Belgisch dagblad

902 0
09 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 December. Belgisch dagblad. Seen on 25 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/222r49h03j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«de J aargang- TSo. 73 ABOJiiËMÉNTBlf, J?er 3 maintien voor Nederl«,ttd 13 .50 franco pev post. Losse àummers. Voor îied#rland5 cent, foor Buitenland 7' j cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. U«iefooD Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD fc?ers©§ïijnesis3 te 's^raçenfaagfe, elken wei-fedag 4e 12 ure mideDag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URÉ. | <r t % ADVEllTBNÏ^EN. "Van 1 — 5 regels f 1.— ; elka rcgei meer f 0.15 j ïteclames 1-5 regels f 2.-; elke regel meer f 0.80, London : Diioc Honse Lloyd» Avênue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7 DE BE'ZETTING VAN AU DUlTSCHLAND. ' Hi'i heb ik reeds due vier maandi jele-:Kjn op de yaste overtuiging van h 0uit=ehe volk gewezen onvmvianelijik J&n. Ik uitte toen de meening diat het noodz kelijk was Berlijn te bezetten oim < poitsebers zichtbaar en tastbaar ue lafc foelen dat zij' verslagen waren. DoOgebeurtenissen hebben t'en, ove vloede bewezen, dat het Duitsche v!ol ztjno militaire nederlaag niet erkent. Dit bleek nog onlangs uit de gezegdei van :kn ex-kroonprins, die herhaalaewî ®> Duitschers overal zeggen. Oos stoken de boches ' overal ht hoofd op en spreken van revanche. Er is meer. Maarschalk Fooh ' heel tfeaer dagen verklaard, dat Duitechian gen nieuwen oorlog gereed maakt. Di porlog zal ailes wafc we dootleefd' heï ben m afschuw overtroffen. Maurice Barrés schreef nôg dezer aa gai in L'Echo de Paris, dat de Elzas S€.rs hem op aile toonen gezegd hebbe; dat men de boches moet wantrouwen om diat ûj overal zeggen dat Duitschlan< mot kan overwonnen worden. M hî moet ze wantrouwen omda Duitschland haar gelaat verbergt. - Barrés vreest dat zrj zich zullen wil j® herstelleii en in het geheim oen nièuv leger ever den Rijn herscheppen met eet parti,1 in Elzas-Lot-haringen. Do Franschea moeten dus indrukwek-kend, machts- en wilsvertoon ontplooien Wat Barrés zsgt voor Elzas-Lotharin-geii geldt ook voor het Rijnland. Daar-om Iniui a de Belgen slechts goedkeuren da minier van doen van de Belgische ie- Serleiding in die vijandelnfce gewesten aar schieten zij de Duitschers nietdood als zij de Belgen niet groetem, zoo-aJs het Vaderïand van Den Haag valsche-UJk en boosaardig heeft gemeld, maar ui zij doen zich e-erbiedigen zooals de Duit-ît sche troepen het dedsn in de landen die te zij bcaet gehou,den hebben. De Franschea en Bntten handelen trouwens als de Bel-i- gen. le Het ia niet voldoende voor ons de ii waicht aan den Rqn op te trekken Onze treepen _ moeten verdetr in Duitscliland r- âîîK.»r dringen en zegevierend Berlijn bin-k nongaaai. Zooals ik vroeger schreef dient oan di., Belgen, die den eerstsn schok is diar Duitsche massa's te Luik onderston-rt ûtin, de eer beschoren de eersten onder de Bïandenburgpoorè te marcheereai met >t vlicg«jide vaan én klinkende spel o^m een Uermanisme te gebruiken. :t Lct Duitschers moeten zien en voelen d dat hun land door de geassoeieerde troe» e p.n beaet is. Die bezetting moet zich dus over gansch Duitschland uitstrekken, . | Laat ons intusschen op onae hoede - ztj'tt. Iîei hangt van d© geassooieerden af î dat de vreae duurzaam zal zijn ofwel dat - een nieuwe oorlog zal uitbai"sten. 1 Laat ons niet vergeten dat Duitsch-landy republiek of monarchie, in centraal t Europe iigt en de volkeren van dit \ve-ic Ifideel bedreigt, Wb weten met goed: wat in Duitsch-' land gebeurt daar de Duitschers de t kunst kennen ailes te bemantelen. Wij weten echter diat de Duitsche „re-volutie" een grandiose Kôpeniokiad-a ' is Is het niet duidelijk dat Duitschland er nog altijd naar streeft Duitscà-Ooeten-rp: in^ zwelgen? Laat ons eerst vrede sluiten Wif hebben ons niet te bemoeien met de binnenlandsche za,ken van Duitschland. Is het geen wespennest? Lé«NM da CastHIcn. Een eere-saiuut aan Kardi-naal Msrcier. Dr. André Schillings schrijft. in d« Msb. : Et n eere saluut zal do geflohiedschrijvei S -iifc wapenro, iijnei Kerk streed en verwon. Een eere-saluui past wûar do hi orious ii&rdinaâl ^ieroiei yoorbij zal gaan. Moed, g8grond op een onwnkbaar gelool ln de rechtvaariigheid zijner zaak en op God ils den Houder van het recht ; vertrouwen pnwrikbaar door de stem van zijn geweten à»t waren de twee schildknapen, die deeei geestelijken krijgsman zijn ter zijde geblevei Sedurende de vier voorbije jaren. Ze harna» in zijn woorden, ze pantaerden zijn daden Zijn woorden klonken door do geheeli wereld als mokerslagea van het Recht ; zi Iroositen de bedrukten, zij sterkten de awak ten, zij vuurden tôt grootere dapperheid d Vurigen. Grooter is de beteekenis geweest *an deze. Ipostel, dan inen vermoedt wellioht. Hy i le ziel geweest van den tegenstand in zij jru vaderïand. Maar tegen wien heeft zic jet geweld ook met meer kraoht gericht Sijn levensbladzijde in de jaren 1914 191 )ag men plaataen naasb die van Sint-Auguf jnus, met wion dezo moderne biaschop zo 'ûtzuglijk veel gemeen heeft. Toen do bai sren Numidië waren biunengatrokken en d ieden rondom Hippo bedreigden, vlathtte .e bewoners in giooten getale voor den vi pd en lieten de steden ledig aohter. Il irme vluchtelingen redden zioh in do korke tn riepen de hulp in hunner priestors. 1 Vandalen voeldan, dat de geestelijken de zi waron van den tegenstand. Moesten dezs fluehten en hunne kraohten bewaren voi ^«tere tyden ? ïoan verhief Angustinue zijn krachtij iand. Hij boval den bisschoapen en prieslers, d «ij hun diocesen en kerken niet mochten v« laten, maar er moesten blijven tôt het eind tôt den dood en het martelaaraohap, om hi heilig ambt uit te oefenen. Zy moesten i Jtervenden in hun laatste uur bestaan, 1 ikfvalligen, door angat gedreven, weerhoud verder van God af te dwalon. Het Katholicisme moest schooner kunn ♦ntbloeien nog, wannee? de kerken weor zc ien zijn opgebouwd, de volkomen vryhe geen hinderpalen meer kou dulden. Het is een atuk oude geschiedenis, dat Mer neersohrijf, maar klinkt het niet moder Meroier-Augustinusl De wachter bij _ Tryhaid der H. Kerk, bij de vrijhpden a\j îtadsl Den vredo en de veizoening hunner Iam kinderen hebben zij beiden nagestreefd, i Snverbrekelijk te doen zijn de kraoht van 1 i«nd tegenover den vijand. Teraidden van de schryfiendate smarfc iie hun eigen harten troffen, zoo zôlfs, c Augustinus ten leste bezweek, wiston zij rei te houdea hun fiei wezen te midden der ai lollende golven. (fewapend met liefde. en heiiigen toorn 5ries ter Meroier een geweldiga held gew en in den vreeselijken ttrijd dia gelevetc h» ziju land. Niets en niemand ontziende he hij al de gevaariykste plekken opgezoc iteeda in d'e bres springend, wast •waksten woritelen zag. Hij Kwft tneâê B |ië bevrijd. Togelijk mot zijn koning p«a* h*t h«m < t« brengon. Uitspattingen van het Belgische militairjsme. Onder dien dwazen titel bespreekt „Het Volk" van Troelatra het optreden van de "j uio aoa-oi {jouioymu heeft te Zabern t» zjjn. En hot Hollandsoh sociaal-demoeratisoh blad aohoolmeestert als volgt : „Tegon deze en dergel\jke wanbedryven van hot jongsto militairisme in Europa, dat al i dadelljk de aonden van het oudste en thans r voor good overwonnen militairisme overneemt, i zal het in Belgiô zelf, verbeelden we ons, 1 aan krachtige protesten niet ontbreken. In de 1 eerete plaata zal de sooialistisehe party, door ■ twee ministers in de regeering vertegenwoor-• digd, haar stem willen laten hooren tegen 5 misbrniken waarran men oni vier jaar lang j heeft verzekerd, dat ze nitsluitend Prnisisch " waren," s De pro-duitsohe gezel, die zyne veront-waardiging uitstort, ia zoo goed ingelicht, dat 1 hg niet weet dat drle socialisten deol uit-8 maken van het Belgisohe Kabinet. a Het is voldoende onderstaande als antwoord 1 te drokken, dat wy kDippen uit de B. Ot." I van 6 December. ^ „Ovar de strenge maatregelen te Aken ge-i- nomen door den Belgischen bezetter, waar ® onder bedreiging der doodstraf aan ieder voorbijgaand barger bevolen wordt offioieren 0 te groeten, sohrijft do nYorwârta", dat dit n bevel een oopie is van -de bokendmaking der i" Duitsche Sommandantur in de Poolsohe stad e Slonitn. In een Bussische, Poolsche on Jid-n discho proolamatie werd der bevolking-bekend 16 gemaakt, dat zy. iederen officier door hoed ^ afnemon moest groeten. Dezo proolamatie luidt n aja volgt; „Hierdoor wordt allé inwoners der )r stad bekend gemaakt, dat «y verplicht zyn bij hot ontmoeton van offioieren het voetpad te te verlaten en te groeten door de hoofdbedek-king af te nemen. By niet varvulling yan *t dit bevel zullan etrenge straffen nitgovaardigd r" worden." o, Do „ Vorwârts" voegt daar aan toe, dat toen .slechts" Poolsohe Joden door de ver-ordening getroffan werden. ,,Hot Duitsche volk moet wetea, dat het ook de schande van sa Aken en Gulik aan de brutale offioieren van het oade systeem dankt." an De mededeeling van de aYorwârts" isvol-u- koAen juist, zagt het Joodsche Cprr.bur. in id Den Haag. De Zionistische Organisai « heeft herhaaldolijk bij do overheden en der lk Ryksdag tegen dit Duitsche bevel krachtig i? maar zonder gevolg geprotesteerd. De publi-dô katie van dit bavel werd door de oensuui ns yorboden. Dergelijke beveîen werden ook nog in andero steden zooals Gharkow en Osmai ls. in do Oekrajiue afgekondigd." >m Men zjst dat de „Vorwârts" 6rândersovei iôt denkt dan „Het Volk", dat zich meer Duitecl toont don het Duitsche blad. 5ni W*t do buitsoherfl goed vonden voor di iat Joden van Slonim en Gharkow, vinden d( 'ht Belgen ook goed voor do boche# van Akei m- en Gulik. Do Britton en Fransohan doen ziel ook door hot Doitsohe knoohtenvolk respec i® tawrsn. or- . — Lis 0ft Nie* <ioodge«lagen. h*, Bdt rm <eea dBtr c^ri^pioiad,^ ds [jjft y^liis, mi V, P. te «eia ojp^wpaden m wetû. iâa diOodglE^laflem, bllifs-t onjuiat tm p^pleir i&tttiniji fié Zateitia^; ïnleieiaac Bericht. De abonnementen worden telkens met 15 dagen vernieuwd. Wij verzoeken onze abonnés, wier abonnement 1 December vervallen is, ons het bedrag per postwissel te sturen (1 tôt 15 December). De prijs is voor burgers 50 cent en voor militairen 35 cent. --ÀCÉtM Zaken in België- Naar het ons wordt medegedeeld zal het nog geruimen tijd duren, voor er van hier uit eenige invoer van handels-artikelen îsan plaats hebben iïi België. De Regeering zou er besloten hebben den geheelen inkoop zelf in handen te nemen. .Gaandeweg zouden dan de ar-tikelen worden aangegeven, waarin de handel wordt vrijgelaten. Kooplieden en agenten, die in de laatste dagen uit België terugkwamen, rap-porte^ren, dat er heel geen zaken te doen zijn. België's dankbaarhsid. . BRUSSEL, 7 December. Dinsdag 17 De-ceniber zullen de regeering en het parle-ïrjem , d© heeiiei» Villalobar, gezant vlam Spanie, Brand Whitlock, geaaiit der Ver-eieiiigde Staten en van V^ollenhoven, gazant van Nederland, ontvangen, om uiting te geven aan hun dankbaarheid voor de Idtoisheia, weillae deiz© diplomateia tijldefls idiem ooirloçr aa» die burg&rlijkie bieivolkinig hebben bewezen De bijeenkoiûst zal in het parlement plaats hebben. Hoover te Brussel. Zaterdag a.s. werd de Amerikaansche levensmiddelen-controleur Hoover door de gemeentelijke autoriteiten ontvangen. een banket gegeven, waarbij uiting werd gegeven aan de groote dankbaarheid van het Belgische volk voor de hulp van Amerika. De vuile Duitschers- Met ongehoorden ijver wordt in de ministeries gewerkt om eenige ordee te brengen in den chaos, dien de over-weldiger achtergelaten heeft. Ik schreef reeds, dat de ministerieele hôtels echte zwijnenstallen zijn geworden. Dat was nog zeer parlementai uitgedrukt. De toestand in het ministerie van finantiën, dat als „Kommandantur" gediend heeft, tart de meest drastische beschrijving. In de appartementen van den minister is geen stuk meubel ongeschonden ge-bleven, en in de bureelen, die als ge-vangenis gefungeerd hebben, is heel het archief... als closetpapier verbruiktl Een kostbare getuigenis. Toen de goallieerdon zioh niet wildeo laten vangen in do strikken der Duitsche vredes-makelaars, wreof Huysmans met zijn kliek van De Belgische Socialist do verantwoorde-lijkheid voor de voortzetting van den oorlog aan de Entente met Clemenceau en Lloyd George. Wat zullen die heeren van Stockholm nu zeggen nu dat do Duitsche ex-kroonprins zelf verklaard heoft dat de oorlog, na den slag aan den Marne voor Duitschland ver-loren was? Hoe moet men do StaatsleideiE der Centra!© landen heeten die niettemin viei jaar lang den oorlog voortzetten en millioener menschen lieten dooden en wonden, zondei te spreken van de ijselyke verwoestingen var eigeudommen? Als Duitschland immers aar de Marne in 1914 verslagen was, moest zyr keizer vrede gesloten hebben. Geheimzinnige moorden Aan de Noord-Brabantsche grens zijn relias vijf Belgische schildwachten in der 1 nacht doodgeschotan. Belgische cavalerie patrouilleert thans laags de grens. Belgen eu Hollandetrs, dit 1 in België dringen worden teruggezon-detu Er wordt op burgers geschoten tei oorzaak van den smokkelhandel. Niettemin vertrekken idie Belgem u 1 grootetn getale over Koosendaal en Es 1 scliera Onder hen zhn vele Hollandera dte ook zonder pas den trein nemen. * s)c ?|c ni Naar mein ons meedeelt moet de Bel gische regeering van plaa z^n den elec , tri&chen dxaad langs (de Belgische gren tei herstellen naar aanleiding van het toe l neanead smokkelen. -i Een Hollander is te Autwerpen ii ,■ an est gesteld, wegeus heo smo-keieu vai :'0 000 Mark N Nederland en België. Na,a£ aiainleiding va(n dsef buite'nlandstelhie pjetecam'plagmia tegemi Ne:die:rls|nd beleft de „T- 01." zidh tôt dieUi Bôilgisûliie'ni gielzant. bairpln Fallotni gfâjwielrnd, oarii zâjiii meiejaiiin|g jojvjeti? idje/ vetrhoiudiaig tupsclhieiQ JN-eldetcIainJa ie|a Belgiô 1» m|ogie(a vetPneimeû. (Dis geizaût vetrMaaand|8 ; „Ik ka» u- vfârziei-kôtein, dat d© b&treàki,nigeia tu&schen onzei b'eidja laindeia e-viemgicfild zijjn als voioirjh'elaa. De Belgiscte tegeiejrinigi is rniet dlel bsafcei vioiooiaeimieins bazieid om dei goede vietetandl-hipudliing cini dei bameten van vrietefedhiaipi, dti® tussclietti loms ©a Nedieirland bestasin, te haffnd|hiaveim ein namwar ,aiaji te halela." _ Da gazant beive&tigidia etohteo*, dat. d© hiou-ddmjg èfett; Nedieirlanidscbe regeering in zalda diem dioiotrfcocht over Limteg o-pi België ©n zijim gaallieerdeln e^n alechten iadrufc had geomaalkt. Ba#om Fallom spirak' zxjlti ver-faiouwiem' uit, dat dei ©comiomuscihe be'trejkkiinj-gein tusisohieini Neidatfland m België nn hiet sduitein vaini djeiD. vj^ede zioh kraphtig 23oiu,diein l0|n,twikkeiletn(. _ BieitJiejffielnldiei da niotie van de „Cercle Mai-IJitieimja" te Brussel, waarin sauniexiioinisitSf-solue wetiscfbieini weidieia giefoirmuleetd, verL Maaida diet geizaint, h,iei'V|aja geea anjdemei !kle|njnâs tel dragiein dan uit de doigbia.diein). ûeize „cteaicile" tdîfei niait het minste loiÊfi-cieei karakter d!ra)aigt, was den gezamt om-belkiejnldLDe Groot-Nederlanders tegen België. Het nooit moode gepraat biedere heerschap Lion Simons, beschermer van de knoeiers van Volksopbeuring, die o. m. één millioen frank uit do Belgische staatskas deden verdwijnen, waarvoor zij rekening zullen geven aan moeder Justitia, predikt in do ,,Nieuwe Courant" de kruistocht tegen België. Hij roept do Groot-Nederlandsche annexiô-nisten op tegen de „frankiljonsche" annesio-nisten. Lion meent zeer sluw te zijn door zijn gezegde dat door Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg aan Nederland te ontrukken, de Belgische frankiljons — wat domine lui! — de overmacht der Nederlandsch sprskeiide bovolking in België zouden versterken en daardoor kraoht Zû-lldan VArlûApûn oor» A ry n» , rooris a© vunzige staatscourant is. Lion heeft er zeker niet aan gedacht dat da hereeniging van Luxsmburg en de Waal-sohe kantons van Pruisen het Waalsch# ele-ment in België ook zou versterken? Men kan aan ailes niet denken. Ben Haagsch hop je voor Lion. De Schelde-kwestie. De Paflpche QOiiTespioiMtot van hiet H b 1 d. sieinde Zateaxlag : T|n eeia afftikei dat toit op3cliri£t draiagt; „IWlaart>orgiein vain Be'-giS'', zegt cteTemipis, dat Nedieirtaiod reeds den dardeai Augnstus 1914 België mededeeldfâ dat de Sctoldis weipd geslotem. Het i» dluideidjk, vervolgt het blad, dat dit besâuit owteiti Diuitsdnieia druk weird gemoimiep. Tihans nu U'eartijin geliciffie diocu-maeinifea ,ovear dm oorspirong van den P(0irl0ig zal pubhceeren, xau Den Haag veustandig doieiin warmeer het de stuSuien b«lkenid maakte waïajrdôior ©x-keizer iWiltelm zija regeiering iof ziijjn generale staf Ne-dieirlaindscihe pieirsioinialiteifcein de wensdbein etn verlangetns van Duitschlaitid hebhem gemaakt. Het zou. vao tel^ng zijn te wieitietn op wedk trjcbtip1 eo in welke termiem beloofd werd, dat D'uits&lie legars het NeidiefflLandsch girandgebied zouden eer-bied%|n em opk ap welten datupi en on-"deir Wielten voem Duitsehland het sluiteiii vain de Soheldd hieiedt ge»i&ciht. Iinldieini deze oinithullingen overeenkomsin njieit onze vetnmoedteiiis, z,ou daaruit iiel diubbeie vewdeel ointstaan, dait de> Neder lamictecihie miim&teirs persopnhjik van hiunsiic viea:antw.oi(wdiôiliJkh)ôdd oiatslagen wen en «r idat de doior Buitecihltand gevolgdd polit-el iniauwkieiurig vast te stalleni is. In 't bei 1 lang va» Nedieirlaind zelf, dat onze vriend scihap altijd ge^paiard heeift, zou het bedei zijn dat va,m uit Dein Haïag ho« «er iho;; ' lieveU klaaxheid over deze zsiak konm De heer Van Vollenhoven burger van Brussel. De Brusseisahe oorrespiandieni van lie H bld. scihrijft d.d. 2 Décente; " Uw minister-i'eisideet te Brussel, <i© h'. ■-Van Vo'lleîiihioven, heeft zich tijd as d Duitscihe bezetting buitemgewwm \erdi:t 1 stelijk geœaaakt tegemo^eir tel Beigiseh volk. Nog omlangs heb ik gedegenheid g( fuaid daarop met eisnig10 uilvoeaghè d- i w'ylzeti, ik u nuedediLeling deed ^ va Aie hier in Belgische em in HollanasC'i toiiigeia kradhtig tôt uiting koaniendo- booj dat de tuetar Van Volledhoron ook na ce ooirlofl hier z;OU blij|vie|n als h./oM va } bet Neidieirdandsche gezantschap. Het bon ops voor, dat de Jwrhaaddd eeL'hevvijiaeti wieik© dein ihecr Van Vollenhoven hierthar " vain Belgàsc'he zijkls le beiurt valiCsni, miet - aalnltioonen, )M&iees imi hel oioik in Be 4 giscihia lofiiciiefïie kriingie opi p'ij® sic - hem,, mloie&t uw hiujdago vettegiesawioordi, i in België's* ]:oofdiatad zi> functie i ! uioieianà». Bea zelfde weinsch, toof.nven i ! sohijnt h. ï te beshia;in ten opsichfca Vi i dein' S p.;iî<" 'scié1 u -:;nt bij1 hôt Brussels&i > J. Obi 'JC • i I vJiUC -L 21UHU « hio-bî, den h^ier De Villalohar, die. ©venais de iheier Van Vollerahovein, de Belgische ïyf. Jaingfân teigc.noyer het Dnit^cle bewind sJa^dl' nuat een bewoindieienswaardige îueiaffc vetfdedigd,. Het laastte blijlic vain da' svmj. pathie, di® de Nederlaindsche mini^ter-iasi»' d'état hieff in aile lagein dea voks g©ji t ' is pas vata gistetrie,«. De genr. ©aleraiad van1' Brussel hieieft beBloton, Ce n heer Van Vol-' leiriihoveo, alsniiadie de ge.a.aten Brand iWit-lox leJn. Dia Villalote — te vercèrea met die toiejkelnring van -het Brus sels.-le stads-buirgieirechap. T0 reikem » vaa laeden ia ^ dus de .hjeiëtr Van Volleruhovcn, ook al blij® Mj wjg zoo goed ejen Nedearlanuen',- in boni ein ft|ou mieidei ejern burge: van Brussel. Hiat uitTfe^tkiôin van ih)&t dipjLo'irui zal opj eieta niog niet nader bîipaaid ti|dstip, ple^hj.' tig gebeutfein. ♦ * * Naar aiain de M.a.asbod© van gezag-ihieibheinde zijde is beirioht, zullei ernstigal piogingein in het weirk worden g'esleld, o>!r^ mu tusselieu Neidetrland en Bcloië zoio%e'^ zatai jnog zijn ai te wikkelen en 2iQ\o* vieile inieuwia te besprdken, den inqer vaa' VoUemjhovieini in zijln ojewidhtigen po^itie î«( Brussel te doiein hanriihaven. — - Het BsîgischsKomnklijke paar ' PARUS, 6 Dec. R eu ter. De koning en de koningin der Belgen en de hertod van Brabant hebben yaniavond oin haif Parijg verlaten. De Poinca.ré's hebben heb^J ben naar den trayi gébracht, waar Clemenceau, tal van ander© Pransche ministers», ' re Pransche ministers, de Engelsche gê.; zant en vele anderen officieele personen ' aânwezig waaen om van de Belgische g&8v ten afscheid te nemen. Het publiek buiîeu het ht i i i.on) bracht de vorstelijlice persionein een ovatie. If. s LONDEN, 7 Dec. (H.N., diaadloos.) H. Naax medegedeeld wordt, zullen de koning en de konxngin van België in Februa^ ri een bezoek brengen aan Kome. « i - . ' -j— J 1 geaelegeerdan voor de vredesconfej*8nti8 zijn: Kmile Vandsirvelde, minister van juslitie: Paul Hq'mans, minister van bu;-. t^nianà&che zaken __en Yan den Heavel, Bfclgisch geaant bij hefc Vaticaan. : . v =« Postwisseis voor België. De diïietëtaur-geinielraal de piosterijie'a ©n telet gtrafie maalkt bekenidi, dat de verze adiing vaa! pioistwissels lnaartB<jlgië c! yor tusscheinikoimsIS;' van de Duitsèlhe pastadmiinÊstratie is get- In reehfetreiî'kseh verk er met België kuinnen voorLaan postwisseis ter verzenl ngj worden aangieinpmien voor s lie persi"' igW in geiheel Beigië op da voorwaarue.n, wel> îoe gieJdiett voer post>visse's, bss'end vooa F^ainlkrijlk. — - . — l< D© vaarJ op Aî.iwsrpsn. De vaart op Antwerpen wordt reedi levenaiger. Sedert Zatsraag zijn ta \iis-singen 3 stoomschepen met besteninmig voer Antwerpen gepasseerd. Ht den is het &toog&ehip ,,La hrance' met ;00 Fran-schc krijgsgevvangenen van Viissinpen vertitkken en heden werden £000 kri] 3-g e vangen en verwaoht. De Belgen in het Rijniand. , D© bezetiing van Aken, STOLBBRG, (bij Aken), 7 Dec. Woîft : De bezeiiting alhier ^èstaajt uit Ajwoika-nen, Engelschen en Jelgen. Een ondrr-- breking van het telefoonven eer ligt nief in het voornemen, daar aan het personée} > opdracht is gegeven op zijn post te blijven. Een vertegenwoordiger van de pers te Aken- w®rd door kolonel Gracia on!> vangen, die hem met machtigjng tôt publi caitie zeide : , ,,Wij zijn h'er om rust en orde te _ be> waren, de bnrgers en de stad te scher-■i, men en plunderingen en inisc.aden te vot r-i;omcn. Mijn verotdeiiitigen %\ u - reng en r ik verlang' slip te na.Ievmg. Allés hangt e vnn de houding der bevolking ; f- Is deze i- goed, dan zullen wel gauw ve,lichtingeo e intredem,. 5 Beî^isch© caval©:' s in Dusse; .orp. n LONDEN, 7 Dec. (H. N. draadloos.) —. e Ben 'elegram uit D< eldorp desl' ma» 5 de, lat twee ■ Belgische cavalerie-afdee-i ,lmgen een voorstad van Dusseldcrp op "a den link&r-Rrnoever ::ijn binnengetrekken uJ en voortrukken naar Oieef, waar zij door t, voetvolk zullen wordén vervangen. le ii- BeSgan brengi es» bezoek aan -.'ai be$teftu:§8 tBnioonsisliing lîsr Society sl) of Ffienûs, Pistterijkadô \2. vbij '.31 % Ho!!ar?.isshe sioor), 3en Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods