — T© Chassait, tussehen Charleroi en Ottignies wioirdt cm vl e^p'le'n aangwljgd. De wtirken zijin bijna geëin-digd. LiMBURG. DE, NIFUWE VLIEGTERRËINEN VAN GENCK FN SCHAFFEN. T© Geiick- Asch beyindt zich e©n vliagschcoil in het klaoster naibij den steanweg. Daar worden 100 j-unge yliegeniers opgelâid. Men oefont zich hijxonder met twoedekkers, waarvan er ©en vijfigtal in het kamp zijn. Te Sohaf-fen ielt men 5f^ tw^ed'ekkers, 5 eandeklkiars. ©n "*6 machienen van ©en buiiengewon© grootto bewapend met een kanon. Het on-d©nichtingscentrum yan Schaffan is te Piesc in het Stadhuis en het Casinioi. VLUCHTELINGEN. - Zondag, 25 Nov. j.l., en de volgende dagen zijn te Hasselt een duizendtal vluchtelingen uit Thourout en om-geving aangekomen. Na den nacht doorge-bracht te hebben in de gxoote kinema zaal „ Hasselt-Pal ace", Werden ze per kar naar de gehuchten der stad en de omliggende dorpen vervoerd en bij de boeren onder dak gebracht. De schoolkinderen hebben het broodje dat ze 's morgens bij de soep ontvangen, afge-staan aan de ongelukkigen, waaronder er we-zenlijk rampzaligen waren. Zoo verhaalt men van eene vrcuw met zes kleine kinderen, waarvan het oudste geen zeven jaar telt. De vader en echtgenoot is onder de wapens en oaiia 'vncbfc mnpHpr iTôh tèkiff en -lam hoort bij het huisgezin. Arme lieden, die huis en have moeten ver-latenl Zij worden in Limburg liefderyk op-genomen.Zoo worden de Vlamingen door de Duitsohers afgebeuld. ONTPLOFFING. — De jongeling Thielens, 24 jaar oud, wonende in de Genkerheide onder Zonhoven, vond in het veld een bom of hand-granaat, raapte ze op en wilde de springbus er uit losmaken. Eene ontploffing volgde, die hem het bovenlijf wezenlijk met scherven ijzer doorploegde. De dood was oogenblikkelijk. Hij is onder algemeene deelneming in den rouw der brave ouders — eenvoudige boeren — ter aarde gedragen. AANRANDING TE HASSELT. — Twee jongelingen, des avonds naar huis keerendè, werden aangevallen op den openbaren weg; een hunner kon vluchten, doch zijn gezel werd erg toegetakeld en door voorbijgangers gevonden en verzorgd. LUIK. IN IIET BISDiOM VAN LUIK. — Z. E,. dw hisschop van L;uik heeft d© E. H. G., Steensels, diocesaan opai©n©r, tôt dia e-aan hiotfdopzieneï"" voor de provinoi© Limiburg ©n den. E. H. Th. Lambiiecihts, profcssor, tjt diocesaan opziener Vioor het schoolkan-ton Hasselt ibenoemd. FRANÇUS MOREAU f — De heer E. Moreâu, directeur der post te Dison, is aldaar den 3 > October hoogbejaard begraven. Bij het graf werden twee lijkreden gehouden, o. m. door den deken der postboden, die den braven overledene als den vader van hetper-soneel loofde. ALS IN DE MIDDELEEUWEN. — Men schrijft uit Luik : Luik gelijkt thans op een middeleeuwsche stad. Om vier uur valt de duisternis in ; zij blijft heerschen immer sterker, vast overal. Hadden we nu maar de wal-mende petroleumlampen van een dertigtal jaren geleden ! Volslagen donker is heteven-wel niet ; om de waarheid getrouw te blijven moet erkend worden dat er, om de twee-honderd meter, zoo iets als een lampje te bespeuren is : een flauwe, paaskleurige klaartje Bchemert door het glazen omhulsel van de straatlantaarna dat door een laag kryt is bestreken. Velen hebben er dan ook reeda om ge-dacht — ten einde onaangename botsingen te voorkomen — een belletje om te hangen, niet om den hais maar wel om de rechterknie, net als de melaatschen in de middeleeuwen deden. Vensterluiken, rolgordijnen b ijven zorgvuldig dicht; trouwens, niet het ïwakste lichtstraaltje mag er doorheenpiepen. Wie die voorschriften niet nauwgezet ia acht neemt, wordt op de vingers getikt. Dit ondervond deze week onze „Grand Bazar" op St. Lambertplein die een geldboet opliep van duizend mark om niet verhinderd te hebben dat zyn kunstlioht door zijn glazen koepeldak drong. Sômbere tijden, voorwaar. Belgen, sieunt het werk Home voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b Den Haag. Teekent in voor den Âlmanak voor 1918, aan den prïjs van gid. Legerberichten der Entente. De redevoering van président Wilson. Onderhandelingen tusschen Centraien en Russen- — De geallieerden ver&reken d^ betrekkingen met Rus!and. — Amerika verklaart den r '!og aan Oostenrijk-Hongari|e. — Gevechten bij Setti Comniuni. ' DET0E8TAND Een sluw logOiborioht uit Berligla meldt dait de londerhandeingea aan het front van aarts-hiertog Jozef ©n Mjadcengen zioh hetoben- uit-gtibreid ©ok over h©t Pioemeensehe front, femand die hieit bericht vjug leest zou kun-Inen besluiten dat ook het Roemeensch© léger het verra ad ©n de lafhetid der Russen navoùgt. Daar is geen woord yan waar, omdat Ro©m.enië tno'uw blijlfit ©n slosds weer-staaa h©eft aan a'.l© pogingen om het Rus-sisoh voorbeeid te voJgen. Hot jopgste Roe-meensclh© iegeJbericht tvain 3 Dec©mjber me Lit dan ook dat de Rœmcensch© trflepen ©en raid in de streek van Pancia otidériiamen eu gevaing>en©n „©n huit medeb aohten. Hc-t Russische yotlk, dat a,an zich zelf loyeigeleverd is ©n 90 pet. ongelelterd is, snakt in zàjnen eenvofud naar yr©d© zonder te overw©gem dat d© vred© op dit oogenb'lik "^lavcrrij:' zioju ibetoekenen eu Rusland's on-derg-ing zou wezien. Di3 getaHieerd©n nemea eindelijk kraohtige maattegelen. Het is t© hopen dat zij1 zioh aan t hoofd d©r trouiw g'.Mcven t'oepsn zulilen stellen lOan d© Diaitsohe revoluti© in Rusr land tegen te Eanten ©n (e verhinderein dat Duitsehland de wegl^opeirs voor zijn yoOr-dc-el zou organiseeren. Ook in Diuitsctoaind is de yred© ©en aan-sp'Ciring voor het léger om te yechten. Phi-lipp Gifcbs sohrijït : Duitsp'be gevangemon verklaren, dat miejn hun den yred© be'.ooM had als ziij bij liet jongste, heivige ofieinsief zoiuden winn©n. Vain-daar, dat d© Diuitsdhers bij1 Kamcrijk vechtem met een moed ©n een woeste bairdnekkigheid, di© iedere beschrijjving tarfen — ©n ook, dat hmmne vorlliezen aile ycoirst©llingsv©rmo-g©n te boréal gaan. Het wordt nu voimaakit CtlUiaeJlJfls., Uat de y ija.;ul hioa: ton. iv-V^U). v<m ailes heeft willen dooribreken en ©en over-winning à la Piav© heeft willen beihalen. Ev©n duidelijk begint het 1» worden, dait hij niet kan en niet zal s lagon, daar ook onze m'araten. als baaiïjbe diuivels veeh'.en. Do strijd bij Kamerijlk oivertreft in bùoiadig-heid verreweg ailes wat wijl nog ooit in dezen oorlog bebben beleefd. E© Duitschers spreken thamfc van hun kraehtig offensief bij Kamerijk als van ©en plaa.selijke operatie. Dat is misîohien het besta nà het échec, dat zij hebben geleden bij hun met buitengewoon groo© ' teoepen-massa'a ondemomen a amiral lioin ov©r een bieed 'front. Tôt in Nederlamd wordt er van vred© met Kerstdag gesprofcen. Dit gepraat hoont mon in het' pub'.iek vooral in *s Hag-3, waar de Df.ii esche invloed co der toeneomt. ILIusiesl Vcrleden jaar hoordon wij dazelfd© muziok. D© Duitschers verlengen eenvoiudig den oorlog door zich op da Ital.ianeffi ta werpan en d© arme Russen te deirruor a '. i se© ren. Kost wa.t kost willen zij de Amsrikanen vorhinde. ©n den genadeklop tjie ta b.engen. (Ongecorrigeerd). Van bet Westelijk front. Het Beigischa legerberioht. HAVRE, 6 D2cemb.Gr. Dniitsche vîiegers habben den vierden Dec©mb©r Furnos en Duinkerken gibombardee d. Den v^fien I)©-ciember was d© badrij'vigheid van het ge-schut slechts matig. Onze vliegdienst lioeît van d© gunstige luchtgesteIdheid gebririk gemaakt om tallooze vliegbocihiten te onder-ncmen.Hot Fransehe ieyerbericht. PARUS, 5 Dec. (Hava>3.>DTii.sche aan-vallen in d©n sector van Craonne en ten noorden van Sapigneul hebben geen cn-kel resultaat opgel'everd. De Franschen zijin een Duiteche loopgraaf binnengairon-g©n ten oostau van Reims en hebbfn ge-vangenen meegebracht. Levendi^e artille-rieactie op den rechtieroever van de Maas-Overal elders was de - nacht kalm. Duitsche vliegituv^esn hebben vannacht d© sitreek ten noorden van Nancy gebom-bardeerd. lJrie giewooden. Op den dag van 3 Dec. zijn 2 Ehiit-sche «vliagtuigen door Fransche vlegeis neergeschoten. Zes andere machinas zijn gedwongen binnen hun eigen linies te dalen. PARUS) 5 Ddcambea:. O. Pf! c i e a 1. D« gesohutatrijd is af en tje le vend ig. g© weest in de streek van Craonne an den sector van MoronvilLieis en bleef ver ■ -woed op het front Beaumomb—Bola de; Fosses. Bezuiden Ju vin court hebban de Duit-schera ©en overrompeling op kleine Fransche posten beproeM zondei- dat dit îate uitliaaJdie. In .den allgtl .'open nacht is Duinkeo&en door Duits-.Ue vliegitiigieii gebombardeterd. Twee menc,ihen van à» burgerlijke bevol king werdea gedood. Vaa het Zuideiyk ïïgïïL Het italiaansche iegerberieht. ROME, 5 Decembar. (Stafanî.) OffL' c i e e 1. Op het plateau van Asiago heeft de vijand, na een geweliiga geàchutwerk-zaamheid en na zijn in de vroegere ge-veehtcn zwaair beproeide strijdkraekten vernieuwd en vermeai-derd te hebben, een sauvai op onze stellingen ondeinonien. Da eerste stoot, die gisteren werd ingezet, werd door onze troepen kraehtig weer. staain en het eeniga voordeel dac de Oos-tonrij-iscih-1 Juitsche troepen ten kosten van; on'zaglijke verliezen bohaaltlen, was d« veirmeestering van oenige steli ngien, waar-door de si,avighaid van onzen tsganst&aad niât aan het wanlîeien is gebracht. De vijandeFjke troepen-massa s deden, inge-leid door een varnicti^ingsbeschieting, di^ 's nachts begon en gadureïïae eenige uren met groote hevighaid aahhield, etn dubJ bolen aanval op onze stel ing op de Monte Meletta. De eerste aanval van hei nordwesten ui, liep na verscheiden po-gangen om vooruit to di'ingen, welkedojys ons spervuur werden gesluit, iu den na-middag vollcomen te pietter, toen de aan-valiers j« een hevig gevecht van maa tegen man met zware ve'riiézen Verdeta tarmggeworpen en eenige honderden g©-vangenon in onze haviden achterlieian. Ook de 2Je aanval het N.-O. uit, werd met groote verliczeo afgesitigen. Na ean zeer ha.rdnekkigen strijd, aio tôt het-yroege uur aanhield, werien wij door de» bczetting van eenige loopgraven, waar-in de vijand wa-. g'csiaagd gonoopt osa ons uit eenige der verst voor ui tg«'> -ho v en gedeelteïi zo-aderiinie t^ug te trekken. Bij Zenson, aan de Have, W-as eeii groo{e roeriglield waar te uemeai. Een onzer storm-compagnies, op g un* stige wijze door het geschut biiigestaanj' dat vijf kleine brugg&n vernielde; wel« » ke op dit punt door den vijand warea geslagen,viel daa tegenstander in de bov:h( der rivier aan, bracht hem veriiezen to^ en maakte een tiental gevangenen on eenil ge ma,chinegewtTen buit. Van de Tmselîg fronîen Het Engelsche iegsrbcrichî. I0NUEN, 5 Deoamber. (Reu(er). Ofi'icièèl^ Na onze IcrijgsvarrichiiLng van 20 Novemher^ waâsjn wij ans in he.t gobied van JebeJ^ hampi, op don linkaroever van de Diaia niasteiden, blevea d© Turken in. hat bez'5t van hun slelling op de heuvels op den( rechLoroever van de»a rivier, benooi-don Delii» Abbas. Geneiaal Marshall meldt, dat onze op ééni punt sajmonge.rokken colonnes in oçn ochtandi van 3 DecoUiber doze sieiiing nebben aan< gevallen. Een van deze Colonnes siceg mei( goed gavojg een brug over de rivier-- bij Kizil Rotbau De vijand poiogdo onzen /op-marsch tegiem t© houden door het geibied; tosschen de Nahfia en de Diala., dioht ibij haar sameaivloeiiing, to ovërslroonien, doch in den oehlemd van 4 Decembar haddemj onze troepen de Turken terUggevvQ'ipen enj waren zij in bal bezitt van den fc'akal Xutan-pas, waardoor de weg van Deli Abbas naar, het noorden loopt Een Russische strijdmaoht, onder aan v oe-ring van koloinel Bicharatool, was op onze iechlierllank werkzaani: en ver_.ee ad e v^r-diensbelijike hulp. Er werden 150 man ga. vangein en 2 veldkanonnen buit geniaakt. Ile strija ia iio iuelii LONDEN, 5 Decemher. (Reuter). Olficfeel uit Saloniki : in de aigieloopen week hebban de Brilsçhe vliegtuigen zich erg bedriji-vig getoond. Vliiegparken bij Bukwa in het dal van de Wardar, beoosten het sla.tioo, Stroemitza en Drama, da stations Draina en Borna, tal van imunitseslapels alsmeda kampan zijin met goed gevolg geboimbar-deerd. Twee vij.andelijOce toestellen wep. dan stuurloos orrdaag gedreven. Koningin Elisabeth, de moeder "der gewonden. Koningin Elisabeth woonde op 4 December ee3 opvoering bij van het opéra „Werther"f op touw gezet in den beetendigen- schouw» burg van het hoapitaal „Beveren-aan-den« Vser" door het Werk van den SchoÎKvburg aan het Belgische front, met de edelmoedigs medewerking van den Nationalen ScLouwburg van het Opéra Comique en van de Symphonie van het Belgisch veldleger. De opvoering werd druk bijgewoond; onder de toeschou-wers stipte men aan generaal De Ceuninck, Minister van Oorlog, alsmede talrijke officie-ren en soldaten der Belgische en geallieerd» legers. De beste plaatsen waren aan de ver-saiaiten voorbehoudftn-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Liberale pers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods